Právní odpovědnost

Click here to load reader

download Právní odpovědnost

of 39

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  91
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Právní odpovědnost. Mgr. MUDr. Dita Mlynářová Brno 2012. Právní úprava. Úmluva o lidských právech a biomedicíně Listina základních práv a svobod – zejména články 6,7,8,10,31 Zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb. Zákon o zdravotních službách č.372/2011 Sb. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Právní odpovědnost

Snmek 1

Prvn odpovdnostMgr. MUDr. Dita MlynovBrno2012Prvn pravamluva o lidskch prvech a biomedicnListina zkladnch prv a svobod zejmna lnky 6,7,8,10,31Zkon o pi o zdrav lidu . 20/1966 Sb.Zkon o zdravotnch slubch .372/2011 Sb.Zkon o veejnm zdravotnm pojitn .48/1997 Sb.Zkon o zpsobilosti lka . 95/2004 Sb.Zkon o zdravotn pi v NZZ . 160/1992Zkon o ochran veejnho zdrav 258/2000Zkon o ochran ped nvykovmi ltkami . 379/2005 Sb.Zkon o zpsobilosti zdravotnk nelka .96/2004Zkon . 123/2000 Sb., o zdravotnickch prostedcch Zkon .455/1991 Sb., ivnostensk zkon

Vyhlka o innostech zdravotnickch pracovnk 55/2011Vyhlka, kterou se stanov min. poadavky na studijn programy 39/2005 Vyhlka o vcnm a technickm vybaven .221/2010Vyhlka o atestan zkouce .189/2009SN EN ISO 11986 (195226)Nazen vldy . 336/2004Optometrista Zpsobilost k vkonu povoln - 11 zkona . 96/2004 o nelkaskch zdravotnickch povolnch:(1) Odborn zpsobilost k vkonu povoln optometristy se zskv absolvovnma) akreditovanho zdravotnickho bakalskho studijnho oboru pro ppravu optometrist, nebob) akreditovanho bakalskho studijnho oboru optometrie, pokud byl zahjen nejpozdji ve kolnm roce 2005/2006. (2) Za vkon povoln optometristy se povauje innost v rmci diagnostiky a korekce onch refraknch vad a poradenstv a aplikace kontaktnch oek.Vyhlka o innostech zdravotnickch pracovnk 55/2011 10 Optometrista:(1) Optometrista vykonv innosti podle 3 odst. 1 a dle bez odbornho dohledu a bez indikace me a) doporuovat vhodn druhy a pravy brlovch oek, b) provdt poradenskou innost v oblasti refraknch vad, vetn druh kontaktnch oek a jejich vhodnho pouit, c) pejmat, kontrolovat, ukldat liv ppravky, manipulovat s nimi a zajiovat jejich dostatenou zsobu, d) pejmat, kontrolovat a ukldat zdravotnick prostedky a prdlo, manipulovat s nimi a zajiovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatenou zsobu.(2) Optometrista bez odbornho dohledu a bez indikace u osob starch 15 let vku me a) vyetovat zrakov funkce a provdt metrick vyeten refrakce oka, urovat refrakn vadu a provdt korekce, b) rozhodovat, zda je ke korekci refrakn vady vhodn pout dioptrick brle, kontaktn oky nebo speciln optick pomcky, a pedepisovat je, zhotovovat a opravovat, c) vyetovat v oblasti pednho segmentu oka pro poteby korekce refraknch vad, d) provdt poradenskou innost v oblasti refraknch vad, e) pi podezen na on onemocnn doporuovat pacientm vyeten u lkae se specializovanou zpsobilost v oboru oftalmologie, f) aplikovat kontaktn oky a pedvat je s pouenm a doplkovm sortimentem pacientm a provdt jejich nsledn kontroly.(3) Optometrista pod odbornm dohledem onho lkae se specializovanou zpsobilost v oboru oftalmologie me provdt a) innosti uveden v odstavci 2 u osob mladch 15 let, b) vyeten na oftalmologickch diagnostickch pstrojch; tato vyeten vak nehodnot a nestanovuje diagnzu.Zkon . 123/2000 Sb., o zdravotnickch prostedcch podmnky pro pouvn zdravotnickch prostedk,klinick hodnocen zdravotnickch prostedk,pedepisovn, vdej, nkup, skladovn a prodej zdravotnickch prostedk,instalaci, instrukt, pouvn, drbu, servis a evidenci zdravotnickch prostedk,oznamovac povinnosti,vkon sttn sprvy a dalch innost voblasti zdravotnickch prostedk,kontrolu,pokuty. 19zkona 123/200 Sb.Povinnosti souvisejc s nkupem, skladovnm a prodejem zdravotnickch prostedkzachzet se zdravotnickmi prostedky v souladu s nvody hlsit bezodkladn nedouc phody SKLuuchovvat po dobu 10 let kopie poukaz a objednvek Zdravotnick prostedky mus bt skladovny podle pokyn jejich vrobc a kontrolovny, zda nen dvod pro jejich vyazen Prostedky pro dezinfekci, itn, oplachovn zaazeny podle mry rizika do tdy IIb podle Nazen vldy . 336/2004 Sb., Maj tedy psnj reim skladovn a zachzen s nimi ne vlastn kontaktn okyNutn prokolen osob, kter a tmito prostedky zachzejmaj bt tyto prostedky zaznamenny do zdravotnick dokumentace do pi poskytovn zdravotn pe Vyhlka o vcnm a technickm vybavenPloha 2 B - 2.8. Optometrista Vybaven: vyetovac keslo s lampou, brlov sk, trbinov lampa,optotypy, vybaven k uren barvocitu,zcvikov stolek se zrcadlem a osvtlenm,pstroj na men zakiven on rohovky,fokometr, skiaskop nebo autorefraktometr, zazen k zatemnn oken, pokud je provdna skiaskopie. Nevyaduje se vyetovac lehtko, tonometr, fonendoskop a osobn vha.OptikPodnikn na zklad zkona . 455/1991 Sb., ivnostensk zkonVeobecnmi podmnkami provozovn ivnosti fyzickmi osobamia) dosaen vku 18 let, b) zpsobilost k prvnm konm,c) bezhonnost.ivnost vzan podmnkou odborn zpsobilost, praxe v oboruProvozovn ivnosti optikPekky provozovn ivnosti:Konkurz, 3 roky od rozhodnut o prodeji podniku nebo od zastaven konkurzu pro nedostatek majetkuInsolvence - kony souvisejc se vznikem, zmnou nebo zruenm ivnostenskho oprvnn jen s psemnm souhlasem insolvennho sprvce.Pekky provozovn ivnosti 2sprvnm orgnem uloen trest nebo sankce zkazu innosti tkajc se provozovn ivnosti v oboru Zruen ivnostensk oprvnn pro zvan poruen nebo opakovan zvan poruovn podmnek stanovench rozhodnutm o udlen koncese, - po dobu 3let od prvn moci rozhodnut o zruen ivnostenskho oprvnnOn optik odborn zpsobilost zpsobilost k vkonu zdravotnickho povoln optometristy vy odborn vzdln v oboru vzdln diplomovan on optik nebo diplomovan on technik, stedn vzdln s maturitn zkoukou v oboru vzdln on optik s poskytovnm zdravotn pe nebo on technik, osvden o rekvalifikaci vydan akreditovanm zazenm MMT a 4 roky praxe v oboruKontaktn okyTechnick parametry SN EN ISO 119 86, ad pro men a normalizaciposouzena shoda jeho vlastnost se zkladnmi poadavky stanovenmi prvnmi pedpisy= prohlen o shodCAVE datum vydn a datum posledn revizeCE + 4 mstn znak, obsahuje oznaen notifikujc osobyNvod k pouit Nazen vldy . 336/2004 technick poadavky na zdravotnick prostedky - ploha 1.Poadavky na zdravotnick prostedek se povauj za splnn, pokud je v souladu s poadavky harmonizovanch noremNa trh nebo do provozu me bt zdravotnick prostedek uveden, a) byla u nho stanovenm zpsobem posouzena shoda jeho vlastnost se zkladnmi poadavky (dle jen "shoda") a vrobce nebo zplnomocnn zstupce vydal o tom psemn prohlen (dle jen "prohlen o shod"), b) byly k nmu piloeny informace o jeho pouit v souladu s bodem 13 plohy . 1 k tomuto nazen; pi jeho uveden na trh v esk republice mus bt informace o jeho pouit v eskm jazyce.Druhy prvn odpovdnostitrestn prvnobanskoprvnsprvn prvnpracovn prvndisciplinrn odpovdnostPedpoklady vzniku prvn odpovdnosti obecnjednn nebo opomenut, kter je protiprvn (je vrozporu spovinnostmi zdravotnickho pracovnka)kodliv nsledek (i ohroen prvnm pedpisem chrnnch hodnot)pinn souvislost mezi jednnm a nsledkem ( KAUZLN NEXUS)zavinn

Zavinnmysl pmmysl nepmnedbalost vdomnedbalost nevdom

Zavinnad 1. pachatel vdl, e poru nebo ohroz chrnn zjem, nebo me poruit nebo ohrozit a chtl takov poruen nebo ohroen zpsobitad 2. pachatel vdl, e svm jednnm me zpsobit poruen nebo ohroen zkonem chrnnho zjmu a pro ppad, e jej zpsob, stm byl srozumnad 3. pachatel vdl, e me ohrozit nebo poruit zkonem chrnn zjem, ale bez pimench dvod spolhal, e takov nsledek nezpsobad 4. pachatel nevdl, e svm jednnm me ohrozit nebo poruit zkonem chrnn zjem, a o tom vzhledem kokolnostem a svm osobnm pomrm vdt ml a mohl

Trestn iny zdravotnkTk ublen na zdrav z nedbalostiUblen na zdrav z nedbalostiNeposkytnut pomociNeoprvnn nakldn s osobnmi dajiNeoznmen a nepekaen trestnho inu zejmna trn, vrada,tk ublen

Dal trestn inyOmezen a zbaven osobn svobody Pokozen cizch prv en nakaliv choroby Ohroen pod vlivem nvykov ltkyNeoprvnn nakldn s orgny, lidskm genomem a embry, klonovnII) obanskoprvn odpovdnost

obecn odpovdnost za kodu pedevm na zdravodpovdnost za kodu zpsobenou okolnostmi, kter maj pvod vpovaze pstrojeodpovdnost za kodu na vnesench a odloench vcechZa kodu, kterou zpsobil zamstnanec, odpovd obecn pokozenmu zamstnavatel,

Ad 2. odpovdnost za kodu zpsobenou okolnostmi, kter maj pvod vpovaze pstroje= odpovdnost za vsledek = objektivn odpovdnostPedpoklady:okolnosti, kter maj pvod vpovaze pstroje nebo jin vci, kterch bylo pouitovznik kodypinn souvislost mezi okolnostmi a vzniklou kodouTen, kdo pstroj nebo vc pouil, neme se zprostit odpovdnosti ani tehdy, proke-li, e kodu nezavinil

Ad 3.odpovdnost za kodu na vnesench a odloench vcech

Je-li sprovozovnm njak innost zpravidla spojeno sodkldnm vc, odpovd provozovatel za kodu na vcech odloench a to na vcech odloench na mst ktomu urenm i obvyklmledae by ke kod dolo i jinak

Pracovnprvn odpovdnost

odpovdnost zamstnance za koduPedpoklady vzniku :poruen pracovnch povinnost zamstnancem, pi vkonu pracovnch innost nebo vsouvislosti snmvznik kody na stran zamstnavatelepinn souvislost mezi poruenm povinnosti a vzniklou kodouzavinn zamstnanceodpovdnost za schodek na svench hodnotchodpovdnost na svench pedmtech

Povinnosti zamstnance obecnPovinnost oznamovac a zakroovac - 171 zkonku prce = povinnost zamstnance oznmit zamstnavateli hrozc kodu + povinnost zakroit pimenm zpsobem, odvrtit i zmrnit kodliv nsledky

Informovan souhlaslnek 5 mluvy a 23/1 zk.20/1966 Sb.O povaze poskytovan zdravotn pe a kadho vyetovacho nebo lebnho vkonu, jako i o jeho dsledcchO rizicch vkonu O alternativch vkonuO potebnm lebnm reimuVzor www.lkcr.czCo m obsahovat pozitivn reversKdo, kde, kdy s m vyslovil souhlasPovaha onemocnn, potebn vkon a jak bude probhatJak jsou rizika doporuenho vkonuJak jsou alternativy doporuenho vkonuProhlen o rozhovoru, monosti dotaz a informovanm souhlasu s vkonem+podpis

Co m obsahovat negativn reversKdo, kdy, kde, komu jak vkon odmtlJakho nleitho vysvtlen se mu dostalo, zejmna na jak rizika pro ivot a zdrav byl upozornn a zda pouen rozumProhlen, e pes toto pouen doporuen vkon (nebo hospitalizaci) odmtDatum a podpis, eventuln podpis svdka

Pe bez souhlasu pacienta1.Nemoci s povinnm lenm, nosii2. Jestlie osoba jevc znmky duevn choroby nebo intoxikace bezprostedn ohrouje sebe nebo sv okol3. Pacient nen schopen dt souh