Congres: Ketenregie in Facility Management - Presentatie Leo Schunck

download Congres: Ketenregie in Facility Management - Presentatie Leo Schunck

of 29

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  821
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Congres: Ketenregie in Facility Management - Presentatie Leo Schunck

 • 1. KetenregieAmersfoort29 september 2011Leo Schunck

2. Ketenregie Twynstra Gudde 29-9-2011 2 3. Ketenregie Ontwikkelingen Onderzoek Twynstra Gudde Acht bouwstenen voor succesvolle ketenregie Beelden op basis van de gesprekken Zeven lessen Twynstra Gudde 29-9-20113 4. KetenregieOntwikkelingen Bedrijven besteden 50% tot 90% van hun bedrijfsactiviteiten uit. Resultaathiervan is dat ketenpartners steeds meer de prestaties van de opdrachtgeverbenvloeden Technische Universiteit Eindhoven: waarde creren in de keten, over marktgerichtheid, innovatie en duurzaamheid in de keten, 2010 Goed georganiseerde leveranciersamenwerking kan 5% tot 10%verbetering van het resultaat opleveren http://www.managementsite.nl/215/strategie-bestuur/winst-verdriedubbelen- netwerkorganisatie.html Voor veel organisaties heeft het beheersen van de risicos in deketen een hoge prioriteit op bestuursniveau The Economist, Managing Supply Chain Risk for reward, 2009 Twynstra Gudde 29-9-2011 4 5. KetenregieEr is sprake van een groeiende complexiteit. Hetrisico is dat de beheersbaarheid van de ketenafneemt waardoor de kans groeit op storingen inde keten.Steeds vaker ontstaat hierdoor de vraag bijorganisaties hoe men als opdrachtgever regie kankrijgen op de samenwerking met leveranciers. Twynstra Gudde 29-9-2011 5 6. KetenregieHet onderzoek IKEA SIEMENS Schiphol ASML FloraHolland PHILIPS Heineken PGGM Technische Unie RSM Erasmus Universiteit Twynstra Gudde 29-9-20116 7. KetenregieDe kernvraagHoe houden organisaties grip op de samenwerking met leveranciers. Twynstra Gudde 29-9-20117 8. KetenregieAcht bouwstenen voor succesvolle ketenregie Twynstra Gudde 29-9-20118 9. KetenregieBeelden op basis van de gesprekken Groeiende complexiteit als gevolg van toenemende dynamiekin de economie, kortere productlife-cyclus toenemende risicosen ontwikkelkosten leiden ertoe dat de keten steedsstrategischer wordt ingericht: Verschuiving van complexiteit naar supplier base De toegevoegde waarde van contractpartijen Inzicht in ambitie, machtspositie en risicoprofiel Toenemend aantal organisaties hebben een head of Supply Chain, Corporate Procurement Officer opgenomen in de hoogste managementraad Twynstra Gudde 29-9-2011 9 10. KetenregieDe uitdaging waar wij voor staan is dat onze klanten steeds meeroplossingsgerichte en gentegreerde producten en diensten vragen.Dit leidt tot gecombineerde en complexere oplossingen in de vormvan service concepten.Om die serviceconcepten te kunnen realiseren, hebben wij deinnovatieve kracht van onze leveranciers dringend nodig. Ditrealiseren we onder andere door continue overleg te voeren metonze leveranciers in alle lagen van de organisatie.Bauke Zeinstra, Directeur Inkoop Technische Unie Twynstra Gudde 29-9-201110 11. KetenregieBeelden op basis van de gesprekken Groeiend belang van communicatie en cordinatie Verantwoordelijkheid over de keten wordt steeds hoger in de organisatie belegd Samenwerkingsplan en overlegstructuur opgenomen in bestek Gemeenschappelijke informatiesystemen Inzet van multidisciplinaire teams Vertrouwelijke inzage in de komende ontwikkelingen Inzet van een jaarlijks thema, games Twynstra Gudde 29-9-2011 11 12. KetenregieEen van de uitdagingen waarmee Heineken wordt geconfronteerd is hoemeer creativiteit kan worden gecreerd bij de eigen medewerkers en bij demedewerkers van de leveranciers om gezamenlijk, op een originele wijze tekomen tot nieuwe producten, innovatieve verbeteringen of optimalisatie in deketenKarel Schenk, Manager Inkoop Heineken Nederland Twynstra Gudde 29-9-201112 13. KetenregieVerschuiving van competenties Van Hoe: Naar Wat: Inhoudelijke kennisRegisserende rol Gericht op uitvoeringMeedenken inklantoplossingen Inspanningsverplichting Resultaatgericht sturen Conflicthantering Functie en competentieprofielen van eigen medewerkers als van de medewerkers vande contractpartij Training, cursus en games op het terrein van contract- en leveranciersmanagement ofLean Six Sigma Coachingstrajecten en interne traineeships Gecombineerd top down bottom up implementatie Contractmanagers aanstellen die de voortgang van de samenwerking beoordelen Twynstra Gudde 29-9-201113 14. KetenregieWij hebben er belang bij dat een leverancier goed presteert. Respect tonenen elkaar helpen, ook in een downturnperiode. Als op zon moment deleverancier op omvallen staat, is de verleiding groot om te zeggen: we latende leverancier los en lossen het intern wel op. Maar juist dan moet je er zijnvoor elkaar.Henk Scheepers Vice President SCM (2010) ASML Twynstra Gudde 29-9-2011 14 15. KetenregieLeiderschap en cultuurLeiderschap, managementstijl Het management is bepalend voor het vormgeven en het tot een succesmaken van samenwerking in de keten. Zaken als het stellen van doelen, hetmanagen en aandacht geven aan ketenregie, het beoordelen en belonen vangedrag, prioriteiten stellen en voorbeeldgedrag vertonen zijn veel genoemdals succesfactorenCultuur Bij veel opdrachtgevers speelt het not invented here syndroom. Met namevakspecialisten zijn overtuigd van hun eigen kwaliteiten en vertrouwen nietdirect op het oordeel van buitenstaanders Samenwerking in de keten vraagt van betrokkenen een op cultuur gerichtesamenwerking en vertrouwen. Elementen zijn doelgerichtheid, rolvastheid,wederzijds vertrouwen en elkaars sterktes benutten Twynstra Gudde 29-9-201115 16. KetenregieAcht bouwstenen voor succesvolle ketenregie Twynstra Gudde 29-9-201116 17. KetenregieAcht bouwstenen voor succesvolle ketenregieBusiness strategie Inzicht in omgevingsfactoren Heldere visie Inzicht in Product-Markt combinaties Duidelijke waardepropositie Zelf doen of uitbesteden Twynstra Gudde 29-9-201117 18. KetenregieAcht bouwstenen voor succesvolle ketenregieKetenstrategie Inzicht in positie in de keten Inventarisatie en segmentatie partners Inzicht in waardecreatie (belangen/macht) Inzicht in eisen aan samenwerking Inzicht in risicos van de samenwerking/contractvormen Twynstra Gudde 29-9-201118 19. Ketenregie Acht bouwstenen voor succesvolle ketenregieProces Push-pull proces Duidelijke beheersingsdoelen enambitie proces Procesrisicos in beeld Inzicht in processtappen Inzicht in wijze van specificeren Duidelijke KPI (smart) Benchmarking Twynstra Gudde 29-9-201119 20. KetenregieAcht bouwstenen voor succesvolle ketenregieStructuur Taken, verantwoordelijkheden & bevoegd-heden Rollen Cordinatiemechanismen Overlegstructuur Leveranciersdagen Besluitvormingsstructuur Escalatielijnen Twynstra Gudde 29-9-201120 21. Ketenregie Acht bouwstenen voor succesvolle ketenregieBesturing Inzicht in kostprijs Inzicht in integrale planning Informatievoorziening - Informatie delen over processen enrequirements - audits, inspecties, mysterie guest - KTO - Gedeelde managementrapportages Twynstra Gudde 29-9-201121 22. KetenregieAcht bouwstenen voor succesvolle ketenregieCompetenties Inlevingsvermogen Verantwoording dragen voor het resultaat Conflictbeheersing Onderhandelingsvaardigheden Teamspeler Probleemoplossend vermogen Flexibiliteit Daadkracht Twynstra Gudde 29-9-201122 23. KetenregieAcht bouwstenen voor succesvolle ketenregieLeiderschap Doelgericht leiderschap Consistent gedrag Vertrouwen Verantwoordelijkheidsgevoel Twynstra Gudde 29-9-201123 24. KetenregieAcht bouwstenen voor succesvolle ketenregieCultuur Not invented here Historie organisatie Hirarchie Waarden en normen Twynstra Gudde 29-9-201124 25. KetenregieTussen samen werken en samenwerken bestaat een vaak gapende kloof!De kunst is om voor de opdrachtgever en nemer op een realistische basisgezamenlijk deze kloof te dichten.Eric Diks, Programma manager sourcing (2009-2011) Schiphol Group Twynstra Gudde 29-9-201125 26. KetenregieAnders denken & handelen wordt gevraagd Omgeving verandert, verhoudingen veranderen Van alleen kostenbeheersing naar performanceverbetering Van traditionele hirarchische relatie naar een horizontalerelatie Samenwerking niet op basis van macht, maar zoeken naar de onderlinge afhankelijkheid Samenwerkingsbereidheid is groot indien er een duidelijk gemeenschappelijk doel is (wat levert het op voor betrokken partijen) Twynstra Gudde 29-9-2011 26 27. KetenregieZeven lessen1. Match tussen visie strategische keuzes - aansturing2. Huis op orde3. Ketenregie is een leertraject4. Ontwikkel in kleine stapjes5. KSF: culturele fit eigen organisatie en leverancier6. Einde contracteringsfase = begin samenwerking7. Gemeenschappelijke taal ter ondersteuning samenwerkingscultuur Twynstra Gudde 29-9-201127 28. KetenregieStellingDe succesvolle organisatie van de toekomst werken intensiefsamen en heeft ketenregie als uitgangspunt Twynstra Gudde 29-9-2011 28 29. KetenregieLeo Schuncklsu@tg.nlwww.twynstragudde.nlAlle intellectuele eigendomsrechten met betrekking totdeze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uitdeze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder schriftelijke toestemming van TwynstraGudde.DOCSOpen nummer 578564 Twynstra Gudde 29-9-201129