თეთრი ღამეები დოსტოევსკი

of 54 /54
Teodor dostoevski TeTri Rameebi sentimentaluri romani (meocnebes mogonebebidan) "...iyo is Seqmnili misTvis, rom Tundac wamiT egrZno SenTan siaxlovis xibli?.." iv. turgenevi Rame pirveli saocari Rame iyo. ase mxolod maSin Ramdeba, rodesac Zalian axalgazrdebi varT, Zvirfaso mkiTxvelo Cemo. ca iseTi naTeli, ise savse iyo varskvlavebiT, rom Tu Sexedavdi, uneblieT gaifiqrebdi: nuTu SesaZlebelia, am cis qveS anCxli da braziani adamianebi cxovrobdnen? es SekiTxvac axalgazrdulia, Zvirfaso mkiTxvelo Cemo, Zalian axalgazrduli, magram gisurveb, RmerTi Segewios da xSirad moawydes is Sens suls!.. rodesac anCxl da brazian batonebze vsaubrobdi, namdvilad ar SemeZlo, ar gamexsenebina, raoden Rirseulad viqceodi Tavad mTeli am dRis ganmavlobaSi. dilidan Semomepara ucnauri sevda. uecrad momeCvena, raoden martosuli var, yvelam mimatova, yvela gamirbis. bunebrivia, TiToeul Tqvengans aqvs ufleba, dainteresdes: vin aris es yvela? imitom, rom ukve rva weliwadia peterburgSi vcxovrob da arc erTi nacnobi ar myavs. magram raSi mWirdeboda nacnobebi? gana Cemi nacnobi da axlobeli Tavad mTeli peterburgi ar iyo? hoda, rodesac peterburgis mosaxleoba https:/www.facebook.com/groups/ELIB/

Embed Size (px)

Transcript of თეთრი ღამეები დოსტოევსკი

1. Teodor dostoevski TeTri Rameebi sentimentaluri romani (meocnebes mogonebebidan) "...iyo is Seqmnili misTvis, rom Tundac wamiT egrZno SenTan siaxlovis xibli?.." iv. turgenevi Rame pirveli saocari Rame iyo. ase mxolod maSin Ramdeba, rodesac Zalian axalgazrdebi varT, Zvirfaso mkiTxvelo Cemo. ca iseTi naTeli, ise savse iyo varskvlavebiT, rom Tu Sexedavdi, uneblieT gaifiqrebdi: nuTu SesaZlebelia, am cis qveS anCxli da braziani adamianebi cxovrobdnen? es SekiTxvac axalgazrdulia, Zvirfaso mkiTxvelo Cemo, Zalian axalgazrduli, magram gisurveb, RmerTi Segewios da xSirad moawydes is Sens suls!.. rodesac anCxl da brazian batonebze vsaubrobdi, namdvilad ar SemeZlo, ar gamexsenebina, raoden Rirseulad viqceodi Tavad mTeli am dRis ganmavlobaSi. dilidan Semomepara ucnauri sevda. uecrad momeCvena, raoden martosuli var, yvelam mimatova, yvela gamirbis. bunebrivia, TiToeul Tqvengans aqvs ufleba, dainteresdes: vin aris es yvela? imitom, rom ukve rva weliwadia peterburgSi vcxovrob da arc erTi nacnobi ar myavs. magram raSi mWirdeboda nacnobebi? gana Cemi nacnobi da axlobeli Tavad mTeli peterburgi ar iyo? hoda, rodesac peterburgis mosaxleoba https://www.facebook.com/groups/ELLIB/Biwastudio.wordpress.com 2. uecrad daiZra agarakebisken, momeCvena, rom yvelam mimatova. martoobis SemeSinda, sami dRis ganmavlobaSi dadardianebuli davxetialobdi qalaqis quCebSi, verafriT vigebdi ra damemarTa, saidan gaCnda es sevda. mniSvneloba ar hqonda, sad mividodi... anu gavivlidi nevis gamzirs, Sevidodi baRSi Tu sanapiros mivadgebodi, yvelgan sicariele mxvdeboda. arc erTi nacnobi saxe (romelTa danaxvasac erTsa da imave dros, erTsa da imave adgilas, mTeli wlis ganmavlobaSi ukve SeveCvie) ar Canda. isini, rasakvirvelia, ar micnobdnen, magram me xom vicnobdi maT, TiTqmis Seviswavle TiToeuli maTganis fizionomia - vuyurebdi da rodesac mxiarulobdnen - vtkbebodi, Tu maT saxeebs sevda da dardi Rrublavda, mec cud xasiaTze vdgebodi. erT moxucebuls, romelsac yovel cismare dRes vxvdebodi fontankaze, TiTqmis davumegobrdi. mas iseTi Cafiqrebuli, iseTi didebuli gamometyveleba hqonda... mudam raRacas dudRunebda, marcxena xels iqnevda, marjvenaSi ki xis totis skiptra eWira mooqruli bunikiT. moxucmac SemamCnia, ufro metic, monawileobda kidec Cems sulier cxovrebaSi. diax, swored amitom drodadro TiTqmis vesalmebodiT kidec erTmaneTs, gansakuTrebiT maSin, rodesac orive karg xasiaTze viyaviT. Tu mTeli ori dRis ganmavlobaSi moxucs ver Sevxvdebodi, mesame dRes uneblieT gagvirboda Slapisken xeli, magram, kidev kargi, droulad gvaxsendeboda, rom namdvili nacnobebi ar viyaviT da xelebic haerSi gviSeSdeboda. samagierod TanagrZnobiT aRsavse gamometyvelebiT avuvlidiT xolme erTmaneTs gverds. CemTvis saxlebic ki Cveulebrivi nacnobebi iyvnen. quCaSi mivdiodi da TiTqos vgrZnobdi, rogor miswrebda romelime nacnobi saxli. rogor miyurebdnen fanjrebi da melaparakebodnen: "gamarjoba, xom kargad xarT? RvTis wyalobiT, mec kargad var, maisSi axali sarTulis Sematebas veli." an: "rogor brZandebiT? me ki xelosnebi Semomesivnen~, an: "kinaRam daviwvi da Zalian SemeSinda" da a.S. am saxlebidan zogi metad miyvars, zogi ki Cveulebrivi nacnobia. erT-erT maTgans ganzraxuli aqvs, am zafxuls arqiteqtorTan imkurnalos. yovel dRe Sevivli masTan - saSineleba ar moswion am mkurnalobis dros, RmerTo, daifare!.. magram arasdros damaviwydeba erTi mSvenieri, Ria vardisferi saxlis istoria. iseTi sayvareli saxli iyo, qvisgan nagebi. piradad me sagangebod zrdilobianad 3. mxvdeboda, Tavis uxeiro mezoblebs ki cxvirs ubzuebda. guli sul siamayiTa da sixaruliT mevseboda, rodesac am saxls Cavuvlidi xolme. wina kviras gaviare im quCaze, Sevxede sayvarel, Ria vardisfer saxls da ras vxedav!.. ra mesmis: "mavneblebi! borotmoqmedebi! yviTlad mRebaven! araferi daindes: arc svetebi, arc rafebi!" - kioda saxli. da... megobari iadoniviT gamiyviTlda. amis gamo kinaRam naRveli Cameqca. dRemde ar SemiZlia Cemi sawyali, damaxinjebuli megobris danaxva, romelsac cisqveSeTis imperiis (CineTi sqolioSi) feri miaRebines. axla, xom gesmis, rogor vicnob peterburgs, Zvirfaso mkiTxvelo Cemo. ukve vTqvi, rom mTeli sami dRis ganmavlobaSi ucnauri sevda maforiaqebda. anu manam, sanam ar mivxvdi, ra iyo am wuxilis mizezi. quCaSic cudad vgrZnobdi Tavs (is ar aris, es wasula, isini mainc sad gaqrnen?) - saxlSic ver visvenebdi. ori saRamo tvins viWyletdi: ra aklia Cems binas, ra ar makmayofilebs? ratom ar vgrZnob Tavs myudrod? da dauRalavad vaTvalierebdi mwvane, Wvartlian kedlebs, obobis qselebiT (romlebsac rudunebiT amravlebda matrena) mofenil Wers. Seviswavle sakuTari aveji, TiToeuli skami - iqneb aq imaleboda aseTi uecari dardis mizezi? (vinaidan, Tu Cemi romelime skami dRes ise ar idga, rogorc guSin, wyobidan gamovdiodi), fanjaraSi viyurebodi... yvela Cemi mcdeloba amao gaxldaT, araferi mimsubuqebda mdgomareobas! matrenasac ki mama-Svilurad avuxseni, rom namdvili feTxumia da rom ukve obobis qselebTan brZolis gamocxadebis droa! magram mas xmac ar amouRia, mxolod gakvirvebuli mzera momapyro. ase rom obobis qselebi kvlav mSvidad amSveneben Cemi saxlis Wers. da, ai, swored dRes dilas mivxvdi, ra xdeboda! aha! es xom vedebi garbian Cemgan agarakebisken. momiteveT, trivialuri gamonaTqvamia, magram, merwmuneT, namdvilad ar mqonda literaturulad Rirebul bgerebTan Serkinebis Tavi... radgan yvelaferi, rac peterburgSi iyo an ukve gaemgzavra agarakebze, an axla miemgzavreboda. yvela soliduri, pativsacemi batoni ojaxis mzrunvel mamad gadaiqca. isini Cem Tvalwin qiraobdnen etlebs, raTa yoveldRiur rutinul cxovrebas gasclodnen da sakuTari ojaxebis wiaRSi daesvenaT. axla maT sul sxvagvari gamometyveleba hqondaT, raRac gansakuTrebuli, TiTqos yovel Semxvedrs erTsa da imaves 4. eubnebodnen: "batonebo, aq mxolod CamoviareT, or saaTSi ki ukve agarakze viqnebiT." Tuki fanjaraze SaqariviT TeTri, Txeli TiTebi daakakunebdnen, Semdeg es fanjara gaixsneboda da im lamazi gogonas Tavi gamoCndeboda, romelic yvavilebis gamyidvels ixmobda, me maSinve warmovidgendi, rom es yvavilebi gazafxulis surneliT dasatkbobad ki ar arian Setanili qalaqis CaxuTul oTaxSi, aramed sul male patronebTan erTad gaemgzavrebian agarakze. metsac getyviT, imdenad davostatdi Cems axal, gansakuTrebul saqmianobaSi, rom erTi SexedviT vxdebodi - vin romel agarakze apirebda cxovrebas. kamenovosa da aptekarskoes kunZulis, aseve, petergofis gzis mcxovreblebi gamoirCeodnen kargad aTvisebuli daxvewili manerebiT, moxdenili sazafxulo kostiumebiTa da SesaniSnavi ekipaJebiT. am ekipaJebiT isini uTuod pargolovis mTebisken miiCqarodnen da qalaqs moSorebulni, sakuTari keTilgonierebiT, diadi solidurobiT pirvelive mzeriT "daipyrobdnen" mTebis mosaxleobas. krestovskis kunZulis mkvidrni mSvidi da, imavdroulad, mxiaruli gamometyvelebiT gamoirCeodnen... Tuki rogorme movaxerxebdi da saforne cxenebis meetleTa grZel procesias movkravdi Tvals, anu cxenebs, maT gverdiT zoziniT mimaval sadaveebiT SeiaraRebul meetleebs, etlebze axorxlil avejis mTebs (magidebi, skamebi, Turquli taxtebi, araTurquli bargi-barxana, bargi-barxanis kortoxze uxSiresad keTilSobili mzareuli aRmarTuliyo, romelic batonebis qonebas Tvalis CiniviT ufrTxildeboda) meCveneboda, rom yvelaferi daiZra da erT did qaravnad miizlazneboda agarakebisken. igive grZnoba meufleboda, Tu nevasa da fontankaze molivlive, saojaxo nivTebiT datvirTul navebs vxedavdi. ufro metic, erTi navi aTad meCveneboda. TiTqos mTeli peterburgi did udabnod gadaqcevas apirebda! bolos da bolos Semrcxva, cota ar iyos moviwyine kidec: me ratom ar mivdiodi, ratom ar mWirdeboda da ar mqonda agaraki? ukve mzad viyavi nebismier pativsacem batons, romelic etls qiraobda, agarakze gavyolodi, magram arc erTi maTgani ar mepatiJeboda. TiTqos yvelas davaviwydi, TiTqos marTlac ucxo viyavi maTTvis! imdeni viare, imden xans viare, rom, ukve Cveulebisamebr, saerTod amomivarda Tavidan, sad vimyofebodi... uecrad saguSagosTan aRmovCndi. 5. maSinve gavmxiaruldi, Slagbaums gadavabije da naTesebiT savse vel- mindvrebs gavuyevi. daRliloba didad ar mawuxebda, vgrZnobdi, rom mTeli Cemi arseba raRac saSineli tvirTisgan Tavisufldeboda. gamvlelebi iseTi keTilganwyobiT miyurebdnen, rom lamis Tavic ki daekraT. yvela raRacas Sexaroda da yvela, gamonaklisis gareSe, sigaras abolebda. me ki ucnaurma sixarulma amitana, msgavsi ram arasdros ganmicdia. Tavi italiaSi megona - imdenad imoqmeda bunebam Cemze - naxevrad avadmyof qalaqelze, romelic kinaRam daaxrCo am qalaqis buRma. peterburgis bunebaSi raRac gansakuTrebuli, amouxsneli, saTuTi arsi imaleba. rogorc ki gazafxuli mobrZandeba, es buneba uecrad uzarmazar zvirTs emsgavseba da zecis mier boZebuli simZlavriT afuSfuSebs, amSvenierebs, yvavilebiT aWrelebs aremares... is me sacodav, TiTqosda avadmyofuri ieris qaliSvils magonebs, romelsac sinanuliTa da drodadro TanagrZnobiT aRsavse siyvaruliT ucqerT. SesaZloa xandaxan verc ki amCnevT, rom arsebobs da romelic erT mSvenier wams, gaugebaria rogor, idumali, amouxsneli silamaziT ise gabrwyindeba, rom Tqven gaocebuli Tavbrudaxveuli dadgebiT mis winaSe... verafriT axsniT - ra moxda. amitom uneblieT SeekiTxebiT sakuTar Tavs: netav, ra Zalam aabrWyviala es sevdiani, Cafiqrebuli Tvalebi? saidan gaCnda mimqral, Cavardnil loyebze aseTi momxibvleli siwiTle? rogor daiRvara vneba unazes nakvTebze? ratom iburceba ase Zlierad es mkerdi? saidan gamobrwyinda sicocxle, silamaze da saocari Zala sawyali gogonas saxeze? ram aiZula? da Rimili? brWyviala, kaSkaSa Rimili, aseTi mCqefare, aseTi SuSxuna sicili?! irgvliv ixedebiT, viRacas eZebT, ukve yvelafers xvdebiT... magram wami gaiqca da meore dRes, SesaZloa, kvlav Cafiqrebuli, dabneuli qaliSvilis uwindeburad fermkrTali saxe, morCileba, gaubedavi moZraobebi dainaxoT, ufro metic, sindisis qenjna, sinanuli, momakvdinebeli dardisa da mwuxarebis waruSleli kvali im wuTieri gatacebis gamo... da gecodebaT, gecodebaT, rom Zalian, Zalian male daWkna mSveniereba, romelmac Tqven win ase macdurad, ase umiznod gaibrwyina, - ho, gecodebaT imitom, rom ubralod droc ar mogecaT misi Seyvarebis... da mainc, Cemi Rame gacilebiT sjobda dRes! ai, ra moxda: 6. qalaqSi Zalian gvian davbrundi, ukve aTi saaTi iyo, rodesac saxls mivuaxlovdi. Cemi saxlisken mimavali gza arxis napiras gadioda, aseT dros iq suliers veravis Sexvdebi. me xom qalaqis ganapiras vcxovrob. mivdiodi da vmRerodi. saerTod, yovelTvis vmReri, roca bednieri var, rogorc yvela bednieri adamiani, romelsac arc megobrebi hyavs, arc moyvaruli nacnobebi da, Sesabamisad, arc bednierebis gamziarebelni. uecrad saocari, moulodneli Tavgadasavali gadamxda. arxis moajiris kuTxes qali miyrdnoboda, rikulebze gadaxriliyo da, rogorc Cans, didi yuradRebiT akvirdeboda amRvreul wyals. saocrad lamazi, patara, yviTeli Slapa exura, Savi, TiTqosda kekluci, mokle manto ecva. "qaliSvilia, Tan uTuod Savgvremani," - gavifiqre uneblieT. mgoni ver gaigona Cemi nabijebis xma, radgan, rodesac gverdiT Cavuare, arc ki ganZreula. me ki am dros sunTqvac Semekra da sastikad amiCqarda guli. "ucnauria! albaT raRacaze Rrmad Cafiqrebula..." uecrad adgilze gavSeSdi. yru qviTinis xma momesma. ho! namdvilad ar matyuebda smena, is tiroda, ufro metic, qviTinebda. RmerTo! guli SemekumSa. da miuxedavad imisa, rom qalebTan urTierTobaSi didi siTamamiT arasdros gamovirCeodi... Tumca, es iseTi wuTebi iyo! mivedi masTan... uTuod ~qalbatonsac~! vuwodebdi, rom ar mcodnoda, ramdeni aTasjer aris gamoyenebuli es mimarTva ganurCevlad yvela rusul elitarul romanSi. mxolod aman SemaCera, magram sanam Sesaferis mimarTvas veZebdi, qaliSvili TiTqos gamofxizlda, mimoixeda, gons moego, Tvalebi daxara da gverdiT Camiara. maSinve davedevne. is mixvda, rom mivdevdi, amitom sanapiro gadakveTa da trotuars gauyva. ver gavbede trotuarze gadasvla. guli ise micemda, rogorc maxeSi gabmul Cits da... uceb "SemTxveva" gamomecxada mxsnelad. trotuaris meore mxares, Cemi ucnobi qaliSvilis gverdiT, frakSi gamowyobili, soliduri asakis (magram arc Tu ise soliduri siarulis maneris mqone) mamakaci gaCnda. is mTvraliviT dadioda, frTxilad eyrdnoboda kedels. qaliSvili isariviT miqroda, Tumca odnav gaubedavad, anu ise, rogorc yvela gogona, romelsac ar surs, Sua Ramisas vinmem saxlamde miacilos. da, rasakvirvelia, moqanave vaJbatonic ver daeweoda, bedisweras rom ar Seesxa CemTvis frTebi. uecrad, es vaJbatoni ise, rom 7. aravisTvis arafris Tqmac ar ikadra, adgils mowyda da Tavqudmoglejili gaekida qaliSvils. gogona qariviT miqroda, magram moyanyale vaJbatoni mainc daewia, qaliSvilma daiyvira. da... didad madlobeli var gangebis, radgan swored am dros marjvena xelSi ubralod uzado, SesaniSnavi joxi meWira. wamic ar damWirda, ise aRmovCndi trotuarze. daupatiJebeli stumari myisve mixvda, rac eloda, ucbad gaiTvaliswina, raoden dauZleveli sirTuleebs unda Serkineboda, dadumda, gogonas CamorCa da mxolod mas mere, rac Cvengan sakmaod moSorebiT aRmoCnda, energiuli terminebiT Seudga Cemi saqcielis gaprotestebas, magram Cvenamde verc ki aRwevda misi sityvebi, haerSi ifanteboda. - xeli momkideT, is veRarasodes verafers gagibedavT, - vuTxari Cems ucnob qaliSvils. xmaamouReblad gamomiwoda xeli, jer kidev kankalebda SiSisa da mRelvarebisgan. oh, daupatiJebelo vaJbatono! rom icode, rogor glocavdi im wuTebSi! qaliSvils Sevxede: lamazi iyo da Savgvremani - sworad gamomicnia; mis Sav wamwamebze jer kidev brwyinavdnen cremlebi, romlebic an uecarma SiSma datova, an ki warsulma mwuxarebam. es me ar vicodi. samagierod tuCebze ukve aTamaSdaERimili. Semomxeda, odnav gawiTlda da Tvalebi daxara. - ai, xom xedavT, ratom gamagdeT maSin? iq rom vyofiliyavi, araferi moxdeboda... - ho, magram ar gicnobdiT: megona, Tqvenc iseTive... - axla micnobT? - cota. ai, magaliTad, ratom kankalebT? - zustad gamoicaniT, droc ar dagWirdaT! - vupasuxe aRfrTovanebulma, radgan davaskveni, rom Cemi ucnobi qaliSvili Wkviani iyo: es ki arasdros uSlis xels silamazes. - ho, droc ar dagWirdaT ise gamoicaniT, rogori var. namdvilad merideba qalebTan urTierToba, yovelTvis vnerviulob, ar vkamaTob, ai, zustad iseTi var, rogoric Tqven iyaviT wuTis win, im kacma rom SegaSinaT... axla me meSinia. TiTqos sizmaria. ara, sizmradac ver vnaxavdi, rom odesme romelime qalTan laparaks SevZlebdi. 8. - rogor? nuTu marTla asea?.. - ho, xeli imitom mikankalebs, rom am xels jer arasdros Sexebia aseTi lamazi, aseTi patara xeli. sruliad gadaveCvie qalebs, ki ar gadaveCvie, ubralod arasdros SevCvevivar. me xom sul marto var... isic ar vici, rogor unda velaparako maT. ai, axlac - sisulele xom ar vTqvi? miTxariT, ar damimaloT, ar mewyineba, ar var gulboroti... - ara, ras ambobT, piriqiT. Tu Cemgan gulaxdilobas iTxovT, getyviT, rom qalebs Zalian moswonT amgvari gaubedaoba, Tu metis codna gindaT... mec momwons, uflebas gaZlevT saxlamde mimaciloT. - Tqven axla me, - Zlivs vlaparakobdi, aRfrTovaneba maxrCobda, - saocrebas mCuqniT, anu rogorc ki gaqreba es ridi, maSin - yvela xriks unda davemSvidobo!.. - ra xrikebs? raSi gWirdebaT isini? es ukve cudi saqcielia. - damnaSave var, aRarafers vambob, ubralod wamomcda, magram rogor gesaxebaT, rom aseT dros ar gaCndes survili... - anu, mowoneba?.. Tu ra? - diax, rasakvirvelia, RvTis gulisaTvis ar gamkicxoT. Tavad gansajeT - vin var me! ukve ocdaeqvsi weli Semisrulda da jer arasdros aravin minaxavs. rogor SevZleb normalurad saubars? TqvenTvisac ase ajobebs... kargia, rodesac yvelaferi iciT, yvelaferi naTelia... ar SemiZlia dumili maSin, rodesac guli boboqrobs. Tumca, ra mniSvneloba aqvs... damijerebT? arc erTi qali, arasdros, arasdros! aranairi nacnoboba! mxolod vocnebob, yoveldRe vocnebob, rom odesme, bolos da bolos, viRacas Sevxvdebi. rom icodeT, ramdenjer vyofilvar Seyvarebuli ase!.. - ho, magram, vin giyvardaT?.. - aravin, mxolod ideali, ideali, romelic mesizmreboda. ocnebebSi uzarmazar romanebs vTxzav. ara, Tqven ar micnobT! or-sam qals Sevxvedrivar, magram iciT, rogorebi iyvnen isini? raRac diasaxlisebi, ai, iseTebi, rom... axla Zalian gagecinebaT - ramdenjerme vcade, quCaSi gamovlaparakebodi romelime aristokrat qalbatons, ra Tqma unda, im dros, rodesac marto seirnobda. mindoda davlaparakebodi gaubedavad, zrdilobianad, imavdroulad, sakmaod mgznebared. kargad amexsna 9. qalbatonisTvis, raoden martosuli viyavi da rogor viRupebodi, rogor ar mqonda qalebis gacnobis aranairi saSualeba. isic gadavwyvite, STamegonebina misTvis, rom zogadad qalebi ubralod valdebulni arian, ar uaryon Cemnairi ubeduri mamakacis vedreba. bolos da bolos, erTaderTi, rasac viTxovdi, TanagrZnoba iyo, anu - ar gavegde, ubralod moesmina CemTvis, mxolod oriode sityva eTqva, raRacis imedi moeca, Tundac daecina, mere ki... mere, SesaZloa arc aRarasdros SevxvedrodiT erTmaneTs!.. gecinebaT... Tumca, mec swored imisTvis vlaparakob, rom Tqven gaicinoT... - nu ganicdiT; vicini, radgan kargad vxedav, rogor ebrZviT sakuTar Tavs, sakuTari Tavis mteri xarT. erTxel mainc rom gecadaT, uTuod gamogividodaT, ai, Tundac quCaSi, rac ufro martivia yvelaferi, miT ukeTesia... arc erTi keTili qali, Tu Zalian suleli, an im wuTebSi vinmeze sastikad ganrisxebuli ar aris, ar daiSurebda TqvenTvis im oriode sityvas, romlis gagonebazec ocnebobT... Tumca, ra meTqmis! mec xom uTuod vifiqrebdi, rom SeSlili xarT, anu sakuTari Tavis mixedviT vimsjelebdi, radgan SesaniSnavad vici, rogor cxovroben adamianebi! - rom icodeT... uzomod madlobeli var! - wamoviZaxe me, - arc ki warmogidgeniaT, ra gaakeTeT CemTvis! - kargi, kargi! magram, Zalian gTxovT miTxariT, ratom ifiqreT, rom me iseTi qali var, romelic... Rirsi Tqveni yuradRebisa da megobrobis... erTi sityviT, raRac diasaxlisi ki ar var, aramed... ratom gadawyviteT CemTan moaxloeba da gamolaparakeba? - ratom? ratom? ubralod marto iyaviT, is vaJbatoni ki Zalian Tamami brZandeboda, axla Ramea: dameTanxmeT, rom es Cemi movaleoba iyo... - ara, ara, manamde, trotuaris mopirdapire mxares. maSinac xom apirebdiT CemTan mosvlas? - meore mxares? arc ki vici, ra gipasuxoT, meSinia... iciT, dRes bednieri viyavi. mivdiodi da Tan vmRerodi, qalaqgareT aRmovCndi... aseTi bednieri wuTebi jer ar ganmicdia. Tqven... SesaZloa, momeCvena... mapatieT, magram momeCvena, rom tirodiT da me... ver gavuZeli... guli SemekumSa... RmerTo Cemo! gana ar SeiZleba, Sevwuxde, avRelde Tqven gamo? nuTu 10. TanagrZnoba codvaa?.. erTi sityviT, miTxariT: gawyenineT? me uneblieT movedi TqvenTan... gawyenineT?.. - sakmarisia, nuRarafers meubnebiT... - miTxra qaliSvilma, Tvalebi daxara da xelze xeli momoWira. - TviTon var damnaSave, tyuilad wamoviwye es saubari, magram mainc mixaria, rom ar Sevcdi - swored iseTi xarT, rogoric megoneT... magram ukve saxlTan varT. am gzajvaredinidan ori nabijia... mSvidobiT, gmadlobT... - rogor, rogor... nuTu aRarasdros vnaxavT erTmaneTs?.. nuTu yvelaferi Zveleburad darCeba? - ai, xedavT? - gaicina qaliSvilma, - Tavdapirvelad oriod sityvas iTxovdiT, axla ki... Tumca... iqneb, SevxvdeT... - zustad aq moval xval. mapatieT, me ukve viTxov... - ho, mouTmeneli xarT... TiTqmis iTxovT... - momismineT, momismineT! - laparaki Sevawyvetine, - mapatieT, Tu isev raRac sisuleles getyviT... magram ar SemiZlia, ar movide xval aq. me meocnebe var, Cems cxovrebaSi imdenad cota ramaa realuri, rom aseTi wuTebi... aseTi wuTebi TiTqmis ar arsebobs da ar SemiZlia, ar SemiZlia, ar viocnebo maTze. am wuTebs ocnebiT gavimeoreb, mTeli Rame Tqvenze viocnebeb... mTeli kvira, mTeli weli. aucileblad moval xval aq, zustad am adgilas, zustad am dros, guSindels gavixseneb da bednieri viqnebi. es adgili ukve miyvars. aris peterburgSi CemTvis aseTive sayvareli ori-sami adgili. erTxel vitire kidec, rodesac momagonda, rogorc Tqven... vin icis, iqneb aTi wuTis win Tqvenc mogonebebma agatiraT... mapatieT, kvlav davibeni. iqneb odesme swored aq iyaviT gansakuTrebulad bednieri. - kargi, - mipasuxa qaliSvilma, - xval, aT saaTze moval, zustad aq. vxedav, ukve veRar agikrZalavT... saqme is aris, rom me aucileblad unda movide aq, magram ar ifiqroT, TqvenTan Sesaxvedrad ki ara... asea saWiro CemTvis. ho... ar dagimalavT: cudi ar iqneba, Tu Tqvenc moxvalT. pirvel yovlisa, dRevandeli usiamovnebis msgavsi aRaraferi ganmeordeba, magram es ar aris mniSvnelovani... erTi sityviT, ubralod Tqveni naxva minda... raRac maqvs saTqmeli. xom ar gamkicxavT? xom ar fiqrobT, rom paemanze 11. gepatiJebiT... TqvenTan paemanze uars ar vityodi, magram... iciT, es Cemi saidumlo iqneba! mxolod erT rameze winaswar SevTanxmdeT... - SevTanxmdeT! yvelaferi miTxariT, winaswar miTxariT. yvelaferze Tanaxma var, yvelafrisTvis mzad var! - vyvirodi aRfrTovanebuli, - TiToeul saqcielze pasuxs vageb, winaaRmdegobas araferSi gagiwevT, pativiscemas ar mogaklebT... Tqven xom ukve micnobT... - ho, gicnobT da swored amitom gepatiJebiT xval aq, - gaicina qaliSvilma, - SesaniSnavad gicnobT. magram Tu moxvalT, erTi ram icodeT (gulwrfelad gafrTxilebT, amitom - kargad daimaxsovreT da SeasruleT!) - ar unda SemiyvaroT... damijereT, Cemi Seyvareba ar SeiZleba. garwmunebT, es marTla SeuZlebelia. megobrobaze Tanaxma var... SeyvarebiT ki... Zalian gTxovT, ar SemiyvaroT! Cemi Seyvareba ar SeiZleba! - vficav! - kvlav wamoviyvire me da xelze xeli movkide... - ara, ra saWiroa fici, ukve vici, rom denTiviT SegiZliaT afeTqeba. xom ar gewyinaT? rom icodeT... mec aravin myavs, aravin, visTanac Tundac erTi sityvis Tqma SemeZlos, ubralo rCevasac ki veravis vTxov. es bunebrivia, quCaSi xom ver vipovi megobrebs, Tqven gamonaklisi xarT. ukve ise gicnobT, TiTqos oci welia, rac vmegobrobT... xom arasdros miRalatebT?.. - ai, naxavT... oRond ar vici, rogor gavZlo Tundac ocdaoTxi saaTi. - daiZineT, rac SeiZleba Rrmad. Zili nebisa - da gaxsovdeT, rom me Tqven ukve gendobiT. magram ra SesaniSnavad TqviT: rogor gavZlo Tundac ocdaoTxi saaTi... nuTu, yoveli grZnobis gadmocema SeiZleba? aseTi ubralo TanagrZnobisac ki... da mainc, Tqven es ise miTxariT, rom mzad var gagandoT... - RmerTo Cemo, aseTi ra? ra unda gamandoT? - xvalamde. jerjerobiT saidumlod darCes. TqvenTvisac ase ajobebs. Soridan mainc daemsgavseba romans. SeiZleba xvalve giTxraT, SeiZleba arc giTxraT... bevrs vilaparakebT da ukeT gavicnobT erTmaneTs... - ho, xval mec yvelafers giambobT Cem Sesaxeb! magram ra xdeba? raRac saocreba memarTeba... RmerTo Cemo, sad var? ara, miTxariT, nuTu ukmayofilo xarT imiT, rom ar gabrazdiT da sxvebis msgavsad pirvelive 12. wuTebSi ar momiSoreT Tavidan? zustad or wamSi samudamod gamabedniereT. diax! gamabedniereT. aravin icis, ra moxda, iqneb sakuTar TavTan SemarigeT, eWvebi gafanteT Cemi... SeiZleba... aseTi wuTebic ganmicdia. kargi, yvelafers giambobT xval, xval... - mesmis, misaRebia; Tqven daiwyebT... - Tanaxma var. - naxvamdis! - naxvamdis! da erTmaneTs davSordiT. mTeli Rame davdiodi, ver gadamewyvita Sin dabruneba. iseTi bednieri viyavi... xvalamde! Rame meore - ai, gavida ocdaoTxi saaTi! - icinoda da orive xeliT miWerda xelebs. - ukve ori saaTia aq var, ver warmoidgenT, ra mWirda mas aqeT, rac dagSordiT! - vici, vici... magram saqmeze unda vilaparakoT. axla agixsniT, ratom movedi. guSindeliviT sisuleleebis laparakis dro aRar aris. momavalSi ufro Wkvianurad unda moviqceT. RamiT Zalian bevri vifiqre. - ufro Wkvianurad? mzad var, magram ase mgonia cxovrebaSi araferi gadamxdenia ufro Wkvianuri, vidre is, rac axla xdeba. - marTla? pirvel yovlisa, gTxovT, ase Zlierad nu miWerT xelebs da meore - geubnebiT: Zalian bevri vifiqre Tqvenze. - riTi damTavrda es fiqrebi? - riTi damTavrda? damTavrda imiT, rom davaskveni - me Tqven sruliad ar gicnobT, guSin bavSviviT moviqeci, amis mizezi Cemi sikeTea, anu sakuTari Tavis gandideba mominda... ho, ase mTavrdeba zogadad yoveli gulaxdili saubari. imisTvis, rom es Secdoma gamovasworo gadavwyvite yoveli wvrilmani Sevityo Tqven Sesaxeb. magram radgan SeuZlebelia sxva adamianebisgan Tqvenze raimes gageba, Tavad unda miTxraT yvelaferi, 13. yvelaferi daufaravad. ras warmoadgenT, vin xarT? daiwyeT, saswrafod miambeT Tqveni istoria. - istoria! - wamoviyvire SeSinebulma, - istoria! vin giTxraT, rom saerTod maqvs istoria?.. - ki magram, ranairad icxovreT istoriis gareSe? - siciliT Semawyvetina saubari. - vicxovre, yovelgvari istoriis gareSe vicxovre! rogorc CvenSi amboben - Caketili... sruliad marto viyavi. Tqven gesmiT, ras niSnavs - sruliad marto? - rogor? arasdros aravin ginaxavT? - minaxavs... da mainc marto viyavi. - nuTu aravis esaubrebiT? - aravis. - gamagebineT, vin xarT! mgoni vxvdebi: namdvilad bebia gyavT, CemsaviT. is brmaa da mTeli cxovrebis ganmavlobaSi arsad miSvebda - TiTqmis gadamaCvia laparaks. daaxloebiT ori wlis win mixvda, rom veRarafriT damakavebda da Cemi kabis kalTa qinZisTaviT gamoaba sakuTars. ase vsxedvarT mas aqeT mTeli dReebis ganmavlobaSi. is windebs qsovs, miuxedavad imisa, rom brmaa, me ki gverdiT vuzivar - an raimes vkerav, an wignebs vukiTxav. ucnauri yofa Semeqmna, ukve ori weliwadia qinZisTaviT mibmuli vcxovrob... - RmerTo Cemo, ra ubedurebaa! ara, me ar myavs aseTi bebia. - maSin ar vici. ratom, rogor SegiZliaT sul saxlSi jdoma? - momismineT, Tqven gainteresebT vin var, xom asea? - ho, ho, ho! - vin - am sityvis sruli mniSvnelobiT? - sruli! - hoda, neba miboZeT, warmogidginoT sakuTari Tavi, Tqven winaSea - tipi. - tipi, tipi! rogor tipi? - wamoiZaxa qaliSvilma da ise axarxarda, TiTqos mTeli welia ar gaucinia. - ho, TqvenTan ver moiwyen! SexedeT, iq patara skamia, wavideT, davsxdeT! aravin dadis, veravin verafers gaigonebs, 14. ase rom miambeT Tqveni istoria! darwmunebuli var, namdvilad arsebobs es istoria, ubralod mimalavT. pirvel yovlisa, ras niSnavs tipi? - tipi? tipi originaluri, sasacilo adamiania! - vupasuxe da TviTonac avxarxardi, misi bavSvuri sicili gadamedo. - xasiaTia erTgvari. momismineT: iciT Tu ara, ra aris meocnebe? - meocnebe? rogor ar vici, me TviTon meocnebe var! bebiasTan vzivar xolme da raRas ar warmovidgen! ocnebaSi CineTis princsac ki gavyolivar colad... ocneba SesaniSnavia! Tumca, ar vici, erTma RmerTma icis! gansakuTrebiT Tu ocnebis garda sxva safiqralic gaqvs, - es bolo fraza qaliSvilma Zalian seriozulad warmoTqva. - brwyinvalea! radgan CineTis RvTiur monarqsac ki gahyolixarT colad, namdvilad mixvdebiT, vin var me. aba, kargad mismineT, viwyeb... mapatieT, magram saxeli rom ar vici Tqveni? - rogorc iqna! sakmaod adre gagaxsendaT! - RmerTo Cemo! saxelis gareSec ise kargad vgrZnobdi Tavs, rom azradac ar momsvlia... - nastenka. - nastenka? sxva araferi? - ras niSnavs sxva araferi? cotaa Tu ra? ver gavige, ra sixarbea! - cotaa? ara, piriqiT, bevria, Zalian bevri. yvelaze keTili xarT, swored imitom, rom pirvelive wuTebSi nastenka gaxdiT CemTvis. - aha! daiwyeT! - kargi nastenka, mismineT, sakmaod sasacilo istoria gamodis. mis gverdiT Camovjeqi, pedanturobamde seriozuli poza miviRe da ise daviwye, TiTqos raRac nawers vkiTxulobdi. - Tu ar iciT, axlave SegatyobinebT nastenka, rom peterburgSi sakmaod ucnauri adgilebia. am adgilebs is mze ar anaTebs, romelic peterburgis mosaxleobis cxovrebas aciskrovnebs, mnaTobi am adgilebisa TiTqos specialurad SeuqmniaT da is savsebiT gansxvavebul, gansakuTrebul sinaTles aSuqebs. am adgilebSi, Cemo nastenka, sxvagvarad miedineba wuTisofeli, is sruliad ar hgavs peterburgis mCqefare cxovrebas, SesaZloa, ase cxovrobdnen ocdaaT mTasa da ocdaaT bars miRma 15. arsebul uCinar samefoSi da ara CvenTan, Cvens seriozulze seriozul epoqaSi. am cxovrebaSi Sezavebulia fantastika, mgznebare ideali da, imavdroulad (samwuxarod asea, nastenka!), mkrTali proza, Cveuli yofa, anu Cveulebrivi, romelsac saswaulebrivad uxamsic ki SeiZleba ewodos. - oho! RmerTo Cemo! rogori winasityvaobaa! kidev ras gavigoneb, netav? - gaigonebT, nastenka (ase mgonia arasdros mombezrdeba Tqveni saxelis gameoreba) gaigonebT, rom am adgilebSi ucnauri adamianebi cxovroben da maT meocnebeebi hqviaT. meocnebe - Tuki am mcnebis zusti gansazRvra saWiroa - adamiani ar aris, is mxolod arsebaa saSualo sqesis. is ZiriTadad miudgomel kuTxeebs irCevs sacxovreblad, TiTqos unda, rom mzis Suqsac daemalos da daidebs Tu ara sadme binas, ise miejaWveba sakuTar samyofels, rogorc lokokina ekvris Tavis niJaras - am TvalsazrisiT Zalian hgavs sakmaod saintereso arsebas, romelic erTdroulad cxovelic aris da saxlic da romelsac ku hqvia. rogor fiqrobT, ratom uyvars meocnebes ase Zlierad Tavisi oTxi kedeli, oTxive uTuod mwvaned SeRebili, Wvartliani, TiTqos mowyenili da ubralod dauSveblad gabuRuli? rogor fiqrobT, ratom ibneva, ratom ecvleba saxe am sasacilo vaJbatons maSin, rodesac mis sanaxavad romelime nacnobi modis (es nacnobebi isedac Zalian cota hyavs da sabolood vinc hyavs imaTac kargavs). ratom? gana man Tavis oTx kedelSi danaSauli Caidina? yalbi sabuTebi gaamzada? an Jurnalis redaqciaSi gagzavna leqsebi anonimuri weriliT, am werilSi ki dawera, rom leqsebis avtori mokvda da megobari Tavis wmidaTawmida movaleobad miiCnevs, gamoaqveynos gansvenebulis poezia? miTxariT nastenka, ratom ver axerxebs sxva adamianebTan saubars? ar aRelvebs Tanamosaubris sicili, xumroba, sxrati gamonaTqvamebi, laparaki mSvenieri sqesis warmomadgenlebis Sesaxeb da sxva mxiaruli Temebi? bunebrivia, Tanamosaubrec (romelic, rogorc Cans, erT- erTi nacnobTagania) pirvelive vizitis dros - meore viziti, rasakvirvelia, aRar iqneba - iSmuSneba, TiTqosda erT adgilze qvavdeba da kargavs iumoris grZnobas (Tuki mas es grZnoba aqvs), gakvirvebuli uyurebs maspinZlis ukan gadaweul saxes - im maspinZlis, romelic aRarc ki 16. cdilobs, mxari aubas stumars, rogorme gaaxalisos saubari, aristokratuli manerebi warmoaCinos, Tavadac alaparakdes mSvenieri sqesis warmomadgenlebze da amgvari morCilebiT mainc moawonis Tavi gzaabneul nacnobs, romelmac ukve zustad icis, rom vizitisTvis araswori misamarTi airCia. bolos da bolos, am nacnobs uecrad axsendeba - gadaudebeli saqme aqvs! aseTi mniSvnelovani saqme jer arasdros hqonia! Slapas iRebs da damSvidobebis dros Zlivs iTavisuflebs xelebs maspinZlis mxurvale xelebisgan, romelic cdilobs daanaxos stumars, rogor nanobs da raoden Zlier surs, gamoasworos Cadenili danaSauli. ratom nastenka, gamagebineT ratom icinis kars miRma ase xmamaRla meocnebis nacnobi? ratom aZlevs pirobas sakuTar Tavs, aRarasdros estumros am ucnaur adamians? es ucnauri adamiani xom SesaniSnavi pirovnebaa, mxolod erTi nakli aqvs - sakuTar Tavs patara kaprizze uari ver uTxra. da, ai, ra iyo es kaprizi: meocnebe mTeli vizitis ganmavlobaSi, aw ukve yofili Tanamosaubris fizionomias sacodav, gawurul katas adarebda, romelic bavSvebma muxanaTurad daatyveves da sastikad SeaSines, axla ki, rodesac Tavi gaiTavisufla, skamis qveS SeiyuJa, sibneleSi zis - erTi saaTi mainc dasWirdeba gonze mosasvlelad, manamde ki iZulebulia, bewvi gaisworos, ifrutunos, TaTebiT gaiwmindos saxe da gamwarebuli, mrisxane TvalebiT uyuros mTel samyaros - Tavad batonebis sadilis narCenebsac ki, romelic misi ubedurebiT aRelvebulma gasaRebebis mcvelma moutana. - momismineT, - Seawyvetina nastenkam. is mTeli am xnis ganmavlobaSi gakvirvebuli, farTod gaxelili TvalebiT mismenda. - momismineT: sul davibeni, ar vici, ratom xdeba ase da ratom misvamT aseT sasacilo SekiTxvebs. erTaderTi, raSic namdvilad darwmunebuli var, aris is, rom es yvelaferi Tqven gadagxdaT Tavs. - ra Tqma unda, - vupasuxe ramdenadac SemeZlo seriozuli gamometyvelebiT. - Tu asea, ganagrZeT, - mipasuxa nastenkam, - Zalian minda gavigo, rogor damTavrdeba Tqveni monaTxrobi. - anu, gindaT icodeT, ras akeTebda Cveni gmiri Tavis kuTxeSi, ufro sworad rom vTqvaT - me, radgan gmiri swored me var - Cemi 17. mokrZalebuli persona. gindaT, icodeT, ratom amimRvria goneba nacnobis uecarma vizitma? ratom gavwiTldi, rodesac Cemi oTaxis kari gaaRes, ratom ver miviRe stumari da ase samarcxvinod gamsrisa sakuTari stumarTmoyvareobis simZimem? - ho, ho, ho! - mipasuxa nastenkam, - momismineT: Tqven brwyinvaled miyvebiT yvelafers, magram ar SeiZleba, cota naklebad brwyinvaled momiyveT? ase mgonia, wigns mikiTxavT. - nastenka! - vupasuxe mkacri xmiT, Tan Zlivs vikavebdi sicils, - nastenka, Cemo kargo, vici, rom brwyinvaled vyvebi, magram damnaSave var - sxvanairad moyola ar SemiZlia. me axla mefe solomonis suls vgavar, romelic aTasi wlis ganmavlobaSi Svidi luqiT dabeWdil doqSi iyo gamomwyvdeuli da uceb Svidive luqi axsnes. axla, Cemo nastenka, rodesac xangrZlivi ganSorebis Semdeg me da Tqven kvlav SevxvdiT erTmaneTs... kvlav - imitom, rom didi xania gicnobT... ufro sworad... didi xania viRacas veZeb, Cveni Sexvedra ki niSania imisa, rom swored Tqven geZebdiT, anu ase ineba bedisweram, Cems tvinSi aTasi sarqveli erTad gaixsna da yvelaferi, rasac es sarqvlebi gulmodgined ketavdnen, sityvebis niaRvrad unda afeTqdes... sxvagvarad davixrCobi. hoda, Tu SeiZleba, nastenka, aRar SemawyvetinoT, momismineT Cumad da morCilad, Torem davdumdebi. - ara, ara, ara! araviTar SemTxvevaSi! ilaparakeT! sityvasac aRar davZrav. - vagrZeleb: nastenka Cemo megobaro, mTeli dRis ganmavlobaSi arsebobs erTi saaTi, romelic gansakuTrebulad miyvars. es is saaTia, rodesac adamianebi TiTqmis yvela saqmianobas amTavreben, saxlebisken miiCqarian, raTa isadilon, daisvenon da taxtebze wamowvnen - Tan ki fiqroben, rogor SeZlon, rac SeiZleba sasiamovnod gaataron saRamo, Rame da saerTod darCenili Tavisufali dro. swored am saaTze Cveni gmiri, - nastenka, axla neba miboZeT Txroba mesame pirSi gavagrZelo, radgan pirvel pirSi laparaki ukve Semrcxveba, - ho, Cveni gmiri, romelic sulac ar gaxlavT usaqmod, quCaSi miabijebs samuSao adgilebidan dabrunebulTa kvaldakval. mis gaTeTrebul, TiTqosda mimqral saxeze ucnauri kmayofileba liclicebs. axla sulac ar uyurebs gulgrilad Camavali mzis 18. sxivebs, romlebic nel-nela fermkrTaldeba peterburgis gayinul caze. uyurebs, ar uyurebs - cota ar iyos xmamaRali naTqvamia. ara, is arafers uyurebs, magram uneblieT aRiqvams am mSvenierebas - ai, rogorc daRlili da, imavdroulad, sxva ufro saintereso saqmiT dakavebuli adamiani, misdauneburad Seavlebs xolme Tvals yovelives, rac misi mxedvelobis areSi eqceva. is kmayofilia, radgan xvalamde Tavisufalia yoveldRiuri, rutinuli saqmianobisgan da iseTi gaxarebulia, rogorc skolis mowafe, romelic es- es aris klasidan gamovida, axla ki sayvarel TamaSobebsa da celqobas daubrunda. - nastenka, SexedeT meocnebes da myisve mixvdebiT, rogor daamSvida sixarulma misi susti nervebi, rogor gaasxivosna avadmyofurad aRgznebuli fantazia. xedavT? axla raRacaze dafiqrda... ggoniaT sadilze? dRevandel saRamoze? ras uyurebs? nuTu im soliduri garegnobis vaJbatons, romelmac ase "TvalismomWrelad" daukra Tavi brwyinvale, cigurebian karetaSi dabrZanebul qalbatons? ara nastenka, es misTvis wvrilmania!.. is xom axla ukve mdidaria sakuTari gansakuTrebuli cxovrebiT. ho, uecrad gamdidrda da Camavali mzis TiTqmis mimqrali sxivebic swored amitom brwyinaven ase mxiarulad, gamTbar guls sasiamovno STabeWdilebaTa mTeli gundi acekvebs. veRarc ki amCnevs im gzas, romlis TiToeuli detali adre emociebis qariSxals iwvevda. ho, nastenka, misma "qalRmerTma fantaziam" (Tu wagikiTxavT Jukovski) uCinari xeliT mouqsova oqros saZirkveli da axla lamaz-lamazi maqmanebiT amkobs - afens da afens mis winaSe saucxoo, ucnauri, arnaxuli cxovrebis xaliCas da vin icis, iqneb uCinarma xelma am SesaniSnav granitis trotuars moaSora da brolis meSvide cis kamaramde azida? aba, scadeT da SeaCereT, hkiTxeT sad imyofeba am wuTas, ra quCa gaiara? is albaT verc imas gaixsenebs, sad dgas axla da verc imas, ra gza gamoiara - sibrazisgan gawiTldeba, zrdilobis gulisTvis aucileblad raRacas moityuebs. ai, ratom SekrTa da kinaRam iyvira SiSisgan, rodesac erTma Rrmadpativcemulma moxucebulma mowiwebiT SeaCera da hkiTxa - gza amebna, xom ar damakvalianebT - axla sad varo. nawyenia, Subli eWmuxneba, winsvlas ganagrZobs da verc ki amCnevs, rom 19. gamvlelebi icinian, rodesac uyureben, rom patara gogonam SiSiT dauTmo gza da xmamaRla gadaixarxara, dainaxa Tu ara misi ucnauri Rimili, ucnauri Jestikulacia. magram fantaziam arc axla umtyuna - sadRac gafanta cnobismoyvare gamvlelebic, moxarxare gogonac, mamakacebic, romlebic barJebiT mofenil fontankaze aRameben (davuSvaT, am dros Cveni gmiric iq imyofeboda) - uecrad yvelafers komikurad moxvia Tavisi jadosnuri bade, ai, ise, rogorc oboba abams qselSi buzebs da Cveni ucnauri meocnebec, axali STabeWdilebebiT datvirTuli, Sevida sayvarel bunagSi, sadilic miirTva... mxolod maSin gamofxizlda, rodesac mudam Cafiqrebulma, sevdianma matrenam (qali, romelic emsaxureba) magida gadawminda da Cibuxi miawoda. gamofxizlda, gakvirvebulma gaixsena, rom ukve usadilia kidec... ar axsovda, rodis da rogor moxda es. oTaxSi dabnelda. uceb sulieri sicariele igrZno, sevda Semoawva. ocnebis samyaro ingreoda, yovelgvari xmaurisa da nel-nela rRvevis gareSe, kvalsac ar tovebda, sizmariviT qreboda... mas ki saerTod ar axsovda, raze ocnebobda sul cota xnis win. magram raRac ucnaurma SegrZnebam, TiTqosda odnav mtkivneulma, amaRelvebelma Seutia guls, aaforiaqa fantazia da SeumCnevlad gamoiZaxa axal zmanebaTa gundi. patara oTaxSi siCume gamefda. ganmartoebam da sizarmacem moaduna, gaanebivra warmosaxva. is mxolod odnav CuxCuxebda, rogorc wyali moxuci matrenas (romelic udrtvinvelad fusfusebda samzareuloSi) yavis maduRaraSi. magram, ai... afeTqebas iwyebs... am dros Cveni meocnebe sruliad umiznod im wigns iRebs xelSi, romelic yvelaze axlos devs - Semdeg wigni xelidan uvardeba ise, rom sami gverdis wakiTxvasac ver aswrebs. tvini kvlav aRigzno. warmosaxvam brwyinvale cxovrebis brwyinvale perspeqtiva daxata. axali sizmari - axali bedniereba! is ukve xarbad svams utkbiles sawamlavs! ra darCenia am realur cxovrebaSi! nastenka, misi azriT, me da Tqven ise duned, ise uazrod, ise gazuluqebulad vcxovrobT! miaCnia, rom yvelani ukmayofilo varT sakuTari bediT, cxovrebas mZime tvirTiviT vezidebiT! asec aris, SexedeT, erTmaneTs uzarmazari yinuli gvaSorebs, mwuxareba da TiTqos braziani sibnele gamefebula... "sawylebi!" - fiqrobs Cemi meocnebe. arc aris gasakviri, rom ase fiqrobs! SexedeT am saocar aCrdilebs, ra 20. momxibvlelia isini! ra advilad ufenen ferxTiT ukidegano, jadosnur sivrceebs, xataven amaRlebuli sulierebiT gajerebul suraTebs. am suraTebis mTavari gmiri, rasakvirvelia, Cveni meocnebis brwyinvale persona gaxlavT. SexedeT, ramdeni Tavgadasavali gadaxda, rogor amoxeTqa aRtacebul zmanebaTa Sadrevanma. albaT gainteresebT, raze ocnebobs? sakiTxavic ar aris! yvelaferze... moswons poetis roli, romelic Tavdapirvelad ar aRiares, mere ki didebiT Seamkes. arc hofmanTan megobrobaze ityoda uars, barTlomes Rames daeswreboda, xelze eamboreboda diana vernons, ivan vasilis ZesTan erTad aiRebda yazans... klara movbrai, evfia densi, prelatebisa da husebis taZari - yvela da yvelaferi misia! - roberti, micvalebulTa amboxi (gaxsovT musika? ifrqveva sasaflaos surneli!), mina da brenda, berezinis brZola, poemebis deklarireba grafis meuRlis salonSi, kleopatra da e i suoi amanti (misi sayvarlebi, ital.), patara saxli kolomnaSi, sakuTari kuTxe... zamTris civ saRamos mSvenieri qalwuli Camomjdara mis gverdiT da farTod gaxelili TvalebiT usmens, ai, rogorc Tqven mismenT axla, Cemo angelozo, Cemo nastenka... ara, nastenka, raSi sWirdeba am netar, uzarmaces adamians iseTi cxovreba, romliskenac me da Tqven viswrafiT? is fiqrobs - realoba uferuli da erTferovania, ver warmoudgenia, rom dadgeba dro, rodesac mzad iqneba, am uferuli, erTferovani cxovrebis Tundac erTi dRis dasabruneblad gaiRos mTeli Tavisi fantastikuri wlebi... es wlebi ar daenaneba, araTu sixarulisa da bednierebis realurad gancdisTvis, aramed Tundac wamieri mwuxarebis, sinanulisa da didi ubedurebis gansacdeladac ki. magram es sastiki dro jer ar damdgara, meocnebe jer arafers nanobs. is axla yvela survilze maRla dgas - kmayofilia, radgan Tavad aris sakuTari cxovrebis Semoqmedi da am cxovrebis yovel saaTs TviTonve ganagebs, ganagebs ise, rogorc mas surs. saocrad advilad da bunebrivad iqmneba zRapruli, fantastikuri samyaro! TiTqos bundovani aCrdili ki ara, marTlac SiSveli realobaa! swams, rom misi cxovreba ar Seuqmnia grZnobaTa aRrevas! ar aris miraJi, ara, ar aris moRalate warmosaxva! is namdvilia, realurad arsebuli! magram, nastenka miTxariT, ocnebis dros 21. ratom exuTeba suli? ratom veRar eteva guli saguleSi, ratom usveldeba cremlebiT saxe? almuri TiTqosda wvavs fermkrTal loyebs da raRac saocari netarebis zRva iRvreba sulSi? ratom miqrian ase swrafad amouwuravi sixaruliTa da bednierebiT aRsavse uZilo Rameebi? da rodesac vardisfrad feTqdeba ganTiadi, mze saeWvod fantastikuri sxivebiT anaTebs oTaxis pirquS kedlebs (rogorc CvenTan peterburgSi), Cveni daRlili, natanji meocnebe logins exeTqeba... iZinebs. guli ki TiTqos Camkvdaria avadmyofurad SeZrwunebuli sulis marwuxebSi, imavdroulad, aRfrTovanebulia da susti, sasiamovno tkivili aforiaqebs. ratom xdeba, ase? ho, nastenka, motyuvdebi, uneblieT daijereb, rom vneba marTla arsebobs, marTla aRelvebs mis suls... rom aris raRac cocxali, xelSesaxebi am uxorco zmanebebSi! da rogoria es tyuili! ai, magaliTad - siyvarulma aitaca, grZnobs did sixaruls, damTrgunvel dards... kargad SexedeT da darwmundebiT! nuTu gjeraT, rom mas marTlac arasdros unaxavs is, vinc ase uyvars Tavis gaSmagebul ocnebebSi? nuTu arasdros useirniaT xelixelCakidebulT da es mxolod mSvenieri sizmari iyo? nuTu wlebis ganmavlobaSi erTad ar ucxovriaT, samyarosgan ganmartoebulT? nuTu maSin, rodesac ganSorebis Jami dadga, ar exuteboda, ar tiroda mis mkerdze da am tirilis dros ar esmoda qarbuqis mrisxane Rriali, romelic cremlebs misi Savi wamwamebidan sadRac Sors miaqrolebda? nuTu es mxolod ocneba iyo? da baRi?.. mowyenili, mitovebuli, moxavsuli bilikebiT, martoxela, pirquSi... ramdenjer useirniaT am baRSi, erTad augiaT imedis koSkebi, erTad daumarcxebiaT sevda... o, rogor uyvardaT erTmaneTi - "ra didxans, ra faqizad!" ...ucnauri mamapapiseuli saxli, romelSic wlebis ganmavlobaSi cxovrobda mowyenili da ganmartoebuli, mudam gabrazebul, mudam mdumare, mudam RvarZlian qmarTan erTad. is ar iyo Zlieri qali, eSinoda qmris da bavSviviT malavda Tavis siyvaruls... rogor itanjebodnen, rogor rcxvenodaT, erTmaneTisac rcxvenodaT. siyvaruli maTi marTlac wminda da umanko iyo, nastenka, magram adamianebi! adamianebs boroteba ar asvenebdaT! RmerTo Cemo, mogvianebiT xom swored mas Sexvda sakuTari samSoblosgan 22. Sors, ucxo cis qveS! es moxda umSvenieres maradiul qalaqSi. Sua dRis mwveli mze dedamiwas SanTavda, brwyinvale mejlisis Tavbrudamxvevi hangebi zRvaSi iZireboda, laJvardovan talRebze rampebis TvalismomWreli sinaTle liclicebda... da palacos (uTuod palacos, nastenka) aivanze, romlis kedlebsac vardebi amSvenebda, man is icno! uecrad moixsna niRabi - Tavisufleba meRirsao - CasCurCula, Semdeg mTeli sxeuliT acaxcaxda da mis gaSlil mklavebSi gadaeSva. bednierebisgan Tavbrudaxveulebi erTmaneTs exutebodnen da sul gadaaviwydaT is mwuxarebac, is ganSorebac, is moxuci qmaric, Soreul samSobloSi datovebuli, mrisxane baRi... gadaaviwydaT patara skamic, romelzec bolo Sexvedris dros Camosxdnen, ukanaskneli vnebebi, ukanaskneli kocna... am kocnis Semdeg gaiqca da datova sasowarkveTilebisagan gaqvavebuli... merwmuneT, nastenka, saSinlad SecbundebiT, ai, im skolis mowafesaviT gawiTldebiT, romelmac mezoblis baRidan es-es aris vaSli moipara, Tuki erT mSvenier dRes Tqveni saxlis kars daupatiJeblad SemoaRebs zorba, mxiaruli, axalgazrda kaci da viTom araferi momxdara, ise daiyvirebs: "am wuTas Camovedi pavlovskidan, unda mimiRoo." RmerTo Cemo! moxuci grafi momkvdara, eniT aRuwereli bednierebis dro dgeba, pavlovskidan Camosulis ambavs hgavs! paTetikuri SeZaxilebi paTetikuradve davasrule. maxsovs, rom Zalian mindoda, rogorme momexerxebina gadaxarxareba, magram vigrZeni - rogor Zlierad Seirxa Cems sulSi Cabudebuli saSineli eSmaki. sunTqva Semekra, vixrCobodi, cremlebi momawva... megona nastenka, romelic farTod gaxelili TvalebiT sulganabuli mismenda, bavSviviT gadaikiskisebda, sixarulis sicils ver Seikavebda da ukve vnanobdi, rom yvelaferi vuambe, anu is, rac didi xania duRda Cems gulSi... vnanobdi, rom ase xatovnad wavukiTxe ganaCeni, romelic Tavad gamovutane sakuTar Tavs. darwmunebuli viyavi - verasdros veravin gamigebda... magram Cemda gasaocrad, nastenkas xma ar amouRia, xeli xelze odnav momiWira da TiTqosda gaubedavad, TanagrZnobiT mkiTxa: - nuTu marTla ase gaatareT mTeli cxovreba? - ho, nastenka, mTeli cxovreba... da vfiqrob, aseve davasruleb! 23. - ara, ar SeiZleba, - miTxra Sewuxebulma, - ase ar moxdeba... anu, SesaZloa, mec bebiis gverdiT amomxdes suli... momismineT, iciT, rom Zalian cudia ase cxovreba? - vici, nastenka, vici! - wamoviZaxe. ukve aRar vmalavdi grZnobebs. - axla namdvilad vici - sulelurad davkarge saukeTeso wlebi! guli mtkiva, rodesac vacnobiereb, rom RmerTma Tqveni saxiT keTili angelozi gamomigzavna, raTa yvelaferi meTqva, yvelaferi amexsna, damemtkicebina. axla, rodesac Tqven gelaparakebiT, momavalze fiqric ki meSinia. momavalSi xom kvlav, obmokidebuli martooba melis, iseTi cxovreba, romelic aravis sWirdeba! saocneboc araferi mrCeba, radgan axla bednieri var, TqvenTan yofna mabednierebs da es cxadSi xdeba! RmerTma daglocoT, nastenka, Cemo mSveniero nastenka, imisTvis, rom ar gamagdeT, rom ase guldasmiT momismineT. ukve Tamamad SemiZlia vTqva - Cemi cxovrebis Tundac ori saRamo cocxali viyavi! - ara, ara, ara! - nastenkas TvalebSi cremlebi abrWyvialda, - ase ar moxdeba! ase ar davSordebiT! ori saRamo ra aris! - nastenka, nasteka! minda icodeT, ra didi xniT SemarigeT sakuTar TavTan! axla ukve aRarasdros vifiqreb, rom saSineli pirovneba var. aRarasdros vifiqreb, rom danaSauli Cavidine... ocnebebiT cxovreba danaSauli megona. RvTis gulisTvis, ar ifiqroT nastenka, raimes vaWarbebde, xandaxan iseTi sevda mTrgunavs, iseTi Zlieri dardi... aseT dros mgonia xolme, rom veRarasodes SevZleb adamianuri cxovrebis dawyebas, radgan ukve davkarge realuri samyaros aRqmis unari, sakuTar Tavs vwyevli, vinaidan Cemi fantastikuri Rameebis Semdeg gamofxizlebis dro dgeba da es gamofxizleba namdvili koSmaria. yurSi Camesmis, rogor grialebs musika, rogor trialebs adamianTa cxovrebis ferxuli. ho, vxedav da mesmis, rom adamianebi cxovroben, cocxlebi arian! es sicocxle ar aris gamogonili, amitom arasdros gaqreba sizmariviT... piriqiT! maTi cxovreba mravalferovania, savse, mudam axalgazrda, mudam axal-axali ferebiT Wreldeba, mudam sasurveli, mudam axalgazrduli da arc erTi dRe ar hgavs meores... fantazia ki ubralod bilwi, saSinlad mosawyeni da saSiSia. is aCrdilebis, ideebis, im pirvelive Rrublebis tyvea, romlebic uecrad 24. bindaven mzes da adamians (Seyvarebuls Tavisi peterburgis mzeSi) gulSi wveT-wveTad asxams Sxamian naRvels. fantazia ki ara - mwuxarebaa mxolod! ho, Semdeg grZnob, rogor daiRala, rogor gamoifita amdeni daZabulobisgan es amouwuravi fantazia. mudmivad daZabuli ki imitom gaxlavT, rom Zveli idealebi axalma unda Caanacvlos: Zveli idealebi xom imsxvreva! amitom saWiro xdeba misi natexebisgan axali zmanebebis Seqmna! suli ki raRac sxvas iTxovs, sadRac sxvagan miiswrafis. meocnebe amaod iqeqeba warsuli fantaziebis nacarSi, amaod eZebs am nacarSi naperwkals, raTa suli Seuberos, gaaRvivos, cecxlad aanTos, ipovos raRac axali - Tavisi gayinuli gulis gasaTbobad. magram es SeuZlebelia. is, rac adre aRelvebda, is, rac mSvenieri egona, rac mis ZarRvebSi sisxls mZlavrad aCuxCuxebda, Tvalebs cremlebiT avsebda, Turme fufunebiT Semosili tyuili yofila! iciT nastenka, erTxel ra gadavwyvite? mindoda sakuTari SegrZnebebis wlisTavi aRmeniSna, anu mezeima is, rac adre mSveniereba megona, is rac arasdros yofila! uxorco, suleli ocnebebis wlisTavi... mxolod imitom, rom isini verafriT Cavanacvle... da... ocnebebic xom ifanteba, inavleba, qreba odesme! miyvars gaxseneba im adgilebisa, sadac odesRac bednieri viyavi, ufro sworad, megona, rom bednieri viyavi... xSirad davxetialob aCrdiliviT peterburgis quCebSi uazrod, umiznod, saSinlad dardiani da vcdilob, ganumeorebeli warsulis msgavsi awmyo Sevqmna. uamravi mogoneba erTad awydeba gonebas! kargad maxsovs - zustad erTi wlis win, zustad am trotuarze, zustad am dros, am saaTze aseve davseirnobdi, aseTive mowyenili! maxsendeba, rom Cemi ocnebebi arc maSin iyo mxiaruli, magram vgrZnob, rom maSin ufro mSvidad vcxovrobdi, maSin ar mTrgunavda es raRac yovlismomcveli bneli fiqrebi, romlebic saSvels ar maZleven axla. arc sindisis qenjnas vgrZnobdi... vekiTxebi sakuTar Tavs: sad arian Seni ocnebebi? ratom migatoves? Semdeg Tavs viqnev da vCurCuleb: ra swrafad miqrian wlebi! isev ar masvenebs kiTxva: ratom daamaxinje, sad daasamare saukeTeso wlebi? erTi dRe mainc Tu gicxovria adamianurad amqveynad? Sexede, male acivdeba... gaivlis wlebi da maT gahyveba martoobis sevdiani aCrdili, dro eklian, saSiS siberes moitans, romelsac mxolod dardi da naRveli mohyveba. fantastikuri samyaro gaxundeba da Cakvdeba, 25. totidan mowyvetili yviTeli foTlebiviT daenarcxeba dedamiwas... nastenaka, ra saSinelebaa martooba, miT umetes maSin, rodesac aRaraferi ginda - aRaraferi... imitom, rom yvelaferi dakarge da is yvelaferic realurad ar arsebobda - nuli iyo... mxolod ocnebebi! sakmarisia, aRar SemiZlia! - Cailaparaka nastenkam da cremlebi moiwminda. - damTavrda! dReidan erTad viqnebiT. rac ar unda moxdes Cems cxovrebaSi, arasdros davSordebiT erTmaneTs. momismineT. me erTi Cveulebrivi gogo var, swavliTac cota ram Tu miswavlia, Tumca bebiam maswavlebeli amiyvana. magram mainc kargad mesmis Tqveni, radgan yvelaferi, rac axla miambeT, ukve gadavitane maSin, rodesac bebiam Tavis kabas mimajaWva. ra Tqma unda, ase xatovnad ver aRvwerdi... me xom gaunaTlebeli var, - gaubedavad daamata nastenkam, romelic Cemi paTetikuri metyvelebisa da zeaRmatebuli bgerebis mimarT didi pativiscemiT ganmsWvaluliyo. - magram mixaria, rom guli gadamiSaleT. axla ukve gicnobT, Zalian kargad gicnobT. iciT, ra? minda Cemi istoria giamboT, arafers, arafers dagimalavT da... Tqveni rCeva mWirdeba. Zalian Wkviani xarT! mpirdebiT, rom gulwrfelad mirCevT, rogor moviqce? - nastenka, - vupasuxe me, - marTalia mrCeveli arasdros vyofilvar, magram vxedav, rom Tu mudam ase vicxovrebT, SevZlebT uamravi Wkvianuri rCeva mivceT erTmaneTs! kargi, Cemo nastenka, Cemo mSveniero, ra rCeva gWirdebaT? yvelaferi miambeT... axla iseTi mxiaruli, bednieri, mamaci da Wkviani var, rom rCevis mocema namdvilad ar gamiWirdeba. - ara, ara! - Seawyvetina nastenkam da gaicina, - me ara mxolod rCeva mWirdeba, anu... ho, rCeva, magram gulisxmieri, ai, viTom Zma xarT Cemi, TiTqos saukunea giyvarvarT! - Tanaxma var, nastenka, Tanaxma var! - wamoviZaxe aRfrTovanebulma, - iciT, oci welic rom myvarebodiT... ra mniSvneloba aqvs dros! me Tqven ise miyvarxarT!.. SeuZlebelia, ufro Zlieri siyvaruli aRar arsebobs! - xeli gamomiwodeT! - miTxra nastenkam. xeli gavuwode. - viwyeb Cemi istoriis Txrobas. 26. nastenkas istoria - TiTqmis naxevari ukve iciT. iciT, rom moxuci bebia myavs... - Tu meore naxevaric ase moklea... - vuTxari siciliT. - gaCumdiT da momismineT. unda SevTanxmdeT, rom Txrobas ar SemawyvetinebT, Torem ver SevZleb, ena damebmeba. ho, axla mismineT: moxuci bebia myavs, Zalian patara viyavi, rodesac ded-mama damexoca. vfiqrob, warsulSi bebia mdidari iyo, radgan axlac mudam im saukeTeso dReebs ixsenebs. man maswavla franguli ena, Semdeg maswavlebelic amiyvana. rodesac TxuTmeti wlis viyavi (axla Cvidmetis var) swavla-ganaTleba davasruleT. swored am dros cudad moviqeci. ra Cavidine, ar getyviT. mxolod... danaSauli ar iyo maincdamainc mZime. oRond... erT mSvenier dRes bebiam damiZaxa, miTxra, rom ukve sruliad dabrmavebuliyo, axalgazrda gogos qmedebebis gakontroleba aRar SeeZlo... qinZisTavi aiRo da Cemi kaba sakuTar kabas gamoaba. Semdeg kategoriulad mibrZana, rom ai, ase erTad visxdebodiT mTeli cxovrebis ganmavlobaSi, Tuki me ar gamovswordebodi. erTi sityviT, pirvel xanebSi ganZrevasac ver vaxerxebdi. bebiis kabas mijaWvuli vmuSaobdi, vkiTxulobdi, vswavlobdi. erTxel vieSmake da fekla (Cveni yru mosamsaxure) daviTanxme, Cems adgilas damjdariyo. feklac dajda. bebias am dros eZina. me nacnob gogonasTan wavedi stumrad. es gaseirneba Zalian cudad damimTavrda. bebias gaRviZebia da raRac kiTxva dausvams. mas xom egona, rom savarZelSi me vijeqi! fekla xedavda, rogor laparakobda bebia... vinaidan TviTon arafris Tqma ar SeeZlo, bevri ifiqra, ifiqra... qinZisTavi gaxsna da Tavqudmoglejili gavarda gareT! nastenka SeCerda, sicilma laparaki Seawyvetina. mec gamecina. nastenkam maSinve Sewyvita sicili. - momismineT: nu dasciniT Cems bebias. me mxolod imitom vicini, rom es marTlac sasaciloa... ho, bebia marTla aseTia, magram mainc miyvars, odnav miyvars. yvelaferi imiT dasrulda, rom kvlav damsva erT adgilas da ukve ganZrevac amikrZala. ho, damaviwyda meTqva - Cven, ufro sworad bebias, sakuTari saxli aqvs. saxli pataraa, xis, mxolod sami fanjriT, zustad 27. bebiasaviT beberi... samagierod zemodan mansardaa daSenebuli. hoda, am mansardaSi sacxovreblad gadmovida axali mdgmuri... - es mdgmuri albaT moxuci iyo, ara? - viTomda sxvaTaSoris vikiTxe me. - ra Tqma unda, - mipasuxa nastenkam, - da Tqvenze ukeT SeeZlo mdumared esmina adamianisTvis. Tumca, sxva gza arc hqonda, Zlivs atrialebda enas pirSi. is germaneli gaxldaT - beberi, xmeli, yru, brma da koWli. sicocxle ar undoda da kidec gardaicvala. amitom axali mdgmuris moZebna gaxda saWiro, radgan mdgmuris gareSe Cveni arseboba warmoudgeneli iyo, mxolod bebias pensiiT ver SevZlebdiT Tavis gamokvebas. axali mdgmuri (TiTqosda gangeb) ucxoeli, axalgazrda mamakaci aRmoCnda. arc ki SevaWrebia bebias da bebiamac sixaruliT SeuSva oTaxSi. is ukve dabinavebuli iyo, rodesac bebiam mkiTxa: "nastenka, Cveni mdgmuri axalgazrdaa?" tyuilis Tqma ar mindoda da vupasuxe: "Zalian axalgazrda ar aris, magram arc moxucia." "lamazia?" - kvlav mkiTxa bebiam. gadavwyvite arc axla mecrua: "sasiamovno garegnoba aqvs-Tqo" - vupasuxe. bebiam viSviSi daiwyo: "ai, sasjeli! sasjeli! Sen gamo vnerviulob! Tvali ar gageqces. saSineli droa! maincdamainc kargi Sesaxedaobis aRmoCnda. Zveli dro mainc iyos!" bebiasTvis yvelaferi saukeTeso Zvel droSi CarCeniliyo! is Zvel droSi axalgazrdac iyo, mzis sxivebic ufro mcxunvared aTbobda dedamiwas da naRebic ar mJavdeboda ase male! uneblieT gavifiqre: netav, ratom mabnevs bebiaCemi, risTvis mekiTxeba, aris Tu ara axalgazrda da lamazi Cveni mdgmuri? gavifiqre da Tvlebis amoyvana gavagrZele. male saerTod gadamaviwyda mdgmuri. erTxel, diliT adre, is TviTon gveaxla. ainteresebda, rodis gaakravdnen misi oTaxis kedlebze dapirebul Spalers. bebiaCemi xom verasdros aCerebda enas! axlac gamomZaxa: "nastenka, Sedi saZinebelSi, saangariSo gamomitane." maSinve wamovxti, ar vici ratom, magram uecrad gavwiTldi... sruliad gadamaviwyda, rom bebiis kabas viyavi mijaWvuli. mindoda ise gamexsna qinZisTavi, mdgmurs araferi daenaxa, magram... avdeqi Tu ara, bebiis savarZelic daiZra. rogorc ki gavacnobiere, rom mdgmurma 28. dainaxa, ra mdgomareobaSi vcxovrobdi, saxeze almuri momedo, adgilze gavSeSdi da tirili daviwye. ise Semrcxva, ise daviTrgune! dRis sinaTlis danaxva ar mindoda! "ras gaSeSebulxar?" - gahkioda bebia. me ki ukve magiJebda sircxvili... mdgmuri mixvda, rom swored misi mrcxvenoda, Tavi damikra da maSinve gavida Cveni oTaxidan! mas aqeT winkarSi gafaCunebis xmazec ki mkvdariviT vSeSdebodi da yoveli SemTxvevisTvis Cumad vixsnidi qinZisTavs. magram amaod. mdgmuri aRar gamoCenila. ori kviris Semdeg fekla gamogzavna imis saTqmelad, rom uamravi, SesaniSnavi franguli wigni aqvs da Tu bebias surs, me mas es wignebi wavukiTxo, SeuZlia gvaTxovos. bebia sixaruliT daTanxmda. mxolod erTi ram ainteresebda - xom ar ewera am wignebSi raime amoraluri? "Tu asea, nastenka SenTvis maTi wakiTxva ar SeiZleba, cudad imoqmedebs." - viSviSebda Taviseburad. - ra imoqmedebs cudad? aseTi ra unda eweros? - vkiTxe bebias. - ras ambob! zogierT wignSi aRwerilia, rogor Seacdines mamakacebma umanko gogonebi, viTomda maTi colad moyvana surdaT! sinamdvileSi, saxlidan mihyavdaT da am ubedur gogonebs bedis anabara tovebdnen quCaSi. ho, Secdenili gogonebi ki iRupebodnen! bevri aseTi wigni maqvs wakiTxuli. yvelaferi ise kargadaa aRwerili, rom SesaZloa, mTeli Rame kiTxvaSi gaaTeno. hoda, Sen ar waikiTxo, nastenka. ra wignebi gamogzavna? - valter skotis romanebi, bebia. - valter skotis romanebi! xom ar moswonxar? aba erTi kargad naxe sasiyvarulo baraTi ar gamoayola mag wignebs? - ara bebia, aq baraTi ar devs. - kargad naxe, ydaze gadasakravis qveS. eg avazakebi swored mand malaven werilebs!.. - ara bebia, arc aq ar aris. - ho, kargi! da daviwyeT valter skotis kiTxva. daaxloebiT erT TveSi TiTqmis naxevari wavikiTxeT. Semdeg mdgmurma kvlav gamogvigzavna wignebi. amJamad puSkinis nawarmoebebi. is gauTaveblad gvawvdida literaturul Sedevrebs. 29. bolos da bolos, ise SeveCvie kiTxvas, rom wignebis gareSe sicocxle aRar SemeZlo. CineTis princis colobazec ki Sevwyvite ocneba. erTxel ise moxda, rom kibesTan Sevxvdi Cvens mdgmurs. raRacis mosatanad gamgzavna bebiam. mdgmuri SeCerda, me gavwiTldi, isic gawiTlda, gaicina, momesalma, bebiis janmrTeloba moikiTxa da mkiTxa: - waikiTxeT wignebi? - wavikiTxe, - vupasuxe me. - yvelaze metad romeli mogewonaT? - "aivengo" da puSkinis nawarmoebebi. sxva araferi uTqvams. erTi kviris Semdeg kvlav kibesTan Semxvda. amjerad bebias ar gavugzavnivar, TviTon mWirdeboda winkarSi gasvla. sami saaTi iyo, am dros mdgmuri Sin brundeboda xolme. daminaxa Tu ara momesalma. - gamarjoba! - gamarjoba! - vupasuxe me. - davijero, ar gwyindebaT mTeli dReebis ganmavlobaSi bebiasTan jdoma? - mkiTxa man. TviTonac ar vici ratom, magram saSinlad Semrcxva, gavwiTldi, TiTqos mewyina kidec, rom ukve sxvebmac SeniSnes da ukvirdaT, ratom vcxovrobdi ase. pasuxis gacema ar mindoda, Tumca wasvlac ar SemeZlo, uecrad gamomecala Zala. - mismineT, amboben, keTili gogo xarT! mapatieT, ase rom gelaparakebiT, magram garwmunebT Tqveni kargad yofna bebiaTqvenze metad me msurs. nuTu ar gyavT megobrebi, romlebTanac stumrad wasvlas isurvebdiT? - ara. maSenka myavda, magram fskovSi gadavida sacxovreblad. - iqneb TeatrSi wamoxvideT CemTan erTad? - TeatrSi? mere bebia? - bebias gaeparebiT... - ara, bebiis motyueba ar minda. mSvidobiT! - kargi, mSvidobiT. 30. sxva aRaraferi uTqvams. mxolod sadilis Semdeg movida CvenTan. didxans esaubra bebias, ekiTxeboda - hyavda Tu ara nacnobebi, dadioda Tu ara vinmesTan stumrad... da uceb uTxra: - dRes operaSi loJa davjavSne, "sevelieli dalaqis" premieraa, nacnobebTan erTad vapirebdi wasvlas, magram maT uari Tqves da bileTebi miuqmdeba. - "sevelieli dalaqi!" - wamoiyvira bebiam, - ho, es is "dalaqia" Zvel droSic rom dgamdnen, ara? - diax, swored is "dalaqia," - uTxra bebias da me Semomxeda. gavwiTldi, molodinma da sixarulma saocrad amiCqara guli! - vici, vici, Tumca vin ar icis. axalgazrdobaSi saxlis TeatrSi me TviTon vTamaSobdi rozinas! - hoda, ar gindaT dRes wamosvla? - hkiTxa mdgmurma, - bileTi mainc miuqmdeba. - wavideT, ratomac ara? Cemi nastenka arasdros yofila TeatrSi. RmerTo, rogor gamexarda! maSinve gamovewyveT da wavediT. miuxedavad imisa, rom bebia brmaa, mainc Zalian undoda musikis mosmena, garda amisa, is zogadad keTili adamiani gaxlavT - ufro metad Cems gaxalisebaze fiqrobda, Cven TviTon xom verasdros SevZlebdiT TaetrSi wasvlas. ra STabeWdileba moaxdina "sevelielma dalaqma," amas ver getyviT, magram Cveni mdgmuri mTeli saRamos ganmavlobaSi iseTi TvalebiT miyurebda, ise melaparakeboda, rom mivxvdi, raRac ainteresebda, albaT undoda, rom diliT masTan erTad gaseirneba SemoeTavazebina. rogor mixaroda! iseTi amayi viyavi, iseTi mxiaruli, ise micemda guli, rom sicxemac ki amiwia, mTeli Rame "sevelieli dalaqi" mesizmreboda. megona, amis Semdeg ufro xSirad ivlida CvenTan, magram ara! ufro metic, TiTqmis Sewyvita vizitebi. TveSi erTxel Tu Semovidoda, isic TeatrSi dasapatiJeblad da orjer wagviyvana operaSi. Zalian ukmayofilo viyavi. vxedavdi, rom mas mxolod vecodebodi imis gamo, rom bebia ase meqceoda. vecodebodi da sxva araferi! dro gadioda, gancdebi mZafrdeboda: aRarc jdoma SemeZlo mSvidad, wignebsac veRar vkiTxulobdi, ver vmuSaobdi, xan vicinodi (bebias jinaze), xan ki umizezod vtirodi. wonaSi 31. ise davikeli, rom avadmyofs davemsgavse. saopero sezoni damTavrda, mdgmurma saerTod Sewyvita CvenTan siaruli. rodesac erTmaneTs vxvdebodiT, rasakvirvelia, kvlav SemTxveviT da kvlav kibeebTan, mxolod mdumared mikravda Tavs, Tan ise seriozulad, TiTqos laparakic ar undoda CemTan... is midioda, me ki alubaliviT wiTeli (mis danaxvaze sisxli TiTqos tvinSic ki miduRda, araTu saxeze) didxans videqi xolme kibesTan. axla dasasruli. zustad erTi wlis win, maisSi, mdgmuri Semovida da bebias acnoba, rom aq ukve daasrula saqmeebi da axla erTi wliT moskovSi miemgzavreboda. es rom gavigone, gavfiTrdi, mkvdariviT davvardi skamze. bebiam veraferi SemamCnia. man ki... Tavi damikra da wavida. namdvilad ar vicodi, rogor movqceuliyavi. vfiqrobdi, vdardobdi... da bolos gadavwyvite. xval unda wavides... daiZinebs Tu ara bebia masTan mival! asec moxda. yvela kaba erTmaneTs gadavabi, TeTreulic gamovkvanZe da patara tomriT xelSi cocxal-mkvdari mivadeqi mansardas. ase megona, erTi saaTi mivdiodi. rodesac oTaxis kari gavaRe da daminaxa, xmamaRla Sehyvira. egona, moCveneba gamoecxada, wylis mosatanad gaiqca. me ki Zlivs videqi fexze. guli amiCqarda, Tavi tyviasaviT damimZimda, ver vazrovnebdi. gons rom movedi. Cemi tomara saswrafod davagde mis sawolze, Semdeg davjeqi, saxeze xelebi avifare da tirili daviwye. is yvelafers mixvda, gafiTrebuli idga Cem win da iseTi sevdiani TvalebiT miyurebda, rom vgrZnobdi, rogor meglijeboda guli. - momismineT, - wamoiwyo man, - momismineT nastenka, me araferi SemiZlia, Raribi var, samsaxuric ki ar maqvs normaluri, colad rom mogiyvanoT, rogor SevZlebT arsebobas? didxans visaubreT, bolos sasowarkveTilebaSi Cavvardi. vuTxari, rom aRar SemeZlo bebiasTan cxovreba, rom uTuod unda gavqceodi mas, ar mindoda, bebiis kabaze gamobmuls gametarebina axalgazrdoba. Sevexvewe, waveyvane moskovSi, radgan mis gareSe ver warmomedgina arseboba. siyvaruli, sircxvili, sevda - TiTqos me ki ara, es grZnobebi laparakobdnen! ise meSinoda uaris! ramdenime wuTis ganmavlobaSi xma ar amouRia, Semdeg momiaxlovda da xeli xelze momkida. 32. - momismineT, Cemo keTilo, Cemo mSveniero nastenka! - laparakobda da cremlebi axrCobda, - kargad momismineT, geficebiT, Tu odesme daqorwinebis saSualeba meqneba, uTuod Tqven mogiyvanT colad, garwmunebT, Cemi gabedniereba mxolod Tqven SegiZliaT, mxolod Tqven da sxvas aravis! magram axla erTi wliT moskovSi unda wavide. imedi maqvs, rom am erTi wlis ganmavlobaSi movagvareb saqmeebs. Semdeg davbrundebi da Tu Tqven kvlav geyvarebiT, geficebiT... geficebiT, Cvenze bednieri aravin iqneba! axla es SeuZlebelia, ar SemiZlia, imis uflebac ki ar maqvs, raime dagpirdeT... davuSvaT, erTi wlis Semdeg ver movaxerxe... icodeT, odesme... dadgeba dro da mainc mogiyvanT colad! rasakvirvelia, im SemTxvevaSi, Tu kvlav geqnebaT amis survili, radgan me axla TqvenTvis pirobis CamorTmevis uflebac ar maqvs. es miTxra da meore dRes gaemgzavra. gadavwyviteT, bebiisTvis araferi meTqva. ase isurva man. ho, TiTqmis dasrulda Cemi istoria. zustad erTi weli gavida. is Camovida. ukve sami dRea aq aris da, da... - da ra? - wamoviyvire. me xom mouTmenlad velodi nastenkas istoriis dasasruls. - CemTan ar mosula! - ise mipasuxa nastenkam, TiTqos cdilobda, Zala moekriba, - misgan araferi ismis... Semdeg xma aRar amouRia, Tavi daxara, uecrad aifara xelebi saxeze da ise aqviTinda, rom aSkarad vigrZeni, rogor gadamiqanda guli. aseT dasasruls arafriT velodi. - nastenka! - wamoviwye gaubedavad, Semparavi intonaciiT, - nastenka! RmerTo Cemo, SewyviteT tirili! saidan iciT? iqneb is ar... - ara! aq aris! aq aris! namdvilad vici. Cven jer kidev maSin SevTanxmdiT, misi wasvlis wina saRamos... rodesac erTmaneTs yvelaferi vuTxariT (anu, rac giambeT) swored am sanapiroze gamovediT saseirnod. aTi saaTi iyo. skamze CamovsxediT. ukve aRar vtirodi, vusmendi mis saubars da msiamovnebda... maSin miTxra, rom rogorc ki Camovidoda, im dResve movidoda CemTan da yvelafers vetyodiT bebias. axla Camovida, magram ar Cans, ar modis! - Tqva da kvlav tirili daiwyo. 33. - RmerTo Cemo! nuTu gamosavali ar arsebobs? - sasowarkveTili wamovxti skamidan. - iqneb me mivide masTan?.. - gana es SesaZlebelia? - uecrad aswia Tavi. - ara, rasakvirvelia, ara! - maSinve ukan davixie, - ai, ras girCevT, - werili miswereT! - amis gakeTeba ar SeiZleba! - mtkiced warmoTqva nastenkam da Tavi daxara. is ukve aRar miyurebda. - rogor? ratom ar SeiZleba? - menaneboda am ideis ugulebelyofa. - iseTi werili unda daiweros... werilebi erTmaneTisgan gansxvavdeba da... marTla asea, nastenka! damijereT! cuds arafers girCevT. amis mogvareba SeiZleba. pirveli nabiji xom Tqven gadadgiT... ratom ar SeiZleba axlac... - ara, ar SeiZleba! gamodis, rom Tavs vaxvev... - ras ambobT, nastenka! - arc micdia damemala, rogor mecineboda, - ara, ras ambobT. Tqven sruli ufleba gaqvT, is xom dagpirdaT! da... isedac aSkaraa, rom delikaturi pirovneba brZandeba, kargad moiqca, - vlaparakobdi da sul ufro da ufro mitacebda axali argumentebis Zieba. ubralod aRfrTovanebuli viyavi sakuTari logikiT, - daukvirdiT, rogor moiqca: TviTon mogcaT piroba, giTxraT, rom Tqven garda aravis SeirTavda colad, Tqven ki ar SegzRudaT, anu - colad mogiyvanT, Tu isev geyvarebiTo - dagibaraT... hoda, Tamamad SegiZliaT, gadadgaT pirveli nabiji, namdvilad gaqvT amis ufleba. ai, magaliTad, SesTavazeT, rom aTavisuflebT yovelgvari valdebulebisgan... - rogor dawerdiT? - ras? - ai, am werils. - hoooo... ase daviwyebdi: "mowyaleo batono..." - es "mowyaleo" aucilebelia? - ki, aucilebelia. ratomac ara? vfiqrob... - kargi! Semdeg? 34. - "mowyaleo batono! mapatieT..." Tumca ara, ra saWiroa bodiSebi! dawereT ubralod: "imedia, momitevebT, rom moTmena aRar SemiZlia. mTeli wlis ganmavlobaSi TqvenTan Sexvedris imedi mabednierebda. axla TiToeuli dRe mtanjvelia CemTvis, radgan eWvebi ar masvenebs. iqneb SecvaleT gadawyvetileba? Tu es asea, icodeT - araferSi gadanaSaulebT. ver iqnebiT damnaSave imaSi, rom aRar giyvarvarT. ra gaewyoba, aseTi yofila Cemi bedi! vici, keTilSobili pirovneba brZandebiT da ar damcinebT. gaixseneT, rom am werils sawyali gogona wers, romelsac aravin hyavs amqveynad. mas veravin verafers urCevs, TviTon ki arasdros SeeZlo sakuTari grZnobebis moTokva. mapatieT es wamieri eWvianoba. vici, rom arc ki gaifiqrebT awyeninoT imas, visac ase TavdaviwyebiT uyvardiT da uyvarxarT." - ho, ho! mec zustad ase vfiqrob! - sixarulma gaanaTa nastenkas Tvalebi. - Tqven SeZeliT!.. gafanteT es sazizRari eWvebi! namdvilad RmerTma gamoggzavnaT CemTan! madlobeli var, uzomod madlobeli! - risTvis? risTvis gamomgzavna RmerTma TqvenTan? - vekiTxebodi da aRfrTovanebiT vakvirdebodi mis bednierebiT gasxivosnebul saxes. - ai, Tundac amitom. - nastenka! zogadad adamianebi madlierni varT sxva adamianebis... Tundac imitom, rom isini arseboben. me Tqven unda gadagixadoT madloba! am Cveni Sexvedris gamo... imis gamo, rom aRarasdros, aRarasdros damaviwydebiT! - kargi, sakmarisia! axla ki mismineT: Cven maSin SevTanxmdiT - rogorc ki Camovidoda, maSinve macnobebda... anu werili unda daetovebina Cems nacnobebTan - keTili, ubralo xalxia, maT araferi ician - an: Tu werils ver momwerda, radgan yvelafris dawera Znelia, Camosvlis pirvelive dResve, zustad aT saaTze, daTqmul adgilas unda SevxvedrodiT erTmaneTs. danamdvilebiT vici, rom ukve sami dRea aq aris, magram arc Tavad Cans da arc werili dautovebia. bebiasgan gamoparva dilaobiT SeuZlebelia. iqneb Tqven gadasceT es baraTi ai, im xalxs, visTanac mas unda daetovebina werili. isini uTuod miawodeben. Tu raimes mipasuxebs, es pasuxic momitaneT xval, saRamos aT saaTze. 35. - ho, magram werili! jer werili unda daiweros! albaT yvelafris gasarkvevad ori dRe mainc dagvWirdeba. - werili... - nastenka daibna, - werili... aRar daasrula. Tavi daxara da saxe damimala, Semdeg vardiviT gawiTlda... uecrad vigrZeni, rom Cems xelSi baraTi aRmoCnda... rogorc Cans, es werili didi xnis win dauweria da dauluqavs kidec. raRac Zalian nacnobma, graciozulma da mSvenierma mogonebam gaielva! - R,o -- Ro, s,i -- si, n,a -- na, - wamoviwye. - Rosina! - sul ramdenime wamSi erTad vmRerodiT. aRfrTovanebuli TiTqmis gulSi vixutebdi, is ki wiTldeboda, icinoda, cremlebi margalitebiviT brwyinavdnen Sav wamwamebze. - kargi, sakmarisia! naxvamdis! - swrafad Cailaparaka nastenkam, - ai, werili da im xalxis misamarTi. mSvidobiT! naxvamdis! xvalamde! orive xeli CamomarTva, Tavi damiqnia da gasrolili isariviT gaqanda Tavisi saxlis gzajvaredinisken. didxans videqi, TvalebiT vacilebdi... nastenka ukve aRar Canda... me ki Cumad vimeorebdi: "xvalamde! xvalamde!" Rame mesame wvimiani, naRvliani, moqufruliDdRe iyo... albaT, aseTi iqneba Cemi sibere. ucnauri azrebi amekviata, sibneliT moculma SegrZnebebma erTianad Seutia tvins, uamravi SekiTxva qaosurad datrialda - me ki arc Zala mqonda da arc survili dameSoSminebina aforiaqebuli suli. ara, es ubralod aRemateboda Cems SesaZleblobebs! dRes nastenkas ver Sevxvdebi. guSin, swored damSvidobebis dros, cas Rrublebi gadaefara da nislma dabinda dedamiwa. maSinve vTqvi, rom xval cudi dRe gvelodeboda. man araferi mipasuxa. tyuilis Tqma ar surda. misTvis xom es dRe naTeli da gasxivosnebuli gaxldaT. verc erTi Rrubeli ver moaxerxebda mis bednierebasTan Sexebas. 36. - Tu iwvimebs, erTmaneTs ver SexvdebiT. ar moval. - miTxra nastenkam. megona, verc ki SeniSnavda, rom usaSvelod wvimda. Sevcdi, wvimam SeaSina da ar movida. guSin mesamejer SevxvdiT erTmaneTs. guSin Cveni mesame TeTri Rame miiwura... gasaocaria, rogor akeTilSobilebs adamians sixaruli da bedniereba! rogor afrTianebs siyvaruli guls. TiTqos zedmeti sixarulisgan guli duRs... ginda, rom es ulevi sixaruli sxvasac gaunawilo, sxvis gulSic CaRvaro... ginda, rom yvela mxiaruli iyos, yvela da yvelaferi icinodes. ra gadamdebia bedniereba! guSin mis sityvebSi imdeni sikeTe igrZnoboda. is ocnebobda, aseTive netarebiT gamTbariyo Cemi gulic... rogor mevleboda Tavs, mamxnevebda, manebivrebda - Cems guls anebivrebda! ra saocrad keklucia bedniereba! me ki... es yvelaferi realoba megona. vfiqrobdi, rom mas... magram, RmerTo Cemo, ram damabrmava? ratom warmovidgine, rom is, rac didi xania sxvas ekuTvnis, SesaZloa, Cemi gamxdariyo. es misi sinazec, mzrunveloba da siyvaruli... ho, Cemdami siyvarulic ki mxolod sxvasTan Sexvedris bednierebis molodini gaxldaT... sxva araferi, an... iqneb surda, sakuTari bedniereba Tavs moexvia CemTvis? rodesac davrwmundiT, rom nastenkas saqmro ar movida da fuWi aRmoCnda Cveni molodini, moiRrubla, Secba, SeSinda. misma moZraobebma maSinve dakarges simsubuqe, sityvebic aRar iyo mxiaruli da varskvlavebiviT mocimcime... ucnauria, magram swored am dros gaamZafra Cem mimarT yuradReba. instinqturad cdilobda, eCuqebina CemTvis is, rac sakuTari TavisTvis surda, is - risic eSinoda, rom arasdros ausruldeboda. Cemi nastenka imdenad SeSinda, imdenad daiTrguna, ubralod iZulebulic ki gaxda, mimxvdariyo, rogor Zlier miyvarda da Seecoda es Cemi sabralo siyvaruli. ho, rodesac Tavad ubedurebi varT, ufro Zlierad vgrZnobT sxvaTa ubedurebas. aseT dros grZnobebi ki ar qreba, piriqiT erTiandeba da mZafrdeba... 37. gaxarebuli viyavi, erTi suli mqonda, rodis Sevxvdebodi. maSin ar vicodi, ver warmomedgina, es yvelaferi rogor damTavrdeboda. nastenka bednierebisgan brwyinavda, pasuxs eloda. pasuxi ki Tavad is kaci gaxldaT... is unda mosuliyo. nastenka Cemze erTi saaTiT adre gamocxadda. Tavidan icinoda, TiToeuli sityva amxiarulebda. mindoda, laparaki damewyo, magram gavCumdi. - iciT, ratom var ase bednieri? ratom mixaria TqvenTan yofna? ratom miyvarxarT dRes ase Zlier? - ratom? - vkiTxe da vigrZeni, rogor gadamiqanda guli. - imitom, rom Tqven me ar SegiyvardiT. Tqven adgilas viRac sxva Semawuxebda, sakuTar grZnobebs Tavs momaxvevda, daiwyebda oxvra-godebas, Tqven ki... ra sayvareli xarT! da man ise mZlavrad momiWira xeli, rom kinaRam viyvire. nastenkam gadaixarxara. - RmerTo! uecrad momeCvena... TiTqos raRac sxvanairi xarT! - miTxra sakmaod seriozulad. - ara, namdvilad ufalma gamoggzavnaT... arc ki vici, ra meSveleboda am wuTebSi Tqven rom ar iyoT CemTan! Tan rogor uangarod mexmarebiT! dasaviT SegiyvardiT! rodesac gavTxovdebi, uTuod vimegobrebT, namdvil da-Zmaze metad erTgulni viqnebiT erTmaneTisTvis. TiTqmis ise meyvarebiT, rogorc is miyvars... uecrad saSinelma sevdam gamikawra guli, imavdroulad, sxeulSi raRac sicilis msgavsi Seirxa. - Seteva gaqvT, geSiniaT, fiqrobT, rom is ar mova. - ara! - mipasuxa nastenkam, - axla iseTi bednieri var! Torem namdvilad vitirebdi... Tqveni undoblobisa da sayveduris gamo. Tumca safiqrali gamiCineT, magram mogvianebiT vifiqreb. ho, vaRiareb, marTals ambobT! marTlac ver vcnob sakuTar Tavs, sul velodebi. kargi, sakmarisia, davaneboT Tavi, grZnobebze nuRar vilaparakebT!.. am dros nabijebis xma gavigoneT. sibneleSi mamakacis silueti gamoikveTa, is Cvenken modioda. orive kankalma agvitana, nastenkam kinaRam wamoiyvira. xeli gavuSvi, mindoda marto dametovebina... SevcdiT: viRac sxva iyo. 38. - risi SegeSindaT? ratom gamiSviT xeli? - nastenkam xeli gamomiwoda, - ra moxda? bolos da bolos erTad SevxvdebiT, Zalian minda dainaxos, rogor gviyvars erTmaneTi! - rogor gviyvars erTmaneTi! - wamoviZaxe uneblieT. "nastenka, nastenka! ramdeni ram miTxari am sami sityviT! aseTi siyvaruli xandaxan yinulis loluad ekideba guls da usaSvelod amZimebs suls. xelebi Seni civia, Cemi ki cecxliviT mcxunvare. namdvilad brma xar! zogjer bednieri adamiani saSinlad autanelia! magram me ar SemiZlia gabrazeba Senze!.." bolos da bolos gulma veRar gaZlo! - momismineT, nastenka! - TiTqmis davuyvire, - iciT, ra mWirda? rogor gavatare mTeli dRe? - ki magram ra moxda? saswrafod miambeT! aqamde ratom araferi miTxariT? - rodesac Tqveni yvela davaleba Sevasrule - mivedi im keTil adamianebTan, gadaveci werili, Semdeg... Semdeg Sin davbrundi da dasaZineblad gavemzade. - mxolod es aris? - gaicina nastenkam. - ho, TiTqmis mxolod es aris, - vuTxari mtkiced, magram vgrZnobdi, rom Tvalebi dabinda sulelurma cremlma. - Cvens Sexvedramde erTi saaTiT adre gameRviZa. Tumca, Tavs ise vgrZnobdi, TiTqos sul ar miZinia. ar vici, ra damemarTa. movdiodi da vfiqrobdi, rom yvelafers giambobdiT, giambobdiT, rogor gaCerda CemTvis dro, da am drom rogor datova grZnoba... ho, datova! samaradisod datova... wuTi saukuned gaiwela, sicocxle SeCerda... gameRviZa da momeCvena, TiTqos viRac musikas ukravda, didi xnis win mosmenil melodias, umSvenieress, magram ukve gadaviwyebuls. vgrZnobdi - es musika mudam budobda sulSi da mudam cdilobda am sulidan hangebad gadmoRvriliyo... oRond, mxolod axla SeZlo... - RmerTo Cemo, RmerTo Cemo! - Semawyvetina nastenkam, - es ra xdeba? verafers vigeb! 39. - nastenka! Cemi ucnauri vnebebi mindoda TqvenTvis gameziarebina, - wamoviwye sacodavi xmiT. am xmaSi imedi imaleboda, Tumca Soreuli, Zlier bundovani. - sakmarisia, SewyviteT, sakmarisia! - mipasuxa saswrafod. wuTic ar dasWirda! yvelafers mixvda! namdvili grZneuli! uecrad sul sxvanairi gaxda - uCveulod ybedi, mxiaruli, erTi sityviT, celq gogonas daemsgavsa. xeli momkida, icinoda da Zalian undoda, mec gavecinebine. Tu raimes seriozulad vetyodi, ufro Zlierad da Zlierad icinoda, kiskisebda... ukve vbrazobdi, nastenka keklucobda. - momismineT, - miTxra man, - cota ar iyos mwyins, rom ar SegiyvardiT. ra Znelia adamianis Secnoba! magram qeduxrelo vaJbatono, aRiareT, rom Cemi gulwrfeloba namdvilad imsaxurebs qebas... me xom yvelafers geubnebiT, arafers vitoveb gulSi, TiToeul naazrevs giziarebT... yvelaze sulelursac ki. - Tu ar vcdebi, TerTmeti saaTia, ara? - vuTxari, rodesac qalaqis koSkis saaTis zarebis guguni gavigone. is uecrad SeCerda, sicili Sewyvita da Tvla daiwyo. - ho, TerTmetia, - Tqva gaubedavad, TiTqos SeSinebulma. saSinlad Semawuxa sindisma. ratom Semomitia borotebam! ratom Sevaxsene! vaiZule, daeTvala saaTebi... sakuTar Tavs vwyevlidi. ise Semecoda... aRar vicodi, rogor gamomesyida danaSauli. misi damSvideba gadavwyvite. aTasi mizezi movigone, ris gamoc SesaZlebeli iyo, adamiani ver misuliyo daTqmul dros, daTqmul adgilas... albaT aravis motyueba iqneboda ise advili, rogorc am dabneuli qaliSvilis. zogadad aseT wuTebSi yvelas siamovnebs damamSvidebeli sityvebis mosmena, Tu am sityvebSi simarTlis Tundac aCrdili imaleba. - bolos da bolos, sasaciloa! - mgznebared avlaparakdi, radgan sakuTari mtkicebulebebi marTlac utyuari, uzado meCveneboda! Tavadve matkbobda Cemi oratoruli niWi. - ho, mosvlas verafriT SeZlebda. mec ki damabnieT, nastenka, drois SegrZneba damakargvineT... dafiqrdiT: is mxolod axla miiRebda werils. davuSvaT, ver axerxebs mosvlas, davuSvaT werilis moweras apirebs, werils xom xvalamde veravin mogawvdiT. gaTendeba Tu ara, 40. im xalxs mivakiTxav, yvelafers gavigeb da pasuxs SegatyobinebT. aTasi ram SeiZleboda momxdariyo... iqneb saxlSi ar iyo, rodesac Tqveni werili miutanes? iqneb jer arc waukiTxavs? asec xdeba xolme. - ho, ho! rasakvirvelia, yvelaferi xdeba, - meTanxmeboda nastenka, magram mis xmaSi imedgacrueba igrZnoboda... anu fiqrebi aSkarad ewinaaRmdegebodnen sityvebs. nastenkas undoda, raRac sxva gza moeZebna... - iciT, ra unda gaakeToT? xval, rac SeiZleba adre midiT, Tu raimes gaigebT, maSinve SematyobineT. xom iciT, sad vcxovrob? - mkiTxa da Tavisi misamarTi gamimeora. uecrad kvlav alersad daiRvara, iseTi nazi, iseTi mokrZalebuli Seiqna... TiTqos yuradRebiT ismenda Cems TiToeul sityvas, magram, rodesac raRac vkiTxe, ar mipasuxa, daibna da Tavi mxrebSi Camala. TvalebSi Cavxede - tiroda. - es rogor SeiZleba? bavSviviT iqceviT! axlave SewyviteT tirili! cdilobda, damSvidebuliyo, gaecina, magram nikapi ukankalebda, verc mkerds imorCilebda, saocari siswrafiT sunTqavda. - Tqvenze vfiqrob, - miTxra mcire dumilis Semdeg, - iseTi keTili xarT, albaT qvis guli unda mqondes, rom am sikeTes ver vgrZnobde. iciT, axla ra vifiqre? mas SegadareT... ratom is da ara Tqven? ratom ar aris is Tqvennairi? gacilebiT Tqvenze uaresia da mainc... Tqvenze metad miyvars. araferi vupasuxe. rogorc Cans eloda, rom raRacas vetyodi. - SesaZloa, kargad ar vicnob. TiTqos yovelTvis meSinoda misi. mudam Zalian seriozuli, zedmetad amayi adamianis STabeWdilebas axdenda. ara, me vici, rom ase mxolod erTi SexedviT Canda, sinamdvileSi Cemze gacilebiT keTili da alersiania... maxsovs, rogor Semomxeda maSin, rodesac tomriT xelSi mivadeqi. da mainc mis mimarT usazRvrod did pativiscemas vgrZnob... rogor fiqrobT, gamodis, rom ar varT Tanasworni, erTmaneTs ar SeveferebiT? - ara, nastenka, ara. es mxolod imas niSnavs, rom yvelaze metad giyvarT amqveynad, sakuTar Tavze gacilebiT metad. 41. - davuSvaT asea, - mipasuxa gulubryvilo nastenkam, - magram iciT, ra minda giTxraT? mxolod axla konkretulad mis Sesaxeb ki ar vilaparakeb, ise zogadad... adrec xSirad mifiqria amaze. momismineT, netav ratom ar Camoyalibda Cven Soris WeSmaritad da-Zmuri urTierToba? ratom xdeba ise, rom saukeTeso adamianic ki meore adamians raRacas umalavs? Tundac am wuTas ratom ar unda vTqvaT is, rasac marTla vgrZnobT? yvela cdilobs imaze gacilebiT sastiki gamometyvelebis miRebas, vidre sinamdvileSia, TiTqos grZnobebis gamoxatva am grZnobebis Seuracxyofas niSnavs... - marTali xarT, nastenka! magram amas mravali mizezi aqvs, - Sevawyvetine saubari, radgan swored am wuTebSi yvelaze metad sakuTari grZnobebis gamJRavnebis mrcxvenoda. - ara, ara! - mgznebared mipasuxa nastenkam, - ai, magaliTad Tqven - srulebiT ar hgavxarT sxvebs! ar vici, rogor gadmogceT is, rasac vgrZnob, magram meCveneba... Tundac axla, am wuTebSi... TiTqos Cem gamo raRacas TmobT, TiTqos msxverpli gaiReT, - daamata nastenkam da gaubedavad amomxeda. mapatieT, ase rom gelaparakebiT: me xom ubralo gogona var, bevri araferi minaxavs da gamigia, amitom wesierad laparakic ar vici, - gaRimebas cdilobda, magram raRac farulma grZnobebma xma aukankala. - me mxolod imis Tqma mindoda, rom madlobeli var da... rom mec yvelafers vgrZnob... RmerTs Sevavedreb Tqvens bednierebas... amis gamo. rac maSin miambeT meocnebeze, simarTle ar aris, anu Tqven ar xarT aseTi. sakuTari Tavi ki ara, sruliad sxva adamiani daaxasiaTeT. Tu odesme vinme SegiyvardebaT, bednierebas gisurvebT! mas ki, visac SeiyvarebT, arafers vusurveb, radgan is isedac bednieri iqneba. me qali var, amitom zustad vici es da rasac geubnebiT, uTuod unda daijeroT... gaCumda, Zlierad momiWira xeli. mRelvarebisgan xmas ver viRebdi. ase gavida ramdenime wuTi. - rogorc Cans, dRes ar mova! ukve gviania!.. - bolos da bolos daarRvia dumili nastenkam. - xval mova, - ganvacxade mtkiced. 42. - ho, - maSinve gamxiarulda, - axla CemTvisac cxadia, rom xvalamde mosvlas verafriT SeZlebda. kargi, naxvamdis! xvalamde! Tu iwvimebs, SesaZloa aqamde ver movaRwio, magram zeg uTuod gamovCndebi, rac ar unda moxdes, mainc moval. aucileblad damelodeT. minda gnaxoT, minda yvelaferi giamboT. damSvidobebisas xeli gamomiwoda, naTeli Tvalebi aukaSkaSda da mkiTxa: - xom mudam erTad viqnebiT? xom asea? nastenka, nastenka! rom icode, rogori martosuli var axla! rodesac cxra saaTi gaxda oTaxSi veRar gavCerdi. miuxedavad wvimiani amindisa, mainc quCaSi gavedi. Cvens patara skamze davjeqi. nastenkas gzajvaredinisken wavedi, magram ise davbrundi ukan, rom misi saxlis fanjrebisTvisac ar Semixedavs, Tumca zustad ori nabiji maSorebda am fanjrebs. rodesac sakuTar oTaxSi Sevedi, gulze lodiviT damawva sevda, es iseTi gausaZlisi sevda iyo! rogori nestiani, naRvliani Ramea! kargi amindi rom yofiliyo, mTel Rames quCaSi gavatarebdi, viseirnebdi... magram xvalamde, xvalamde! xval is yvelafers miambobs. dRes ar gamogzavna werili. ra mniSvneloba aqvs. asec unda iyos. isini ukve erTad arian... Rame meoTxe RmerTo, rogor damTavrda es yvelaferi! riT damTavrda! cxra saaTze mivedi. is ukve iq iyo. Soridanve davinaxe. zustad ise idga, rogorc maSin pirvelad rom Sevxvdi. sanapiros moajirs dayrdnobili... verc ki SeniSna, rogor mivuaxlovdi. - nastenka! - davuZaxe. ise vRelavdi, Zlivs vimorCilebdi sakuTar Tavs. saswrafod motrialda Cemken da mkiTxa: - ra? ra xdeba? Cqara! miTxariT! gakvirvebuli vuyurebdi. - werili, sad aris werili? - moajirs mZlavrad CasWida xeli. 43. - ara, werili ar maqvs. TqvenTan... ar mosula? gafiTrda, TiTqosda gaqvavda, didi xnis ganmavlobaSi ar maSorebda Tvals. ukanaskneli imedi davumsxvrie. - kargi daviviwyoT! - amoTqva bolos da bolos, - daviviwyoT... Tuki mimatova. Tvalebi daxara, Semdeg undoda CemTvis Semoexeda, magram ver SeZlo. ramdenime wuTis ganmavlobaSi sakuTar mRelvarebas ebrZoda... uecrad xidis rikulebs daemxo da tirili daiwyo. - sakmarisia, sakmarisi! - vTqvi da vigrZeni, rom Zala ar myofnida, ar SemeZlo misi damSvideba... ar vicodi, ra meTqva. - ara, ar aris saWiro Cemi damSvideba, - meubneboda nastenka da cremlebi axrCobda, - araferi miTxraT mis Sesaxeb, aRar miTxraT, rom mova, rom sastikad da araadamianurad ar mivutovebivar. ratom? risTvis? nuTu im werilSi, im bedkrul werilSi raime gamaRizianebeli davwere?.. qviTinma laparaki Seawyvetina. vuyurebdi da guli meglijeboda. - ra araadamianuri sisastikea, - gaimeora kvlav, - erTi sityvac ar momwera, erTi striqonic ver gaimeta! pasuxi mainc gaeca! eTqva, rom aRar vWirdebi! sami dRea tyuilad velodebi! rogori advilia misTvis awyeninos, Seuracxyofa miayenos sacodav, miusafar gogonas, romelic mxolod imaSia damnaSave, rom ase TavdaviwyebiT Seuyvarda! ramdeni ram gadavitane am sami dRis ganmavlobaSi! RmerTo Cemo! RmerTo Cemo! rodesac maxsendeba, rogor mivedi masTan, rogor davimcire Tavi, vtirodi da siyvaruls vevedrebodi... sul mcire siyvaruls mainc... da amis Semdeg!.. mismineT, - uecrad aucimcimda Savi Tvalebi, - ase ar unda momxdariyo! arabunebrivia! an Tqven motyuvdiT, an - me. iqneb saerTod ar miuRia werili? iqneb araferi icis? rogor SeiZleba! Tavad gansajeT, miTxariT, RvTis wyalobiT, amixseniT! me araferi mesmis! SeiZleba ase barbarosulad moqceva?! raime xom ar gaigo? iqneb vinmem raRac cudi uTxra Cem Sesaxeb? Tqven ras fiqrobT? - momismineT, nastenka, xval mival masTan. - mere? - yvelafers gamovkiTxav da yvelafers vuambob. - mere? 44. - werili dawereT. vaiZuleb, pativi sces Tqvens saqciels, yvelafers gaigebs da Tu... - ara, araviTar SemTxvevaSi, sakmarisia! sityvasac aRar davZrav, striqonsac aRar mivwer! sakmarisia! me mas ar vicnob, aRar miyvars, davi...vi...wyeb... - dawynardiT, dawynardiT! ai, aq dajeqiT nastenka, - vuTxari da skamze davsvi. - Zalian mSvidad var! ho, namdvilad! cremlebi?.. cremlebi amoSreba! fiqrobT, rom Tavs moviklav?.. guli damimZimda. mindoda, raRac meTqva, magram ver SevZeli. - momismineT! - nastenkam xeli momkida, - miTxariT: Tqven ase ar moiqceodiT? ar dascinebdiT imas, vinc TviTon movidoda TqvenTan? ar gakicxavdiT amgvari suleluri saqcielis gamo? Tu SeifarebdiT, ifiqrebdiT, rom is martoa da ver SeZlo, gaqceoda siyvaruls? rom udanaSauloa, udanaSaulo!.. cudi araferi gaukeTebia! RmerTo! RmerTo Cemo!.. - nastenka! - wamoviyvire, aRar SemeZlo, veRar vimorCilebdi sakuTar Tavs. - nastenka! saSinlad vitanjebi! guls miwamlavT, maxrCobT! ukve veRar gavCumdebi! bolos da bolos unda giTxraT, rogor miduRs guli... skamidan avdeqi. xeli momkida da gakvirvebulma Camxeda TvalebSi. - ra gemarTebaT? - momismineT! - mtkiced mivuge me, - kargad momismineT, nastenka! rasac axla getyviT, SesaZloa arasdros moxdes, magram moTmena aRar SemiZlia. Tqven itanjebiT da am tanjvis gamo, vici, mapatiebT!.. gTxovT mapatioT!.. - ki magram, ra xdeba? - tirili Sewyvita da dakvirvebiT Semomxeda. mis TvalebSi raRac ucnauri cnobismoyvareoba akiafda. - ra dagemarTaT? - es ocneba auxdenelia... magram me Tqven miyvarxarT! ho, ukve yvelaferi vTqvi! - xeli Caviqnie. - axla, Tavad gansajeT - SegiZliaT Tu ara mesaubroT ise, rogorc wuTis win mesaubrebodiT da momisminoT... 45. - mere ra moxda? - Semawyvetina nastenkam, - ra moxda? didi xania vici, rom giyvarvarT, ubralod meCveneboda... TiTqos zerele iyo es grZnoba... RmerTo Cemo, RmerTo Cemo! - ho, Tavidan zerele iyo, axla ki, axla... zustad imave mdgomareobaSi var, rogorSic Tqven iyaviT... ai, maSin, rodesac tomriT xelSi mixvediT masTan. ara, uaresSi, radgan mas maSin aravin uyvarda, Tqven ki ukve Seyvarebuli xarT, nastenka. - ras ambobT! veraferi gavige. ratom... ho, Tumca, ratom ki ara... ai, ase uecrad... RmerTo, ra sisuleleebs vlaparakob! magram Tqven... nastenka saSinlad daibna. loyebi auwiTlda, Tvalebi daxara. - ra SemiZlia gavakeTo, nastenka?Aar vici, rogor moviqce! damnaSave var, borotad gamoviyene... da mainc... ara! ar var damnaSave! merwmuneT, guli meubneba, vgrZnob, rom arasdros gawyeninebT, ubralod ver SevZleb Seuracxyofis moyenebas TqvenTvis! mudam Tqveni megobari viyavi, axlac megobrad vrCebi, arasdros aravisTvis, arafrisTvis miRalatia. metireba, cremlebi maxrCobs nastenka... Tumca, vis ras uSavebs Cemi cremlebi... cremlebi? cremlebi amoSreba... - dajeqiT, - miTxra da ZaliT damsva skamze, - RmerTo Cemo! - ara! ar davjdebi. aq darCena aRar SemiZlia, Tqven Cemi danaxvac ar gindaT, ubralod yvelafers getyviT da waval. ar mindoda gagegoT, rom miyvarxarT, es Cemi saidumlo unda yofiliyo, sakuTari egoizmi Tavs ar unda momexvia TqvenTvis. ara! ver moviTmine. Tqven TviTon daiwyeT amis Sesaxeb laparaki, yvelaferSi Tqven xarT damnaSave. da... ar gaqvT ufleba gamagdoT... - ara, arc vapireb, ara! - ambobda nastenka, sawyals ise uWirda sakuTari dabneulobis damalva. - ar gamagdebT? ara? me ki TviTon mindoda gaqceva. aucileblad waval, oRond jer yvelafers vityvi, radgan, rodesac Tqven laparakobdiT, erT adgilze ver vCerdebodi, rodesac tirodiT, imitom (momiteveT, magram davarqmev saxels), rom uaryves Tqveni siyvaruli, vigrZeni, rogor miyvarxarT, ra Zlier miyvarxarT, nastenka!.. ise gavmwardi! gavmwardi imitom, 46. rom Zalian miyvarxarT da mainc verafriT gexmarebiT... guli mewureba, grZnobebis damalva aRar SemiZlia, yvelaferi unda meTqva, nastenka!.. - ho, ho! miTxariT, araferi damimaloT! - Tqva nastenkam da ucnaurad aiqnia xeli. - albaT gikvirT... magram ilaparakeT... da mere me getyviT! mec yvelafers getyviT! - vici, rom gecodebiT, nastenka, ubralod gecodebiT! dakargulis povna SeuZlebelia! erTxel naTqvams veRar damalav! ase ar aris? axla ukve iciT. wertili dasmulia. kargia, Zalian kargi! samyaro mSvenieri gaxda! oRond momismineT. rodesac tirodiT, vfiqrobdi (RmerTo, momeci Zala amovTqva is, rasac vfiqrobdi!). ho, vfiqrobdi (rasakvirvelia, es arasdros moxdeba), vfiqrobdi, rom Tqven... is ukve aRar giyvarT. maSin... sami dRea mxolod momavalze vocnebob! maSin... Zal-Rones ar daviSurebdi da mivaRwevdi mizans - uTuod SegayvarebdiT Tavs. gaxsovT? TviTonve miTxariT, rom ukve TiTqmis giyvarvarT. ho, sul es aris, risi Tqmac mindoda. mxolod isRa darCa saTqmeli, ra moxdeboda maSin, Tuki Tqvenc SegiyvardebodiT. sxva aRaraferi! nastenka, Cemo megobaro, - mimaCnia, rom vagrZelebT megobrobas, - me, rasakvirvelia, erTi ubralo, Cveulebrivi adamiani var, imdenad ususuri, zogadad veravin mamCnevs... raRac uazrobas vlaparakob... dabneulobis bralia. erTi sityviT, im, CemTvis ucxo, adamianSi Seyvarebulic ki ise meyvarebodiT, ise meyvarebodiT, rom... arasdros dagamZimebdaT Cemi siyvaruli. mxolod erT rames igrZnobdiT, igrZnobdiT yoveldRe, yovel wams... rom Cemi siyvaruliT anTebuli guli... keTilSobili, madlierebiT aRsavse guli mxolod TqvenTvis feTqavs. oh, nastenka, nastenka! ar vici, ras merCodiT!.. - nu itirebT, gTxovT, ar minda, rom tirodeT, - miTxra nastenkam da saswrafod wamodga, - wamodiT, adeqiT, wamomyeviT, SewyviteT tirili, - meubneboda da Tavisi cxvirsaxociT mwmendda cremlebs, - ho, wavideT, raRac unda giTxraT... davuSvaT, mimatova, davuSvaT, ukve davaviwydi... ar mogatyuebT - me is jer kidev miyvars... magram, momismineT da mipasuxeT. ai, Tuki Tqven SemiyvardebiT, ufro sworad, Tuki mxolod... RmerTo Cemo! axla rom maxsendeba, rogor gayenebdiT Seuracxyofas maSin, rodesac davcinodi Tqvens siyvaruls, rodesac gaqebdiT imitom, rom ar SegiyvardiT!.. RmerTo 47. Cemo! rogor ver warmovidgine, ratom ver warmovidgine, ra suleli viyavi... kargi, ukve gadavwyvite da yvelafers getyviT... - momismineT nastenka, me axla waval! waval, radgan vxedav... gawvalebT. vxedav, sindisi gqenjniT imitom, rom damcinodiT. me ki ar minda, ar minda Tqveni isedac damZimebuli guli ufro metad... damnaSave var, mSvidobiT! - SeCerdiT, momismineT: cota xans daicadeT! ar SegiZliaT? - ras velodo, rogor? - me is miyvars, magram es gaivlis, unda gaiaros, ar SeiZleba ar gaiaros, ukve vgrZnob, rom male gaivlis... arc ki vici, SesaZloa dResve damTavrdes yvelaferi, radgan me is mZuls. maSin rodesac Tqven CemTan erTad tirodiT, is damcinoda! Tqven xom arasdros gamimetebdiT... ar gamimetebdiT, radgan giyvarvarT, mas ki ar vuyvardi... bolos da bolos mec miyvarxarT... ho, miyvarxarT! ise miyvarxarT, rogorc Tqven giyvarvarT... adrec xom giTxariT, gaxsovT? miyvarxarT imitom, rom masze ukeTesi xarT, masze keTilSobili, imitom rom, rom, rom is... - imdenad Relavda, saTqmeli veRar daamTavra, Tavi mxarze damado, Semdeg mkerdze da mwared aqviTinda. vamSvidebdi, vexvewebodi, Seewyvita tirili, magram ar SeeZlo. xels miWerda, amoisunTqavda Tu ara, meubneboda: "damacadeT, damacadeT, axlave! aRar vitireb! minda giTxraT... ar ifiqroT... imitom ki ar vtiri, rom mecodebiT... ho, male gaivlis..." - rogorc iqna Sewyvita tirili, cremlebi moiwminda da isev gavuyeviT sanapiros. mindoda, davlaparakebodi, magram mexveweboda, cota xans ar amomeRo xma. ase mdumared davdiodiT... bolos da bolos, Zal-Rone moikriba