Practical Lean Accounting THAI Version -16

of 10 /10
Copyrighted Material of E.I.SQUARE PUBLISHING บทที่ 14 บัญชีการเงินแบบลีน 2 ในบทที่ 6 เราได้กำหนดโครงสร้างในการจัดการการเงินตามสายธารคุณค่า นอกจากนั้น เรายังได้พิจารณากระบวนการบัญชีแบบที่มีธุรกรรมเป็นจำนวนมาก ตั้ง คำถามพื้นฐานเกี่ยวกับสาเหตุที่ต้องใช้กระบวนการเหล่านั้น และได้ถามว่าเป้าหมาย เหล่านี้ควรจะได้มาโดยหนทางที่ไม่ต้องใช้แรงงานมากนักหรือไม่ อย่างเช่น: การอนุมัติและตกลงให้ดำเนินการต่อ ความเสี่ยงจากความผิดพลาดจะ เป็นอย่างไร ถ้าไม่จำเป็นต้องอนุมัติอีกต่อไป บัญชีเจ้าหนี(Accounts Payable) เราจะสามารถทำให้ความจำเป็นของการ ดำเนินการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดส่งวัตถุดิบหมดไปได้อย่างไร หรือจะ สามารถเลิกใช้ใบแจ้งหนี้นี้ได้อย่างไร ในสถานการณ์แบบนี้ การชำระค่า วัสดุที่ใช้ในการผลิตจะทำโดยอัตโนมัติเมื่อการผลิตวันนั้นเสร็จสิ้น วัสดุทีต้องใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดตารางกำหนดการไว้สำหรับวันนั้นจะ จัดส่งโดยตรงไปที่สายการผลิต โดยผู้จัดส่งวัตถุดิบที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะเริ่ม ต้นการทำงานวันนั้น เมื่อสิ้นสุดวัน ผู้จัดส่งวัตถุดิบแต่ละรายจะได้รับชำระ เงินโดยอัตโนมัติ (ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยเช็ค) ตามบัญชีรายการ วัสดุ (BOM) ของผลิตภัณฑ์ที่กำลังผลิต จากมุมมองของหน้าที่ด้านการ บัญชี แนวทางแบบนี้จะทำให้ความจำเป็นในการจับเทียบใบรับสินค้า คำสั่ง ซื้อ และใบแจ้งหนี้ของผู้จัดส่งวัตถุดิบในบัญชีเจ้าหนี้ให้ตรงกันหมดไป แนวทางเพื่อจะให้เป้าหมายนี้บรรลุผลที่ได้นำเสนอแล้วในบทที่ 6 สามารถ สำเร็จได้ในไม่กี่ขั้นตอนดังต่อไปนี้: - ขั้นที่ 1: ลดจำนวนผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยการยกเลิกผู้จัดส่งวัตถุดิบหลาย รายที่นำส่งโภคภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ผู้จัดส่งวัตถุดิบรายที่เหลือจะกลาย

Embed Size (px)

Transcript of Practical Lean Accounting THAI Version -16

14 2 6 :U AR

(Accounts Payable) () (BOM) 6 : - 1: 2

C op

yr

ig

ht

ed

M

at

er ia

lo

fE

.I. SQ

E

PU

BL IS H

IN

G

305

- 2: (Master Purchase Agreement) 3 2 - 3: 6 : ! 306 eanAccounting L

C op

yr

ig

ht

ed

M

at

er ia

lo

fE

.I. SQ

U

AR

E

PU

BL IS H

IN

G

+ ( - ) (In Transit) / (Lead Time) 1 14.1C op yr ig ht ed M at er ia lo fE

.I. SQ

U

= ( + )AR

E

PU

:

BL IS H

670 ( ) (Cost of Goods Sold) () IN G

2

313

14.2 /

Electronic Components, Inc. Controller ROS $1,280,400 $512,160 $184,380 $583,860 45.60% Vertical $2,048,640 $614,592 $313,445 $1,120,603 54.70% $0 $12,766 $678,574 $3,329,040 $1,139,518 $1,176,399

BL IS H

AR

E

$44,355 $27,943

IN

($691,340)

G

$1,013,123 $44,355 $27,943 $1,788,549 $1,252,432 -$536,117 $438,287 13%

() 2

C op

14.2 yr ig ht

ed

M

at

ROS

er ia

lo

fE

.I. SQ

U

PU

315

2 (Accrual Basis) (Cash Basis) (GAAP) 14.2 536,117 438,287 ! 316 eanAccounting L

C op

yr

ig

ht

ed

M

at

er ia

lo

fE

.I. SQ

U

AR

E

PU

BL IS H

IN

G

5.

er ia

lo

fE

.I. SQ

14.1

U

AR

E

PU

14.3

(Organization Unit) /

C op

yr

ig

ht

ed

14.2 2

M

at

BL IS H

IN

G

2

319

4 : 1. 14.3 15 15 30 2 1 45 60 60 6

er ia

lo

fE

.I. SQ

U

AR

E

PU

ed

yr

ig

2. ! 320 eanAccounting L

C op

ht

2

M

2

at

BL IS H

14.3

IN

1

G

/

/

/

/

5 11 C op yr ig

! 322 eanAccounting L

ht

14.3ed M at

er ia

lo fE .I. SQ U AR

E

PU

14.4

BL IS H

IN

G

14.3 / / - - - - - 3 - - - - - - Kanban - - 5 .

- - Takt - (Critical Success Factors : CSF) 2

C op

yr

1 Takt ig

ht

ed

:M at er ia lo fE .I. SQ U

AR

E

PU

BL IS H

- CSF / -

IN

G

323

G C op yr ig ht ed M at er ia lo fE .I. SQ U AR E PU BL IS H IN

2

325