Pregled modula Agroekonomika-Poljoprivreda i EU

Click here to load reader

download Pregled modula Agroekonomika-Poljoprivreda i EU

of 47

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Pregled modula Agroekonomika-Poljoprivreda i EU

 • 1

  Naziv kolegija Uvod u znanstveno istraivaki rad Kod kolegija Studijski program Ciklus

  Diplomski studij-Prehrambena tehnologija+Diplomski studij Bilinogojstvo

  Godina Studija

  1.+.2.

  ECTS vrijednost boda: 3 Semestar 1.+3. Broj sati po semestru (p+v+s)

  15+15

  Status kolegija: Obvezni + Izborni

  Preduvjeti: Usporedni uvjeti:

  Pristup kolegiju: Vrijeme odravanja nastave:

  Nositelj kolegija/nastavnik: prof.dr.sc.Zrinka Knezovi Kontakt sati/konzultacije: 2 puta po 1 h tjedno E-mail adresa i broj telefona: zrinka.knezovic@sve-mo.ba/036 337-104 Asistent Marija Lasi; dipl. oec.; dipl novinar Kontakt sati/konzultacije: 2 puta po 1 h tjedno E-mail adresa i broj telefona marija.lasic@sve-mo.ba/036 337 110 Ciljevi kolegija:

  Cilj je kolegija dati studentima temeljna znanja o znanstvenoistraivakom radu (teorijska i praktina) i osposobiti ih da ta znanja samostalno primjene u izradi diplomskih radova, odnosno u vlastitim istraivanjima.

  Ishodi uenja (ope i specifine kompetencije):

  Studenti e usvojiti osnovna injenina znanja vezana uz znanstvenoistraivaki rad openito te posebice osnovnih znanja za izradu kvalitetnoga diplomskoga rada. Studenti e ovladati osnovnim pojmovljem iz metodologije znanstvenoga rada, razviti sposobnost pisanja znanstvenim stilom, moi samostalno pretraivati, analizirati i koristiti se razliitim bibliografskim izvorima, razvijati sposobnost kritike prosudbe i argumentacije, moi izraditi nacrt vlastita istraivanja, moi primijeniti naueno u vlastitom istraivanju, ponajprije u izradi diplomskoga rada unutar studija.

  Sadraj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

  Predavanja: Definicija znanosti. Obiljeja znanosti. Klasifikacija znanstvenog rada. Kategorije znanstvenih istraivanja. Metode istraivanja. Pregled i prikaz literature. Klasifikacija publikacija. Pretraivanje literature elektronikim raunalom. Postavljanje radne hipoteze. Planiranje i provedba eksperimenta. Obrada rezultata. Priprema rukopisa znanstvenog rada. Pisanje diplomskog rada i drugih kvalifikacijskih radova. Kongresi, simpoziji i drugi znanstveni skupovi. Znanstveni projekti. Ocjenjivanje vrijednosti i klasifikacija znanstvenih radova. Procedura izbora u znanstvenoistraivaka i znanstveno nastavna zvanja. Zakon o znanstvenoistraivakoj djelatnosti. Klasifikacija i pretraivanje primarnih, sekundarnih i tercijarnih baza podataka. Novosti i najnovija dostignua u znanosti u BiH i svijetu. Seminar: Izrada seminarskog rada prema predloenoj ili odabranoj temi.

  Nain izvoenja nastave (oznaiti masnim tiskom)

  Predavanja Vjebe Seminari Samostalni zadaci

  Konzultacije Mentorski rad Terenska nastava Ostalo

  Napomene:

  Studentske obveze

  Praenje i ocjenjivanje studenta (oznaiti masnim tiskom)

  Pohaanje nastave Aktivnosti u nastavi Seminarski rad Praktini rad

  Usmeni ispit Pismeni ispit

  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE STUDENTA SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI Samostalni zadaci Seminarski rad (pismeni i 10 1 10%

  mailto:zrinka.knezovic@sve-mo.ba/036mailto:marija.lasic@sve-mo.ba/036

 • 2

  usmeni) Pismeni ispit 20 2 90% Usmeni ispit Seminarski rad ocjenjuje se ovako: 0% = Rad nije napisan. 1% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije. 2% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uoeni vei nedostatci na sadrajnom planu. 3% = Rad zadovoljava formalno i sadrajno, ali su uoene vee gramatike i pravopisne pogreke. 4% = Rad zadovoljava formalno i sadrajno, ali su uoene manje gramatike i pravopisne pogreke. 5% = Rad je iscrpan, gramatiki i pravopisno toan. Izlaganje seminarskoga rada ocjenjuje se ovako: 0% = Rad nije usmeno prezentiran. 1% = Rad je proitan. 2% = Rad je djelomino proitan i nepripremljen. 3% = Rad nije proitan, ali su uoeni vei nedostatci u usmenom izlaganju. 4% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uoene manje pravogovorne pogreke. 5% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno. Pismeni ispit se ocjenjuju na sljedei nain manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene od 51% do 60% = do 18% ocjene od 61% do 70% = do 36% ocjene od 71% do 80% = do 54% ocjene od 81% do 90% = do 72% ocjene od 91% do 100% = do 90% ocjene Prema Pravilniku o ocjenjivanju konana se ocjena dobiva na sljedei nain: A = 90 100% 5 (izvrstan) B = 80 89,9% 4 (vrlo dobar) C = 70 79,9% 3 (dobar) D = 60 69,9% 2 (dovoljan) E = 50 59,9% 2 (dovoljan) OBVEZE STUDENTA SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI OBVEZE STUDENTA SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI Seminarski rad (pismeni i usmeni)

  10 1 10%

  Pismeni ispit 20 2 90% Obvezna literatura: Kniewald, J. Metodika znanstvenog rada (sveuilini udbenik), Multigraf, Zagreb.

  (1993) ugaj, Miroslav, Dumii, Ksenija, Duak, Vesna: Temelji znanstvenoistraivakog rada, Fakultet organizacije i informatike, Varadin, 1999. Silobri V. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo Jugoslovenska medicinska naklada Zagreb (1989.) Kneevi, I.; Miji, Pero Uvod u znanstveni rad Poljoprivredni fakultet Osijek 2006.

  Dopunska literatura: Uputa za izradbu diplomskog rada Grupa autora (1996) Protecting Biotechnological Inventions - Recent Development in Law and Practice in EC and USA, IBC Technical Series, London. Grubb, P. W. (1999) Patents for Chemicals, Pharmaceu

  Dodatne informacije o kolegiju

  Dio vjebi se odrava u informatikoj uionici-pretraivanje bibliografskih izvora

 • 3

  I. OSNOVNI PODACI O PREDLAGANOM MODULU Naziv modula: Upravljanje trokovima i rizikom u proizvodnji Temeljni studij na kojem se modul izvodi: Agroekonomika Studij je: preddiplomski (Bs) ili diplomski (Ms) x upisati X u kuicu Studijska godina u kojoj se modul izvodi (Semestar)

  1. ( I ) Status modula (upisati T, OS, ili IS): OS Jezik: hrvatski Navesti strani jezik ako koordinator moe osigurati izvoenje nastave i ispite (u cijelosti) na jednom od EU jezika (engleski, njemaki, panjolski, itd.) Koordinator modula: Prof.dr.sc. Marko Ivankovi znanstveno-nastavno zvanje ime prezime Broj ECTS bodova 6 Ukupno sati izravne nastave: 60 Nain izvoenja izravne nastave

  Vrste nastave sati oznaka naziv

  P Predavanja 30 A Auditorne vjebe 20 L Laboratorijske vjebe 0 PK Vjebe u praktikumu 0 S Seminar 10 T Terenske vjebe 0 Uvjeti za dobivanje potpisa Nazonost 85% u predavanjima i vjebama, obveza izraenog seminara Nain polaganja ispita: Pismeno x Usmeno X upisati X u jednu ili obje kuice Opis modula (do 1200 slovnih mjesta): Ciljevi izuavanja predmeta:

  Osnovni cilj modula je stjecanje teorijskih znanja o pojmu i karakteru upravljanja trokovima i rizicima u poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj je upoznati studente s pravilima u upravljanju trokovima (Cost Managment), a upravljanje trokovima obuhvaa : predvianje, planiranje, budetiranje i kontrolu trokova. Dalje, modul izuava analizu planiranja i ponaanja trokova ovisno o promjeni okolnosti u kojima su nastali trokovi, analizu uzroka odstupanja od predvienih veliina i zadravanje trokova u prihvatljivima granicama. Cilj je osiguranje informacija upravljaima (menaderima) za izbor izmeu alternativa u cilju postizanja optimalnih ekonomskih rezultata . Cilj modula je stjecanje znanja o modelima upravljanja trokovima, podjelama trokova koji su znaajni za optimalno upravljanje i podjelama trokova u odnosu na promjenu razine aktivnosti. Dalje, bitno je upoznavanje studenata s podjelom trokova s gledita njihove usporedbe i predvianja i metodama razdvajanja fiksnih i varijabilnih trokova. U upravljanju trokovima i rizikom u poljoprivrednoj proizvodnji bitno je odrediti standardne trokove u planiranju i njihovoj kontroli te pristupima (apsorpcijski i marginalni) analizi trokova. Analiza trokova trokovi opseg proizvodnje dobit (Cost- Volume- Profit analyisis), primjena modela kontribucijske mare i ostvarivanje veeg poslovnog rezultata promjenom prodajnih cijena poljoprivrednih proizvoda. Studenti se upoznaju s nainom donoenja optimalnih poslovnih odluka na temelju odnosa trokova i prihoda , kao i sa diferencijalnom analizom trokova i rizika u poljoprivredi. Na kraju modula se izuavaju modeli optimiranja kapaciteta i poboljanje poslovnog rezultata putom optimalnih modela upravljanja trokovima i rizicima u proizvodnji Cilj modula - koja znanja i vjetine student postie sluanjem modula (do 200 slovnih mjesta):

 • 4

  Cilj ovog modula je da polaznicima omogui sagledavanje veze izmeu modela optimalnog upravljanja trokovima i rizicima u poljoprivrednoj proizvodnji u cilju dobivanja optimalnih poslovnih rezultata. Literatura (navesti detaljne podatke o izdavau i godini izdanja): OBAVEZNA LITERATURA: 1. Kari, M.: Upravljanje trokovima, Ekonomski fakultet u Osijeku 2001. (udbenik) 2 Ivankovi, M.: Trokovi izrauni, Agronomski fakultet Mostar,2007, (knjiga) 3. Majcen, .: Trokovi u teoriji i praksi, Informator, Zagreb (1988) , (knjiga) 4. Kari, M.: Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 2002. (udbenik) DOPUNSKA LITERATURA: 1. Kari, M.: Ekonomika poduzea, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2003. (knjiga) 2. Kari, M.: Mikroekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku 2005. (udbenik) 3. Hilton,R, Maher,M, Selto,F, Cost Management, McGraw Hill Edition, 2002. 4. Rua,F (ur), Ekonomika poduzea, Uvod u poslovnu ekonomiju, Varadin, 2002. 5. Blacher, E.J, Kung,H.C, Lin,T.W, Cost management, McGraw Hill Edition, 2002.

 • 5

  Studijski program Vrsta studija (ciklus)

  Naziv studijskog programa Naziv kolegija RURALNI RAZVOJ Broj ECTS bodova 3

  Ukupno sati izravne nastave: 30

  Kod kolegija Semestar Status modula I Obvezni Obvezni prethodno poloeni ispiti Nositelj kolegija/nastavnik: Prof.dr.sc. Marko Iv