Brošura Stanovanje

Click here to load reader

 • date post

  08-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Brošura Stanovanje

 • STANOVANJEU ZAJEDNICIUZ PODRKU

  UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE

  Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:531

 • Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:532

 • TEMELJI USLUGE STANOVANJA UZ PODRKU

  Inkluzija

  Inkluzija, kao pristup temeljen na principima potivanja ljudskih prava pojedinca odnosise na proces poveanja sudjelovanja osoba s tekoama u lokalnim zajednicama, kolamai drugim javnim ustanovama, kroz restrukturiranje istih kako bi preuzele odgovornost zasvoju sposobnost prihvaanja svih graana. Inkluzija u razliitosti pojedinca vidi njegovusnagu jer upravo razliitost potreba gradi sustav koji je dovoljno fleksibilan da zadovoljavapotrebe svih graana.

  Pravo na ivot u zajednici

  Pravo na ivot u zajednici jedno je od temeljnih ljudskih prava. ivot u zajednici ne pod-razumijeva samo fiziku prisutnost, njega karakteriziraju odnosi i aktivnosti, steena is-kustva i emocije. Zbog smjetaja u stacionarne ustanove i nedostupnosti redovnih slubiobrazovanja i zapoljavanja mnoge osobe s intelektualnim tekoama iskljuene su iznaeg drutva. Inkluzivne slube podrke u zajednici stvaraju alternativu institucionalnojsegregirajuoj skrbi te za cilj imaju ostvarenje prava ovih osoba na dostojanstven ivot uzajednici. Vea prisutnost i aktivnija ukljuenost osoba s intelektualnim tekoama u sadr-aje zajednice mijenjaju stavove drutva. Osobe s intelektualnim tekoama prestaju bitiobjekt saaljenja te postaju nae kolege na poslu, potroai u duanu, susjedi na kavi.injenica da osoba ima intelektualne tekoe vie nije njegova jedina karakteristika.

  Samoodreenje

  Mogunost donoenja odluka o svom ivotu jedna je od karakteristika odraslih osoba. Dokse odluke izbora hrane znatno razlikuju od odluka izbora mjesta stanovanja ili odluke osklapanju braka, sve odluke su od velike vanosti u razvoju samoodreenja. Svi ljudi se udonoenju nekih odluka oslanjaju na bliske osobe (roditelji, prijatelji) ili struno osoblje(lijenik, odvjetnik). Ponekad, takoer trebamo podrku kako bi preuzeli odgovornost zanae odluke i njihove posljedice. Stoga, osobe s intelektualnim tekoama imaju pravona podrku pri donoenju nekih odluka o tome kako ele ivjeti svoj ivot. Neke osobe sintelektualnim tekoama trebaju i podrku kako bi preuzele odgovornost za svoje odluke.

  Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:533

 • TEMELJI USLUGE STANOVANJA UZ PODRKU

  Izbor

  Izbor je od kljune vanosti za samoodreen ivot osobe kojoj se prua usluga podrke.Izbor podrazumijeva biti upoznat sa postojanjem razliitih opcija koje su na raspolaganjui drugim ljudima u drutvu. Izbor je individualan te ljudi razvijaju svoje osobne kriterije naosnovu kojih biraju meu opcijama koje su im na raspolaganju. Izbor se temelji na isku-stvima.

  Resursi zajednice

  Nae zajednice nude mnotvo resursa kao to su zdravstvo, obrazovanje, radna mjesta,javne slube, kupovine, kulturni i sportski dogaaji, vjerske slube i javni prijevoz. Ovi namresursi nude razne mogunosti da zadovoljimo svoje interese kao i mnoge usluge kojimasi olakavamo ivot. Koritenje resursa zajednice dio je svakodnevne rutine koja ljudimapomae da budu ukljueni u zajednicu. Istovremeno, koristei resurse zajednice koji namobogauju ivot, preuzimamo vane uloge u istoj (volonter, lan vjerske zajednice, radnik,klijent, brat, roditelj, stric, susjed, prijatelj).

  Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:534

 • KOME JE NAMIJENJENA OVA USLUGA?

  Usluga stanovanja uz podrku namijenjena je svim osobama s intelektualnim tekoamakoje trebaju podrku kako bi vodile samoodreene ivote u zajednici. Samoodreen ivotse odnosi na mogunost donoenja odluka i upravljanja svojim ivotom u najveoj mo-guoj mjeri.

  Usluga predstavlja alternativu institucionalnoj skrbi te je usmjerena na ostvarivanje pravaosobe kao jednakopravnog graana drutva.

  TKO JE PRUATELJ OVE USLUGE?

  Udruga za promicanje inkluzije (UPI) nevladina je organizacija osnovana u Zagrebu 1997.godine.

  Misija Udruge je deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim tekoama te osiguravanjeodgovarajue podrke kako bi i ove osobe ostvarile svoje pravo na ivot u zajednici kaoravnopravni i jednakovrijedni graani. Podrka u stanovanju prua se kroz organiziranostanovanje koje je dio sustava socijalne skrbi Republike Hrvatske te ga financira ministar-stvo nadleno za socijalnu skrb.

  TKO MOE OSTVARITI PRAVO NA OVU USLUGU?

  Osoba s intelektualnim tekoama kojoj je potrebna podrka u svakodnevnom ivotu uzajednici, moe se obratiti neposredno ili preko svog roditelja/skrbnika Udruzi za promi-canje inkluzije ili nadlenom centru za socijalnu skrb.

  Centar za socijalnu skrb osobi kojoj je potrebna usluga stanovanja uz podrku izdaje rje-enje o priznavanju prava na skrb izvan vlastite obitelji u okviru organiziranog stanovanja.

  Trokove usluge, ovisno o imovinskom statusu korisnika usluge ili lanova obitelji, moesnositi ministarstvo nadleno za socijalnu skrb.

  Osoba moe sama u cijelosti snositi trokove usluge i putem ugovora sklopljenog s Udru-gom za promicanje inkluzije.

  Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:535

 • GDJE SE PROVODI PROGRAM STANOVANJA UZ PODRKU?

  Program stanovanja uz podrku provodi se u redovnim stambenim uvjetima u zajednici(unajmljeni stanovi ili stanovi u vlasnitvu osoba kojima se prua podrka). Stanovi senalaze u redovnim susjedstvima koja su povezana javnim prijevozom. U jednom stanu iviod jedne do pet osoba, u skladu sa svojim eljama i potrebom za podrkom.

  PODRUJA PRUANJA PODRKE

  U skladu s individualnim interesima i potrebama svake osobe podrka se prua u sljede-im podrujima:

  Samoodreenje

  Aktivnosti u kuanstvu

  Aktivnosti u zajednici

  Briga o zdravlju i sigurnosti

  Slobodno vrijeme

  Stvaranje, odravanje i irenje odnosa sa drugim ljudima

  Aktivnosti rada i tree ivotne dobi

  Aktivnosti cjeloivotnog obrazovanja

  Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:536

 • CILJ PRUANJA PODRKE

  Cilj je pruanja podrke omoguiti osobi da:

  izabere gdje e i sa kime ivjeti

  ima privatnost te se u svom stanu/kui osjea kao u vlastitom domu

  odreuje svoj dnevni raspored

  izabere smislene aktivnosti rada/mirovine u zajednici

  koristi resurse zajednice kao i svi ljudi u zajednici

  ima mogunosti cjeloivotnog uenja

  razvija i njeguje bliske odnose sa rodbinom i prijateljima, romantinim partnerima,poznanicima

  sudjeluje u izboru osoblja koje joj prua podrku

  prima podrku koja je u skladu sa njenom dobi

  zastupa sebe i druge

  odreuje kako e joj se pruiti podrka

  vodi samoodreen ivot

  Svaka je osoba jedinstvena pa se stoga nain pruanja podrke razlikuje od osobe doosobe. Neki ljudi trebaju podrku samo u sloenijim aktivnostima dok drugi trebaju kon-tinuiranu podrku.

  Razinu, opseg i nain pruanja podrke kao i osobe odgovorne za pruanje podrke definiraosobno usmjereni plan (OUP)

  Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:537

 • OSOBNO USMJERENO PLANIRANJE

  Osobno usmjereno planiranje je kontinuirani proces u kojem uz podrku osoblja, rodbinei prijatelja osoba donosi odluke o prioritetima i ciljevima u svom ivotu.

  Cilj je osobno usmjerenog planiranja odrediti individualne interese i potrebe svake osobei strukturirati podrku u skladu s tim potrebama. Osobno usmjereni plan obrazlae razinupotrebne podrke koju svaki pojedinac treba kako bi ivio to je mogue neovisnije i kakobi postigao to je mogue viu razinu samoodreenja.

  Osoba je aktivni i kljuni sudionik u kreiranju svog plana podrke, te je u najveoj moguojmjeri ukljuena u razvoj, provedbu, te u kasnijem tijeku evaluaciju svoga plana.

  Plan definira odgovornosti osobe, osoblja koje prua podrku, rodbine i prijatelja kojimaje stalo do osobe.

  Samo planiranjene mijenja ljudimaivot.John OBrien &Connie Lyle OBrien

  Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:538

 • OSOBLJE USLUGE STANOVANJA UZ PODRKU

  Osoblje slube stanovanja sastoji se od voditelja i zastupnika (najee rehabilitatori,socijalni radnici, psiholozi ili radni terapeuti) te asistenata. Osoblje koje je ukljueno upruanje podrke educirano je za svoje radne zadatke te ima obvezu kontinuiranog stru-nog usavravanja.Proces osobno usmjerenog planiranja omoguava zastupnik koji je odgovoran i za dogova-ranje podrke potrebne za njegovu provedbu. Zastupnik nudi svoju uslugu pojedincima kojikoriste usluge razliitih slubi (stanovanje, zapoljavanje, teaj u zajednici, sportska aktiv-nost ).Osobi podrku u svakodnevnim ivotnim aktivnostima u stanu i zajednici prua asistent.Asistent pomae osobi u onoj mjeri koja je osobi potrebna da bi bila uspjena u aktivno-stima svakodnevnog ivota.Zastupnik, u skladu sa ciljevima postavljenim u osobno usmjerenom planu osobe s asi-stentom dogovara podruja i opseg pruanja podrke.Voditelj slube stanovanja upravlja ljudskim i financijskim resursima slube te je ukljuenu izravno pruanje podrke osobi koja prima uslugu.

  RAZINA POTREBNE PODRKE

  Razina potrebne podrke, odreena osobno usmjerenim planom, moe biti: Povremena podrka prua se osobama koje imaju visoki stupanj neovisnosti, ali

  povremeno trebaju podrku. Primjerice, osoba moe samostalno pripremati obroke, alitreba podrku u odabiru namirnica i planiranju jelovnika. Ovaj se oblik podrke prua i kadadoe do promjene u ivotnim okolnostima osobe, kao to su preseljenje u drugi stan iliprekid emotivne veze. Povremena podrka varira u svom intenzitetu, te je nekad ograni-ena samo na podrku koju prua zastupnik.

  Ograniena podrka odnosi se na kontinuiranu podrku u odreenim aktivnostima,bilo da se radi o nekoliko sati dnevno ili tjedno. Primjerice, osoba moe trebati podrku ukupovini namirnica tri puta tjedno po dva sata, ili osoba moe trebati podrku kako bi dolana posao ili uzimala lijekove dva puta dnevno. Ovu vrstu podrke obino prua asistent.

  Intenzivna podrka prua se tijekom cijelog dana svakodnevno za razliite aktivnosti(kontinuirana dnevna).

  Sveobuhvatna podrka odnosi se na svakodnevnu podrku osoblja tijekom 24 sata,bilo da se radi o aktivnostima u stanu ili zajednici.

  Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:539

 • OSOBA KAO NAJVANIJI SUDIONIK U ODREIVANJU PODRKE

  Upravljanje podrkom se odnosi na mogunost razmatranja i planiranja podrke koja ena najbolji mogui nain podravati odabrani ivotni stil osobe. Osoba zajedno sa prua-teljem usluge i drugim njoj vanim osobama donosi odluke o tome kakvu podrku eli,kako e se i kada podrka pruati, tko e biti ukljuen u pruanje podrke te kako sepodrka moe najbolje pruiti u skladu sa financijskim resursima koji su osobi na raspo-laganju.

  Iskustva koje osoba dobiva ivei u zajednici kao ravnopravan lan drutva omoguujuosobi da preuzme aktivniju ulogu u upravljanju svojom podrkom. Iskustva grade vjetinei svijest o moguim opcijama te s vremenom osoba mora donositi sloenije odluke oprimljenoj podrci i koritenju financijskih resursa.

  Koncept upravljanja podrkom za posljedicu ima i promjenu u odnosu izmeu osobe kojaprima podrku i ljudi koji joj istu pruaju. Za razliku od pozicije korisnika usluge, osobapostaje poslodavac a pruatelji usluga postaju radnici u slubi osobe.

  Upravo je zbog ove promjene u odnosima od kljune vanosti da se izmeu osobe kojatreba podrku i osoblja/bliskih ljudi koji joj istu pruaju razvije odnos meusobnog poto-vanja i povjerenja. Za razvoj odnosa povjerenja i potivanja od kljune je vanosti da objestrane razumiju svoju ulogu te meusobna oekivanja.

  Kada osoba upravlja

  podrkom, ona sudjeluje

  i u izboru osoba koje e

  joj pruiti podrku..

  Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:5310

 • Za dodatne informacije o ovoj usluzi:

  Nazovite nas i dogovorite sastanak

  Organizirano stanovanje Slavonski BrodSlavonski Brod Mile Budaka bb 035 25 50 52

  Organizirano stanovanje OsijekOsijek Svete Ane 8 031 37 24 54

  Organizirano stanovanje Bjelovar i Grubino PoljeBjelovar Masarykova 8 043 22 14 11Grubino Polje Brae Radia 124 043 48 50 84

  Dnevni boravak Slavonski BrodSlavonski Brod Mile Budaka bb 035 25 50 52

  Organizirano stanovanje ZagrebZagreb Bleiweissova 15 01 37 58 935

  Organizirano stanovanje ibenikibenik Stjepana Radia 46 022 31 08 67

  Posjetite nau web stranicu www.inkluzija.hr

  Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:5311

 • UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJEASSOCIATION FOR PROMOTING INCLUSION

  Bleiweissova 15, 10000 Zagreb, HrvatskaTel. + 385 1 37 58 932, 37 58 935

  Tel/fax: + 385 1 37 51 696e-mail: [email protected]

  www.inkluzija.hr

  iro raun: 2360000-1101369058 Zagrebaka bankaAcount number: SWIFT ZABA HR 2X 2500 1322320

  IBAN: HR9523600001101369058 (2100040775)MB: 1322320 OIB: 50162948091

  Stanovanje.p65 13. 02. 11, 18:5312