คณะวิศวกรรมศาสตร์ · PDF file 2557 09.00 -12.00 น. 8...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of คณะวิศวกรรมศาสตร์ · PDF file 2557 09.00 -12.00 น. 8...

 • 156 ระเบียบการรับสมัคร ประจ าปีการศึกษา 2557

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 1.1 จ านวนรับ

  แผนการศึกษา รหัสสาขาวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

  จ านวนรับ ระบบการศึกษา จ านวนรับ ระบบการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 0402211 2 ภาคปกต ิ 2 ภาคปกต ิ แผน ก แบบ ก 2 0402221 10 ภาคปกต ิ 10 ภาคปกต ิ

  1.2 คุณสมบัติ

  1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีจะปรับปรุงใหม่

  2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หรือ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร หรือวิศวกรรมดินและน า หรือวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หรือวิศวกรรม อาหาร หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมชลประทาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับการรับรองวิทยาฐานะและปริญญา หรือ

  3) เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 4) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมแีพทย์ปริญญารบัรอง 5) เป็นผู้มีความประพฤติดี

  1.3 การสอบคัดเลือก วิชาท่ีสอบ ภาคต้น ภาคปลาย

  วัน เดือน ป ี เวลา วัน เดือน ป ี เวลา 1. วิชาทางด้านวิศวกรรมเกษตร (วิศวกรรมเครื่องจกัรกลเกษตร/ วิศวกรรมดินและน า)

  15 มีนาคม 2557

  09.00 -12.00 น. 8 พฤศจิกายน 2557

  09.00 -12.00 น.

  2. สอบวัดความรูค้วามสามารถ ทางภาษาอังกฤษ(ส าหรับผูส้มัครที่ ไม่มผีลทดสอบทางภาษา)

  15 มีนาคม 2557

  13.00 -15.00 น.

  8 พฤศจิกายน 2557

  13.00 -15.00 น.

  3. สอบสัมภาษณ ์ 3 พฤษภาคม 2557

  08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์

  6 ธันวาคม 2557

  08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์

  1.4 สถานที่สอบ

  สอบข้อเขียน ตึกเพียรวิจิตร ชั น 5-6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบสัมภาษณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รับสมคัร 10 สาขาวิชา

 • 157 ระเบียบการรับสมัคร ประจ าปีการศึกษา 2557

  1.5 หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4336-2148

  โทรสาร 0-4336-2149 หรือ E-mail : [email protected] หมายเหตุ ผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาพร้อมด้วยเกียรตินิยม จะไดร้ับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2.1 จ านวนรับ

  แผนการศึกษา รหัสสาขาวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

  จ านวนรับ ระบบการศึกษา จ านวนรับ ระบบการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 0403211 5 ภาคปกต ิ 5 ภาคปกต ิ แผน ก แบบ ก 2 0403221 10 ภาคปกต ิ 10 ภาคปกต ิ

  2.2 คุณสมบัติ 1) ผู้สมัครเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร

  บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรม พลังงาน หรือสาขาวิศวกรรมอื่นๆ ที่เทียบได้กับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิชาดังกล่าวข้างต้น

  2) ส าหรับผู้สมัครแผน ก แบบ ก 1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมพลังงาน หรือสาขาวิศวกรรมอื่นๆ ที่เทียบได้กับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  2.1 เป็นผู้มีประสบการณ์การท างานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 2 ปี 2.2 หากผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น แต่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

  สาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  2.3 หากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้ถือตามดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าภาควิชา

  3) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิต่อร้ายแรง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีแพทย์ปริญญารับรอง 4) เป็นผู้มีความประพฤติด ี

  2.3 การสอบคัดเลือก 2.3.1 แผน ก แบบ ก 1

  วิชาท่ีสอบ ภาคต้น ภาคปลาย วัน เดือน ป ี เวลา วัน เดือน ป ี เวลา

  1. สอบสัมภาษณ ์ 15 มีนาคม 2557

  08.30 น. รายงานต