Přednáška č. I. PRÁVNÍ NAUKA Právní normy

Click here to load reader

 • date post

  30-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Přednáška č. I. PRÁVNÍ NAUKA Právní normy

Právní normyPRÁVNÍ NAUKA PRÁVNÍ NAUKA
Pojem, prvky, struktura, psobnost.Pojem, prvky, struktura, psobnost.
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.DJUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D KPT PrF MU v BrnKPT PrF MU v Brn
Pojem „právní norma“Pojem „právní norma“
DefiniceDefinice regulativní idea, vyjadující regulativní idea, vyjadující mtímtí
obecn závazné pravidlo chování vynutitelné obecn závazné pravidlo chování vynutitelné státemstátem
Materiální znaky:Materiální znaky: regulativnost (pedmt je regulovatelný regulativnost (pedmt je regulovatelný -- píklad ad absurdumpíklad ad absurdum
„Psi jsou povinni na svého pána vrtt ocasem.“„Psi jsou povinni na svého pána vrtt ocasem.“
závaznostzávaznost
vynutitelnost vynutitelnost
Není závislá na pítomnosti sankce v právní normNení závislá na pítomnosti sankce v právní norm
Právní norma a právní ádPrávní norma a právní ád
Formální znaky:Formální znaky:
Pravomoc Pravomoc normotvrcenormotvrce
Forma (= formální pramen práva)Forma (= formální pramen práva)
Právní Právní norma je základní jednotkou systému norma je základní jednotkou systému práva (právního ádu)práva (právního ádu)
Právní norma Právní norma –– právní institut právní institut –– právní odvtvíprávní odvtví
Nenormativní souásti právního ádu (negativní Nenormativní souásti právního ádu (negativní vymezení)vymezení) legální definice legální definice
explikace explikace
Modality lidského chováníModality lidského chování
1)1) zz hlediska normotvrce:hlediska normotvrce: píkaz (souvztanost se zákazem)píkaz (souvztanost se zákazem)
zákaz zákaz
2)2) z hlediska subjektu:z hlediska subjektu: oprávnní oprávnní (výslovn x mlky)(výslovn x mlky)
ppovinnostovinnost (vdy výslovn)(vdy výslovn)
3) 3) ústavní zakotveníústavní zakotvení Ústava: l. 2 odst. 3, Ústava: l. 2 odst. 3, 4 Ústavy + l. 2 odst. 2, 3 Listiny4 Ústavy + l. 2 odst. 2, 3 Listiny
Odlišné postavení adrestát z hlediska regulace jejich Odlišné postavení adrestát z hlediska regulace jejich vystupování v právních vztazíchvystupování v právních vztazích Stát a veejnoprávní korporace vykonávající veejnou mocStát a veejnoprávní korporace vykonávající veejnou moc
Ostatní úastníci právních vztahOstatní úastníci právních vztah
Struktura právních noremStruktura právních norem
a)a) klasická struktura (H klasická struktura (H -- D D -- S)S)
Kondicionální schémaKondicionální schéma H H -- DD
H H ++ non D non D →→ SS hypotézahypotéza -- skutková podmínka nastoupení právního skutková podmínka nastoupení právního
následkunásledku
sankcesankce -- právní následek pi nesouladu lidského právní následek pi nesouladu lidského chování s dispozicí právní normychování s dispozicí právní normy
b)b) antecedentantecedent (skutková podmínka)(skutková podmínka) konsekvent (normativní vta)konsekvent (normativní vta)
Druhy právních noremDruhy právních norem
Právní normy lze lenit podle rzných Právní normy lze lenit podle rzných kritérií:kritérií: a) normy sa) normy s klasickou strukturouklasickou strukturou
1) kritérium právní síly (dle formy NPA)1) kritérium právní síly (dle formy NPA)
2) struktura normy (pítomnost jednotlivých 2) struktura normy (pítomnost jednotlivých souástí právní normy)souástí právní normy)
3) modu normativity3) modu normativity PikazujícíPikazující
ZakazujícíZakazující
OpravujícíOpravující
Kritérium právní sílyKritérium právní síly
kritériem je formální pramen práva (viz kritériem je formální pramen práva (viz pedchozí pednáška), vpedchozí pednáška), v nm je právní nm je právní norma obsaenanorma obsaena
ústavní, zákonné a podzákonné právní normyústavní, zákonné a podzákonné právní normy
pvodní a odvozené (kritérium zmocnní)pvodní a odvozené (kritérium zmocnní)
otázka závaznosti pro jednotlivé subjekty (soudy, otázka závaznosti pro jednotlivé subjekty (soudy, Ústavní soud, zákonodárce, ústavodárce,...)Ústavní soud, zákonodárce, ústavodárce,...)
Ústava R Ústava R -- srvsrv. l. 88 odst. 2 (ÚS), l. 95 odst. 1, . l. 88 odst. 2 (ÚS), l. 95 odst. 1, 2 (soudy); l. 9 odst. 2 (tvorba práva) 2 (soudy); l. 9 odst. 2 (tvorba práva)
Struktura normyStruktura normy
pítomnost hypotézypítomnost hypotézy
pítomnost sankce pítomnost sankce
Míra autonomie subjektMíra autonomie subjekt
Kogentní x dispozitivní normyKogentní x dispozitivní normy norma dispozitivní:norma dispozitivní:
norma má subsidiární charakter norma má subsidiární charakter („není(„není--li dohodnuto jinak“)li dohodnuto jinak“)
norma vyjaduje norma vyjaduje monost chovánímonost chování (ponechává je na vli (ponechává je na vli úastník)úastník)
Jednostrann dispozitivní normy (stanoví minimální i Jednostrann dispozitivní normy (stanoví minimální i maximální hranici, kterou subjekty nemohou svou vlí maximální hranici, kterou subjekty nemohou svou vlí vylouit)vylouit)
norma kogentní:norma kogentní: norma pikazuje chování jejích adresát norma pikazuje chování jejích adresát bezvýhradnbezvýhradn
nelze se od ní odchýlitnelze se od ní odchýlit
Odlišná úprava OZ x Odlišná úprava OZ x ZP ZP
Kogentní, nebo dispozitivní?Kogentní, nebo dispozitivní? Nový obanský zákoník (Nový obanský zákoník (§§ 1 odst. 2 NOZ)1 odst. 2 NOZ)
NezakazujeNezakazuje--li to zákon výslovn, mohou si osoby ujednat práva li to zákon výslovn, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti a povinnosti odchyln od zákonaodchyln od zákona; zakázána jsou ujednání ; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veejný poádek nebo právo týkající se porušující dobré mravy, veejný poádek nebo právo týkající se postavení osob, vetn práva na ochranu osobnosti.postavení osob, vetn práva na ochranu osobnosti.
Zákoník práce (Zákoník práce (§§ 2)2) (1) Práva nebo povinnosti v pracovnprávních vztazích mohou (1) Práva nebo povinnosti v pracovnprávních vztazích mohou
být upravena být upravena odchyln od tohoto zákonaodchyln od tohoto zákona, jestlie to tento , jestlie to tento zákon výslovn nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení zákon výslovn nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, e se od nj není moné odchýlit. Odchýlení od nevyplývá, e se od nj není moné odchýlit. Odchýlení od ustanovení uvedených v ustanovení uvedených v §§ 363 odst. 1, kterými se zapracovávají 363 odst. 1, kterými se zapracovávají pedpisy Evropských spoleenství, není moné, to však neplatí, pedpisy Evropských spoleenství, není moné, to však neplatí, jestlie jde o odchýlení ve prospch zamstnance.jestlie jde o odchýlení ve prospch zamstnance.
(2) K odchylné úprav práv nebo povinností podle odstavce 1 (2) K odchylné úprav práv nebo povinností podle odstavce 1 me dojít me dojít smlouvousmlouvou a za podmínek stanovených tímto a za podmínek stanovených tímto zákonem té vnitním pedpisem.zákonem té vnitním pedpisem.
(3) Odchylná úprava práv týkající se mzdových, popípad (3) Odchylná úprava práv týkající se mzdových, popípad platových práv a ostatních práv v pracovnprávních vztazích (platových práv a ostatních práv v pracovnprávních vztazích (§§ 307) neme být niší nebo vyšší, ne je právo, které stanoví 307) neme být niší nebo vyšší, ne je právo, které stanoví tento zákon, kolektivní smlouva, popípad vnitní pedpis jako tento zákon, kolektivní smlouva, popípad vnitní pedpis jako nejmén nebo nejvýše pípustné.nejmén nebo nejvýše pípustné.
Druhy právních noremDruhy právních norem
b) zvláštní typy noremb) zvláštní typy norem blanketovéblanketové (norma zmocující k(norma zmocující k vydání právního vydání právního
pedpisu) pedpisu) odkazující (odkazující (odkazuje na pouití jiného právního odkazuje na pouití jiného právního
pedpisu i jiné ásti tého právního pedpisu)pedpisu i jiné ásti tého právního pedpisu) kompetenníkompetenní normy normy
z. . 2/1969 Sb., o zízení ministerstev a jiných ústedních z. . 2/1969 Sb., o zízení ministerstev a jiných ústedních orgán státní správyorgán státní správy
teleologické finální normyteleologické finální normy (nemají normativní (nemají normativní povahu)povahu)
doporuující normydoporuující normy (nap. vzorové stanovy (nap. vzorové stanovy spoleenství vlastník byt. jednotek, vzorové stanovy spoleenství vlastník byt. jednotek, vzorové stanovy obanského sdruení...)obanského sdruení...)
Psobnost právních noremPsobnost právních norem
asováasová vymezení „ivota“ právní normyvymezení „ivota“ právní normy schválení schválení →→ platnost platnost →→ úinnost úinnost →→ zrušenízrušení
obecný zákaz retroaktivity (princip právní jistoty)obecný zákaz retroaktivity (princip právní jistoty) výjimky: jevýjimky: je--li uití pozdjšího pedpisu ve prospch adresáta normyli uití pozdjšího pedpisu ve prospch adresáta normy nepravá x pravá retroaktivita (vztahuje se i na vznik a zánik právního vztahu)nepravá x pravá retroaktivita (vztahuje se i na vznik a zánik právního vztahu) trestní právo: pipuštna, pokud je pro pachatele pouití dívjší právní trestní právo: pipuštna, pokud je pro pachatele pouití dívjší právní
úpravy píznivjší (l. 40 odst. 6 LPS úpravy píznivjší (l. 40 odst. 6 LPS –– píkaz retroaktivity ve prospch)píkaz retroaktivity ve prospch)
DerogaceDerogace = zánik/zrušení právní normy= zánik/zrušení právní normy zánik právních norem:zánik právních norem: a) DEROGACEa) DEROGACE = zánik platnosti právního pedpisu nebo jeho ásti= zánik platnosti právního pedpisu nebo jeho ásti
zrušení pedpisu legislativním orgánem, který ho vydalzrušení pedpisu legislativním orgánem, který ho vydal zrušení pedpisu jiným legislativním orgánemzrušení pedpisu jiným legislativním orgánem zmny a doplnní zmny a doplnní -- „pímé“ novelizace„pímé“ novelizace rozhodnutí ústavního i správního soudu o protiústavnosti pedpisu i jeho ásti rozhodnutí ústavního i správního soudu o protiústavnosti pedpisu i jeho ásti deroganí klauzule: deroganí klauzule:
generální x demonstrativní x enumerativnígenerální x demonstrativní x enumerativní
Psobnost právních noremPsobnost právních norem
VcnáVcná
normy psobí vnormy psobí v komplexech (systematické komplexech (systematické vnímání pr. ádu) vnímání pr. ádu)
právní institut právní institut →→ právní odvtví právní odvtví →→ právní právní
subsystém (právo soukromé/veejné) subsystém (právo soukromé/veejné)
Psobnost právních noremPsobnost právních norem
OsobníOsobní otázka spektra subjekt (dle vku, dle otázka spektra subjekt (dle vku, dle
kvalifikace, funkce...), kterým norma ukládá kvalifikace, funkce...), kterým norma ukládá práva a povinnostipráva a povinnosti
cizozemci x obané vcizozemci x obané v cizincizin
výjimky zvýjimky z osobní psobnosti:osobní psobnosti: imunity (prezident imunity (prezident -- l. 65 Ústavy, poslanci, l. 65 Ústavy, poslanci,
senátoi senátoi -- l. 27 Ústavy, soudci l. 27 Ústavy, soudci -- zákon o soudech zákon o soudech a soudcích) a soudcích) →→ tzv. exempcetzv. exempce
Diplomatické mise (mezinárodní právo)Diplomatické mise (mezinárodní právo)
Psobnost právních noremPsobnost právních norem
ProstorováProstorová princip teritoriality x princip personalityprincip teritoriality x princip personality
celostátní psobnost x lokální psobnostcelostátní psobnost x lokální psobnost
exteritorialita psobení právních noremexteritorialita psobení právních norem
na základ tzv. kolizních noremna základ tzv. kolizních norem
oban státu, který vycestoval za hranice (nap. oban státu, který vycestoval za hranice (nap. cestovní pas)cestovní pas)
na základ mezinárodní smlouvy na základ mezinárodní smlouvy
trestní právo trestní právo
Dkuji Vám za pozornost.