Uyghur bible romanized

Click here to load reader

 • date post

  07-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  598
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Uyghur bible romanized

 • 1. tewrattin tallanmilar: alemning yaritiliximisirdin chiqix zebur tallanmiliri injil:metta bayan qilghan hux hewer markus bayan qilghan hux hewer luqa bayan qilghan hux heweryuhanna bayan qilghan hux hewerhezriti eysa elchilirining paaliyetliri rimliqlargha yezilghan het korintliqlargha yezilghan birinchi het korintliqlargha yezilghan ikkinchi het galatiyaliqlargha yezilghan het efesliklerge yezilghan het filipiliklerge yezilghan het kolosiliqlargha yezilghan hetsalonikaliqlargha yezilghan birinchi hetsalonikaliqlargha yezilghan ikkinchi het timotiygha yezilghan birinchi het timotiygha yezilghan ikkinchi het titusqa yezilghan hetfilimungha yezilghan hetibraniylargha yezilghan het yaqup yazghan hetpetrus yazghan birinchi het petrus yazghan ikkinchi hetyuhanna yazghan birinchi het yuhanna yazghan ikkinchi hetyuhanna yazghan uchinchi hetyehuda yazghan het wehiyler

2. 1:1 huda hemmidin burun putun alemni yaratti. 2 u chaghda yer xari xekilsizwe qupquruq halette bolup, sularni qarangghuluq qaplighanidi. hudaning rohisu ustide lerzan perwaz qilip yuretti. 3 huda: yoruqluq bolsun! degenidi,yoruqluq peyda boldi. 4-5 huda yoruqluqning yahxi ikenlikini kordi. xuningbilen, u yoruqluqni qarangghuluqtin ayridi we yoruqluqni kunduz, qarangghuluqni bolsa keche dep atidi. keche-kunduz otup, bu tunji kun boldi. 6 andin,huda: sularning yuqiri-towen ikkige ayrilip turuxi uchun ularning arisida birpasil bolsun! dep emr qildi. 7 xuning bilen, bir pasil peyda bolup, uning astidikisularni ustidiki sulardin ayridi. hudaning emri bilen xundaq boldi. 8 huda bupasilni asman dep atidi. keche-kunduz otup, bu ikkinchi kun boldi. 9 andin,huda: asmanning astidiki sular bir yerge yighilsun we quruq tupraq korunsun!dedi. hudaning emri bilen xundaq boldi. 10 huda quruq tupraqni yer,yighilghan sularni bolsa dengiz dep atidi. huda bularning yahxi ikenlikini kordi.11 andin, huda yene: yerde her hil osumlukler; uruqluq we mewilik bolup, ozturliri boyiche unup chiqsun! dedi. hudaning emri bilen xundaq boldi. 12xuning bilen, yer yuzide her hil uruqluq we mewilik osumlukler oz turliriboyiche unup chiqti. huda bularning yahxi ikenlikini kordi. 13 keche-kunduzotup, bu uchinchi kun boldi. 14 huda yene: asmanda yoruqluq beridighanjisimlar bolsun. ular keche bilen kunduzni perqlendurup, kun, pesil we yillarniayrip turuxta belge bolsun. 15 bu jisimlar nur chechip, yer yuzini yorutuptursun! dep emr qildi. hudaning emri bilen xundaq boldi. 16 huda yoruqluqberidighan ikki chong jisimni yaratti, quyaxni kunduzni baxquridighan, aynikechini baxquridighan qildi. hemde huda yene yultuzlarnimu yaratti. 17-18 yeryuzini yorutux, kunduz bilen kechini baxquridighan qilix we yoruqluqniqarangghuluqtin ayrix uchun, huda yoruqluq beridighan jisimlarni asmanghaorunlaxturdi we ularning yahxi ikenlikini kordi. 19 keche-kunduz otup, butotinchi kun boldi. 20 huda yene: su her hil janliqlar bilen tolsun, asmanda herhil ucharqanatlar uchsun! dep emr qildi. 21 buning bilen, huda sudayaxaydighan ajayip-gharayip janliqlarni, her hil chong-kichik beliqlarni weasmandiki her hil ucharqanatlarni oz turliri boyiche yaratti. huda bujanliqlarning yahxi ikenlikini kordi. 22 huda bu janliqlargha beht ata qilip: sudayaxighuchi janliqlar kopiyip, dengiz-okyanlarni toldursun, ucharqanatlar yeryuzide ulghaysun! dedi. 23 keche-kunduz otup, bu bexinchi kun boldi. 24 hudayene: yer yuzide her hil janiwarlar oy haywanliri we chong-kichik yawayihaywanatlar peyda bolsun! dedi. hudaning emri bilen xundaq boldi. 25 xuningbilen, huda yer yuzide her hil janiwarlarni oz turliri boyiche yaratti we ularningyahxi ikenlikini kordi. 26 andin, huda: bizning obrazimizdek, yeni rohiy jehettinbizge ohxaydighan insanlarni yaritayli. ular her hil janiwarlarni dengiz-okyandiki beliqlar, asmandiki ucharqanatlar, barliq oy haywanliri we chong-kichik yawayi haywanatlarni baxquridighan bolsun! dep emr qildi. 27 buningbilen, huda insanni oz obrazidek yaratti, uni ozige ohxaydighan qilip yaratti, 3. xundaqla ularni er we ayal qilip yaratti. 28 huda ulargha beht ata qilip mundaqdedi: perzent korup kopiyinglar, yer yuzini qaplap, dunyani boysundurunglar.xundaqla, dengiz-okyandiki beliqlar, asmandiki ucharqanatlar, xuningdekputun janiwarlarni baxqurunglar. 29 men silerge putun yer yuzidiki her hilziraet we mewilerni ozuqluq qilip berdim. 30 barliq chong-kichik haywanatlarwe ucharqanatlar qatarliq her hil mehluqlargha bolsa ot-chop we koktatlarniozuqluq qilip berdim. hudaning emri bilen xundaq boldi. 31 hudayaratqanlirining hemmisige qarap, ularning yahxi ikenlikini kordi. keche-kunduz otup, bu altinchi kun boldi.2:1 xundaq qilip, alem putkul mewjudatliri bilen yaritilip boldi. 2 yettinchi kunikelgende, huda yaritix ixini tamamlap bolghan bolup, u kuni aram aldi. 3 uyettinchi kunni behtlik kun qilip, uni muqeddes kun dep jakarlidi, chunki bu kunhuda yaritixni tamamlap aram alghan kun idi. 4-5 perwerdigar hudaningalemni yaritixi jeryanida mundaq ixlar boldi: perwerdigar huda alemniyaratqanda, yer yuzide ot-chop we ziraetler yoq idi, chunki huda tehi yamghuryaghdurmighanidi, xundaqla yer teriydighan ademmu yoq idi. 6 emma, yerdinsu chiqip, putun zeminni sughardi. 7 andin, perwerdigar huda yerning topisidinadem atini yasidi we uning burnidin hayatliq nepisini puwlidi. buning bilen,adem atigha hayatliq berildi. 8 perwerdigar huda xerqtiki erem degen jayda birba berpa qilip, ozi yaratqan ademni u yerge orunlaxturdi. 9 perwerdigar hudau yerde yene mewiliri xerin we chirayliq her hil derehlerni osturdi. baghningotturisida alahide ikki tup dereh bar idi. biri hayatliq beridighan dereh bolup,yene biri yahxi bilen yamanni bilduridighan dereh idi. 10 erem degen yerdin birderya eqip kelip, baghni sughiratti. baghdin chiqqan su totke bolunetti. 11birinchisi pixon deryasi bolup, altun chiqidighan hawilah degen yerni aylinipotidu. 12 u yerning altuni sap. u yerdin yene kem uchraydighan hux puraqliqdewirqay we yolluq heqiq chiqidu. 13 ikkinchisi gihon deryasi bolup, kuxdegen yerni aylinip otidu. 14 uchinchisi dijle deryasi bolup, assurning xerqidineqip otidu. totinchisi firat deryasidur. 15 perwerdigar huda adem atini erembaghqa ixlep uni perwix qilsun, dep u yerge qoyghanidi. 16 perwerdigar hudaadem atigha emr qilip: baghdiki mewilerni halighiningche ye. 17 emma, yahxibilen yamanni bilduridighan dereh ning mewisini hergiz yeme. chunki, uniyeseng, choqum olisen! dedi. 18 keyin, perwerdigar huda: ademning yalghuzyaxixi yahxi emes, uninggha layiq bolghudek bir yardemchi hemrah yaritaydedi. 19 buning bilen, perwerdigar huda yerdiki topidin yaratqan her hilhaywanat we ucharqanatlarni adem atining aldigha ulargha isim qoysun, depkelturdi. adem ata ulargha qandaq isim qoysa, xundaq atilip keldi. 20 ademata barliq ucharqanat we haywanlargha isim qoydi. wehalenki, ularning arisidaozige layiq bolghudek birer yardemchi hemrah yoq idi. 21 xunga, perwerdigarhuda adem atini qattiq uhlitiwetti. u uhlawatqanda, huda uning bir tal 4. qowurghisini elip, u yerni uning goxi bilen etip qoydi. 22 perwerdigar hudaalghan qowurgha songikidin bir ayal yasap, uni adem atining aldigha elipkeldi. 23 adem ata huxal halda mundaq dedi: mana emdi songiki meningsongikimdin, goxi mening goxumdin elinghan, manga ohxax hildiki biri boldi! uayal dep atalsun, chunki u erdin elinghan. 24 bir ademning ata-anisidin ayrilip,ayali bilen birlixip bir ten boluxi ene xu sewebtindur. 25 u chaghda, adem atabilen uning ayalining her ikkilisi yalinga bolup, nomus qilixmaytti.3:1 yilan perwerdigar huda yaratqan haywanlarning ichide eng hiyligiri idi. uayaldin: huda baghdiki herqandaq derehning mewisini yeyixinglarni rasttinlameni qildimu? dep soridi. 2 ayal: baghdiki derehlerning mewilirini yesek bolidu.3 peqet baghning otturisidiki derehning mewisini yesek bolmaydu. hudabizning bu derehning mewisini yeyiximizni, hetta uninggha qoltegkuzuximiznimu meni qildi. eger bu ixni qilsaq, olimiz, dep jawas berdi. 4yilan ayalgha jawaben mundaq dedi: yalghan! hergiz olmeysiler! 5 hudasilerning uni yesenglar, kozunglarning echilip, ozige ohxax yahxi bilenyamanni bilidighan bolup qalidighanliqinglarni bilidu. 6 ayal bu derehningmewisining chirayliq we xerin ikenlikini korup, uni yese qanchilik eqilliq bolupketidighanliqini oylap, mewidin uzup yedi we uni yenida turghan erigimu berdi.umu yedi. 7 ular mewini yeyixi bilenla kozliri echilip, ozlirining yalingachliqinibilip nomus qilixti. xunga, ular enjur yopurmaqlirini bir-birige chetip, bedenliriniyepiwelixti. 8 xu kunning salqin chuxken waqtida, ular perwerdigar hudaningbaghda mengip yurgen xepisini anglap, derehzarliqning arisighayoxurunuwelixti. 9 lekin, perwerdigar huda adem atigha: sen qeyerde? depwarqiridi. 10 adem ata: men sening baghda mengip yurgenlikingni anglap,yalingachliqimdin nomus qilip, sendin qorqup yoxurunuwaldim, dep jawasberdi. 11 huda uningdin: yalingachliqingni sanga kim eytti? yaki men yeme,degen mewini yedingmu? dep soridi. 12 adem ata: sen manga hemrahbolsun, dep bergen ayal u mewidin manga bergenidi. xuning uchun yedim,dep jawas berdi. 13 perwerdigar huda ayaldin: neme uchun mundaq qilding?dep soridi. meni yilan azdurdi, xunga yedim, dep jawas berdi ayal. hudaningadem ata bilen hawa anini jazalixi 14 xuning bilen, perwerdigar huda yilangha:bu qilmixing uchun jazagha tartilisen! barliq haywanatlar ichide peqet senlamunu lenetlerge qalisen: hazirdin baxlap, yer beghirlap mengip, omurwayettopa yeysen. 15 seni ayal bilen duxmen qilimen. uning ewladi bilen seningewladingmu duxmenlixip otidu. uning ewladi sening bexingni yanjiydu, senuning tapinini chaqisen dedi. 16 keyin, perwerdigar huda ayalgha:hamilidarliqingning azabini hessilep axurimen. tughutungning tolghiqinimuziyade qilimen. xundaqtimu, eringge kuchluk ixtiyaq baghlaysen, u senibaxquridu, dedi. 17 perwerdigar huda adem atigha: ayalingning sozige kirip,men yeyixni meni qilghan mewini yegenliking tupeylidin, yermu lenitimge 5. uchridi. sen emdi omurwayet japaliq ixlex bilenla ozuqlinisen. 18 yerdin tikenwe qamghaq unidu, sen bolsang yerdiki ziraetlerni y