AGROEKONOMIKA - tematski zbornik agroekonomika ¤’asopis instituta za ekonomiku...

Click here to load reader

download AGROEKONOMIKA - tematski zbornik agroekonomika ¤’asopis instituta za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju

of 228

 • date post

  19-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AGROEKONOMIKA - tematski zbornik agroekonomika ¤’asopis instituta za ekonomiku...

 • AGROEKONOMIKA

  - tematski zbornik -

  2001.

 • AGROEKONOMIKA ČASOPIS INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJU

  SELA, POLJOPRIVREDNI FAKULTET, NOVI SAD

  GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Dr Radovan Pejanović, red. prof.

  UREDNIŠTVO:

  Dr Radovan Pejanović Dr Nebojša Novković Dr Nedeljko Tica Dr Branislav Vlahović Dr Vesna Rodić REDAKCIJA: Dr Desanka Božidarević Dr Šandor Šomođi (Mađarska) Dr Desimir Obrenović Dr Herbert Ströbel (Nemačka) Dr Lazo Mihajlović Dr Đorđi Đorđevski (Makedonija) Dr Katarina Čobanović Dr Franciszek Kapusta (Poljska) Dr Milenko Jovanović Dr Krijn J.Poppe (Holandija) Dr Svetlana Potkonjak Dr Zoran Njegovan (Beograd) Dr Dušan Milić Dr Bogdan Bulatović (Podgorica) Dr Danica Bošnjak Dr Đoko Lučić Dr Živojin Petrović

  SEKRETAR REDAKCIJE: Dr Vesna Rodić, doc. PRIPREMA TEKSTA: Ana Durec Zuzana Đurovka RAČUNARSKI SLOG: Ana Durec

  UDK: Radmila Kevrešan ŠTAMPA: ABM EKONOMIK, Novi Sad

  Tiraž: 300 primeraka

  Redakcija i administracija:Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, POLJOPRIVREDNI FAKULTET, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8, tel. 58-138

 • Recenzenti zbornika : Dr STEVAN RELJIN, redovni profesor POLJOPRIVREDNI FAKULTET u Novom Sadu, u penziji Dr DANILO TOMIĆ, naučni savetnik REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA, Novi Sad Urednik zbornika: Dr RADOVAN PEJANOVIĆ, red. prof.

 • SPONZORI

  (1) "BAG & DEKO" - BAČKO GRADIŠTE (2) "KOMERCSERVIS - AGROVOJVODINA" - NOVI SAD (3) "FIT - FASADNA OPEKA" - BEČEJ (4) "MONTENA" - Proizvodnja premiksa - BEOGRAD - NOVI SAD (5) "DELTA BANKA" - NOVI SAD (6) "DDOR" - NOVI SAD

 • v

  SADRŽAJ - CONTENTS

  RADOVAN PEJANOVIĆ Umesto predgovora:Smisao restrukturiranja -------------------------------------------- 1 RADOVAN PEJANOVIĆ, NEDELJKO TICA --------------------------------------------- Privatizacija i restrukturiranje ---------------------------------------------------------------- 9 Privatisation and Restructuring-------------------------------------------------------------- 9 BLAGOJE PAUNOVIĆ, NEBOJŠA NOVKOVIĆ Priprema i osnovni elementi sadržine poslovnog plana ------------------------------ 25 Preparing & Basic Elements of the Business Plan Contain-------------------------- 25 LAZO MIHAJLOVIĆ Poljoprivredno savetodavstvo u Centralnim i Istočnoevropskim zemljama - stanje i perspektiva -------------------------------------------------------------------------- 42 Agriculture Advisory Services in Transition Countries – Actual Situation and Perspective of Development ----------------------------------------------------------- 42 DRAGOSLAV SLOVIĆ Restrukturiranje i unutrašnja konsolidacija kao preduslovi za privatizaciju ------ 53 ZORAN NJEGOVAN Regionalizacija u Srbiji kao osnov za strukturno prilagodjavanje i efikasniji ruralni razvoj ------------------------------------------------------------------------- 62 MILADIN ŠEVARLIĆ Donacije i revitalizacija poljoprivrede Srbije---------------------------------------------- 72 Donations and Revitalization of Serbian Agriculture----------------------------------- 72 SVETLANA POTKONJAK, MARKO BAJČETIĆ Uticaj izgradnje sistema za navodnjavanje na prestrukturiranje poljoprivredne proizvodnje-------------------------------------------------------------------- 89 The Building Influence of Irrigation Systems on Restructuring Agricultural Production ------------------------------------------------------------------------ 89 ĐOKO LUČIĆ, NEBOJŠA NOVKOVIĆ, KATARINA MARKOVIĆ Analiza stepena specijalizacije stočarske proizvodnje u Vojvodini ---------------- 98 Analysis of Specialization Rate of Animal Production in Vojvodina---------------- 98 MILAN TEODOROVIĆ, MILICA PETROVIĆ, IVAN RADOVIĆ ---------------------- Ugovorena proizvodnja svinja za tržište -------------------------------------------------- 110 Contractual Production of Pigs for the Market------------------------------------------- 110 MILENKO JOVANOVIĆ, DANICA BOŠNJAK Organizaciono – ekonomska obeležja osnovnih ratarskih useva ------------------ 120 An Organizational / Economics Production Characteristics of Main Plant Products ---------------------------------------------------------------------------- 120 NATAŠA CVETKOVIĆ Transformacija velikih agroindustrijskih preduzeća u uslovima tranzicije -------- 131 The Transforming of Large Agroindustry Enterprises in Transition ---------------- 131

 • vi

  VELJKO VUKOJE, DESIMIR OBRENOVIĆ Analiza ekonomsko-finansijskih pokazatelja poljoprivrede i prehrambene industrije Vojvodine -------------------------------------------------------- 139 The Analysis of Economic – Financial Indicators Agriculture and Food Industry in Vojvodina ------------------------------------------------------------- 139 NEDELJKO TICA, RADOVAN PEJANOVIĆ, DEJAN TOMAŠEVIĆ, RATOMIRKA DRMANIĆ Revizija u organizacijama osiguranja------------------------------------------------------ 152 Revision in Insurance Companies---------------------------------------------------------- 152 JOVA MILORADIĆ Ekonomski efekti osiguranja subjekata u poljoprivredi-------------------------------- 160 Economic Effects of the Insurance of Subjects in Agriculture----------------------- 160 VELJKO RADOJEVIĆ Restrukturiranje poljoprivrednih preduzeća i ruralnog razvoja ---------------------- 170 NEBOJŠA NOVKOVIĆ Poljoprivreda Danske -------------------------------------------------------------------------- 176 RADOVAN PEJANOVIĆ Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i nova uloga privrednih komora------------------------------------------------------------------------------- 181 TIHOMIR ZORANOVIĆ Savetodavstvo i učenje pomoću Interneta u agrobiznisu----------------------------- 185 Internet Education and Extension Service on Internet ------------------------------- 185 KRSTAN MALEŠEVIĆ Aspiracija seoske omladine i budućnost našeg sela ---------------------------------- 190 Aspirations of the Country Youth and the Future of our Rural Areas-------------- 190 DEJAN JANKOVIĆ Metodološki doprinosi Valtazara Bogišića sociološkom proučavanju seljačkog društva ------------------------------------------------------------------------------- 201 Valtazar Bogišic’s Methodological Contributions to Sociological Research of Peasant Society ---------------------------------------------------------------- 201 VESNA RODIĆ Prikaz knjige “ORGANIZACIJA U POLJOPRIVREDI” --------------------------------- 213 DEJAN TOMAŠEVIĆ Prikaz knjige “MAKROEKONOMIJA I TEHNOLOŠKE PROMENE” --------------- 215 KATARINA MARKOVIĆ Prikaz udžbenika “ORGANIZACIJA I EKONOMIKA PROIZVODNJE I PRERADE STOČNIH PROIZVODA” ----------------------------------------------------- 218 DEJAN TOMAŠEVIĆ Prikaz monografije “MODEL ZA OPTIMIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE”--------------------------------- 220

 • 1

  UDK: 330.322”715”

  UMESTO PREDGOVORA: SMISAO RESTRUKTURIRANJA

  ''Briga za vlastite interese je suština moralnog postojanja''.

  (Ayn Rand)

  Restrukturiranje (restructuring) se definiše kao obezbeđivanje nove strukture subjekata. Reč je o relativno novom pojmu u ekonomskoj literaturi, koji obuhvata veliki broj promena na nivou subjekata: poslovnog portfolia, finansijske strukture i strukture kapitala, ljudskih resursa, tehnologije, organizacione strukture, privatizacija, kupovina ili preuzimanje drugih preduzeća, prodaja dela preduzeća, zajednička ulaganja, otkup akcija, rekapitalizacija, i td.

  Savremene uslove poslovanja naših subjekata (posebno u agrobiznisu) karakteriše stanje krize diskontinuiteta, i dinamičkog okruženja. U takvim uslovima ekonomski subjekti (i u agrobiznisu) mogu biti uspešni samo ako svoju aktivnost fokusiraju na one segmente i delatnosti koje najbolje mogu obavljati u smislu ostvarivanja najveće efikasnosti. Neophodno je napuštanje onih segmenata i delatnosti koji nisu u skladu sa opštom vizijom budućeg razvoja datog subjekta. Otuda se restrukturiranje ne sme posmatrati samo kao jednokratno dešavanje ili događaj, već kao proces koji traje i koji nema kraja, jer se neprekidno dešavaju promene u svim segmentima okruženja (tržišnom, konkurentskom, proizvodno-tehničkom i td.) i u samom subjektu (promena vizije, dugoročnih ciljeva, strategije, kadrova, razvoj pojedinih poslovnih funkcija i td.). Zbog toga se za restrukturiranje može reći da je kontinuiran proces.

  Restrukturiranje je proces koji je u funkciji opstanka subjekata, održanja njegove vitalnosti i povećanja blagostanja svih interesnih grupa (stejkholdera), od kojih su najznačajnije: akcionari (koji ulažu svoj kapital), menadžeri (koji upravljaju poslovanjem), zaposleni i okruženje (kupci, dobavljači, banke, država i dr.).

 • 2

  Koncept restrukturiranja se može odnositi i na promene strukture vlasništva i promene finansijske strukture preduzeća. Postoje i shvatanja koja restruk- turiranje isključivo vezuju za aktivnosti proširenja poslovanja u smislu realizacije metoda eksternog rasta kroz spajanja, udruživanja, kupovinu drugih preduzeća i s