Právní jednání

Click here to load reader

download Právní jednání

of 43

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  68
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Právní jednání. Přednáška z římského práva Zimní semestr Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. Právní jednání. Projev vůle, který na základě právní normy zakládá, mění nebo ruší právní vztahy Ne soudní rozsudek Ano jednání státu o právech majetkových Dvě základní složky Vůle a projev. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Právní jednání

 • Prvn jednn Pednka z mskho prvaZimn semestrMgr. Petr Dostalk, Ph.D.

 • Prvn jednn Projev vle, kter na zklad prvn normy zakld, mn nebo ru prvn vztahyNe soudn rozsudek Ano jednn sttu o prvech majetkovch Dv zkladn slokyVle a projev

 • Druhy prvnho jednnJednostrann a vcestrann Sta projev vle jedn stranyManumisseZv DerelikceSouhlasn a vzjemn se doplujc projev dvou nebo vce osobLat. Pactum

 • Druhy prvnch konJednn inter vivos a mortis causaPro ppad smrti jsou vdy odvolatelnplatn a bezplatn Za nabytou vhodu poskytuje druh stran vzjemn plnn Locatio conductioEmptio venditio Bez tto vhodyDarovn, vno

 • Podmnky innosti prvnho jednn Zpsobilost k prvnm jednn Projev vleVle svobodn, vn, prost omylu Projev ve form pedepsan prvemSlavnostn slova (stipulace)Slova a symboly (mancipace)Psemn forma (testament) pozdn, orient. forma

 • Podmnky innosti prvnho jednnObsah jednn ppustnObjektivn dotkne-li se nebePrvn zavrad-li pan dkanku

 • Projev vle a jeho formyVle mus bt projevenaExpressis verbis Projev smuje vslovn a pmo k tomu, aby byla vle dna najevoSlovy, pikvnut, ukzn prstem

 • Projev vle a jeho formyNepmo, konkludentn Z inu jednajcho na zklad logiky soudme na jeho vli Osoba, kter pijm ddictv, tak me uinit pouhm jednnm, pokud z jednn vyplv, e chce bt ddicemMlen

 • Projev vle a jeho formyNeplat zsada Qui tacet consentire videturViz rozhodnut NS 26 Cdo 551/2000 Kdo mlel, pokud ml povinnost projevit odlinou vli Pater familias pokud neprojev nesouhlas, m se zato, e nem nic proti zasnouben dcery

 • Projev vle a jeho formyCiviln prvo princip psnho formalismuVslovn nebo konkludentn prvn kon mus bt proveden pedepsanou formou Ped shromdnm vech mskch obanNejstar forma testamentu a adopce (arrogatio)

 • Formln prvn konyPer aes et libram Obrazn prodejAbstraktn prvn jednnZsada publicity sedm svdk hodnovrnch mskch oban ProdejDarovnEmancipaceZzen vna

 • Per aes et libram Pesn stanoven slovaPtomnost vnho, vah a kousku mdiUdrela se a do csaskch dob

 • In iure cessio Fingovan soudn sporZa asti magistrtaNabyvatel formln prohls za sv prvo, kter na nj m bt pevedeno

 • Mn formln jednnPnos prva praetorskho iuris gentiumNikdy nebyl uznn princip pln neformlnostistn projevTraditio reiInsinuatio

 • Vady vle a projevuProjev mus vystihovat skutenou vliSmlouva oba projevy vle se mus shodovat Pokud se smysl projevu nekryje s vl, nem projev prvn inkyV nejstarch dobch, to co bylo slavnostn projeveno projev formalismu Co jazyk projevil, to budi prvem- LDT

 • Prvn konKlasick prvoPodle osoby, kter uinila nesprvn projevRozpor mezi vl a projevem ZjevnertPi heNa divadlePeeknut, pehldnut

 • Prvn konStrana jednat chce, ale dv jednn v podstatnch bodech jin smyslNeplatnost pro omylTzv. omyl nepravOmyl podstatnError in negotioError in corporeError in persona

 • Neplatnost prvn konuNepodstatn omyl nepsob neplatnostError in qualitateVlastnosti vci nebo osoby Omyl v pohlav otroka je omylem podstatnmOmyl in materiaV povaze ltky, ze kter je pedmt vyroben Za omyl podstatn uznn a JustininemPrvo pandektn podle obchodnch zvyklost

 • Culpa in contrahendoNeme se omylu dovolvat ten, kdo jej zavinil Pokud se mu me vytat hrub nedbalostIhering soud, e kontrahent nese odpovdnost podle typu smlouvyJedn-li v omylu zavinn, odpovd za kodu, kter zpsobil tm, e koda nevzniklaNegativn interesse

 • Mentln rezervaceVnitn vhradaVdom nesoulad mezi vl a projevem U druh strany vzbud pesvden, e projev mysl vn, ve skutenosti jej vak nechce uzavtJednn je platn

 • Simulovan jednnStrany se ped smlouvou domluv, e budou pedstrat prvn konZa elem, aby u jinch osob vzbudily pesvden, e se smlouva skuten stalaSmlouva je neplatn pro nedostatek vle stran

 • Disimulovan jednnStrany pedstraj jeden typ jednn, aby zastely (skryly) jednn jinManel pedstraj prodej za nzkou cenu, aby zakryli darovnProdej je neplatn pro nedostatek vleDarovn je neplatn pro obchzen zkona

 • Jednn fiducirnStrany chtj doshnout hospodskho vsledku (1)K dosaen (1) uzavraj strany jednn, kter vede k hospodskmu vsledku (2)(2) > (1)Nabyvatel z fiducirnho prvnho jednn nesm zneut tto vhody

 • Jednn fiducirnFiducirn pevod vlastnickho prva(1) je zzen zstavy(2) je pevod vlastnictvZstavn vitel se zavazuje pevst vlastnictv zptkyPo dobu trvn zstavy nesm vlastnictv zneut

 • Vznam fiducirnho pevoduFiducirn jednn vypluje mezery vznikaj v prvuNedokonal nhrakaV naem ppad chyb normy zstavnho prva Fiducirn jednn miz v dalm vvoji prva

 • Pohnutky prvnho jednnJednajc mus mt skuten vli, kterou projevujeNen rozhodn, PRO m takovou vliVzdlenj piny prvnho jednnPrvn kon darovnPotit manelkuZalichotit fovi

 • Bezprostedn vhrkaNein prvn kon neplatnmVle je svobodn, strach je pouhm motivemTamen coactus volui Praetorsk prvo Actio quod metus causaExceptio quod metus causa

 • Actio a ex. quod metus causaPraetorsk procesn prostedkyK odvrcen nepznivho jednnPohnutka k jednn byla vzbuzena zavrenhodnm zpsobemVis ac metusDolusV ostatnch ppadech omyl v pohnutce nezpsobuje neplatnost

 • Vis ac metusPohnutkou k jedn je vhrka (vis)Vzbud obavu, e pokud neuzave jednn, bude zlo, kterm se hroz provedenoDonucen psychickJe mono se rozhodnout i jinak, ale hroz zvan mimoprvn nsledkyOchrana zavedena ediktem praetora Oktavia1 stol. P. Kr.

 • Vis ac metusDonucen mus bt bezprvnX hrozba soudn p a exekucPinn souvislost Mezi vhrukou a strachemMezi strachem a jednnm Bezprostedn nebezpe znan jmyjma se uruje objektivn

 • Vis ac metusZnan jmaPodle stedn odvnho obana (i osoba jinak nebojcn podle pramen)SmrtZtrta svobody Tlesn ublen vtho rozsahuI vi osobm blzkm (manelka, dti)

 • Vis ac metusZnanou jmou nenUrka na cti Pokozen majetkuMetus reverentialisStrach z rodi a osob, kter mme v ctActio quod metus causaPokud u jednn bylo provedeno

 • Actio quod metus causaaloba in rem Smuje i proti tetm osobmNa nhradu toho, co bylo bezdvodn nabytoI kdyby byl nabyvatel v dobr veI proti ddicmNebylo-li vydno dobrovoln do dob rozsudkuOdsouzen na 4nsobek

 • Exceptio quod metus causaPokud nebylo jet z vynucen smlouvy plnnoNmitka na odraen aloby toho, kdo smlouvu uzavel

 • In integrum restitutioIn integrum restitutioV ppad, e dolo k nastoupen ddictv pod ntlakemDolus Ten, kdo byl pohnut podvodem druh strany k jednnJednnm si zpsobil kodu

 • Dolus (podvod)Pedstr-li nkdo vymylen skutenosti Zatajuje skutenosti, aby vzbudil klamnou pedstavuAby jinho piml k prvnmu jednnIus civile Nezletilec (do 25 let) je chrnn proti podvoduJinak je klamn ppustn

 • Dolus Edikt Aquillia Galla Poskytuje prvn ochranu proti podvodu, jestlie neexistuje jin alobaActio utilePokud nebyla jin alobaPromlen do jednoho rokuProti podvodnkovi na nhradu kodyProti jeho ddicm na vydn bezdvodnho obohacen

 • DolusExceptio doliProti alob na splnn z prvnho dvodu, kter byl uzaven za pomoci podvodu I proti tetm osobmPokud to byl prvn kon lukrativnConsciencia fraudis

 • Falsa causa non nocet Ostatn vady v pohnutce nezpsobuj (relativn) neplatnost Pouze je mono odporovat zvtiKdyby znal zstavitel prav stav vc, nebyl by bval uinil zv

 • Obsah prvnho jednnObsah od potku, absolutn a trvale nemonNemon fyzicky Prodm neexistujc vcNemon prvnProdm res extra commercium Proti slovm zkonaPodle sankce zkona

 • Neplatnost prvnho jednnContra bonos mores (3 OZ)In fraudem legisOban mlad 30 let nemohl propustit otrokaDaroval jej osob star 30 let a ta jej propustila na svoboduSC Macedonianum zakazoval poskytovat pju osobm alieni iurisSyn koupil vc na vr a za hotov ji viteli opt prodal

 • Sloky obsahu PJEssentialia negotiiPodstatn stiCharakterizuj ten kter prvn konNaturalia negotiisti, kter se pravideln vyskutujRozum se samy sebou, i kdy nejsou vslovn sjednna

 • Sloky obsahu PJAccidentalia negotiiVedlej ustanoven PJK jejich zzen je nutn zvltn ujednn stranPodmnkaUren asuelov uren