Odborný překlad v právní praxi Odborný překlad v právní...

Click here to load reader

 • date post

  04-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of Odborný překlad v právní praxi Odborný překlad v právní...

 • Uebnice Odborn peklad v prvn praxi (na rusko-eskm materile) je urena poslucham magisterskho studia pekladatelskch obor fi lozofi ckch fakult, studentm prvnickch fakult a zanajcm soudnm tlumonkm. Jejm hlavnm clem je zskat zkladn pedstavu o prvnch pojmech, podchytit pekladatelskou problematiku prvnch odvtv, upozornit na jejich skal a prakticky zldnout vymezen jevy z pekladatelskho hlediska.

  Cviebnice obsahuje est tematickch okruh z stavnho, obanskho, obchod nho, rodinnho, ddickho a trestnho prva s odpovdajcmi kapitolami.

  Vbr materilu se zamuje na zachycen charakteristickch rys jednotlivch prvnch odvtv a na jejich zpracovn z lexikln gramatickho, konfrontanho a pekladatelskho hlediska. Draz je kladen na systematinost a pehlednost. Rznorodost cvien (cvien ppravn, aktivizan, kontroln) vede studujcho k praktickmu zvldnut odbornho stylu. spnost svho snaen si ov na kontrolnch a opakovacch cviench, kter jsou vybavena klem. Jako pomcka k pekladovm cvienm slou t slovnky v zvren sti uebnice. O

  db

  orn

  p

  ekl

  ad v

  pr

  vn p

  raxi

  Odborn peklad v prvn praxi

  Marie Csirikov

  Odborn peklad v prvn praxi

  na rusko-eskm materilu

  Pprava a vroba tto publikace byla fi nancovna z grantu OPPA CZ.2.17/3.1.00/32137 Inovace a rozvoj studijnho programu Pekladatelstv a tlumonictv na stavu translatologie FF UK v Praze

  Evropsk sociln fondPraha & EU: Investujeme do va budoucnosti

  Univerzita Karlova v Praze, Filozofi ck fakulta, 2012ISBN 978-80-7308-406-6Neprodejn

  FFUK_obalka_rus.indd 1FFUK_obalka_rus.indd 1 23.2.12 10:23:2923.2.12 10:23:29

 • Odborn peklad vprvn praxi

  na rusko-eskm materile

  Univerzita Karlova v Praze, Filozofi ck fakulta, 2012

  12_02_28_translatologie_01.indd 112_02_28_translatologie_01.indd 1 28.2.2012 14:44:5928.2.2012 14:44:59

 • 12_02_28_translatologie_01.indd 212_02_28_translatologie_01.indd 2 28.2.2012 14:45:0528.2.2012 14:45:05

 • Marie Csirikov

  Odborn peklad vprvn praxi

  na rusko-eskm materile

  Univerzita Karlova v Praze, Filozofi ck fakulta, 2012

  12_02_28_translatologie_01.indd 312_02_28_translatologie_01.indd 3 28.2.2012 14:45:0528.2.2012 14:45:05

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofi ck fakulta, 2012

  ISBN 978-80-7308-406-6

  Pprava avroba tto publikace byla fi nancovna zgrantuOPPA CZ.2.17/3.1.00/32137

  Inovace arozvoj studijnho programuPekladatelstv atlumonictvna stavu translatologie FF UK vPraze

  Evropsk sociln fondPraha & EU: Investujeme do va budoucnosti

  12_02_28_translatologie_01.indd 412_02_28_translatologie_01.indd 4 28.2.2012 14:45:0528.2.2012 14:45:05

 • 5

  O B SA H

  Obsah

  Pedmluva x

  I. stavn prvo x Ohrn lidskh prv svbd, stvn systm, mezinrodn ochrana x

  II. Civiln prvo 1. Prvn vztahy vprvu obanskm x 2 Vlstnik prv x 3. Obchodn prvn vztahy x 4. Zvazkov prvn vztahy x 5. Fyzick aprvnik sb jako subjekt podnikn x 6. Odpovdnost za kodu x

  7. Rdinn prv x 8. Ddik prv x

  III. Ochrana prvnch vztah, trestn odpovdnost x 1. Soudn soustava x 2. Sprvn prvo sprvn soudnictv x 3. Trestn prvo obecn st x 4. Trestn prvo zvltn st x 5. Druhy trest x 6. Trestn zen subjekty zen x 7. Trestn zen procesn kony x 8. Kriminalistika x

  IV. Opakovac cvien pekladov atlumonick x

  esko-rusk slovnk x

  Rusko-esk slovnk x

  Seznam pouit literatury x

  12_02_28_translatologie_01.indd 512_02_28_translatologie_01.indd 5 28.2.2012 14:45:1028.2.2012 14:45:10

 • 6

  Pedmluva

  Uebnice Odborn peklad vprvn praxi (na rusko-eskm materile) je urena poslucha-m magisterskho studia pekladatelskch obor fi lozofi ckch fakult, studentm prvnickch fakult azanajcm soudnm tlumonkm. Obsahov navazuje na uebnice: Odborn peklad vpraxi (M. Csirikov, L. Urieov) aCvin texty pro rusisty (M. Csirikov, V. Klausov).

  Prce je urena kzskn zkladn pedstavy oprvnch pojmech apraktickmu zldnut vy-mezench jev zpekladatelskho hlediska. Jejm hlavnm clem je podchytit apehledn zpra-covat pekladatelskou problematiku prvnch odvtv, upozornit na jejich skal, atak pipravit absolventy pro praxi.

  Cviebnice obsahuje 6 tematickch okruh zstavnho, obanskho, obchodnho, rodinn-ho, ddickho atrestnho prva sodpovdajcmi kapitolami.

  Vbr materilu se zamuje na zachycen charakteristickch rys jednotlivch prvnch od-vtv ana jejich zpracovn zlexikln gramatickho,konfrontanho apekladatelskho hle-diska.

  Draz je kladen na pehlednost apraktick zvldnut vymezench pojm. Kad kapitola m ti typy cvien: ppravn, aktivizan akontroln.

  Vppravnch cviench na zatku kad kapitoly je snaha fi xovat termny aslovn spojen, kter tvo jej jdro. Pi een zsadnch pekladatelskch otzek se vychz zkonfrontan charakteristiky zkoumanch jev ajejich aplikace na vlastn peklad. Jedn se otakov priority jako je nap. fi xace pevnch komunikanch struktur, adekvtn volba pekladovch ekvivalen-t, schopnost vnmn souvislho odbornho textu afi nln pekladov kompetence vjednotli-vch prvnch odvtvch.

  Vkladov poznmky kjazykovm jevm vzhlav cvien uvdj studenta do konfrontan apekladov problematiky, aumouj tak eliminovat chyby pi een funknch islovnkovch ekvivalent. Vymezenm frekventovanch dominant ajejich fi xac podle jednotlivch zpracov-vanch odvtv se lze dopracovat nejen k adekvtnmu pevodu informace do clovho jazyka, ale ikplynulmu odbornmu vyjadovn vcizm jazyce.

  Nsledujc aktivizan typ cvien provuje zskan znalosti na souvislch textech a roz-vj clov pekladatelsk a tlumonick dovednosti, ale ipamov schopnosti. Dan postup vede zjedn strany kodstraovn interferennch jev akpedchzen doslovnmu pekladu, azdruh strany napome zautomatizovat ty pekladov ekvivalenty, jejich znalost je pedpo-kladem pro adekvtn pevod informace do clov promluvy.

  Zskan vdomosti jsou ovovny vsouhrnnch kontrolnch pekladovch cviench na z-vr kad kapitoly avopakovacch pekladovch cviench vposledn kapitole uebnice, kde je dsledn dodrovna zsada zptn vazby. Kbezprostednmu oven adekvtnosti jednot-livch een vclovm jazyce slou tedy Kl, pravideln umstn za pekladovmi cvienmi. Tmto zpsobem si studujc me vsamostatn domc pprav nejen ovit zskan znalosti, ale isv pekladatelsk schopnosti, azajistit tak pevnj sebekontrolu ikvalitu svho pekladu.

  Krom volby nejvhodnjch pekladovch ekvivalent vclovm jazyce je dleit pochopen souvislho textu ajeho adekvtn pevod inronj komunikace na dan tma vrovin tlumo-en.

  P E D M L U VA

  12_02_28_translatologie_01.indd 612_02_28_translatologie_01.indd 6 28.2.2012 14:45:1128.2.2012 14:45:11

 • 7

  P E D M L U VA

  Souhrnn tlumonick cvien ve druhopakovac sti jsou proto vnovna tlumoen zlis-tu. Student by ml tyto texty pevdt do clovho jazyka plynule, bez pouit slovnku.

  Slovnky na konci uebnice slou jako doplujc pomcka kpekladovm cvienm.Pro zpracovn cvien poslouily jednak texty zruskch aeskch zkonk, slovnk, odbor-

  nch ubnic, dle byly pouity texty na webovch strnkch azpracovny pro poteby ncviku.Zvrem bych chtla podkovat prof. Dr. A. J. Blohlvkovi za poskytnut prvnch mate-

  ril zvlast nho vzkumu, nezbytnch pi porovnvn jednotlivch prvnch odvtv vobou jazycch, ing.P.Stejskalovi za jeho nezitnou pomoc pi elektronickm pepisovn opakova-cch cvien aMgr.ing. M. Molchan za laskav peten kle kpekladovm cvienm. Vel dk pat rovn studentu M.Romkovi za pomoc pi elektronickm pepisovn nkterch text, protokol api formln prav slovnk.

  Tato uebnice vznikla vrmci projektu OPPA dky podpoe stavu translatologie na FF UK vPraze.

  Praha 2012 doc. Marie Csirikov, CSc.

  12_02_28_translatologie_01.indd 712_02_28_translatologie_01.indd 7 28.2.2012 14:45:1128.2.2012 14:45:11

 • I . STAV N P R VO

  8

  I. stavn prvo

  Ohrn lidskh prv svbd, stvn systm, mezinrodn ochrana , , -

  Slovn zsobaazyl dvody udlen ~u udlit ~ cizinci azylant ddatky ~ klnkm dodrovn lidskch prv dohlet na co Listina zkladnch prv asvobod mezinrodn smlouva ratifi kovan ~ vyhlen ~ m ~ vknn ~ zkndrn ntlak psychick ~ obanstv o nabt ~ oohroen ~ ivota nebo svobody ochrana ; ; o zajistit ~u ; ptrvnk , ptn ~ na zjitn stability politick nzor zastvn politickch nzor postaven uprchlka pozmovac nvrhy kzkonu pramen prva pravomoci stavnho soudu prvn pedpisy - ,

  12_02_28_translatologie_01.indd 812_02_28_translatologie_01.indd 8 28.2.2012 14:45:1128.2.2012 14:45:11

 • I . STAV N P R VO

  9

  pronsledovn pedpis ni prvn sly pijmut rzhdnut pslunost kurit sociln skupin rspktovat (co) () ~ zkldn prinipy sbrka zkon vyhlsit ve sbce zkon smlouv sjednvat ~y soudn napadnout sttn obanstv osoby bez sttnho obanstv pozbt ~ subjektivita zamstnance trest smrti pipustit ~ uplatovn politickch prv uprchlk uveejnn e, ~ zkona e, zem pvodu zzn stavn ~ hrna ~ zvltn zkony

  1. Rozlite kontextuln pouit synonymnch vraz o, , , - ansledujc slovn spojen pelote do etiny. O , , , - , , , , , , .

  2. Doplte vhodn do textu odpovdajc rusk ekvivalenty, pot pelote text do etiny. , (hrn lidskh prv svbd) - . , (ktr j nutn pr hrnu stavnosti, zjitn brny zm td.). (tkjc s hrny vjnh pdku)

  12_02_28_translatologie_01.indd 912_02_28_translatologie_01.indd 9 28.2.2012 14:45:1128.2.2012 14:45:11

 • I . STAV N P R VO

  10

  . (hrnn ptn tkj s zjitn jej stability). (hrnu pdpru) .

  3. Provete gramatickou transformaci vraz vzvorce atext pette.Vzor: , () , , () () , . , (-) , , ( ) . , () , .

  4. Pelote do rutiny.Zkldn prv svbdy jsu pd hrnu sudn mi. Plitik systm j zln n dbrvlnm vzniku plitikh strn rspktujh zkldn dmkrtik prinipy d-mtjh nsil jk prstdk kprszvn svh zjm