031 Odbrana

download 031 Odbrana

of 84

 • date post

  05-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  61
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Serbian military magazine

Transcript of 031 Odbrana

 • Godi

  na I

  IIBr

  oj 3

  11.

  janu

  ar

  2007

  .ce

  na 1

  00 d

  inar

  a 1,

  20ev

  raww

  w.od

  bran

  a.mod

  .gov.yu

  VI[E NEMA ^EKAWA

  I n t e r v j uI n t e r v j uNa~elnik General{taba Vojske Srbijegeneral-potpukovnik Zdravko Pono{Na~elnik General{taba Vojske Srbije general-potpukovnik Zdravko Pono{

  VI[E NEMA ^EKAWA

  REFORMA SISTEMA VOJNOG OBRAZOVAWAREFORMA SISTEMA VOJNOG OBRAZOVAWAP r i l o gP r i l o g

 • NOVINSKI CENTAR

  ... Na|i svoju sre}u

  Sre}na Nova godina i bo`i}ni praznici

 • 4INTERVJU

  General-potpukovnik Zdravko Pono{, na~elnik General{taba Vojske SrbijeVI[E NEMA ^EKAWA 8

  General-potpukovnik Miloje Mileti}, zamenik na~elnika General{taba Vojske SrbijePRERANO JE GOVORITI O BOQIMVREMENIMA 12

  Per asperaPUTUJU]I PRAZNIK 15

  Otvorena Vojna kancelarija Natoa za vezu u BeograduGODINA VELIKIH KORAKA 16

  TEMA

  Vojna diplomatija (2)SENZORI NOVOG VREMENA 20

  ODBRANA

  211. oklopna brigadaTENKISTI INFORMATI^KOG DOBA 26

  Srpski piloti u vazduhoplovnoj bazi Avijano POSETA NO]NIM SOKOLOVIMA 29

  Iskustva vojnog posmatra~a u BurundijuDOPRINOS O^UVAWU MIRA 30

  PRILOG

  Reforma sistema vojnog obrazovawaSVEST O POTREBAMA BUDU]NOSTI 33

  Prekvalifikacija vi{ka vojnog kadraKROZ PRIZMU MENAXERA 53

  SA

  DR

  @A

  J

  26

  Odbrana nastavqa tradicije Ratnika,~iji je prvi broj iza{ao 24. januara 1879.

  Izdava~Novinski centar ODBRANABeograd, Bra}e Jugovi}a 19

  Direktor i glavni i odgovorni urednikSlavoqub M. Markovi}, potpukovnikZamenik glavnog urednika Radenko Mutavxi}

  Urednici Du{an Marinovi} (desk) Dragana Markovi} (specijalni prilozi)REDAKCIJA:Aleksandar Anti}, poru~nik, Du{an Gli{i} (internet),Sne`ana \oki} (svet), Branko Kopunovi} (dru{tvo), mr Zoran Miladinovi}, potpukovnik (dopisnik iz Ni{a), Aleksandar Petrovi}, potporu~nik,Vladimir Po~u~, kapetan I klase (odbrana), Sawa Savi}, Mira [vedi} (tehnika)Stalni saradniciBo{ko Anti}, Stanislav Arsi}, Sebastian Balo{, Igor Vasiqevi},Jugoslav Vlahovi}, mr Slavi{a Vla~i},Milisav \or|evi}, Aleksandar Lijakovi}, dr Milan Mijalkovski, Predrag Mili}evi}, Miqan Milki}, Krsman Milo{evi},dr Milan Milo{evi}, dr Aleksandar Mutavxi}, Blagoje Ni~i}, Nikola Ostoji}, Nikola Ota{,Budimir M. Popadi}, Vlada Risti}, dr Dragan Simeunovi}

  Dizajn i prelomEnes Me|edovi} (likovni urednik), Branko Siqevski (tehni~ki urednik), Vesna Jovanovi}FotografijaGoran Stankovi} (urednik) Zvonko Perge, Darimir Banda (fotoreporteri)Jezi~ki redaktoriMira Popadi}, Sla|ana Mir~evskiKorektorSla|ana GrbaSekretar redakcijeVera Denkovski DokumentacijaRadovan Popovi} (foto-centar)

  TELEFONIDirektor i glavni i odgovorni urednik 3241-104; 3241-258; 23-809Zamenik glavnog urednika 3241- 257; 23-808Sekretar redakcije 3241-363; 23-078Redakcija 2682-937; 23-810; 3201-576; 23-576Prelom 3240-019; 23-583Dopisni{tvo Ni{ 018 /509-481; 21-481Marketing 3241-026; 3201-765; 23-765Pretplata 3241-009; 3201-995; 23-995TELEFAKS 3241-363ADRESA11000 Beograd, Bra}e Jugovi}a 19e-mmailodbrana@beotel.yuredakcija@odbrana.mod.gov.yuInternetwww.odbrana.mod.gov.yu@iro-ra~un840-49849-58 za NC OdbranaPretplataZa pripadnike MO i Vojske Srbije preko RC mese~no 160 dinara.Za pretplatnike preko Po{tanske {tedionicemese~no 180 dinara. [tampa POLITIKA AD, Beograd, Makedonska 29CIP Katalogizacija u publikacijiNarodne biblioteke SrbijeODBRANAISSN 1452-2160Magazin izlazi svakog 1. i 15. u mesecu

  Magazin Ministarstva odbrane Srbije

  Snim

  io Go

  ran

  STAN

  KOVI

  ]

  1. januar 2007.

  33

  "Odbrana" je ~lan Evropskog udru`ewa vojnih novinara

 • DRU[TVO

  U akciji "Najplemenitiji podvig godine"HRABRO VOJNI^KO SRCE 54

  Pukovnik Milosav Simovi}, komandant 78. motorizovanebrigadeZATO^ENIK POZIVA 56

  Jubilej Instituta za nau~ne informacije VMANAVIGATOR U SVETU SAZNAWA 59

  @eqe i planovi za Novu godinu ZA LEP[U I USPE[NIJU 2007. 60

  SVET

  General-major Lif Rusen, na~elnik Sanitetske upraveOru`anih snaga Norve{keVREME ZA NOVE MODELE 62

  Bitka kod Ulus-KertaHEROJI SA KOTE 776 64

  TEHNIKA

  Laka terenska vozila OKLOPNA ZA[TITA POSTAJE IMPERATIV 68

  KULTURA

  ^arls Simi}, ameri~ki pesnik srpskog poreklaO ISTORIJI I ISTINI 72

  Salon Muzeja naivne umetnosti u BeograduOSLOBO\ENI GRAVITACIJE 74

  FEQTON

  Iz vojne uniforme u mona{ku rizuPRVI HRISTOVI VOJNICI 76

  72

  RE^ UREDNIKA

  5

  Z N A W E

  Oblast u kojoj }emo, posle pristupawa Programu Partnerstvoza mir, najlak{e na}i zajedni~ki jezik sa budu}im partneri-ma jeste razmena znawa i iskustava. Na tom planu je i do sa-da mnogo u~iweno negovawem razli~itih oblika saradwe iizvo|ewem zajedni~kih ve`bi. I ne samo to, budu}im part-

  nerima mo`emo {to{ta i da ponudimo u toj oblasti, jer smo, zarazliku od mnogih zemaqa u okru`ewu, sa~uvali sistem vojnogobrazovawa.

  Reforme ili transformacije Vojske jednostavno nema bez no-vog znawa, koje je u skladu sa potrebama budu}nosti. Neprekidnostobrazovawa i usavr{avawa je, dakle, su{tinska potreba zaposle-nih u sistemu odbrane da bi na najboqi na~in mogli da odgovoresavremenim izazovima, rizicima i pretwama bezbednosti. Svesto tome nametnula je i potrebu da se vojni obrazovni sistem Srbi-je temeqito reformi{e i potpuno uskladi sa budu}im potrebamaVojske i sistema odbrane zemqe.

  Ideja vodiqa tog procesa jeste neprekidno u~ewe ili u~ewekroz ceo `ivot. Tradicionalni koncept kojim se obrazovawe za-vr{ava sticawem akademske diplome to ne mo`e da obezbedi, jersu potpuno izmeweni zahtevi potrebnih znawa i sposobnosti koji-ma mora da ovlada oficir 21. veka.

  Dokle se stiglo u realizaciji tog procesa, kakva je vizija si-stema vojnog obrazovawa i kako vojni poziv u~initi privla~nijim,govore kreatori i nosioci realizacije tog projekta u specijalnomprilogu Odbrane.

  Posledwi ovogodi{wi broj prilika je za pogled unazad i su-mirawe rezultata, ali i za najavu onoga {to nas o~ekuje u 2007.godini. Prema re~ima na~elnika General{taba general-potpukov-nika Zdravka Pono{a i wegovog zamenika general-potpukovnikaMiloja Mileti}a u ekskluzivnim intervjuima za na{ list, slede}egodine bi}e potpuno uspostavqena nova organizacija Vojske. Te`i-{te rada bi}e usmereno na prevo|ewe vi{ka kvantiteta u mogu}ii potreban kvalitet, {to je su{tina daqe transformacije Vojske.Istina, to }e dovesti i do daqeg smawewa brojnog stawa Vojske,koja }e imati ukupno 27.000 pripadnika, od ~ega }e biti 19.000profesionalaca i 8.000 vojnika na odslu`ewu vojnog roka. To jejedna od posledica transformacije na putu do potpune profesio-nalizacije, kako je to zacrtano, do 2010. godine.

  Efekti se mere boqim uslovima rada, dostizawem ve}e efi-kasnosti i interoperabilnosti sistema, modernizacijom i opre-mawem savremenijim sredstvima, poboq{awem `ivotnog standar-da zaposlenih i reafirmacijom ugleda vojnog poziva u dru{tvu. Natom nimalo lakom i jednostavnom putu briga o vi{ku vojnog kadrabi}e i daqe jedan od va`nih prioriteta. Pomo} dr`ave je neop-hodna, pre svega u dono{ewu neophodnih zakona i drugih normativ-nih dokumenata koji }e dati novi zamah reformskim procesima.

  Kako smo mi u Redakciji Odbrane radili u protekloj godini oceni}ete sami. Hvala na poverewu.

 • 6 1. januar 2007.

  AKTUELNO

  Prijem Republike Srbije u Partnerstvo za mir sigurno je jedan odnajve}ih spoqnopoliti~kih poena na{e zemqe u protekloj godini, a za Mi-nistarstvo odbrane od posebnog je zna~aja ~iwenica da su rezultati re-forme sistema odbrane prepoznati kao jedan od odlu~uju}ih faktora zadobijawe zelenog svetla, rekao je na godi{woj konferenciji za novinareministar odbrane Republike Srbije Zoran Stankovi}.

  Isti~u}i da }e u procesu reforme dodatnu podr{ku Ministarstvo do-biti od Kancelarije Natoa za vezu u Beogradu, ministar je dodao da }etranzit snaga Natoa preko teritorije Srbije, {to je prvenstveni ciq osni-vawa Kancelarije, po~eti kada budu usagla{eni dodatni aran`mani naSporazum kojima }e se precizno definisati svi detaqi tranzita.

  Postoji u na{oj javnosti odre|ena doza nepoverewa prema spro-vo|ewu ovog sporazuma i to je, ako se ima u vidu na{a nedavna istorija,donekle razumqivo. Ali, mi nemamo pravo da budu}nost `rtvujemo zbogpro{losti i nemamo vi{e prava da tapkamo u mestu ve} moramo da pre-ska~emo stepenice da ne bismo opet izgubili korak sa svetom rekao jeministar.

  Izra`avaju}i zadovoqstvo {to u proteklih godinu dana nije otvorenanijedna nova afera, ministar Stankovi} je rekao da su jedini nenadokna-divi gubici u tom periodu bili gubici qudskih `ivota i da je najte`i zada-tak za Ministarstvo odbrane da se u na{oj javnosti podigne svest o tomeda su reforma sistema odbrane i integracija u bezbednosne integracijekqu~ne za celokupnu transformaciju dru{tva.

  Zahvaliv{i se norve{koj ambasadi koja je u protekle dve godine odgo-vorno i prijateqski obavqala posao kontakt ambasade za odnose Srbijesa Natoom, ministar Zoran Stankovi} izrazio je zadovoqstvo ~iwenicomda je na to mesto imenovana Ambasada Italije u Beogradu.

  Odgovaraju}i na pitawa novinara, koja su se u najve}oj meri odnosi-la na de{avawa koja su u protekloj godini privla~ila medijsku pa`wu, mi-nistar Stankovi} je povodom slu~aja ~etvorice radnika vaqevskog Kru{i-ka naglasio da je ta~no da su se u toj fabrici ~uvale ~etiri rakete tipa

  NEMAMODA TAPKAM

  GODI[WA KONFERENCIJA ZA NOVINARE

  Sve~ano potpisivawe sporazuma u BriseluSRBIJA U PARTNERSTVU ZA MIRPredsednik Srbije Boris Tadi} potpisao je u sedi{tu Na-

  toa u Briselu, 14. decembra, Okvirni sporazum o pristupawuSrbije Programu Partnerstvo za mir.

  U govoru na sednici Severnoatlantskog saveta predsednikTadi} je rekao da ulazak Srbije u Partnerstvo za mir predsta-vqa samo prvi korak u procesu koji }e kulminirati pot