zobacz prezentację

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of zobacz prezentację

 • 2014-12-27

  1

  BIOMASABIOMASAw gminachw gminach

  --przykady dobrych rozwiza technicznychprzykady dobrych rozwiza technicznych

  Przygotowanie:Prof. Jacek ZimnyMgr in. Micha Karch

  BIOMASA BIOMASA -- podziapodzia

  wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej,

  spalanie w sieci gazowej

  fermentacja metanowa odpadowej masy organicznejw oczyszczalniach ciekw,

  na komunalnych wysypiskach mieci i biogazowniach

  rolniczych, [biogaz, agrogaz]

  gazowe

  olej opaowy

  paliwo silnikowe

  roliny oleiste

  fermentacja alkoholowa trzciny cukrowej i

  ziemniakw, [etanol]

  cieke

  spalanie bezporednie

  w paleniskach otwartych lub zamknitych

  drewno opaowe z lasw, soma, odpady z tartakw i

  zakadw meblarskichstae

  Sposb wykorzystaniardaRodzaje

 • 2014-12-27

  2

  Potencja BIOMASYPotencja BIOMASY

  Porwnanie wartoci opaowej Porwnanie wartoci opaowej niektrych biopaliw w stosunku do niektrych biopaliw w stosunku do

  innych nonikw energiiinnych nonikw energii

  38-39Wgiel kamienny

  19-20Gaz miejski

  14-19Drewno

  20-25Biogaz

  Warto opaowa (MJ/m3 )Surowiec

 • 2014-12-27

  3

  BIOMASABIOMASA-- zasobyzasoby

  Uwzgldniajc obecne zasoby drewna opaowego i odpadw drzewnych - zlenictwa, sadownictwa, przemysu drzewnego oraz miejskich terenwzielonych, potencja techniczny energii w nich zawartej szacuje si na 270 PJ(1015J) rocznie

  W Polsce szacuje si, e tylko w rolnictwie potencja niewykorzystanej biomasy = 104 PJ/a.Wytwarzanych jest rocznie:

  25 mln ton somy zboowej i rzepakowej oraz siana. 4 mln ton pozyskiwane jest w drewna opaowego w lasach (

  chrust, trociny, zrbki, kora...)6 mln ton osady ciekowe:

  w sumie 30 mln ton biomasy tj. prawie 15-20 mln ton wgla

  TTechnologie wykorzystania echnologie wykorzystania BIOMASYBIOMASY

  Spalanie Proces polega na pomieniowym spalaniu materiau wobecnoci nadmiaru powietrza w komorze spalania. Produktamikocowymi spalania s: dwutlenek wgla CO2 i woda H2O.Kotycharakteryzujce si tym sposobem spalania biopaliw dostpne sobecnie w szerokim zakresie mocy od 20 kW do kilkuset MW.

  Gazyfikacja Proces gazyfikacji biopaliw staych podzielimona na trzy fazy: suszenia i odgazowania paliwa, wynikiemczego jest wytworzenie mieszaniny gazw w warunkach niedoborupowietrza, spalania gazw w komorze spalania w obecnocinadmiaru tlenu oraz oddawania ciepa w wymienniku

  Pyroliza polega na ich termicznym przeksztaceniu w warunkachbraku dostpu tlenu, w wyniku czego otrzymuje si produkt stay(wgiel drzewny), produkt cieky (olej pyrolityczny) orazmieszanin gazw palnych

 • 2014-12-27

  4

  Wspspalanie biopaliw odpady drzewne, zrbki, brykiety i pelety rnego pochodzenia mog by spalane w mieszaninie jak te wsp-spalane z innymi paliwami staymi, zarwno w konwencjonalnych kotach rusztowych, paleniskach W przypadku bezporedniego spalania mieszanie paliw odbywa si zwykle przed podaniem do paleniska. Natomiast w niektrych systemach gazyfikacji paliwa podawane s oddzielnymi systemami.

  Ukady skojarzone rozpoczynaj si sekcj przechowywania i podawania biopaliwa do komory gazyfikacji lub komory spalania. Powstajcy w gazyfikatorze gaz spalany moe by w kotle z palnikiem gazowym. Drugi typ technologii z zastosowaniem gazyfikatorw zakada spalanie wytworzonej i oczyszczonej mieszaniny gazw w silniku gazowym

  BIOMASABIOMASA

  WedugWedug definicjidefinicji UniiUnii EuropejskiejEuropejskiej biomasabiomasa obejmujeobejmujewszelkwszelk substancjsubstancj organicznorganiczn pochodzeniapochodzeniarolinnegorolinnego lublub zwierzcego,zwierzcego, jakjak tete wszelkiewszelkiepochodnepochodne substancjesubstancje uzyskaneuzyskane zz transformacjitransformacjisurowcwsurowcw pochodzeniapochodzenia rolinnegorolinnego lublub zwierzcegozwierzcego..

  BiomasaBiomasa stanowistanowi trzecie,trzecie, coco dodo wielkociwielkoci nana wiecie,wiecie,naturalnenaturalne rdordo energiienergii..

  JakoJako surowiecsurowiec energetycznyenergetyczny wykorzystywanawykorzystywana jestjest gwniegwniebiomasabiomasa pochodzeniapochodzenia rolinnego,rolinnego, powstaapowstaa ww procesieprocesiefotosyntezyfotosyntezy..

 • 2014-12-27

  5

  Energi z biomasy mona uzyska poprzez:Energi z biomasy mona uzyska poprzez:

  spalaniespalanie biomasybiomasy rolinnejrolinnej (np(np.. drewno,drewno, odpadyodpadydrzewnedrzewne zz tartakw,tartakw, zakadwzakadw meblarskichmeblarskich ii inin..,, soma,soma,specjalnespecjalne uprawyuprawy energetyczne),energetyczne),

  wytwarzaniewytwarzanie olejuoleju opaowegoopaowego zz rolinrolin oleistycholeistych (np(np..rzepak)rzepak) specjalniespecjalnie uprawianychuprawianych dladla celwcelwenergetycznych,energetycznych,

  fermentacjfermentacj alkoholowalkoholow trzcinytrzciny cukrowej,cukrowej, ziemniakwziemniakwlublub dowolnegodowolnego materiaumateriau organicznegoorganicznego poddajcegopoddajcegosisi takiejtakiej fermentacji,fermentacji, celemcelem wytworzeniawytworzenia alkoholualkoholuetylowegoetylowego dodo paliwpaliw silnikowych,silnikowych,

  beztlenowbeztlenow fermentacjfermentacj metanowmetanow odpadowejodpadowej masymasyorganicznejorganicznej (np(np.. odpadyodpady zz produkcjiprodukcji rolnejrolnej lublubprzemysuprzemysu spoywczego)spoywczego)

  Zalety stosowania biomasy:Zalety stosowania biomasy:

  ograniczenie emisji gazw cieplarnianychograniczenie emisji gazw cieplarnianych wykorzystanie lokalnych zasobw wykorzystanie lokalnych zasobw

  energetycznychenergetycznych decentralizacja wytwarzania energiidecentralizacja wytwarzania energii zrnicowanie rde energiizrnicowanie rde energii ograniczenie szkd w rodowisku zwizanych ograniczenie szkd w rodowisku zwizanych

  z wydobyciem paliw kopalnychz wydobyciem paliw kopalnych zagospodarowanie odpadwzagospodarowanie odpadw wspieranie rozwoju spoecznowspieranie rozwoju spoeczno--

  gospodarczego poprzez tworzenie nowych gospodarczego poprzez tworzenie nowych miejsc pracymiejsc pracy

 • 2014-12-27

  6

  ZZaletyalety wwyykorzystania biomasykorzystania biomasy

  stae i pewne dostawy ( brak koniecznoci importu ropy lub gazu )

  zapewnienie dochodu,

  tworzenie nowych miejsc pracy,

  ograniczanie emisji CO2 z paliw odnawialnych,

  wysokie koszty oczyszczania spalin z paliw kopalnnnnych,

  aktywizacja ekonomiczna lokalnych spoecznoci,

  decentralizacja produkcji energii.

  Wady energetycznego Wady energetycznego

  zagospodarowania biomasyzagospodarowania biomasy

  - ryzyko zmniejszenia biornorodnoci,

  - spalanie biopaliw powoduje powstanie NOx trudnych do usuwania,

  - podczas spalania biomasy zanieczyszczonej pestycydami powstaj:

  dioksyny i furany,

  - popi z niektrych biopaliw w temperaturze spalania topi si i

  zalepia ruszt.

 • 2014-12-27

  7

  Cykl Cykl BIOMASY BIOMASY

  Waciwoci poszczeglnych rodzajw biomasyWaciwoci poszczeglnych rodzajw biomasy

  rdo: EC BREC, 2003. Odnawialne rda energii jako element rozwoju rdo: EC BREC, 2003. Odnawialne rda energii jako element rozwoju lokalnego.lokalnego.

  PALIWOWARTO

  ENERGETYCZNA [MJ/kg]

  Drewno kawakowe od 11 do 22Zrbki od 6 do 16Pelety od 16,5 do 17,5

  Soma ta od 14 do 15,5Soma szara od 14,4 do 16

  Trzcina od 14,5 do 16,2Etanol od 23 do 28

 • 2014-12-27

  8

  BioBiomasamasa uywanuywanaa na cele energetycznena cele energetyczne

  drewnadrewna ii odpadwodpadw drzewnychdrzewnych (w(w tymtym zrbkwzrbkw zz szybkoszybkorosncychrosncych gatunkwgatunkw drzewiastychdrzewiastych tjtj.:.: wierzba,wierzba, topola)topola)

  somysomy jakjak ii ziarnaziarna (zb,(zb, rzepaku)rzepaku) somysomy uprawupraw specjalnychspecjalnych rolinrolin energetycznychenergetycznych zz rodzinrodzin osadwosadw ciekowych,ciekowych, makulatury,makulatury, szereguszeregu innychinnych odpadwodpadw rolinnychrolinnych powstajcychpowstajcych nana etapachetapach

  uprawyuprawy ii pozyskaniapozyskania jakjak tete przetwarzaniaprzetwarzania przemysowegoprzemysowegoproduktwproduktw (siana,(siana, ostatekostatek kukurydzy,kukurydzy, trzcinytrzciny cukrowejcukrowej iibagiennej,bagiennej, usekusek oliwek,oliwek, korzeni,korzeni, pozostaocipozostaoci przerobuprzerobuowocwowocw itpitp..))

  BIOMASA BIOMASA -- SOMASOMA

  ProdukcjaProdukcja somysomy zz rolinrolin zboowychzboowych ii innychinnychwynosiwynosi ww PolscePolsce okoookoo 2525 mlnmln tonton.. PrzeznaczajcPrzeznaczajcdocelowodocelowo nana celecele energetyczneenergetyczne tylkotylko 5050%%produkcji,produkcji, toto jestjest okoookoo 1212,,55 mlnmln ton,ton, monamonazaoszczdzizaoszczdzi okoookoo 55 mlnmln tonton wglawgla rocznierocznie..

  DzikiDziki zjawiskuzjawisku fotosyntezyfotosyntezy rolinyroliny rolniczerolniczemogmog wchonwchon przerobiprzerobi okoookoo 400400 kgkg CC0022 wwcigucigu dobydoby nana obszarzeobszarze 11 haha.. ZespoyZespoy lene,lene,szczeglnieszczeglnie liciaste,liciaste, szybkorosnce,szybkorosnce, wchaniajwchaniajgogo znacznieznacznie wicejwicej..

 • 2014-12-27

  9

  Schemat kotowni opalanej somSchemat kotowni opalanej somOznaczenia: Oznaczenia: 1.1. magazyn somy magazyn somy 8. wentylator wycigowy spalin 8. wentylator wycigowy spalin 2. podajnik automatyczny 2. podajnik automatyczny 9. wymiennik ciepa 9. wymiennik ciepa 3. zapalnik somowy 3. zapalnik somowy 10. instalacja oczyszczania gazw10. instalacja oczyszczania gazw4. kocio 4. kocio spalinowych spalinowych 5. komora spalania 5. komora spalania 11. zbiornik sedymentacyjny 11. zbiornik sedymentacyjny 6. zamknicie ogniowe 6. zamknicie ogniowe 12. system transportu popiou i ula 12. system transportu popiou i ula 7. 7. wentylatory podmuchu wentylatory podmuchu 13. pojemnik na popi i uzel 13. pojemnik na popi i uzel

  114. przewody sieci cieplne