Practica Tehnologica Natasa

download Practica Tehnologica Natasa

of 45

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Practica Tehnologica Natasa

 • 8/19/2019 Practica Tehnologica Natasa

  1/45

  Planul raportului : I .Analiza generală a activităţii întreprinderii: 1.1 Date istorice despre întreprindere şi etapele dezvoltării;

  1.2 Productivitatea, specilizarea şi sortimentul întreprinderii; 1.3 Structura de producere şi schema aparatului de conducere; 1.4 aza materiei prime şi pia!a de des"acere.

  II.Situaţia reală în vinificaţia secundară de la întreprindere: 2.1 #ecep!ia vinurilor, "orma contractelor; 2.2 $upa%area şi tratarea vinurilor, prin cleire; 2.3 &iltrarea;

  2.4 'aturarea şi învechirea vinurilor; 2.( )ratările chimice; 2.* Pre+ătirea recipientelor şi am ala%elor pentru "asonare; 2.- m utelierea vinului şi împachetarea lui.

  III.Vinificaţia specială, standartizarea şi C C!: 3.1 $aracteristica şi particularită!ile tehnolo+ice de producere a principalelor tipuri de vin; 3.2 Schemele tehnolo+ice vectoriale si cu aparate;

  3.3 /tilizarea rămăşi!elor vinicole de la vini"ica!ia secundară; 3.40nventarierea materialelor, acte şi procese ver ale; 3.(Schema $)$' la înteprindere; 3.*Descrierea rezultatelor e cursiei şi de+usta!iilor sus!inute.

  IV Capitolul econo"ie, evidenţă şi conta#ilitate: 4.1 iroul de aprovizionare şi de des"acere; 4.2Plani"icarea economică şi conta ilitatea economică;

  4.3 iroul muncii şi salarizării; 4.4 viden!a conta ilitate, calcularea tehnolo+ică şi de seamă a produc!iei realizate;

  V Partea te$nică şi protecţia "uncii: (.1Descrierea sec!iilor au iliare şi de deservire; (.2 ner+etica, transportul, cazan+eneria, apa, sistemul de canalizare;

  (.3$onstruc!ia, mecanizare şi automatizarea; (.4Protec!ia muncii, i+iena şi sanitaria industrială. Prote%area mediului am iant. $oncluzii.

  1

 • 8/19/2019 Practica Tehnologica Natasa

  2/45

  VI Ane%e: *.1)a ele privind solduri lunare si ".( sezon ; *.2$alcule concrete la tipurile de auturi; *.3Preturi la materiale, inventar, ad%uvante, aditive; *.4Documente ,scheme tehnolo+ice, utila% nou;

  *.(#ezultatele e perien!elor la tema de diploma.

  2

 • 8/19/2019 Practica Tehnologica Natasa

  3/45

  I .Analiza generală a activităţii întreprinderii 1.1 Date istorice despre întreprindere şi etapele dezvoltării

  BOSTAVAN

  5S)678 numele de "amilie a preşedintelui holden+ului 98 9ictor, numele dumnealui 68 numele so!iei, 6liona 78 numele "iicei mai mari, 7icoleta 6ceastă întreprindere şi8a început reconstruc!ia în luna lui au+ust a anului 2::2. în toamna aceluiaşi an, în timpul reconstruc!iei, s8au prelucrat stru+uri în cantitate de 3:::t, pre+ătind materie primă pentru lucru de mai departe. n luna martie 2::3 pe data de : .:3.2::3 a ieşit de pe

  linie prima sticlă îm uteliată. )ot în acelaşi an, la 2:: &a rica tulia este situată într8o re+iune de sud a 'oldovei, optimală pentru vini"ica!ia în

  roşu.6ceste locuri sunt slăvite prin producere vinurilor roşii de desert.

  3

 • 8/19/2019 Practica Tehnologica Natasa

  4/45

 • 8/19/2019 Practica Tehnologica Natasa

  5/45

  II.Situaţia reală în vinificaţia secundară de la întreprindere 2.1 #ecep!ia vinurilor, "orma contractelor

  Produc!ia se receptionează în partide. 5 partidă se socoate oricare cantitate de produc!ie cu aceeaşi denumire, din acelaşi cupa%, de aceeaşi calitate, o"ormate cu acelaşi document şi cu acelaşşi

  certi"icat de calitate. &iecare unitate de transport> cisterne va+on, cisterne auto se supun unor veri"icări a aspectului e terior pentru determinarea păstrării am ala%ului şi corectitudinea marcării.

  9inăria < ostavan= în anul 2::? a prelucrat 4 122: B+. n urma prelucrării s8au o !inut, con"orm ".(, 3(--1?,? dal vin. 'ateria prima se receptionează de la "a rica holdin+ului ostavan şi 5neşti. Pentru prelevarea pro elor se "olosesc> 8sonda; 8liver; 8si"on; 8sticle, con"orm C5S) 1:11-8 :. 7umărul total de monstre tre uie să "ie prelevate în con"ormitate cu cerin!ele documenta!iei normative pentru stru+uri proaspe!i, produc!ia vinicolă, alcool etilic, must concentrat, must alcoolizat, must sul"itat. Pro a medie se selectează de către prelevator în vas închis cu capac cu sonda din 3 niveluri sus, mi%loc, %os în volum de pînă la * litri, se amestecă minu!ios. nainte de prelevare sonda se clăteş minu!ios cu productul ce se prelevă. 'onstrele prelevate se transportă în la orator de către prelevatori, care îndeplinesc urmatoarele cerin!e>

  8 prelevează volumul şi numarul de utelii, care tre uie să corespundă D7 luînd în considera!ie volumul de încercări;

  8 pe pachetul sau utelia în care a "ost prelevată monstra tre uie să "ie eticheta ce re"lectă locul prelevării, data şi semnătura desci"rată a prelevatorului;

  8 condi!iile transportării tre uie să corespundă metodelor de prelevare.

  'onstrele prelevate se recep!ionează în la orator de către in+inerul chimist şi in+inerul micro iolo+ pentru e"ectuarea încercărilor corespunzătoare con"orm planului de lucru, după care se înre+istrează într8un re+istru special.

  (

 • 8/19/2019 Practica Tehnologica Natasa

  6/45

  Identificarea

  'onstrele prelevate din sec!iile întreprinderii sunt înso!ite de o etichetă, în care se indică denumirea produsului, nr. vasului sau a camionului de unde a "ost colectată monstra şi sunt înre+istrate în re+istrele corespunzătoare. $on"orm cerin!elor or+anismului de certi"icare pro ele sunt înso!ite de proces ver al de prelevare şi certi"icat de calitate.

  Pro ele tre uie să corespundă urmatoarelor cerin!e> 8 să ai ă etichetă ce identi"ică produsul; 8 să "ie am alat respectiv sau si+ilat; 8 cantitatea produsului să corespundă documentului normativ pentru prelevare.

  Păstrarea monstrelor de control se e"ectuiază în încaperi speciale +rupate după cate+orii, numărul monstrei din re+istru pe durata termenului de +aran!ie con"orm D7. După e pirarea termenului de +aran!ie, vinul din pro ele de control este scurs şi întors în sec!ia de cupa%, iar sticlele +oale8 în

  sec!ia de îm uteliere, la re ut. După determinarea indicilor de calitate şi cantitate se petrece descărcarea vinului rut. $omunica!iile sunt controlate de către micro iolo+i înainte de a începe descărcarea, con"orm documentului normativ E81:8:48:(84:8 ?. Dupa spălarea lor se e"ectuiază microscoparea. Aa microscopare se permite prezen!a la 182 celule dro%dii moarte sau pori de ciuperci de muce+ai.

  6lcoolul recti"icat se primeşte la "a rică în partide. Partida se socoate cantitatea de alcool cu aceeaşi denumire, o"ormat cu acelaşi document de calitate. Documentul de calitate tre uie să con!ină>

  8 denumirea întreprinderii producătoare şi adresa; 8 denumirea alcoolului şi componen!a materialelor ini!iale; 8 cantitatea de alcool în partidă; 8 data eli erării, documentul de calitate; 8 rezultatele analizei 8 indicarea documentului normativ la alcool.

  Din autovehicol sau autocisterna se prelevăin propor!ii e+ale cu sonda din stratul de sus, de mi%loc şi de %os în cantitate de :.2 dmF. 9asul în care se ia pro a tre uie să "ie clătit cu alcool, după care pro a se amestecă minu!ios şi se toarnă în sticle de :.(l curate, uscate, clătite preventiv cu acelaşi alcool. Aa intreprinderea 9inăria ostavan se receptionează următoarele materiale au iliare>

  8 entonită; 8 +elatină; 8 suc concentrat;

  8 perlită; 8 chisel+ur;

  *

 • 8/19/2019 Practica Tehnologica Natasa

  7/45

  8 acid citric; 8 car onat de potasiu; 8 $52 8 "iltru carton.

  'aterialele au iliare sunt înso!ite de certi"icat de calitate, certi"icat i+ienic, certi"icat de

  con"ormitate şi "actură. $u a%utorul "acturii e"ectuăm controlul cantitativ.

  2.2 $upa%area şi tratarea vinurilor prin cleire $upa%area este o opera!ie tehnolo+ică prin care se amestecă di"erite materiale cu scopul de a îm unată!i calitatea, de a o !ine unele produse noi, de a anula unele nea%unsuri, de a împrospăta ăuturile, de a le învechi sau de le înnoi.

  $upa%area poate "i relizată prin amestecarea vinurilor o !inute din di"erite soiuri şi di"eri!i ani de recolta. Deaceea e istă di"erite tipuri de cupa%are> 8cupa% de pro ă; 8 cupa% de producere. Pentru a începe cupa%area tre uie să cunoastem scopul, să avem compozi!ia şi să cunoaştem calitatea materialelor necesare. 9inurile luate în cupa% tre uie sa "ie sanatoase. n dependen!ă de o !inerea cupa%ului dorit se ale+ componen!ii cupa%ului. Se ale+ vinuri cu

  aceeaşi denumire de soi. Pentru a o !ine vinurile de soi şi vinurile amestec se iau vinuri con"orm instruc!iunilor tehnolo+ice. 'ai intîi se "ace cupa%ul de pro ă, care se relizează in (8* cilindre 1dmF . n mod normal se va doza al doilea vin. $ilindrele se vor amesteca ine, se vor lăsa în repaos o zi, după care se va determina cel mai reuşit cupa%. Se ale+ componentele, raportul lor preventiv, după care se "ac calculele pentru a ne asi+ura că condi!iile "inale vor "i cele dorite. $upa%ul de producere se "ace în vase mari, înzestrate cu a+itatoare. 6ceste a+itatoare sunt "oarte

  scumpe, deaceea in practică se "olosesc de cupa%e cu a%utorul pompei.Aa "ormarea unui cupa% se îndeplineste actul de cupa%are. Dupa care se petrece controlul or+anoleptic, adica de+ustarea. Daca cupa%ul este "ormat din vinuri neprelucrate atunci pentru a sta iliza un vin este necesar de a trata vinul dupa cele ( scheme de tratare, în dependen!ă de necesitate&