proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

download proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

of 22

 • date post

  01-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

 • 7/26/2019 proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

  1/22

  BAB 4

  ANALISIS DATA

  4.1 PENDAHULUAN

  Bab ini menerangkan tentang analisis data yang dikutip daripada kaji selidik yang dilakukan.

  Pembentangan dapatan kajian ini dibuat berdasarkan borang kaji selidik yang telah diedarkan

  kepada responden.

  4.2 PROFIL RESPONDEN

  4.2.1 Maklumat Murid

  Populasi murid yang terlibat dalam kajian ini adalah terdiri daripada murid sebuah kelas

  Tahun 5 Sekolah Kebangsaan (LKTP) Jengka !. "anya melibatkan seramai #$ orang murid.

  %aripada jumlah tersebut& '$ orang daripdanya ialah murid perempuan manakala selebihnya

  iaitu seramai $ orang lagi adalah murid lelaki.

  Semua murid yang terlibat merupakan murid berbangsa elayu ($$) di mana penjaga

  mereka terdiri daripada peneroka& pekerja kilang dan kakitangan a*am terutamanya guru.

  Raja 4.2.1 ! Maklumat Murid M"#$ikut %a#ti#a

  %ANTINA %UMLAH PERATUS

  &ORAN'( & ) (

  Lelaki $ ##.#

  Perempuan '$ ++.,

  34

 • 7/26/2019 proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

  2/22

  Raja 4.2.2 ! Maklumat P"k"rjaa# I*u*a+a,P"#ja$a

  BIL %ENIS PE-ER%AAN %UMLAH PERATUS

  & ORAN' ( & ) (

  Peneroka '$ ++.,

  ' Pekerja Kilang - Buruh m , '#.#

  # Kakitangan *am # $

  4. DAPATAN -A%IAN

  Tujuan kajian adalah untuk meninjau sejauh manakah kaedah koperati/ semasa proses

  pengajaran dan pembelajaran berupaya meningkatkan moti0asi belajar seseorang murid

  terutamanya murid tahun 5.

  aklumat daripada murid diperolehi daripada borang kaji selidik yang telah diedarkan oleh

  guru kepada #$ orang responden dalam kajian ini. %ata dan maklumat yang didapati ini telah

  dikaji dan di analisis se1ara terperin1i oleh pengkaji.

  Berikut adalah dapatan kajian yang telah diperoleh oleh pengkaji. Borang kaji selidik yang

  telah diedarkan itu terbahagi kepada # bahagian utama iaitu 2

  i. Bahagian Komunikasi

  ii. Bahagian Perasaan

  iii. Bahagian 3mum

  35

 • 7/26/2019 proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

  3/22

  Jadual4jadual yang berikut menunjukkan se1ara terperin1i bagaimana penggunaan Kaedah

  Koperati/ dapat meningkatkan moti0asi murid ketika menjalani proses pengajaran dan

  pembelajaran mereka.

  %adual 4..1 ! Maklumat P"ra/aa# Murid

  BIL PER-ARA 0A TIDA- T,PAS %UM

  Tidak suka belajar sendiri #$ 4 4 #$

  Peratus $$ 4 4 $$

  ' Sedia untuk berkongsi maklumat #$ 4 4 #$

  Peratus $$ 4 4 $$

  # Boleh bekerjasama dengan rakan #$ 4 4 #$

  Peratus $$ 4 4 $$

  Jadual di atas dengan jelas memperlihatkan kepada pengkaji baha*a murid yang berminat

  dengan sesi perbin1angan menunjukkan peratusan yang sangat tinggi iaitu $$ yang

  me*akili semua responden. Begitu juga dengan kesediaan murid untuk berkongsi maklumat

  sesama mereka yang me*akili kesemua #$ orang responden. "ni menunjukkan baha*a $$

  responden bersedia.

  36

 • 7/26/2019 proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

  4/22

 • 7/26/2019 proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

  5/22

  spek seterusnya yang diberi tumpuan dalam kajian yang dijalankan oleh penyelidik ialah

  aspek perasaan murid ketika berada dalam kumpulan. %ari jadual di atas& didapati baha*a '+

  daripada responden iaitu !, mengakui yang mereka memilih untuk belajar berkumpulan

  jika dibandingkan dengan indi0idu iaitu sebanyak #.# sahaja iaitu lebih kurang orang

  murid sahaja.

  '5 oang responden juga tidak merasakan baha*a apabila berada dalam kumpulan mereka

  yang rasa terkongkong ( !#.# ). urid yang merasa diri mereka terkongkong hanya ' orang

  ( +., ) manakala yang tidak pasti terdapat # orang murid yang me*akili $ daripada

  jumlah keseluruhan responden.

  8anya sebanyak +.,$& iaitu ' orang responden sahaja yang menyatakan perasaan malu

  apabila berada dalam kumpulan berbanding '! orang yang me*akili sebanyak 7#.#$

  daripada keseluruhan responden iaitu #$ orang. "ni mungkin disebabkan responden ini anak

  tunggal atau datang daripada keluarga yang tidak ramai ahli. ereka ini tidak biasa bergaul

  atau ber1ampur dengan orang lain selain ibu& ayah dan kaum keluarga mereka sahaja.

  Semua #$ orang responden menyatakan yang mereka merasa yakin dengan pengajaran dan

  pembelajaran se1ara berkumpulan. "ni bermaksud $$ responden berkeyakinan dengan

  kaedah pengajaran dan pembelajaran berkumpulan yang digunakan oleh guru.

  Semasa proses pengajaran dan pembelajaran se1ara berkumpulan dijalankan& berdasarkan

  dapatan kajian juga didapati responden turut terdorong& untuk tingkah laku& seperti mana

  tingkah laku rakan dalam kumpulan mereka& pastinya yang baik. "ni meliputi seramai '!

  orang iaitu ,+., berbanding '#.# yang mana me*akili seramai , orang responden sahaja.

  38

 • 7/26/2019 proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

  6/22

  8asil dapatan kajian yang telah dilaksanakan oleh penyelidik ini yang turut mengambil kira

  aspek perasaan murid& semasa mengikuti akti0iti pembelajaran yang berasaskan kepada

  kaedah koperati/& juga berhasil memperjelaskan lagi kepentingan kaedah ini dalam keyakinan

  dan keseronokan semasa mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Keyakinan dan

  keseronokan amat penting dalam usaha memoti0asikan murid semasa belajar

  %adual 4.. ! Maklumat S"ara Umum

  BIL PER-ARA 0A TIDA- T,PAS %UM

  8asil tugasan lebih baik '7 4 #$

  Peratus 7+., 4 #.# $$)

  ' Semua ahli memainkan peranan '! 4 ' #$

  Peratus 7#.# 4 +., $$)

  # Lebih 1epat /aham tajuk-pelajaran #$ 4 4 #$

  Peratus $$ 4 4 $$

  9uru kerap menggunakan kaedah ini '! 4 ' #$

  Peratus 7#.# 4 +., $$)

  5 9uru pandai menggunakan kaedah ini ', 4 # #$

  Peratus 7$ 4 $ $$

  aklumat yang telah diperolehi dan dibentangkan dalam Jadual .#.#& jelas membuktikan

  baha*a kaedah kumpulan berupaya menghasilkan sesuatu hasil yang lebih baik jika

  dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran. %idapati seramai '7 orang responden

  yang telah memba*a kepada peratusan sebanyak 7+., mengakui baha*a hasil kerja

  berkumpulan adalah lebih baik.

  39

 • 7/26/2019 proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

  7/22

  %apatan kajian juga menjelaskan yang semua ahli kumpulan telah menjalankan peranan

  masing4masing iaitu 7#.# yang me*akili seramai '! orang responden. Begitu juga dengan

  tahap ke/ahaman mengenai sesuatu tajuk atau pelajaran di mana semua responden

  mengatakan baha*a setiap pemahaman mereka lebih tinggi dan ini menunjukkan peratusan

  yang sangat tinggi iaitu $$.

  Seramai #$ orang murid yang me*akili sebanyak $$ responden yang mengakui baha*a

  belajar se1ara berkumpulan menyebabkan mereka 1epat memahami pelajaran yang mereka

  pelajari.

  Kekerapan guru menggunakan kaedah ini juga menunjukkan peratusan yang maksismum iaitu

  sebanyak $$ yang me*akili #$ orang responden. Begitu juga dengan 1ara guru

  mengendalikan kaedah ini sama ada 1ekap atau sebaliknya.

  %aripada dapatan kajian yang ditunjukkan dalam jadual didapati baha*a seramai ', orangresponden ( 7$ ) menyatakan yang guru 1ekap dalam mengendalikan sesi ini dan hanya

  $ ( # orang responden ) sahaja tidak begitu pasti.

  4.4 RUMUSAN

  Se1ara keseluruhannya& dapatlah disimpulkan di sini& berdasarkan dapatan hasil kajian yang

  telah dilaksanakan oleh penyelidik didapati baha*a kaedah koperati/ ini amat menarik minat

  murid dan pastinya dapat meningkatkan tahap moti0asi belajar mereka ketika proses

  pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. :alaubagaimanapun& kekerapan guru dan

  ke/ahaman serta ke1ekapan guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran

  berasaskan kaedah koperati/ ini memainkan peranan penting.

  40

 • 7/26/2019 proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

  8/22

  BAB 3

  RUMUSAN PERBIN5AN'AN DAN 5ADAN'AN

  3.1 PENDAHULUAN

  Bab ini akan menyatakan se1ara keseluruhan tentang kajian dan dapatan kajian. Pernyataan

  ini akan dibin1angkan se1ara terperin1i berdasarkan data kajian yang diperolehi melalui

  kajian yang telah dijalankan. Berdasarkan keputusan dan rumusan daripada dapatan kajian

  juga& beberapa 1adangan kajian akan dibentangkan bagi meneruskan kesinambungan kajian

  supaya data dan hasil kajian akan diperoleh akan lebih tepat dan meneyeluruh berdasarkan

  responden dari persekitaran& latar belakang dan jumlah responden yang berbe;a.

  3.2 RUMUSAN HASIL -A%IAN

  Berikut adalah rumusan hasil kajian yang telah dilakukan berdasarkan kepada peratusan yangtinggi dalam setiap aspek yang dikaji oleh penyelidik tentang kaedah ini.

  a) Bida#$ -mu#ika/i

  i) Berminat dengan sesi perbin1angan $$

  ii) Bersedia untuk berkongsi maklumat dengan rakan $$

  iii) 6akan bersedia untuk membantu !#.#)

  Berdasarkan peratusan tinggi tentang minat& kesediaan berkongsi maklumat dan kesediaan

  rakan memberikan bantuan yang diperolehi oleh penyelidik& jelaslah baha*a kaedah

  berkumpulan ( KK ) amat sesuai digunakan dan dipraktikkan dalam proses pengajaran dan

  pembelajaran kerana ia berupaya untuk mempertingkatkan moti0asi murid4murid.

  41

 • 7/26/2019 proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Kaedah Koperatif KRL3033

  9/22

  b) Bida#$ P"ra