Zobacz skrypt (.pdf)

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Zobacz skrypt (.pdf)

 • SKRYPT DO WICZE Z FIZJOLOGII ROLIN

 • 1

  SPIS TRECI

  str.

  Roztwory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Kolorymetria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Kiekowanie nasion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  ywienie mineralne rolin i gospodarka wodna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Transport dalekodystansowy w rolinach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Hormony rolinne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Stres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  Barwniki asymilacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Fluorescencja chlorofilu a jako miara aktywnoci fotosyntetycznej lici. . . . . 39

  Fotosynteza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  Oddychanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

 • 2

 • 3

  ROZTWORY

  1. Sporzdzanie roztworw

  W celu przyrzdzenia roztworu o okrelonym steniu molowym lub procentowym

  naley wyliczon ilo danej substancji rozpuci w mniejszej iloci wody (lub

  innego rozpuszczalnika) ni dana objto kocowa, a nastpnie uzupeni

  w kolbie miarowej lub cylindrze do danej objtoci.

  Stenie molowe - okrela liczb moli substancji w 1000 ml roztworu

  Przykad: Sporzdzi 500 ml, 100 mM roztworu sacharozy, masa molowa sacharozy

  wynosi 342,30 g

  342,30g rozpuszczone w 1000ml = roztwr 1 M

  34,23 g 1000 ml

  x 500 ml

  X=17,11 g

  Do sporzdzenia 500 ml, 100 mM roztworu sacharozy naley odway 17,11 g

  sacharozy, rozpuci j w ok. 350 ml wody po czym uzupeni objto do 500 ml.

  Stenie procentowe jest to liczba gramw substancji (w przypadku procentu

  masowo-objtociowego % m/v) lub liczba mililitrw substancji (w przypadku

  procentu objtociowego % v/v) rozpuszczona w 100 ml roztworu.

  Przykad: Sporzdzi 500 ml , 1% (m/v) roztworu sacharozy

  1 g sacharozy rozpuszczony w 100 ml = roztwr 1%

  1g 100 ml

  x 500 ml

  x = 5 g

  Do sporzdzenia 500 ml, 1% (m/v) roztworu sacharozy naley odway 5 g

  sacharozy, rozpuci j w ok. 350 ml wody po czym uzupeni objto do 500 ml.

 • 4

  Przykad: Ile mililitrw 27% (m/v) roztworu NaCl potrzeba do sporzdzenia 3000 ml

  0,9% roztworu NaCl?

  x ml 27% = 3000 ml 0,9%

  x = 100 ml

  Naley 100 ml roztworu 27% uzupeni do 3000 ml wod.

  KOLORYMETRIA

  Kolorymetria jest metod analizy chemicznej, w ktrej podstaw ilociowego

  oznaczania substancji w roztworze stanowi zaleno pomidzy intensywnoci

  zabarwienia roztworu (absorpcj wiata o okrelonej dugoci fali) a steniem

  zawartej w niej substancji

  Prawo Lamberta-Beera: absorbancja wiata monochromatycznego jest wprost

  proporcjonalna do gruboci warstwy roztworu i stenia roztworu

  Molowy wspczynnik absorbcji () kadej substancji ma charakterystyczn warto,

  sta dla danej dugoci fali wietlnej. Z wartoci mona obliczy stenie substancji

  w mol/l ze wzoru

  C = A / ( l)

  Gdzie: l grubo warstwy roztworu, C stenie, A odczytana absorbancja

  UWAGA!

  Aby wyliczy ilo moli substancji na podstawie reakcji kolorymetrycznej naley

  zna warto , jak i rwnie objto badanej prby

 • 5

  KIEKOWANIE NASION

  Kiekowanie to zesp procesw zachodzcych w nasieniu przygotowujcych

  zarodek do rozpoczcia wzrostu i rozwoju siewki.

  Kiekowanie rozpoczyna si, gdy nasienie znajdzie si w warunkach umoliwiajcych

  pcznienie. Polega ono w pierwszej kolejnoci na imbibicyjnym pobieraniu wody przez

  koloidy nasienia, co prowadzi do zwikszenia wieej masy i objtoci nasion. Zdolne

  do kiekowania s tylko nasiona, ktrych zarodki s ywe i odpowiednio dojrzae.

  Procent ywych, zdolnych do kiekowania nasion danego zbioru nazywamy zdolnoci

  do kiekowania. Wskanikiem stopnia ywotnoci nasion jest energia kiekowania tj.

  procent nasion kiekujcych w odpowiednio krtkim czasie. Okrelenie obu tych

  wielkoci jest istotne dla oceny nasion jako materiau siewnego.

  Kiekowanie jest uwarunkowane czynnikami rodowiska zewntrznego przede

  wszystkim dostpnoci wody, temperatur, wiatem. W zalenoci od reakcji na

  wiato nasiona dzielimy na: fotowraliwe dodatnio lub ujemnie lub te nie wykazujce

  fotowraliwoci. Przykadem nasion praktycznie niewraliwych na wiato s nasiona

  rzepaku, natomiast dodatnia fotowraliwoci charakteryzuj si nasiona saaty

  odmiany Grand Rapids.

  Regulacja kiekowania przez rodowisko odbywa si za porednictwem systemu

  fitochromowego. W regulacji kiekowania nasion uczestnicz hormony takie jak

  gibereliny, cytokininy czy kwas abscysynowy.

  Podczas kiekowania zachodz w nasionach gbokie zmiany biochemiczne

  i fizjologiczne. Uwodnienie nasion wzmaga natenie oddychania i aktywno

  enzymw zwaszcza hydrolitycznych, ktre ulegaj aktywacji lub s syntetyzowane de

  novo.

  Stwierdzono, e w regulacji syntezy -amylazy enzymu hydrolizujacego skrobi

  w bielmie ziarniakw zb uczestniczy giberelina.

  Celem wiczenia jest obserwacja zmian aktywnoci -amylazy i zawartoci skrobi

  podczas kiekowania ziarniakw jczmienia oraz pcznienia i hydrolizy skrobi

  w bulwach ziemniaka.

 • 6

  Zadanie 1. Zmiany aktywnoci -amylazy i zawartoci skrobi podczas

  kiekowania ziarniakw jczmienia.

  Materia dowiadczalny stanowi ziarniaki jczmienia suche i kiekujce 2 i 4 dni.

  Wykonanie

  1. Do modzierza przenie po 2 ziarniaki: suche lub kiekujce 2 lub 4 dni (po

  uprzednim usuniciu korzeni i koleoptili). Rozetrze je w modzierzu z 1 ml

  0,1 M buforu octanowego (pH 4,8) zawierajcego 20 M CaCl2, nastpnie

  homogenat przenie ilociowo do probwek wirwkowych, przepukujc

  modzierz 2 x 1 ml buforu. Ekstrakty wirowa przy 3000 x g przez 10 minut.

  2. Oznaczy aktywno -amylazy w supernatancie (w 2 powtrzeniach). W tym

  celu pobra 0,1 ml supernatantu, przenie do probwki i doda 1 ml roztworu

  skrobi. Hydroliz prowadzi w temperaturze 37C przez 10 minut. Reakcj

  przerwa dodajc 1 ml pynu Lugola w 0,05 M NaCl, nastpnie doda 5 ml H2O,

  wymiesza i oznaczy absorpcj prby przy = 620 nm wobec rozcieczonego

  (5x) pynu Lugola jako prby lepej. Rwnolegle odczyta absorpcj prby,

  w ktrej reakcj przerwano w czasie 0 (pipetujemy najpierw 1 ml pynu

  Lugola, potem 0,1 ml ekstraktu, 1 ml skrobi i 5 ml H2O). Aktywno enzymu jest

  wyraona ubytkiem skrobi jest to rnica pomidzy absorbancj w czasie 0,

  a absorbancj mierzon po 10 minutach inkubacji.

  3. Aktywno -amylazy wyrazi w:

  jednostkach aktywnoci = A/ziarniak/minut.

  4. Rwnolegle oznaczy w badanym materiale (ziarniaki suche, oraz po 2 i 4 dniach

  kiekowania na wietle) zawarto skrobi rozpuszczalnej. W tym celu rozetrze

  w modzierzu po 5 ziarniakw, a nastpnie zawarto modzierza przenie

  ilociowo do probwek przepukujc 3 ml wody. Prby wymiesza i umieci we

  wrzcej ani wodnej na 20 minut. Nastpnie ochodzi i odwirowa przy

  3000 x g przez 10 minut.

  5. W uzyskanym supernatancie oznaczy zawarto skrobi rozpuszczalnej (w 2

  powtrzeniach). Z kadej prby pobra po 0,1 ml supernatantu, przenie do

  probwki, doda 1 ml pynu Lugola i 5 ml wody destylowanej. Odczyta

  absorbancj prb przy =620 nm wobec rozcieczonego (5x) pynu Lugola jako

  prby lepej.

 • 7

  Zadanie 2. Pcznienie i hydroliza skrobi w bulwach ziemniaka.

  Przygotowa preparat z miazgi ziemniaka na szkieku podstawowym, obserwacja.

  Doda (pod szkieko nakrywkowe) kropl pynu Lugola, obserwowa zmian

  zabarwienia ziaren skrobi. Nastpnie doda kropl 10% roztworu KOH i prowadzi

  dalej obserwacj zmian zachodzcych w ziarnach skrobi.

 • 8

  YWIENIE MINERALNE ROLIN i GOSPODARKA WODNA

  Tkanki rolinne skadaj si z substancji organicznej, wody (od 95% w soczystych

  owocach i wieych liciach do ok. 7% w niektrych nasionach), oraz skadnikw

  mineralnych tzn. popielnych (ok. 6%). Mimo, e skadniki mineralne stanowi

  niewielk cz suchej masy s one niezmiernie wane, poniewa umoliwiaj rolinie

  wytwarzanie materii organicznej.

  Na podstawie zawartoci pierwiastkw w materiale rolinnym mona je podzieli na

  makroelementy (C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg) i mikroelementy (Fe, Na, Si, Cu, Zn,

  Mo, Mn, B, Cl).

  Pierwiastki wystpujce w rolinach mona rwnie podzieli opierajc si na ich

  waciwocach biochemicznych i penionych funkcjach fizjologicznych.

  1. pierwiastki tworzce rolinn materi organiczn (C, H, O, N, S, P)

  2. pierwiastki o podobnych waciwociach biochemicznych, w komrkach zwizane

  z grupami hydroksylowymi cukrw tworz odpowiednie estry (P, B, Si)

  3. Pierwiastki regulujce potencjay osmotyczne, penic