IINSTTRRUUKKCCJJAA UU - pz.gov.pl .Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszy, Opera w wersji 11 i...

download IINSTTRRUUKKCCJJAA UU - pz.gov.pl .Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszy, Opera w wersji 11 i nowsza,

of 31

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of IINSTTRRUUKKCCJJAA UU - pz.gov.pl .Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszy, Opera w wersji 11 i...

IINNSSTTRRUUKKCCJJAA UUYYTTKKOOWWNNIIKKAA

SSYYSSTTEEMMUU PPRROOFFIILL ZZAAUUFFAANNYY

v2.05

Instrukcja Uytkownika PZ

Strona 2 z 31

Spis treci

1. Cel i zakres dokumentu ............................................................................................. 3

1.1. Sownik poj uytych w instrukcji ........................................................................... 3

1.2. Usugi profilu zaufanego ......................................................................................... 3

1.3. Prawa dostpu....................................................................................................... 4

2. Minimalne wymagania oprogramowania systemowego komputera uytkownika profilu zaufanego ............................................................................................................. 5

3. Interfejs graficzny uytkownika ................................................................................ 6

3.1. Elementy graficzne komunikatw ............................................................................. 6

3.1.1. Ikony ................................................................................................................ 7

3.1.2. Przyciski ............................................................................................................ 7

4. Rejestracja w Systemie PZ ........................................................................................ 9

4.1. Rejestracja w Systemie PZ przy jednoczesnym zoeniu wniosku o profil zaufany ........... 9

5. Skadanie wniosku o profil zaufany ......................................................................... 12

5.1. Skadanie wniosku o profil zaufany potwierdzenie zoonego wniosku w punkcie potwierdzajcym ............................................................................................................. 12

6. Zarzdzanie profilem zaufanym ............................................................................... 16

6.1. Logowanie do profilu zaufanego przy pomocy loginu i hasa ....................................... 16

6.2. Logowanie do profilu zaufanego przy uyciu certyfikatu kwalifikowanego ..................... 16

6.2.1. Wolnostojca aplikacja do podpisywania PZ Signer.............................................. 18

6.3. Szczegy mojego profilu zaufanego ........................................................................ 20

6.4. Przeduenie okresu wanoci profilu zaufanego (samodzielne) ................................... 21

6.5. Skadanie wniosku o przeduenie wanoci profilu zaufanego .................................... 24

6.6. Uniewanienie profilu zaufanego ............................................................................. 26

6.7. Wylogowanie z profilu zaufanego ............................................................................ 28

7. Podpisywanie dokumentw przy uyciu profilu zaufanego ...................................... 30

Instrukcja Uytkownika PZ

Strona 3 z 31

1. Cel i zakres dokumentu

Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowi pomoc dla przyszych oraz obecnych uytkownikw w

zakresie korzystania z profilu zaufanego.

Uytkownikiem profilu zaufanego moe by kada penoletnia osoba fizyczna pragnca korzysta z

usugi profilu zaufanego.

Posiadanie konta na platformie ePUAP nie jest wymagane do zaoenia profilu zaufanego.

1.1. Sownik poj uytych w instrukcji

Nazwa Objanienie

Profil zaufany Zestaw informacji identyfikujcych i opisujcych uytkownika oraz

stanowicy narzdzie techniczno prawne umoliwiajce potwierdzenie

podpisu skadanego przez uytkownika w kontakcie z administracj

publiczn za porednictwem podmiotw korzystajcych z usug profilu

zaufanego.

ePUAP Elektroniczna Platforma Usug Administracji Publicznej jest to system

informatyczny, w ramach ktrego obywatele mog zaatwia sprawy

urzdowe za porednictwem internetu.

Uytkownik (profilu

zaufanego)

Uytkownik systemu PZ korzystajcy z funkcji dostpnych dla obywateli.

Osoba potwierdzajca Uytkownik systemu PZ majcy uprawnienia do zatwierdzania wnioskw o

profil zaufany (pracownik punktu potwierdzajcego).

Osoba wnioskujca Uytkownik systemu PZ ktry zoy wniosek o potwierdzenie profilu

zaufanego w systemie.

Punkt potwierdzajcy Podmiot dokonujcy potwierdzenia, przeduenia, wanoci lub

uniewanienia profilu zaufanego.

Kod autoryzacyjny W przypadku kanau komunikacji SMS kod jednorazowy wysany na

numer telefonu zadeklarowany przez uytkownika.

Metoda autoryzacji Zdefiniowany w konfiguracji systemu PZ sposb wysyania kodw

jednorazowych do uytkownika. Przykad: SMS.

Kana autoryzacyjny Wybrana przez uytkownika metoda autoryzacji wraz ze zweryfikowanym

parametrem autoryzacji np. dla kanau SMS bdzie to numer telefonu

komrkowego uytkownika.

1.2. Usugi profilu zaufanego

Profil zaufany jest podpisem potwierdzajcym tosamo, ktry jest skadany przez uytkownika w

trakcie kontaktu z administracj publiczn, midzy innymi poprzez portal ePUAP.

Instrukcja Uytkownika PZ

Strona 4 z 31

Profil zaufany jednoznacznie identyfikuje osob, ktra skada podpis na podstawie zestawu

informacji zawartych w profilu zaufanym.

Informacje zawarte w profilu zaufanym s w wiarygodny sposb potwierdzane przez punkt

potwierdzajcy, czyli przez instytucj publiczn, wskazan przez Ministra waciwego do spraw

informatyzacji, uprawnion do nadawania i zarzdzania profilami zaufanymi uytkownikw.

1.3 Informacje zawarte w profilu zaufanym

Uytkownik profilu zaufanego udostpnia do potwierdzenia organowi potwierdzajcemu

nastpujcy zestaw informacji:

o imi,

o nazwisko,

o numer PESEL,

o adres e-mail,

o identyfikator uytkownika (login).

W dalszej czci profilu zaufanego zawarte s informacje na temat:

o czasu potwierdzenia profilu zaufanego,

o daty wanoci profilu zaufanego,

o identyfikatora polityki autoryzacji,

o parametru autoryzacji.

1.3. Prawa dostpu

Kady uytkownik profilu zaufanego ma uprawnienia do zarzdzania swoim profilem zaufanym.

Zarzdzanie profilem zaufanym moe si odbywa poprzez:

o podgld danych uytkownika, w tym informacji o aktywnym profilu zaufanym,

o skadanie wniosku o nowy profil zaufany,

o skadanie wniosku o przeduenie okresu wanoci profilu zaufanego,

o samodzielne przeduanie okresu wanoci profilu zaufanego,

o uniewanienie profilu zaufanego.

Instrukcja Uytkownika PZ

Strona 5 z 31

2. Minimalne wymagania

oprogramowania systemowego

komputera uytkownika profilu

zaufanego

Osoba pragnca korzysta z profilu zaufanego musi posiada dostp do komputera z dostpem do

sieci internetowej.

Komputer powinien posiada jeden z systemw operacyjnych wymienionych poniej:

Windows XP 32 bitowy oraz nowszy wspierany przez jego producenta,

GNU/Linux (Red Hat Enterprise Linux [RHEL] 4 i nowszy, SUSE Linux Enterprise Server 10 i

nowszy):

o Ubuntu 12 i nowsze,

o Fedora 17 i nowsza,

o Debian 6 i nowszy.

OS X Lion (10.7) i nowszy.

Profil zaufany mona zaoy i wykorzystywa poprzez nastpujce przegldarki internetowe:

Mozilla Firefox w wersji 5.0 i nowsza,

Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszy,

Opera w wersji 11 i nowsza,

Google Chrome w wersji 12 i nowszy,

Safari w wersji 5 i nowszy.

Instrukcja Uytkownika PZ

Strona 6 z 31

3. Interfejs graficzny uytkownika

3.1. Elementy graficzne komunikatw

Uytkownik moe wykorzystywa elementy nawigacyjne, ktre s wywietlane jako zawarto

strony internetowej. Standardowo do nawigacji wykorzystywana jest myszka komputerowa.

Po klikniciu lewym przyciskiem myszki elementy nawigacyjne mog przekierowa nas na kolejn

podstron:

Rysunek 1. Graficzne elementy nawigacyjne przekierowujce uytkownika na podstrony.

W przypadku kliknicia na logo Profilu Zaufanego zostaniemy przeniesieni na stron gwn

systemu https://pz.gov.pl/pz.

W przypadku kliknicia na logo ePUAP zostaniemy przekierowani na stron gwn ePUAP

www.epuap.gov.pl.

W przypadku kliknicia na Aktualnoci, Pomoc, Kontakt, Przedu wano, Z wniosek o

przeduenie wanoci lub Uniewanij, zostaniemy przekierowani na stron zgodnie z logik

nazwy.

Symbol owka przy elementach Przedu wano, Z wniosek o przeduenie wanoci,

Uniewanij oznacza, e przekierowanie na kolejn stron rozpoczyna proces o wskazanej nazwie,

ktry bdzie posiada wicej ni jeden krok.

Rysunek 2. Przyciski przekierowujce uytkownika na strony aktualnoci, pomocy lub kontaktu.

https://pz.gov.pl/pzhttp://www.epuap.gov.pl/

Instrukcja Uytkownika PZ

Strona 7 z 31

Rysunek 3. Przyciski nawigacyjne. Nacinicie na nie powoduje przekierowanie na kolejn stron oraz rozpoczyna proces o wskazanej nazwie, ktry bdzie posiada wicej ni jeden krok

Wykorzystywanie przyciskw nawigacyjnych przegldarki lub rczne zmiany adresu strony w pasku

adresu mog skutkowa bdnym zachowaniem systemu.

3.1.1. Ikony

Dla zwrcenia uwagi uytkownika i poinformowania o bdach, ostrzeeniu lub pozytywnym

zakoczeniu akcji system wykorzystuje trzy rodzaje ikon wraz z przypisan d