Practical Lean Accounting THAI Version -6

of 11 /11

Click here to load reader

Transcript of Practical Lean Accounting THAI Version -6

Page 1: Practical Lean Accounting THAI Version -6

Copyri

ghted

Mate

rial o

f E.I.S

QUARE PUBLIS

HING

89ประโยชนเชงการเงนของการผลตแบบลน

บทท 4

ประโยชนเชงการเงนของการผลตแบบลน

โดยทวไปแลว การผลตแบบลนจะกอใหเกดผลประโยชนเชงปฏบตการทนาทง

แตบรษทตางๆ มกพบวาผลประโยชนเชงการเงนไมไดเกดขนตามมาดวยในระดบเดยวกน

ในบทน เราจะพจารณาการวดผลและการจดการผลประโยชนเชงการเงนจากมมมองเชง

ปฏบตการเพอคาดการณผลจากการปรบปรงดานลนตอผลลพธทางเชงการเงน หลายๆ ทม

ไมสามารถตอบคำถามนไดอยางนาพงพอใจ เพราะการบญชแบบดงเดมไมไดใหขอมล

ทจำเปน แนวทางการวดผลทไดอธบายในบทนเปนวธททมงานสามารถสอสารกบฝาย

บรหารระดบสงเกยวกบผลกระทบจากลนทนาจะเกดขน แนวทางนยงชวยใหมโครงสราง

สำหรบการประเมนผลประโยชนทางดานการเงนจากยทธศาสตรทางเลอกในการฉวย

ประโยชนจากขดความสามารถเชงปฏบตการทเพมขน บทนแบงออกเปน 4 สวน คอ:

D ปญหา

D การสรางกลองคะแนน

D การจดการกำลงการผลต

D การสรางรายไดจากการผลตแบบลน

ปญหา

เมอนำลนมาใชในบรษท ผบรหารและพนกงานตางคาดหวงทจะไดเหนผล

การปรบปรงเชงการเงนทจบตองได บอยครงทไมมผลการปรบปรงเชงการเงนเกดขน

ในระยะส น และบางคร งกลบเกดผลตรงกนขามดวย เหตการณเชนน กอใหเกด

คำวจารณจากผบรหารทผดหวง อยางเชน “เราเหนผลจากการปฏบตการทมหศจรรย

มาก แตมนไมปรากฏผลใหเหนในงบการเงนเลย ถาลนดจรง ทำไมจงไมสงผลไปยงงบ

กำไรขาดทน”

Page 2: Practical Lean Accounting THAI Version -6

Copyri

ghted

Mate

rial o

f E.I.S

QUARE PUBLIS

HING

90 เมอลนไมทำกำไร! แลวควรจดการอยางไรดวย Lean Accounting

ปญหานมตนตอมาจากมมมองทแตกตางกนระหวางฝายปฏบตการและฝาย

การเงน

เราตองสรางภาษาทเชอมทง 2 กลมเขาดวยกน บคลากรฝายปฏบตการเหน

ผลลพธดงตอไปน:

D เวลานำทสนลง

D คณภาพทปรบปรงดขน - มการทงของเสยและการแกไขงานใหมนอยลง

D การจดสงตรงเวลาดขน

D ใชพนทโรงงานนอยลง

D การหมนเวยนสนคาคงคลงสงขน

พวกเขากลาวอางอยางถกตองวา การบรรลผลลพธเหลานชวยใหบรการสนอง

ความตองการของลกคาไดดขน จงมการเตบโตเพมขนและมความสามารถในการทำ

กำไรมากขน บอยครงทลนชวยใหบรษทลดปรมาณงานคาง และผลลพธนสะทอนออก

มาทความพงพอใจของลกคาซงเพมขน

มมมองดานการเงนสำหรบขอมลชดเดยวกนนแตกตางออกไปอยางสนเชง

มมมองของพวกเขาคอ การเปลยนแปลงจากลนชวยใหมศกยภาพในการปรบปรงเชงการ

เงน แตถาไมสามารถลดตนทนหรอไมสามารถเพมรายได ภาพดานการเงนกไมมการ

เปลยนแปลง การทฝายปฏบตการสามารถทำงานตงแตรบคำสงซอไปจนถงจดสงไดใน

เวลาทลดเหลอเพยง 1 ใน 4 ไมมความสำคญใดๆ ผลดานการเงนโดยทวไปจากขนแรกๆ

ของการใชลน มดงน:

D รายไดเทาเดม ถงแมวาอาจมปรมาณงานคางลดลงซงทำใหไดรายไดเขามา

เรวขน

D ตนทนสวนใหญไมเปลยนแปลง ถงแมวาตนทนจากการทำงานลวงเวลา

และการทงเปนของเสยอาจลดลงเลกนอย

D กำไรจากการดำเนนงานอาจลดลง เนองจากผลกระทบจากการทสนคา

คงคลงทมตอตนทนขาย

D กระแสเงนสดจากการดำเนนงานอาจเพมขน เนองจากสนคาคงคลงลดลง

Page 3: Practical Lean Accounting THAI Version -6

Copyri

ghted

Mate

rial o

f E.I.S

QUARE PUBLIS

HING

93ประโยชนเชงการเงนของการผลตแบบลน

โปรดสงเกตขอมลทง 3 ประเภททไดเขยนเปนรายการไวในแถบดานซายมอ คอ

เชงปฏบตการ กำลงการผลตของทรพยากร และเชงการเงน เราจะกลาวถงเชงปฏบตการ

และเชงการเงนกอน

เชงปฏบตการ

ม 6 รายการในหมวดน คณจะไดอานขอมลเพมเตมเกยวกบมาตรวดเหลานมากขน

ในบทท 8 “มาตรวดสมรรถนะสายธารคณคา” เราจะอธบายนยามของแตละมาตรวด

เพอเสรมสรางความเขาใจของคณ

D จำนวนวนจากทารบถงทาสง (Dock-to-Dock Days) คอ จำนวนเวลาตงแต

การรบวตถดบไปจนถงการจดสงผลตภณฑสำเรจรปใหแกลกคาจงเปน

ทมาของชอน คานคำนวณไดโดยการหารจำนวนชนของชนสวนควบคม

ในโรงงาน (วตถดบ งานระหวางกระบวนการ และสนคาสำเรจรป) ดวยอตรา

เฉลยของการผลตผลตภณฑปลายทางในสายธารคณคานนในรปจำนวน

ผลตภณฑตอวน ชนสวนควบคมจะถกใชกบแตละขนตอนของการผลต และ

จะออกจากสายธารคณคาในรปของผลตภณฑสำเรจรป ชนสวนควบคม

ทวไปคอแผนวงจร โครงผลตภณฑ และชดเครองยนต

D การผลตไดตามคณภาพตงแตครงแรก (First Time Through) คอ มาตรวด

ดานคณภาพ คานคำนวณจากรอยละของหนวยทงหมดทผานสายธารคณคา

ตงแตครงแรก โดยไมตองซอมแซม แกไขหรอทงเปนของเสย บอยครงทคาน

ถกเรยกวา ผลผลตทผานตงแตครงแรก (First Pass Yield) เนองจากวา

เราวดผลคานสำหรบสายธารคณคา มนจงเปนผลลพธจากการวดผลทจด

ประเมนแตละจดในสายธารคณคาตลอดทงสาย

D การจดสงตรงเวลา (On-Time Shipment) จะวดจากจำนวนผลตภณฑท

ถกตองซงไดจดสงในวนทถกตองและตามคำสงซอทถกตอง คานคำนวณ

จากรอยละของปรมาณคำสงซ อของลกคาท ไดจดตารางกำหนดการไว

และจดสงไดตามตารางกำหนดการนนจรงๆ

D พนทโรงงาน (Floor Space) คอ พนทตารางฟตทสายธารคณคาใช รวมถง

สวนของการผลตและพนทซงจดสรรใหกบวตถดบ งานระหวางกระบวนการ

และสนคาคงคลงของสนคาสำเรจรป

Page 4: Practical Lean Accounting THAI Version -6

Copyri

ghted

Mate

rial o

f E.I.S

QUARE PUBLIS

HING

101ประโยชนเชงการเงนของการผลตแบบลน

ภาพ

ท 4

.1 แ

ผนผง

สถาน

ะปจจ

บน

ของส

ายธา

รคณ

คาขอ

ง C

ontro

llers

Page 5: Practical Lean Accounting THAI Version -6

Copyri

ghted

Mate

rial o

f E.I.S

QUARE PUBLIS

HING

102 เมอลนไมทำกำไร! แลวควรจดการอยางไรดวย Lean Accounting

กระบวนการดงทเปนอยมขอผดพลาดอยบางจด คอ:

D ยงเปนระบบผลกทมสนคาคงคลงอยมาก

D รอบเวลาของกระบวนการยงไมสมดล

D ยงมการตรวจสอบและแกไขงานอยมาก

D เวลาการจดสงไมมเสถยรภาพและการผลตถกเรง

กลองคะแนนสำหรบสถานะปจจบนสะทอนใหเหนถงปญหา

สถานะอนาคตของ ECI

ภาพท 4.2 แสดงแผนผงสายธารคณคาสำหรบสถานะอนาคตของ Electronic

Components ทไดวางแผนไว

การเปลยนแปลงบางดานจากสถานะปจจบนนนเหนไดชดเจน คอ:

D เวลาการไหลผานสายธารคณคาถกลดลงจาก 20.5 เหลอ 4.5 วน

ระบบ Kanban ถกนำมาใชเพอดงความตองการของลกคาผานทางสายธาร

คณคา แทนทจะจดตารางกำหนดการใหกบศนยงานและผลกงานเขาสแตละศนย

D รอบเวลาในเซลล Hand Load/Wave Post ลดลงเหลอ 6 นาท จาก 12 นาท

โดยการออกแบบเซลลใหมอกครง ซงทำใหงานไหลไดอยางราบรน

D คณภาพปรบปรงดข นมาก โดยลดอตราการปฏเสธในเซลลทดสอบและ

แกไขงานจาก 50% เหลอ 3% โดยการนำวธการตรวจสอบดวยตนเอง

และการปรบปรงอยางตอเนองมาใชในเซลล SMT และ Hand Load/Wave

Post

D มการเจรจาตกลงกบผจดสงวตถดบใหมอกครง ซงชวยใหผจดสงวตถดบ

รายหลกจดสงให “ซเปอรมารเกต” ดานหนาเซลล SMT ทกวน โดยตอบสนอง

คำสง Kanban จากเซลล แทนทจะจดสง 2 ครงตอสปดาหจากใบขอซอ

วตถดบจากระบบ MRP

Page 6: Practical Lean Accounting THAI Version -6

Copyri

ghted

Mate

rial o

f E.I.S

QUARE PUBLIS

HING

104 เมอลนไมทำกำไร! แลวควรจดการอยางไรดวย Lean Accounting

D เซลล SMT สามารถลดเวลาปฏบตการจาก 2 กะ เหลอ 1 กะ โดยเปนผลมา

จากโครงการรเรม ผลลพธหลงจากนนคอ จำนวนคนในเซลลลดลงจาก 8 คน

เหลอ 4 คน บคลากรทลดลง 4 คนถกถายโอนไปยงสายธารคณคาอนๆ

ผลลพธเชงปฏบตการของโครงการรเรมลนเหลานนาทงมาก:

D จำนวนวนจากทารบถงทาสง ลดลงจาก 20.5 วน เหลอ 4.5 วน

D การผลตไดตามคณภาพตงแตครงแรกดขนจาก 48% เปน 96%

D การจดสงตรงเวลาเพมจาก 90% เปน 99%

D พนทโรงงานทใชลดลงจาก 34,000 ตารางฟต เหลอ 17,000 ตารางฟต

อยางไรกตาม ไมปรากฏผลลพธเชงการเงนเกดขนเลย ตามทแสดงในงบกำไร

ขาดทนของบรษท ทจรงแลว แมวาจะมผลการปรบปรงเชงปฏบตการทนาทง แตตนทน

กลบเพมขนแทนทจะลดลง ซงสงผลใหกำไรขนตนลดลง 1,055 เหรยญสหรฐฯ

ดวยผลเชนนน รองประธานฝายขายของ ECI จงบนวาเขาไมสามารถเพมราคา

เพอใหชดเชยตนทนจากลนทเพมขน รองประธานฝายการเงนไดบนเกยวกบการปนสวน

ตนทนคงทซงนอยเกนไปเนองจากการผลตทลดลง และแสดงความสงสยออกมาดงๆ

วาเขาจะอธบายความสามารถในการทำกำไรทลดลงอยางฉบพลนใหแกธนาคารและ

นกลงทนไดอยางไร CEO ไดสงใหรองประธานฝายปฏบตการแกไขปญหาดวยลนเพอ

ใหกำไรเพมขน ไมใชลดลง

เรองทนาเศราคอ ผลกำไรของ ECI ลดลงเนองจากวธทบรษทใชคำนวณตนทน

ขาย วธน กำหนดโดยหลกการบญชท ยอมรบท วไป (Generally Accepted Ac-

counting Principles : GAAP) เพอจบคตนทนผลตภณฑในชวงเวลาเดยวกนกบ

รายไดจากการขายผลตภณฑเหลานน ตนทนทอยในสนคาคงคลงปลายงวดจะจบคเขา

กบยอดขายในรอบระยะเวลาถดไป ถงแมวาจะมวธอนๆ ในการคำนวณตนทนสนคา

ขายภายใต GAAP กยงคงมหลายๆ บรษททคำนวณตนทนขายดวยวธการน โดยการหา

จากสตรดงตอไปน:

สนคาคงคลงตนงวด + ซอวตถดบ + ตนทนการแปลงสภาพ - สนคาคงคลงปลายงวด

Page 7: Practical Lean Accounting THAI Version -6

Copyri

ghted

Mate

rial o

f E.I.S

QUARE PUBLIS

HING

106 เมอลนไมทำกำไร! แลวควรจดการอยางไรดวย Lean Accounting

สนคาคงคลงปลายงวดของ ECI ลดลงไป 44,505 เหรยญสหรฐฯ เนองจาก

โครงการรเร มลน (58,502-13,997) และทำใหกระแสเงนสดเพมข นดวย ในขณะ

เดยวกน มนสงผลลบตอกำไร ดงแสดงในตารางท 4.5 น:

ชวงท 1 ชวงท 2 หมายเหต

สนคาคงคลงตนงวด 58,502 58,502 การจดซอลดลง

การจดซอวตถดบ 512,160 477,160 ลดลง 35,000

ตนทนการแปลงสภาพ 189,866 181,416 พนกงาน SMT ในกะท 2

ถกถายโอนไปทำหนาทอน

760,528 717,078

ตนทนการขาย

วตถดบ 512,160 477,160

ตนทนการแปลงสภาพ 189,866 225,921

สนคาคงคลงปลายงวด 58,502 13,997

ตนทนการขายเพมขน 1,055

(58,502+512,160+189,866-58,502) - (58,502+477,160+181,416-13,997)

ตารางท 4.5 ผลกระทบตอตนทนขายจากการลดสนคาคงคลง

เนองจาก ECI ลดการจดซอจากผจดสงวตถดบในชวงระหวางเดอน 35,000

เหรยญสหรฐฯ ผลกระทบทเกดขนกบตนทนการขายจงตำกวายอดทงหมดซงเทากบ 44,505

เหรยญสหรฐฯ ดงทจะเกดขนหากไมไดดำเนนการเชนนน

ดงนน ฝายจดการของ ECI จงลงเลใจ ดเหมอนวา ผลลพธเชงปฏบตการและเชง

การเงนจะรายงานเรองราวทแตกตางกน

เพอจะขจดปญหาของการบญชแบบดงเดม ซงเกดจากวธการทบรษทใชคำนวณ

ตนทนขายตามมาตรฐาน GAAP เพอใหไดงบการเงน เราจะขจดผลจากการเปลยน-

แปลงดานสนคาคงคลงไดโดยการรวมคาใชจายดานวตถดบและตนทนการแปลงสภาพ

ทงหมดเขาดวยกนเพอจดการสายธารคณคา ผลลพธทไดจะขจดผลเชงลบของการลด

สนคาคงคลงทเกดขนกบตนทน ทงหมดนถกแสดงไวในกลองคะแนนของสถานะอนาคต

ในตารางท 4.6

โปรดสงเกตวาภาพเชงการเงนนนปรบปรงดขนจากทแสดงในงบการเงนของ

บรษท การจดซอวตถดบทลดลงเนองจากการลดสนคาคงคลงไป 44,505 เหรยญสหรฐฯ

นนมผลโดยตรงกบกำไรของสายธารคณคา มากยงไปกวานน ผลการลดตนทนการแปลง

Page 8: Practical Lean Accounting THAI Version -6

Copyri

ghted

Mate

rial o

f E.I.S

QUARE PUBLIS

HING

107ประโยชนเชงการเงนของการผลตแบบลน

สภาพไป 8,450 เหรยญสหรฐฯ กถกสะทอนออกมาดวยเชนกน ตนทนปฏบตการทลดลง

เหลาน ถกสะทอนออกมาในผลกระทบดานกระแสเงนสดของลน แทนท จะแสดง

ผลกำไรทลดลงแบบบนทกดวยวธการบญชแบบดงเดม เรากลบแสดงผลทเพมขนมาก

ถง 43,450 เหรยญสหรฐฯ! อยางไรกตาม สงทไมไดสะทอนออกมาคอการปรบปรงดาน

ลนมผลอยางไรตอตนทนการแปลงสภาพนอกเหนอไปจากแคการลดการทำงาน 1

กะในเซลล SMT

เพอจะเขาใจผลกระทบทลกซงมากขน เราตองเขาใจตวเลขตนทนการแปลง

สภาพในสถานะอนาคต ถงแมวาปรมาณทรพยากรทถกใชงานไมไดเปลยนแปลงระหวาง

สถานะปจจบนและสถานะอนาคต แตวธการใชงานนนไดเปลยนไปอยางมาก ดงท

แสดงในภาพท 4.3

ภาพท 4.3 กำลงการผลตทพรอมใชงานเพมมากขนเนองจากลน

การใชงานทรพยากรไดเปลยนจากลกษณะแบบไมมผลตภาพในสถานะปจจบน

มาเปนลกษณะแบบพรอมใชงานในสถานะอนาคต ลนไดทำใหกำลงการผลตของทรพยากร

วางเพมขนมาก ขณะท ECI ยงจายคาใชจายเทาเดม แตระบบบญชถอวารายจายเหลาน

เปนรายจายทจำเปนในการผลตผลตภณฑทไดขายในชวงเวลานน แตในความเปนจรง

รายจายบางสวนเปนคาใชจายทไมจำเปน! มทรพยากรจำนวนมากพอสมควรทพรอม

นำไปใชงาน (ในสถานะอนาคต) ในสวนอ น เพ อขยายงานหรอกำจดออกไป (ถา

ไมมวธการท ดกวาน น) และขอมลท เตมในกลองคะแนนนชวยเช อมโยงระหวาง

ฝายปฏบตการและการเงน ซงทำใหทงบรษทมงหาวธการทจะนำทรพยากรเหลานไปใชงาน

ได เพราะมนไดรบการทำใหวางลงโดยลนแลว และเปลยนปญหาจากประเดนเชงปฏบตการ

ไปเปนประเดนเชงยทธศาสตร อยางไรกตาม ECI จะตองเรยนรเสยกอนวาจะคำนวณหา

กำลงการผลตของทรพยากรทไดรบการทำใหวางโดยลนไดอยางไร

Page 9: Practical Lean Accounting THAI Version -6

Copyri

ghted

Mate

rial o

f E.I.S

QUARE PUBLIS

HING

111ประโยชนเชงการเงนของการผลตแบบลน

การวเคราะหกำลงการผลตทวางลง

ผลจากการวเคราะหตามแนวทางทระบไวในบทท 21 ทำใหทรพยากรมกำลง

การผลตทวางลง ดงทแสดงในตารางท 4.7

ตารางท 4.7 บทสรปของทรพยากรทวางลงในสถานะอนาคตทไดวางแผนไว

Page 10: Practical Lean Accounting THAI Version -6

Copyri

ghted

Mate

rial o

f E.I.S

QUARE PUBLIS

HING

113ประโยชนเชงการเงนของการผลตแบบลน

ทางเลอกท 1: การกำจดทรพยากร

ผลกระทบทเกดขนกบสายธารคณคาจากทางเลอกนแสดงอยในตารางท 4.8

ตนทนตอเดอนสำหรบพนกงาน 1 คน โดยรวมสทธประโยชนของพนกงานดวย เทากบ 2,135

เหรยญสหรฐฯ ดงนนทมงานจงไดสรางกลองคะแนนในตารางท 4.8 ตามทางเลอกน

โปรดสงเกตวาผลกำไรของสายธารคณคาจะเพมขน 76,633 เหรยญสหรฐฯ ยอด

ขายตอพนกงานจะเพมขน 13,356 เหรยญสหรฐฯ ซงสงมาก โดยเปนผลลพธมาจากการ

ลดเงนเดอนได 19.5 คน คอ 41,633 เหรยญสหรฐฯ และตนทนเฉลยตอหนวยจะลดลงไป

35.21 เหรยญสหรฐฯ โดยเปนผลมาจากการใชทางเลอกน

ทางเลอกท 2: การขยายธรกจ

ในทางเลอกน ทมงานไดพจารณาความเปนไปไดหลายทางดวยกน

ภาพท 4.4 ทางเลอกตางๆ ในการใชกำลงการผลตทวางลงสำหรบสายธารคณคา Electronics

ทมงานรบรวาพวกเขาไมควรประเมนทกทางเลอกจากมมมองดานการผลตเพยง

ดานเดยว พวกเขาจงรวบรวมฝายขายและการตลาด ฝายวศวกรรม การเงน จดหา และ

ทรพยากรบคคล รวมถง CEO ดวย พวกเขาใหเหตผลวาทรพยากรทงหมดนจำเปนสำหรบ

การประเมนปรมาณธรกจทสามารถสรางขนมาเพอใชทรพยากรทวางลง มการประเมน

ความเปนไปไดหลายทางดวยกน

Page 11: Practical Lean Accounting THAI Version -6

Copyri

ghted

Mate

rial o

f E.I.S

QUARE PUBLIS

HING

119ประโยชนเชงการเงนของการผลตแบบลน

หลงจากดำเนนการตามทางเลอกท 2 กำลงการผลตทพรอมทำงานในเซลล

SMT และเซลลทดสอบและแกไขงานกถงขดจำกดไมสามารถเตบโตได ดงทแสดงในตาราง

ท 4.12

บทสรป

บทนไดนำเสนอวธการคดเกยวกบผลกระทบของลนตอผลลพธเชงการเงนของ

ธรกจ เราไดนำเสนอกลองคะแนนทเปนแนวทางพจารณาผลลพธเชงปฏบตการควบค

ไปกบผลลพธเชงการเงน และประเมนแนวทางดำเนนการอนๆ ทเปนทางเลอก เรายง

ไดนำเสนอวธการพจารณากำลงการผลตทวางลงจากโครงการลน เพอใหผ จดการ

ของบรษทสรางแผนการนำไปใชท เหมาะสม และทายท สด บทนไดนำเสนอยทธ-

ศาสตรทวไปจำนวนหนงสำหรบการนำกำลงการผลตทวางลงมาใชงาน แนวทางการ

วเคราะหท ไดนำเสนอไวในสวนน เปนแนวทางท ทมงานลนควรใชเพ อประเมนผล

ประโยชนเชงการเงนของโครงการลนและกจกรรม Kaizen ทงหมด แนวทางนควรได

รบการทบทวนเปนระยะๆ เพอประเมนวาผลลพธเปนไปตามแผนทไดวางไวต งแต

เร มโครงการหรอไม สดทายคอ ควรมการพจารณาทบทวนในชวงระยะหลกๆ ของ

การขยายผลลนทกครง เพอใหแนใจไดวาไดใหความสนใจกบทางเลอกตางๆ ในการใช

กำลงการผลตทจะวางลงอนเปนผลมาจากการปรบปรงของชวงนนๆ

ตารางท 4.11 การเปรยบเทยบทางเลอกในการใชกำลงการผลตทวางลง