Diana Molski Portfolio

download Diana Molski Portfolio

of 12

 • date post

  10-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  19
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Diana Molski Portfolio

 • DMW TRANSLATIONS

  2015

  SAMPLE TRANSLATION TECHNICAL/MARKETING Diana Molski

 • EXCERPT FROM A CATALOG OF ELECTRONIC COMPONENTS MANUFACTURERS

  SOURCE

  Text in Polish

  TARGET

  Text in English

  ELNEC

  Programatory do pamici i mikrokontrolerw

  Uniwersalny programator to podstawowe

  narzdzie kadego inyniera konstruktora. Dobry

  programator powinien obsugiwad szerok gam

  ukadw (mikrokontrolery i pamici), mied

  rozwinite funkcje diagnostyczne oraz dostp do

  aktualizacji obsugiwanej listy produktw (co jest

  wane w dobie silnego rozwoju

  mikrokontrolerw). Te wszystkie zalety posiadaj

  produkty firmy Elnec.

  Warto wspomnied, e prcz ukadw w

  obudowach DIP lub programowanych w systemie

  (ISP) jest dostpna caa gama adapterw do

  stosowania z obudowami SMD.

  WIZNET

  Ethernet: scalone kontrolery, konwertery i moduy

  komunikacyjne

  Wiznet jest producentem ukadw okrelanych

  jako Internet Processor (iMCU), ktre cz

  systemy wbudowane ze wiatem zewntrznym

  poprzez sied Ethernet.

  Produkty Wiznet s wyposaone w unikaln

  technologi TOE (TCP/IP Offload Engine),

  czyli opatentowan, sprztow realizacj stosu

  TCP/IP. Dziki temu mona zbudowad aplikacje,

  ktre do celw obsugi komunikacji poprzez

  Ethernet nie obciaj zasobw wewntrznych

  ELNEC

  Universal programmers for memories and

  microcontrollers

  A universal programmer is the basic tool of every

  engineer-constructor. A good programmer should

  be able to work with a wide variety of systems

  (microcontrollers and memories), have expanded

  diagnostic functions and access to updates of the

  list of products being operated (which is important

  in this day and age due to the fast-paced

  development of microcontrollers). All of these

  qualities you will find with Elnecs products.

  Worthy of note is the fact that we have a wide

  variety of devices not only in DIP packages or

  programmed in ISP, but also an entire assortment

  of adapters, which can be used with SMD

  packages.

  WIZNET

  Ethernet: integrated controllers, converters and

  communication modules

  Wiznet is the manufacturer of circuits described as

  Internet Processors (iMCU), which connect

  embedded systems with the outside world via

  Ethernet.

  Wiznets products are equipped with the unique

  TOE (TCP/IP Offload Engine) technology,

  which means a patented hardware

  implementation of the TCP/IP stack. Thanks to this

  you can build an application, which in order to

  communicate through Ethernet, does not overload

 • systemu, oferujc rwnoczenie wysoki poziom

  bezpieczeostwa i odpornod aplikacji na ataki z

  zewntrz. Poza ukadami scalonymi Wiznet oferuje

  rwnie gotowe moduy komunikacyjne (np.

  WIZ820IO), przeznaczone do stosowania w ju

  istniejcych urzdzeniach bez koniecznoci ich

  przeprojektowywania.

  Ukady i moduy Wiznet integruj zaawansowan

  technologi z prostot rozwizao i atwoci

  implementacji - idealne do zastosowao IoT.

  DIOTEC

  Markowe elementy dyskretne

  Wysokiej jakoci diody prostownicze, diody

  Zenera, diody Shottky, diody zabezpieczajce,

  diody wysokonapiciowe, mostki prostownicze

  jedno- i trjfazowe oraz tranzystory.

  Diotec jest producentem oferujcym zarwno

  klasyczne pprzewodnikowe elementy dyskretne,

  diody i mostki prostownicze, jak i rozwizania

  specjalne np. nietypowe obudowy. Szczeglny

  nacisk kadziony jest na wydajnod

  (minimalizowanie strat) oraz miniaturyzacj

  elementw (np. mostki rodziny MYS o wymiarach

  3x3 mm). Wysoka jakod i przemylana

  konstrukcja pozwalaj na zaoferowanie np. 5 W

  diod Zenera, wysokonapiciowych diod Shottky

  czy te elementw wysokonapiciowych do 2300

  V (dla elementw SMD) lub a do 18 000 V dla

  elementw z wyprowadzeniami osiowymi.

  Szczegln uwag zwraca dopracowana strona

  internetowa producenta, oferujca bogat baz

  wiedzy zarwno o elementach, jak i np. ich

  montau.

  the internal resources of the system,

  simultaneously offering a high level of security and

  resistance to outside attacks. Other than the

  integrated circuits, Wiznet offers also complete

  communication modules (i.e. WIZ820IO), made to

  be used in already existing devices without the

  necessity of redesigning them.

  Wiznets circuits and modules combine advanced

  technology with ease of use and implementation-

  perfect for IoT usage.

  DIOTEC

  Quality discreet components

  High-quality rectifying diodes, Zener diodes,

  Shottky diodes, hedging diodes, high voltage

  diodes, one and three-phase diode rectifier

  bridges and transistors.

  Diotec is a manufacturer offering classic

  semiconducting discreet components, diodes and

  rectifier bridges as well as custom solutions- i.e.

  non-standard housings. Special emphasis is put on

  efficiency (loss minimalization) and miniaturization

  of elements (i.e. rectifier bridges from the MYS

  series with 3x3 mm dimensions). High-quality and

  well designed construction make it possible to

  offer , for example 5 W Zener diodes, high voltage

  Shottky diodes or high voltage components up to

  2300 V (for SMD components), or up to 18 000 V

  for components with axial output. The

  manufacturers well developed website grabs your

  attention with its wide knowledge base about the

  components as well as their installation.

 • DMW TRANSLATIONS

  SAMPLE TRANSLATION LEGAL

  Diana Molski

  2015

  Court File

 • SOURCE Text in English

  State of North Carolina File N xxxxxxxxx

  Mecklenburg County In the General Court of Justice

  District Court Division

  XXXX XXXXXX,P1aintiff

  vs. JUDGMENT OF DIVORCE

  XXXX XXXXXX, Defendant

  THIS CAUSE, COMING ON TO BE HEARD AND BEING HEARD BEFORE THE UNDERSIGNED

  JUDGE PRESIDING OVER THE REGULARLY SCHEDULED, NON-JLTRY TERM OF THE DISTRICT

  COURT DIVISION OF THE GENERAL COURT OF JUSTICE FOR MECKLENBURG COUNTY, NORTH

  CAROLINA FROM THE RECORD IN THIS CAUSE, THE COURT FINDS THE FOLLOWING FACTS:

  1. This is an action for absolute divorce based on the separation of

  the Plaintiff and Defendant for more than one year preceding the

  commencement of this action.

  2. That the Defendant has been properly served with the Summons and

  Complaint in this action, and of the trial of trial of this action

  as provided by law.

  3. That the Plaintiff is a citizen and resident of Mecklenburg

  County, North Carolina. That the Defendant is a citizen and

  resident of Mecklenburg County, North Carolina.

  4. That the parties have lived continuously separate and apart for at

  least one year prior to the filing of this Complaint.

  5. That there were no children born to the marriage of the parties.

  6. That the parties executed a Separation Agreement dated February

  28, 201l and wish to incorporate the terms of said Agreement.

  BASED ON THE FOREGOING FINDINGS OF FACT, THE COURT CONCLUDES AS A

  A MATTER OF LAW that the Plaintiff is entitled to a divorce from the

  Defendant. There is no genuine issue as to any material fact in this matter.

  IT IS THEREFORE ORDERED, ADJUDGED AND DECREED that

  1. The bonds of matrimony heretofore existing between the Plaintiff and

  the Defendant be, and the same are hereby dissolved, and the Plaintiff

  and the Defendant are granted an absolute divorce from each other.

  2. That the Separation Agreement referenced above is hereto incorporated

  into this divorce judgment.

  This the 10th day of February, 2012. Signature

  Judge Presiding

  A TRUE COPY

  CLERK SUPERIOR COURT

  Signature

 • TARGET Text in Polish

  Stan Pnocna Karolina Rejestr nr xxxxxxxxx

  Hrabstwo Mecklenburg Sd Sprawiedliwoci

  Sd Rejonowy

  [Piecz sdowa-Zoono 2012 roku 10 lutego 14:10. Pozostae informacje

  nieczytelne.]

  XXXX XXXXXX, powdka

  przeciw ORZECZNIE ROZWODU

  XXXX XXXXXX, pozwany

  TA SPRAWA, ZOSTAA PRZEDSTAWIONA I ROZPATRZONA PRZEZ PONIEJ PODPISANEGO

  SDZIEGO, PRZEWODNICZCEGO PLANOWEGO, BEZ-AWNIKOWEGO POSIEDZENIA SDU

  REJONOWEGO, SDU SPRAWIEDLIWOCI DLA HRABSTWA MECKLENBURG, PNOCNA KAROLINA.

  Z ZAPISU TEJ SPRAWY, SD USTANAWIA NASTPUJCE FAKTY:

  1. To jest powdztwo o rozwd na podstawie ponad rocznej speracji

  powdki i pozwanego poprzedzajcej to powdztwo.

  2. Pozwany otrzyma wezwanie i skarg w tej sprawie oraz zosta poinformowany o przebiegu procesu w tej sprawie wg. prawa.

  3. Powdka jest obywatelk i mieszkank hrabstwa Mecklenburg, Pnocna Karolina. Pozwany jest obywatelem i mieszkacem hrabstwa

  Mecklenburg, Pnocna Karolina.

  4. Strony yy w sposb cigy osobno i oddzielnie przez conajmniej rok przed zoeniem tej skargi.

  5. Nie narodzio si adne potomstwo z tego zwizku.

  6. Strony dokonay umowy separacyjnej 28 lutego 2011 roku i chc wprowadzi w ycie uzgodnienia zawarte w tej umowie.

  NA PODSTAWIE WYEJ ZAWARTYCH FAKTW, SD ORZEKA, I POD WZGLDEM PRAWNYM,

  powdka ma prawo do rozwodu z pozwanym. Nie ma podstaw do podwaenia

  zawartych powyej faktw.

  JEST TO ZATEM NAKAZANE, OSDZONE I ZARZDZONE, I

  1. Wizy maeskie dotychczas istniejce