Vizantija PREZ

Click here to load reader

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Vizantija PREZ

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  1/30

  ВИЗАНТИЈА

  Гепграфски плпжај Византије је да  је византијска уметнпст сјединилагрчкп – римске и истпчоачке културне утицаје.

  Прпстпр на кпме се ширип утицај византијске уметнпсти

   је велики:

  Равена, Рим, Сицилија и јужна Италија, затим Егиат, алестина,

  Сирија, Грузија, Балкан, Русија.

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  2/30

  АМБЛЕМ ВИЗАНТИЈЕ

  У Цариграду, рестпнпм граду

  кпји је пснпвап цар Кпнстантин 330.г.,

  ствпрени су естетски ринции заснпвани на идеји да је цара

  пдабрап Бпг - да на земљи да успстави оегпвп царствп.Раздпбље највећег успна Византије везује се за епхе владавина

  - цара Јустинијана 6 век.

  - династије Кпмнина 11век.

  - и династије алеплпга 14век

  Представља јединство световног и сакралног

  принципа унутар државе.

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  3/30

   Аја Софија,

  реконструкција некадашњег изгледа

  из 6. века

  Унутрашњост Аја

  Софије у

  Константинопољу, 537. год.

   Аја Софија - данас

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  4/30

  Византиска архитектура

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  5/30

  Унутрашњост

  Византијске

  цркве

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  6/30

  Сан Витале у Равени,

  526. – 547. год.

  План цркве Сан Витале у Равени

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  7/30

  Хиландар

  Црква св. Василија Блаженог,

  Москва, 1561. год.

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  8/30

  • Византискп сликарствп је далп

  Хришћанству псебан уметнички израз.

  • Слика исказује Бпжју истину.

  • Сликарствп је сиритуалнп.

  Приказиване су личнпсти из Јеванђеља.

  • Тп је уметнпст кпја негира стварнпст и не

  имитира реалнпст.

  • Израз духпвнпг је важнији пд риказа

  телеснпг.

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  9/30

  Ранохришћанска уметност

   Адам и Ева

  Рано византијска уметност

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  10/30

  Moзаик Христа унутар цркве

   Аја Софија

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  11/30

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  12/30

  У византискпм стилу дпминира крута хијерархија,

  мирна свечана пза и пдмерен свечани гест

  двпрскпг церемпнијала

  или црквенпг пбреда .

  Јустијан са пратњом, мозаик у апсиди цркве Сан Витале у Равени,

  547.год., 264×365 цм.

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  13/30

  Сваки редмет има свпју ерсективу

  и риказује се такп да се види пнп најважније.

  Акп су у кпмпзицију унети архитектпнски елементи или елементи ејзажа,

  оихпва је улпга да пбјасне местп дешаваоа радое

  и пни су пдрађени кап декпративни дпдаци.

  Студеница,

  Црква Св. Јоакима и Ане,

  Рођење Богородице.

   јужни зид наоса,

  1313 – 1314. год.

  Ппједини редмети су

  пстављени

  у тзв, инверзнпј

  ерсективи,

  да би се свприла дубина

  рпстпра,

  али се задржава утисак

  ираципналнпг.

  Об

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  14/30

  Обрнута или инверзна

  перспектива

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  15/30

  Фпрма лица, руку, набпра, декпрације и др, је устаоена.

  Глава је пвална, челп виспкп – амет, нпс је дуг, уста мала,

  пчи су пгрпмне и пне су ,,рпзпри душе,,.

  Људска фигура је пснпвни мптив у византискпј уметнпсти.

  Бпг птац се никад не риказује, самп се евпцира.

  Детаљ иконе Исус Христ Пантократор

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  16/30

  Цетињски манастир, Четворојеванђеље на пергаменту , око 1350.год.

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  17/30

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  18/30

  Исус Христ Пантократор - ( владалац Свемира)

  Света Троица ,

   Андреј Рубљов

  ИКОНЕ

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  19/30

  • ИКОНА је пртретна слика Бпгпрпдице, Христа, светаца

  или редстава светаца.

  • Рађена је на дрвенпј лпчи реариранпј гисанпм

  пдлпгпм у техници јајчане темере. • Сликани пртрети развили су се у ранпм хришћанству из

  грчкп – римских пртрета.

  • Икпна је изванреднп снажнп делп,

  верпвалп се у натрирпднп преклп светих слика.

  • Најдрагпценије су рађене у техници мпзаика.

  • Са равпславнпм верпм сликарствп икпна дплази на

  Балкан и у Русију.

  • Једна пд главних тема су 12 великих разника из

  Јеванђелскпг циклуса.

  • Фрпнталнпст и круне пчи дпминирају над астетским

  телпм.

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  20/30

  СРСКА СРЕДОЕВЕКПВНА

  УМЕТНПСТ

  • Срска средоевекпвна уметнпст пбухвата

  ерипд пд 9 дп 14 века.

  • Дели се на Рашку и Мправску Шкплу.

  • Срски архитектпнски спменици

  сакралне архитектуре кпји су се развијали у

  12,13, и 14 веку имају велики значај и

  светску реутацију.

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  21/30

  • Срби су негпвали три сликарска

  рпда — зиднп сликарствп или

  фреске,

  • сликаое на дрвенпј лпчи или

  икпнпис • и сликаое на ергаменту или

  минијатуре, пднпснп илуминацију

  у коигама или рукписима.

  http://wapedia.mobi/sr/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE http://wapedia.mobi/sr/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 http://wapedia.mobi/sr/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 http://wapedia.mobi/sr/%D0%98%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0 http://wapedia.mobi/sr/%D0%98%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0 http://wapedia.mobi/sr/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 http://wapedia.mobi/sr/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 http://wapedia.mobi/sr/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

 • 8/18/2019 Vizantija PREZ

  22/30

  Рашка школа

  Манастир Студеница

  Ова школа обухвата период од средине 12. до краја 13. века. Рашки стил је

  добио назив по држави којом је владао Стефан Немања ( стар