IV. 1. 2. Niezwykłości zwykłej wody - konspekt projektu

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of IV. 1. 2. Niezwykłości zwykłej wody - konspekt projektu

 • 1 | S t r o n a

  e

 • 2 | S t r o n a

  Spis treci I. WSTP ........................................................................................................................................................... 3

  1. Koncepcja programu .................................................................................................................................. 3 2. Innowacyjno programu ........................................................................................................................... 4 3. Adresaci programu ..................................................................................................................................... 5 4. Cele edukacyjne programu zaj pozalekcyjnych prowadzonych metod projektu: ................................. 5

  II. KONSPEKT PROJEKTU .............................................................................................................................. 6 III. TRECI NAUCZANIA ........................................................................................................................... 64 IV. SCENARIUSZ ZAJ INTERDYSCYPLINARNYCH ........................................................................ 71 V. KONSPEKTY UCZELNIA WYSZA ..................................................................................................... 83

  1. Konspekt zaj z matematyki................................................................................................................... 84 2. Konspekt zaj z chemii .......................................................................................................................... 88 3. Konspekt zaj z fizyki ............................................................................................................................ 91

  VI. SCENARIUSZ ZAJ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE ................................. 93 Temat: Woda niezwyczajna ciecz .................................................................................................................. 93 Temat: Woda niezwyczajna ciecz .................................................................................................................. 96

 • 3 | S t r o n a

  I. WSTP

  Uzyskanie waciwego poziomu wyksztacenia z zakresu przedmiotw cisych jest istotnym problemem, przed ktrym stoi owiata na caym wiecie. Wyniki uzyskane przez polskich gimnazjalistw w kolejnych midzynarodowych badaniach PISA sytuuj ich poniej przecitnej dla wszystkich uczniw objtych tymi badaniami. Zgodnie z badaniami PISA, u Polakw szczeglnie sabe jest przygotowanie w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych; nadal nie potrafi radzi sobie w sytuacjach wymagajcych samodzielnego, twrczego mylenia i rozumowania. Wg PISA, 62% uczniw deklaruje, e nigdy lub prawie nigdy nie wykonuje w trakcie lekcji dowiadcze, a od 52% nigdy nie wymagano, aby zaplanowali jakiekolwiek badanie w laboratorium, co skutkuje e nie radz sobie z zadaniami, w ktrych mierzone s umiejtnoci zwizane z metodami stosowanymi w badaniach naukowych. W przeciwiestwie do szk starej UE, polscy gimnazjalici nie s inspirowani do konstruowania prototypw urzdze wasnego pomysu, nie porusza si rwnie zagadnienia kosztw przeprowadzania eksperymentw, a wg raportu FOR Czego (nie) ucz polskie szkoy z 2009 r. Najsabszym ogniwem ksztacenia w polskich szkoach jest nauczanie umiejtnoci praktycznych.

  Wyniki egzaminu gimnazjalnego rwnie wskazuj na braki uczniw w zakresie najbardziej elementarnych umiejtnoci z zakresu matematyki, fizyki i chemii. Szczeglnie jest to widoczne w gimnazjach na terenach wiejskich z trudnym dostpem do duych orodkw kultury i nauki.

  Problem dotyczy rwnie nauczycieli, poniewa jak wykazuj midzynarodowe badania TALIS polscy nauczyciele preferuj nauczanie oparte na metodach podajcych, a te nie sprzyjaj rozwijaniu zainteresowa. Niechtnie stosuj metody aktywizujce zorientowane na ucznia i wspierajce go w rozwoju.

  Interdyscyplinarny Program Zaj Pozalekcyjnych Prowadzonych Metod Projektu jest odpowiedzi na ksztacenie kompetencji wynikajce z zapotrzebowania spoeczestwa opartego na wiedzy. Propozycje programowe przyczyni si do rozwizania problemw edukacyjnych opisanych w raporcie z bada CASE z 2009 r. o sabym wyposaeniu uczniw szk europejskich w kompetencje kluczowe.

  1. Koncepcja programu

  Opracowany interdyscyplinarny program zaj pozalekcyjnych przeznaczony jest dla uczniw klas gimnazjalnych.

  Projekty powstae w ramach tego programu dotycz treci programowych przedmiotw matematyczno - przyrodniczych. Realizowane projekty maj charakter interdyscyplinarny, wymagaj wic wsppracy grup problemowych.

  Kady z nich opracowany i zrealizowany zosta przez 10-cio osobowe grupy uczniw przy wsppracy nauczyciela - opiekuna. Projekty realizowane byy w oparciu o dostpn

 • 4 | S t r o n a

  baz dydaktyczn szkoy z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych. Uzupenieniem zaj szkolnych byy wyjazdy na uczelni wysz, na ktrej prowadzone byy zajcia laboratoryjne, podczas ktrych zgbione zostay zagadnienia wykonywanych przez uczniw projektw.

  Okres realizacji projektw nie jest z gry ustalony, zaley to od zaoe poszczeglnej grupy projektowej. Okrelona jest jedynie liczba godzin do wykorzystania w miesicu przez nauczyciela i ucznia - 6 godzin dydaktycznych.

  2. Innowacyjno programu

  Innowacja dotyczya skutecznego wsparcia w rozwoju i zwikszeniu umiejtnoci uczniw gimnazjum w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych z wykorzystaniem nowego, dotychczas niestosowanego wobec tej grupy instrumentu - modelu pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem wspczesnych technik informatycznych. Innowacyjno proponowanych rozwiza, w stosunku do dotychczas stosowanych, polega na wspieraniu i rozwijaniu zainteresowa uczniw przedmiotami cisymi w formie oddziaywania wielostronnego:

  - w szkole, poprzez organizacj zaj pozalekcyjnych z wykorzystaniem metody projektu oraz towarzyszcych jej metod warunkujcych nauczanie przez odkrywanie, wpywajcych na rozwijanie umiejtnoci intelektualnych i praktycznych uczniw, a take z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych,

  - za porednictwem wsppracy miedzy szko a uczelni wysz, z wykorzystaniem jej potencjau naukowo-dydaktycznego,

  - z wykorzystaniem programu ksztacenia na obozie naukowym. Narzdziem realizacji innowacji byo wdroenie w 20 gimnazjach wojewdztwa

  maopolskiego i podkarpackiego nowego modelu zaj pozalekcyjnych, ktrego ide byo wdroenie do praktyki szkolnej metody projektu oraz spopularyzowanie e-learningu jako uatrakcyjnienia tradycyjnych zaj, zindywidualizowanie pracy z uczniem, wzbogacenie przekazywanych treci poprzez zastosowanie modeli interaktywnych, wyjcie z procesem dydaktycznym poza sal lekcyjn. Metoda projektu jest metod znan, ale rzadko stosowan w praktyce szkolnej (ograniczenia czasowe, moliwoci organizacyjne i bazowe szkoy). Jest niezwykle wana, gdy ksztatuje u uczniw i uczennic umiejtnoci niezbdne we wspczesnym wiecie. Realizowane projekty edukacyjne stanowi model interdyscyplinarny o charakterze badawczym, opartym na aktywnoci poznawczej uczniw i uczennic wspomaganej fachow pomoc nauczyciela wspierajcego - mentora.

  Innowacyjny model pracy pozalekcyjnej oparty jest o system zorganizowanych i cigych zaj pozalekcyjnych nastawionych na samodzielne rozwizywanie przez uczniw i uczennice sytuacji problemowych tj. odkrywanie wiedzy, rozumienie praw rzdzcych wiatem nauki i przyrody, rozbudzenie zainteresowania poznawczego, a poprzez to budzenie poczucia satysfakcji z osiganych sukcesw. Uzupenieniem zaj s cykliczne spotkania ze

 • 5 | S t r o n a

  wiatem nauki, w ramach zorganizowanych zaj na uczelni wyszej oraz zaj w Centrum Nauki Kopernik. Dziaania innowacyjne, nakierowane na rozwijanie umiejtnoci informacyjno - komunikacyjnych uczniw i uczennic, realizowane bd poprzez posugiwanie si platform IT w procesie uczenia si. Wykonujc dziaania w ramach realizowanych projektw, uczniowie maj moliwo komunikowania si za porednictwem platformy midzy sob, z nauczycielem (mentorem) oraz opiekunem naukowym na uczelni wyszej.

  Analiza przeprowadzonych bada na I etapie projektu potwierdza zasadno wdroenia innowacji w przedstawionym ksztacie. Podjte dziaania edukacyjne zwiksz motywacj uczniw i zainteresowania podjciem w przyszoci ksztacenia na kierunkach cisych, ktre maj zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

  3. Adresaci programu

  Interdyscyplinarny Program Zaj Pozalekcyjnych Prowadzonych Metod Projektu przeznaczony jest dla uczniw oraz nauczycieli szk gimnazjalnych. Adresatami s rwnie dyrektorzy gimnazjum, ktrzy chc wzbogaci ofert edukacyjn szkoy.

  Program skierowany jest rwnie do uczelni wyszych ksztaccych studentw na kierunkach cisych lub technicznych. Program ten moe wskaza tym instytucjom kierunki ewentualnych modyfikacji programw studiw oraz stanowi propozycj pozyskiwania potencjalnych studentw ju na etapie ksztacenia gimnazjalnego.

  Ponadto adresatami programu mog by Centra Nauki, w ktrych moe on poszerzy ofert edukacyjn lub by przykadem dobrych praktyk integracji midzyprzedmiotowej. Adresaci to rwnie decydenci odpowiedzialni za polityk owiatow oraz wszelkie inne zainteresowane osoby i podmioty zajmujce si dziaalnoci edukacyjn. .

  4. Cele edukacyjne programu zaj pozalekcyjnych prowadzonych metod projektu:

  nabycie umiejtnoci wykorzystania wiedzy w praktyce, rozwijanie umiejtnoci posugiwania si ICT, doskonalenie umiejtnoci samodzielnego rozwizywania problemw, doskonalenie umiejtnoci pracy w grupie oraz autoprezentacji, rozbudzenie zainteresowa matematyczno - przyrodniczych, rozwijanie u uczniw uzdolnie i aspiracji poznawczych ukierunkowanych na rozwj

  kompetencji kluczowych, zwikszenie motywacji do nauki przedmiotw cisych.

  Szczegowe cele, osigni