Slobodna Bosna 896-Signed

download Slobodna Bosna 896-Signed

of 68

 • date post

  31-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  188
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Slobodna Bosna 896

Transcript of Slobodna Bosna 896-Signed

 • PLANIRANO UBISTVO: SMRT [KORPIONA SLOBODANA MEDI]A

  www.slobodna-bosna.ba

  GODINANAIH I

  NJIHOVIHJUBILEJA

  dalmirj

 • ISPRAVNA-oglasi sedmica-896:ISPRAVNA-oglasi.qxd 8.1.2014 16:37 Page 1

 • (NE)SPORAZUM OKOJU@NOG TOKA VLADA FBiH PROTIV RUSKOGMONOPOLA Slobodna Bosna do{la je u posjedskandaloznog prijedloga Sporazuma oizgradnji plinovoda Ju`ni tok izme|u BiH iRusije, koji bi Federaciju BiH doveo u vazalnipolo`aj prema Republici Srpskoj, a cijelu BiHu potpunu ovisnost od ruskog plina

  (RAS)PRODAJA DR@AVNIHDIONICA VLADA FBiH, MALI VELIKIDIONI^ARAgencija za privatizaciju Federacije Bosnei Hercegovine (AFP) u ovoj godini planiraprodaju nekoliko preduze}a u kojimafederalna Vlada ima manjinski vlasni~kiudio. Rije~ je o Energopetrolu, Fabriciduhana Sarajevo (FDS), Bosnalijeku iSarajevo-osiguranju. Prije privatizacije osudbini nabrojanih kompanija }e odlu~ivatinadle`na tu`ila{tva i sudovi, a tek ondaAFP i Vlada Federacije BiH kojaeventualnom prodajom vlasni~kih udjela unabrojanim firmama namjerava za~epitirupe u bud`etu FBiH u 2014. godini

  STRANA^KA BITKA ZA ALUMINIJ GUBITA[ IZME\U LIJANOVI]A ISDP-a Nakon {to predstavnici SDP-a i Narodnestranke Radom za boljitak nisu postiglidogovor ~iji }e kandidat biti izabran zanovog generalnog direktora ALUMINIJA,sjednica Nadzornog odbora mostarsketvornice najavljena za po~etak tjedna

  naprasno je otkazana; bra}a Lijanovi} tra`eda za generalnog direktora kompanije budeizabran njihov MILORAD BAHILJ, federalnipremijer NERMIN NIK[I] prote`ira svogprijatelja DAVORA [IMI]A

  DODIKOV SALTO MOR(T)ALE PAMETNIJI OTPU[TAPredsjednik RS-a MILORAD DODIK predsam kraj godine upravu nad BanjomLukom prepustio je IGORU RADOJI^I]U,koji va`i za njegovog najopasnijegunutarstrana~kog konkurenta; na{anovinar ka otkriva zbog ~ega je Dodiknapravio golemi ustupak Radoji~i}u, koji gamo`e ko{tati liderstva u SNSD-u

  ROMAN-RIJEKA JAMES LYON, POLJUBAC LEPTIRAJAMES LYON je skoro dvadeset godinaprisutan na Balkanu, gdje se baviouglavnom dnevnom politikom, ali i historijom,pa i vampirima. Sva ta svoja interesovanjauspijeva povezati u odli~nom trileru Poljubacleptira pi{u}i o vampirima koji se hrane krvljuljudi s ovih prostora od davnina do danas.Knjiga bi mogla biti odli~na podloga za nekinovi filmski hit ili ~ak seriju u doba kada supri~e o vampirima popularnije nego ikada

  SMRT NA DOPUSTUODLAZAK PRVOG [KORPIONA SMRT SLOBODANA MEDI]A, VO\E[KORPIONA, NARU^ENA IZ DB-a!SLOBODAN MEDI] zvani Boca,komandant zloglasnih [korpiona, poginuoje u saobra}ajnoj nesre}i posljednjeg danapro{le godine zajedno sa suprugom isinom s kojima je po{ao na proslavu Novegodine; na{a novinarka otkriva ~ime jeMedi} zaslu`io specijalni status u zatvoru iko je u Srbiji strahovao da ne progovori ozlo~inima [korpiona

  ZDRAVSTVENI SISTEMIZME\U HUMANOSTI I POLITIKEU Bosni i Hercegovini uskoro }e po~eti saradom Centar za transplantaciju organa priMinistarstvu zdravstva Federacije BiH, koji}e pacijentima na listama ~ekanjaomogu}iti lak{e dobijanje novih organa; oCentru, ali i brojnim problemima zbog kojihje na{a dr`ava jo{ uvijek na dnu ljestvice uEvropi kada je rije~ o ovoj oblasti, za SBgovori federalni ministar zdravstva dr.RUSMIR MESIHOVI]

  9.1.2014. I SLOBODNA BOSNA 3

  SLOBODNA BOSNAnezavisna informativna revija

  IZDAVA^Pres-Sing d.o.o. Sarajevo

  Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI]Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI]

  Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI]

  Ure|uje redakcijski kolegij

  NovinariSuzana MIJATOVI], Mirha DEDI],

  Nidara AHMETA[EVI], Mirsad FAZLI],Dino BAJRAMOVI],

  Maja RADEVI]

  Grafi~ki urednik: Edin SPAHI]

  DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]

  Lektor: Sedina LON^ARI]

  Sekretar redakcije: Edina MU[OVI]

  Marketing i prodaja: Amela [KALJI]e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba

  Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]

  Revija izlazi sedmi~noTelefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895

  Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo

  Transakcijski ra~uni1610000015710034 - Raiffeisen BANK

  HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912

  MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55

  List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,

  nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

  [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.

  PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos@bih.net.ba

  SADR@AJ www.slobodna-bosna.ba

  12

  16

  22

  34

  26

  30

  32

  Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini

  Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

  Sadrzaj:Sadrzaj.qxd 8.1.2014 23:16 Page 3

 • SLOBODNA BOSNA I 9.1.2014.4

  RADMANOVI]EVOHAD@IJANJE

  Na{timaozvani~nu posjetuBe~u kako bisuprugu odveona novogodi{njikoncertNeboj{a Radmanovi}, ~lanPredsjedni{tva BiH, 1. januar proveo jeradno u Be~u, gdje je o politi~kojsituaciji u BiH razgovarao sa predsjed-nikom Austrije dr. Heinzom Fischerom.Kako, SB saznaje, ovaj razgovorna{timan je mjesecima ranije samokako bi Radmanovi} ispunio `elju svojesupruge Dijane da 1. januara prisustvu-je novogodi{njem koncertu Be~ke filhar-monije. Dijana Radmanovi}, koju uinternim krugovima zovu Lady Di, poz-nata je po tome {to u Banjoj Luci nepropu{ta gotovo ni jedan kulturnidoga|aj. Radmanovi}, koji je u Be~otputovao na ra~un poreskih obveznika,ispunio je svojoj supruzi dugogodi{nju`elju da prisustvuje spektakularnomkoncertu be~kih filharmoni~ara u Zlatnojdvorani Wiener Musikvereina. Karte zaNovogodi{nji koncert, koje se ina~e~ekaju godinama, Radmanovi}ima jeosigurao austrijski predsjednik Fischer.Istovremeno, Radmanovi} je ispunionovogodi{nju `elju i svojoj k}erkiBorjani Radmanovi}, koja je 1. janua -ra postala glavna urednica GlasaSrpske, {to je mnogo ranije bio njentata. (M.D.)

  Kada je prije dva mjeseca glavni dr`avnitu`itelj GGoran Salihovi} posjetio masovnugrobnicu na lokalitetu Toma{ica kodPrijedora, izjavio je da }e Tu`iteljstvo BiH,zajedno sa svim institucijama koje suuklju~ene u proces ekshumacija, nastavitiintenzivne aktivnosti na ubrzanju procesapronalaska i identifikacije nestalih osoba.Dan kasnije, Salihovi} se na{ao na deponiji usarajevskom naselju Bu}a Potok i obiteljimastradalih sarajevskih Srba, koji sumnjaju dase na toj lokaciji nalazi grobnica, odaslaoistu poruku. Tada je objavljeno i kako }eTu`iteljstvo BiH, u potrazi za ostacima tijela`rtava, zatra`iti i odre|ene satelitske snimkedeponije u Bu}a Potoku, kao i da }e seanga`irati dodatna mehanizacija.

  No, kako sada stoje stvari, u pretragu nasarajevskoj deponiji ne samo da ne}e bitiuklju~eni novi strojevi, nego su i firme kojesu ranije izvodile probne radove, ume|uvremenu, prekinule posao. Kakodoznaje Slobodna Bosna, vlasnici dvijekompanije: Bajo i Kop-co, ~ija jemehanizacija ljetos bila anga`irana nadeponiji u Bu}a Potoku, najavili supodizanje tu`be protiv Tu`iteljstva BiHzbog naplate duga. Firma Kap-co za radovena probnom kopanju potra`uje oko 155.000

  KM, dok su dugovanja prema tvrtki Bajove}a od 72.000 KM. Me|utim, iako suprobna iskopavanja vr{ena u sklopu istragekoju provodi Tu`iteljstvo BiH, vlasnicimaje gra|evinskih strojeva re~eno da faktureispostave Institutu za nestale osobe, koji bitrebao platiti radove. Podsjetimo i da jeprilikom iskopavanja tijela `rtava izgrobnice u Toma{ici jedan bager platioInstitut za nestale osobe, a drugi ~lanoviobitelji prijedorskih `rtava.

  I mada glavni dr`avni tu`itelj GoranSalihovi} koristi svaku medijsku priliku dazatra`i dodatna sredstva namijenjena zaekshumacije i pove}anje ljudskihkapaciteta, sude}i prema dosada{njojpraksi, Tu`iteljstvu BiH ne nedostajenovca. Tako se, primjerice, u pojedinimistragama jo{ uvijek anga`ira DDu{anKeckarovi}, forenzi~ar iz Centra za humanui molekularnu genetiku Biolo{kog fakultetau Beogradu, ~iji samo jedan dolazak na SudBiH ko{ta 2.600 eura. Iako cijena DNAvje{ta~enja koje u Sarajevu obavlja timstru~njaka predvo|en RRijadom Konj ho d`i -}em iznosi oko 8.000 KM, Tu`iteljstvo BiHje za iste usluge beogradskom vje{takuDu{anu Keckarevi}u pla}alo devet tisu}aeura. S. Mijatovi}

  TROKOVE EKSHUMACIJA NIKO NE PLAA

  MINI MARKET

  Vlasnicima firmi koje suangairane na sarajevskojdeponiji Tuiteljstvo BiH

  duguje 227.000 KM TU@BA PROTIVTU@ITELJSTVA BiHVlasnici firmi Bajo i Kop-conajavili su tu`be protivTu`iteljstva BiH, jer im nikadnisu pla}eni radovi na tra`enjutijela `rtava

  TU@BA PROTIVTU@ITELJSTVA BiHVlasnici firmi Bajo i Kop-conajavili su tu`be protivTu`iteljstva BiH, jer im nikadnisu pla}eni radovi na tra`enjutijela `rtava

  Dijana i Neboj{aRadmanovi}

  MINI MARKET:MINI MARKET.qxd 8.1.2014 23:56 Page 4

 • FOTO NEDJELJE MILUTIN STOJ^EVI]

  9.1.2014. I SLOBODNA BOSNA 5

  POSLJEDNJI TAN GO

  Sta{a Ko{aracprekinuo utakmicu umalom nogometunakon {to je njegov klubTango primio itre}i gol Predsjedavaju}i Doma narodaParlamentarne skup{tine BiH Sta{aKo{arac bio je sredinom decembrajedan od glavnih aktera incidenta nautakmici malonogometnih klubovaCentar iz Sarajeva i Tango iz Isto~nogSarajeva, koja se igrala u Vojkovi}ima.Utakmica je prekinuta nakon {to sugosti iz Sarajeva postigli tre}i gol, {to jesilno razljutilo predsjednika Klubamalog fudbala Tango Sta{u Ko{arca.Uz pomo} svojih korpulentnih pratilacaDragana Stani{i}a i ZoranaRadovi}a, omaleni Ko{arac je nasrnuona suca, zbog ~ega je susret dvamalonogometna kluba prekinut. Iste jeve~eri predsjedavaju}i Doma narodaParlamenta BiH pozvao delegatautakmice Davora Ristovi}a i od njegatra`io da frizira slu`beni izvje{taj. (S.M.)

  MINI MARKET

  Boina liturgija 2014.u Sabornoj crkvi u Sarajevu

  Sta{a Ko{arac

  MINI MARKET:MINI MARKET.qxd 8.1.2014 23:57 Page 5

 • ETVRTAK,