თეთრი წიგნი - MOD.GOV.GE...3 saqarTvelos Tavdacvis ministris mimarTva...

16
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო თეთრი წიგნი 2017 - 2020

Transcript of თეთრი წიგნი - MOD.GOV.GE...3 saqarTvelos Tavdacvis ministris mimarTva...

1

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

თეთრი წიგნი2017 - 2020

2

3

saqarTvelos Tavdacvis ministris mimarTva

saqarTvelo, regionis winaSe mdgari us-afrTxoebis mwvave gamowvevebis miuxeda-vad, mtkiced dgas evro-atlantikur sazo-gadoebasTan daaxloebis gzaze, rac Cvens moqalaqeebs saSualebas miscems icxovron mSvid da stabilur garemoSi, sadac dacu-li iqneba adamianis ZiriTadi uflebebi da Rirebulebebi. saqarTvelo Zalisxmevas ar iSurebs iyos sando partniori, romelic ganuxrelad icavs sayovelTaod aRiare-bul demokratiul principebsa da adami-anis uflebebs da aris pasuxismgeblobis

mqone moTamaSe saerTaSoriso arenaze. am miswrafebebis gansaxorcieleblad, Cvens qveyanas esaWiroeba mZlavri fari sagareo agresiis Sesakaveblad, arse-bul gamowvevebze sapasuxod da politikuri da socialur-ekonomikuri gan-viTarebisTvis saWiro pirobebis Sesaqmnelad. aRniSnuli miznis misaRwevad ki saWiroa kargad aRWurvili da saTanadod gawvrTnili, maRali sabrZolo mzady-ofnis mqone SeiaraRebuli Zalebi.

qveynis winaSe arsebuli mzardi safrTxeebis gaTvaliswinebiT, Cveni mizania ufro efeqturi Tavdacvis instituciisa da optimalur ZalTa struqturis Seqmna, romelsac xelewifeba arsebul gamowvevebTan gamklaveba, saqarTvelos suverenitetisa da teritoriuli mTlianobis dacva da natosTan sruli Tavse-badobis miRweva.

saqarTvelo, rogorc natos momavali wevri, erTgulia aliansis xelSekrulebis mesame muxlis principebis, rac agresiisgan Tavdacvis mizniT Tavdacvis Ses-aZleblobebis gaumjobesebas gulisxmobs. aqedan gamomdinare, Cven vrCebiT varSavis samitze SeTanxmebuli principebisa da standartebis erTguli. moqni-li da mdgradi SeiaraRebuli Zalebi Sekavebis umniSvnelovanesi komponentia, romelic agresiis Tavidan acilebis saukeTeso saSualebas warmoadgens. es ki gulisxmobs, rom SeiaraRebuli Zalebis transformaciisa da nakisri val-debulebebis Sesrulebis paralelurad, saqarTvelos SeiaraRebulma Zalebma pasuxi unda gasces nebismier pirdapir safrTxes. am kuTxiT, mniSvnelovania Tavdacvis dagegmvisa da marTvis sistemebis integrireba, resursebis gadanaw-

4

ileba mkafiod gansazRvrul prioritetebze da dabalansebuli samxedro Ses-aZleblobebis ganviTareba natosTan da partnior qveynebTan Tavsebadobis amaRlebis paralelurad. Cven vaZlierebT SeiraRebuli Zalebis sabrZolo Ses-aZleblobebs, romlebic mniSvnelovania ara mxolod saqarTvelosTvis, aramed koleqtiuri usafrTxoebis ganmtkicebisTvisac. partniorebTan konsultaciebis Sedegad, SevimuSaveT SeiaraRebuli Zalebis transformaciis xedva, rac momdevno oTxi wlis ganmavlobaSi sabrZolo mzady-ofnis donis amaRlebas isaxavs miznad. xedvis SemuSavebis procesSi gamoikveTa personalis xarjebsa da saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis sabrZolo mzady-ofnis saWiroebebs Soris arsebuli disbalansi. Sesabamisad, dadginda ZiriTadi strategiuli mimarTulebebi, ris safuZvelzec momdevno wlebis ganmavlobaSi moxdeba SeiaraRebuli Zalebis transformaciis procesis warmarTva. gvjera, rom Cveni Zalisxmevis Sedegad miviRebT ufro efeqtur, maRali sabrZolo mza-dyofnis mqone da moqnil SeiaraRebul Zalebs.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

5

Sesavali

saqarTvelos Tavdacvis saministros „TeTri wigni“ uwyebrivi donis konceptual-uri dokumentia, romelic efuZneba erovnuli donis strategiuli dokumentebiT gaweril Rirebulebebs, interesebs, safrTxeebs da gansazRvravs Tavdacvis samin-istros da SeiaraRebuli Zalebis (sSZ) strategiuli ganviTarebis prioritetul mimarTulebebsa da amocanebs 2017-2020 wlebisTvis.

dokumenti miznad isaxavs Zlieri da efeqturi Tavdacvis uwyebis da Tanamedrove SeiaraRebuli Zalebis Camoyalibebas, romelsac xelewifeba arsebul safrTxeebze reagireba da qveynis usafrTxoebisa da suverenitetis dacva. „TeTri wigni“ aseve moicavs „Tavdacvis strategiuli mimoxilva 2017-2020-is“ (Tsm) procesSi ganxorcielebul ZalTa optimizaciis Sedegebs, dokumentSi Camoyal-ibebul rekomendaciebs da gansazRvravs im RonisZiebaTa pakets, romlebic kriti-kulad mniSvnelovania Tavdacvis sistemis sruli transformaciis, „totaluri Ta-vdacvis“ midgomisa da saqarTvelos mier aRebuli saerTaSoriso valdebulebebis warmatebiT ganxorcielebisaTvis.

kompleqsuri da dinamiuri usafrTxoebis garemos gaTvaliswinebiT, Tavdacvis saministros xelmZRvanelobam gaiTvaliswina partniori qveynebis saukeTeso ga-mocdileba da „Tavdacvis strategiuli mimoxilva 2017-2020“ dokumentSi war-moadgina „totaluri Tavdacvis“ principi, romelic gulisxmobs saxelmwifo re-sursebis farTo da koordinirebul gamoyenebas. „totaluri Tavdacvis“ midgomis ganxorcieleba moiTxovs samoqalaqo Tavdacvis sistemis danergvas, Sesabamisi in-frastruqturis ganviTarebasa da rezervisa da mobilizaciis efeqtiani sistemis Seqmnas.

am mizniT dagegmilia:

• uwyebaTSorisi TanamSromlobis farglebSi uwyebrivi amocanebis gansazRvra da koordinaciis amaRleba;• samxedro-savaldebulo samsaxuris sistemis Tvisobrivi gaumjobeseba;• rezervis da mobilizaciis axali sistemis Camoyalibeba.

„TeTri wigni“ SemuSavda farTo Sidau-wyebriv da uwyebaTaSoris formatSi, Tavdacvisa da usafrTxoebis adgilo-brivi da saerTaSoriso eqspertebis aq-tiuri CarTulobiTa da saerTaSoriso organizaciebTan mWidro konsulta-ciebis Sedegad.

saqarTvelos Tavdacvis saministros axalma administraciam pirveli rigis

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

6

amocanad, arsebuli safrTxeebisa da resursebis gaTvaliswinebiT, SeiaraRebuli Zalebis naklovanebebis identificireba dasaxa, rac Tavdacvis strategiuli mi-moxilva 2017-2020-is (Tsm) farglebSi ganxorcielda. procesSi gamoaSkaravda is ZiriTadi gamowvevebi, romlebic xels uSlida da aferxebda Tavdacvis sistemisa da SeiaraRebuli Zalebis ganviTarebis process, kerZod:

• qvedanayofebis sabrZolo mzadyofnis arasakmarisi done

• biujetis (resursebis) arasaTanado ganawileba

• institucionaluri problemebi

zemoaRniSnuli problemebis gaTvaliswinebiT, gamoikveTa xuTi strategiuli mimarTuleba. TiToeuli maTgani, Tavis mxriv, aerTianebs RonisZiebaTa jaWvs, romelTa efeqturi ganxorcielebis SemTxvevaSi, SesaZlebeli iqneba Tavdacvis sistemis efeqturi transformacia momavali oTxi wlis (2017-2020) ganmavlobaSi.

strategiuli mimarTulebebi:

• strategiuli marTva - gulisxmobs uwyebaTSorisi TanamSromlobis gaRrmave-bas resursebis efeqtianad ganawilebis mizniT, aseve, Tavdacvis dagegmvisa da marTvis sistemebis integraciis xarisxis amaRlebas dasaxuli prioritetebis mixedviT;

• SeiaraRebuli Zalebis optimizacia - miznad isaxavs samxedro Sesa-Zleblobebis optimaluri balansis Seqmnas da qvedanayofebis optimaluri struqturis formirebas;

• SeiaraRebuli Zalebis mzadyofna - miznad isaxavs personalis, aRWurvilo-bis, ganaTleba/wrTvnebisa da mzadyofnis sistemur gaumjobesebas;

• instituciuri ganviTareba - miznad isaxavs saqarTvelos Tavdacvis saminis-tros marTvis meqanizmebis gaumjobesebas SeiaraRebuli Zalebis efeqturi funqcionirebisTvis;

• mravalmxrivi da ormxrivi TanamSromloba - miznad isaxavs, rogorc natos-Tan da partnior qveynebTan TanamSromlobis ganmtkicebas da Tavsebadobis gazrdas, aseve, saqarTvelos mier aRebuli saerTaSoriso valdebulebebis Sesrulebas.

xsenebuli strategiuli mimarTulebebisa da zogadad, transformaciis procesSi miRweuli progresisa da instituciuri mdgradobis uzrunvelsayofad, Tavdacvis saministrosa da generaluri Stabis xelmZRvaneloba ganaxorcielebs mudmiv moni-torings.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

7

strategiuli mimarTulebebi

warmodgenili xuTi mimarTuleba aerTianebs Tavdacvis dagegmvisa da marTvis kri-tikul elemenetebs. TiToeul mimarTulebas gaaCnia saboloo mizani da maT misaRw-evad gansaxorcielebeli RonisZiebebi (ix. grafikuli gamosaxuleba).

1. strategiuli marTva

grZelvadiani dagegmvis procesSi, saqarTvelos Tavdacvis uzrunvelyofisa da Tavdacvis sistemis efeqtiani muSaobisTvis kritikul mniSvnelobas iZens Sesa-Zleblobebis sistemuri analizi. Sesabamisad, Tavdacvis dagegmvis procesis sworad warmarTvisTvis saWiroa droulad ganxorcieldes saxelmZRvanelo dokumentebis ganaxleba, rac uzrunvelyofs arsebul da potenciur gamowvevebze jerovani rea-girebisTvis axali midgomebis, xedvebisa da gegmebis generirebas. aRniSnuli miznis misaRwevad saWiroa muSaobis warmarTva Semdegi ZiriTadi mimarTulebebiT:

2017 wlis RonisZiebebi:

• erovnuli samxedro strategia - dokumenti SemuSavdeba uwyebaTaSorisi samuSao jgufis mier, sadac ganisazRvreba Tavdacvis saministrosa da Sei-araRebuli Zalebis misia, amocanebi da samxedro SesaZleblobebi, romlebic saWiroa qveynis teritoriisa da mosaxleobis dasacavad. aseve, dokumentSi ganisazRvreba sxva saxelmwifo uwyebebis roli qveynis Tavdacvis uzrunvel-sayofad.

• Tavdacvis transformaciis gegma 2017-2020 - dokumenti aerTianebs Tav-dacvis sferoSi oTxi wlis ganmavlobaSi dagegmil yvela im RonisZiebas, ro-melic emsaxureba SeiaraRebuli Zalebis ganviTarebas, rogorc sabrZolo

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

8

SesaZleblobebis, aseve instituciuri mdgradobisa da saerTaSoriso val-debulebebis Sesrulebis TvalsazrisiT. gegma aseve moicavs SeiaraRebuli Zalebis struqturul transformacias Tavdacvis strategiuli mimoxilvis dokumentis Sesabamisad.

• ministris yovelwliuri direqtivebi/saxelmZRvanelo 2017 - dokumenti damtkicdeba 2017 wlis pirvel naxevarSi da masSi detalurad gaiwereba Tav-dacvis saministroSi erTi wlis manZilze gansaxorcielebeli RonisZiebebi.

• grZelvadiani Sesyidvebis strategia - dokumentSi ganxilulia Zalebis uwyveti da Tanmimdevruli ganviTarebisTvis ZiriTadi TavdacviTi sistemebis Sesyidvebis alternativebi da gansazRvrulia maTi prioritetizacia.

• Tavdacvis programebis saxelmZRvanelo 2018-2021 - dokumenti asaxavs dage-gmvis periodSi dadgenil resursebriv-finansur parametrebs da warmoadgens miTiTebebs Tavdacvis saministros programis koordinatorebisTvis/mene-jerebisTvis, raTa moxdes programebis SemuSaveba „TeTr wigns“-sa da „min-istris yovelwliuri direqtivebis/saxelmZRvanelo“-Si gansazRvruli pri-oritetebis Sesabamisad.

2017-2020 wlebis RonisZiebebi

• erovnuli usafrTxoebis mimoxilvis procesi - 2018-2020 wlebSi Tavdacvis saministro, sxva uwyebebTan erTad, aqtiurad iqneba CarTuli konceptualu-ri dokumentebis (erovnuli usafrTxoebis koncefcia, safrTxeebis Sefasebis dokumenti) ganaxlebis mizniT Seqmnil uwyebaTSoris formatebSi.

• uwyebaTSorisi koordinaciis meqanizmebis (amocanebisa da RonisZiebebis) daxvewa - moicavs rig RonisZiebebs, romlebic emsaxureba krizisuli (rogorc saomari, aseve arasaomari) situaciebis dros moqnil da gamowvevebze orien-tirebuli sistemis gamarTvas, sadac TiToeuli saxelmwifo uwyeba warmodge-nili iqneba, rogorc saerTo TavdacviTi politikis nawili. aRniSnuli sistema unda aerTianebdes drosa da sivrceSi gaTvlil konkretul gegmebsa da amo-canebs.

• erTiani monacemTa bazis Seqmna - iTvaliswinebs ganaxlebadi monacemTa bazis Seqmnas, romelSic aisaxeba TiToeuli uwyebis SesaZleblobaTa CamonaTvali krizisebisa da omis dros. amasTan, momdevno oTxi wlis ganmavlobaSi unda momzaddes ara mxolod saxelmwifo struqturebis, aramed im kerZo kompa-niebis xelT arsebuli resursebisa da maragebis sruli nusxa, romelic mniS-vnelovania saxelmwifo Tavdacvis organizebisaTvis.

• wvrTnebis Catareba strategiul doneze uwyebaTSoris TanamSromlobisa da koordinaciis mizniT - saqarTvelos SeiaraRebul Zalebs dagrovili aqvs strategiuli donis swavlebebis Catarebis gamocdileba (swavleba „didgori“, „info“). saWiroa moxdes miRebuli Sedegebis analizi da maT safuZvelze gamov-

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

9

lenili naklovanebebis gamosworeba marTvisa da kontrolis arsebul siste-maSi. am kuTxiT, saWiroa gaizardos uwyebaTSorisi swavlebebis sixSire Tav-dacvisTvis saxelmwifo mzaobis uzrunvelsayofad.

• sainformacio sivrceSi TanamSromlobis meqanizmebis daxvewa - arsebuli gamowvevebisa da safrTxeebis gaTvaliswinebiT, saqarTvelosTvis mniSvnelo-vani iqneba sainformacio sivrcis dacva da misi Seuferxebeli funqcionire-ba. vinaidan sainformacio garemo warmoadgens im ganzomilebas, romelSic moqmedeba mimdinareobs samxedro moqmedebebis dawyebamdec, mniSvnelovania, mSvidobianobis periodSi moqmedebis erTiani strategiisa da standartuli procedurebis SemuSaveba da koordinirebaze pasuxismgebeli struqturuli erTeulis dadgena.

2. ZalTa optimizacia

Tavdacvis saministrosa da SeiaraRebuli Zalebis ricxovnobisa da struqturis gansazRvris konceptualur CarCos warmoadgens Tavdacvis „strategiuli mimox-ilvis dokumenti“. ZalTa optimaluri struqturis gansazRvra safrTxeebis, arse-buli SesaZleblobebisa da resursebis kompleqsuri analizis Sedegad xdeba. amde-nad, aRniSnuli mimarTulebiT gansaxorcielebeli ZiriTadi RonisZiebebi asaxulia Tsm 2017-2020-is dokumentSi.

aRsaniSnavia, rom ZalTa optimizaciam SesaZlebeli gaxada winamdebare dokumentSi gansazRvruli strategiuli mimarTulebebisa da „totaluri Tavdacvis“ uzrunve-lyofisTvis aucilebeli RonisZiebebis Semdgomi ganxorcieleba.

2017-2020 wlis RonisZiebebi

• ZalTa marTvis sistema - Tavdacvis SezRuduli resursebis optimalurad ga-moyenebis mizniT, aucilebelia ZalTa marTvis funqcionirebadi sistemis dan-ergva, rac uzrunvelyofs ZalTa ganviTarebas, modernizaciasa da marTvas. es aseve xels uwyobs kritikulad mniSvnelovani funqciebis ganviTarebas, ro-goricaa ZalTa adekvaturi dakompleqteba, aRWurva, wvrTnebi da SenarCuneba.

• Tavdacvis resursebis marTvis sistemis institucionalizacia - resurse-bis marTvis efeqtiani sistema mniSvnelovania Tavdacvis transformaciis farglebSi dagegmili RonisZiebebis Sesabamisi finansuri da sxva resursebiT uzrunvelyofisTvis. amisTvis ZiriTad instruments warmoadgens „Tavdacvis programebis saxelmZRvanelos“ SemuSaveba yoveli sabiujeto wlis dawyebis win.

• rezervis da mobilizaciis axali sistemis Camoyalibeba - „totaluri Ta-vdacvis“ principis erT-erTi Semadgeneli nawilia efeqturi rezervisa da mobilizaciis sistema. am mimarTulebiT dagegmilia arsebuli koncefciis gadaxedva, ganaxleba da damtkiceba. koncefcia warmoadgens samxedro rezer-vis generirebisa da swrafi mobilizebis safuZvels. dokumenti uzrunvely-

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

10

ofs rezervis sistemis maqsimalurad martiv da moqnil organizebas, materi-aluri, finansuri da adamianuri resursebis TvalsazrisiT da marTvisa da kontrolis Tavsebadobas SeiaraRebul ZalebTan. koncefcia iTvaliswinebs samkomponentiani rezervis sistemis SemoRebas (SeiaraRebuli Zalebis, teri-toriuli da specialistebis rezervi) SeiaraRebuli Zalebis mxardasaWerad. dokumentis proeqti sazogadoebas mimdinare wels waredgineba, 2018 wels ki dagegmilia sapilote programis amuSaveba.

3. ZalTa mzadyofna ZalTa maRali mzadyofna saqarTvelos Tavdacvisunarianobis, qveynis suverenite-tisa da teritoriuli mTlianobis uzrunvelyofis gadamwyveti faqtoria. am mimar-TulebaSi gaerTianebulia personalis dakompleqtebis, SeiaraRebisa da aRWurvi-lobis, sabrZolo momzadebis, wvrTnebis Catarebisa da qvedanayofebis mzadyofnis SenarCunebis elementebi. amasTan erTad, momavali oTxi wlis manZilze sabrZolo mzadyofnis donis amaRlebis saqmeSi mniSvnelovan rols Seasrulebs „saqarTvelos mzadyofnis programa“ (GDRP).

SezRuduli resursebis gaTvaliswinebiT, SeiaraRebuli Zalebis mzadyofnis do-nis amaRlebis mizniT, upiratesoba mieniWeba Semdgomi komponentebis gaumjobese-bas: samanevro (qveiTi, meqanizebuli qveiTi da javSansatanko); sahaero Tavdacva, javSansawinaaRmdego, samxedro-sainJinro (kontrmobiluroba), artileria da sa-dazvervo sistemebi.

2017-2020 wlis RonisZiebebi:

• samxedro-savaldebulo samsaxuris sistemis Tvisobrivi gaumjobeseba - SeiaraRebul ZalebSi gawveuli wvevamdelebi gaivlian srulfasovan sawyis sa-

brZolo momzadebas, rac xels Seuwyobs maT Camoyalibebas srulyofil samx-edro mosamsaxureebad. ganaxlebuli savaldebulo samxedro samsaxuri uz-runvelyofs xarjebis ekonomiurobas, wvevamdelebis sistemiT profesiuli komponentis mxardaWeras da meti personalis momzadebas, rogorc rezervisT-vis, ise sakontraqto -samxedro samsaxurisTvis.

• qvedanayofebis statusisa da Sefasebis angariSgebis sistema (USERS) - ga-naxldeba arsebuli Sefasebis sistemis kriteriumebi, rogoricaa: personali, wvrTna da SenarCuneba.

• saqarTvelos Tavdacvis mzadyofnis programa (GDRP) - saministros xelmZ-Rvaneloba srulad aanalizebs, rom aSS-is mxardaWeriT inicirebuli pro-grama saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis modernizaciisa da Tavdacvis Ses-aZleblobebis gazrdis mniSvnelovan instruments warmoadgens. Sesabamisad, Tavdacvis saministro momdevno oTxi wlis ganmavlobaSi uzrunvelyofs am programiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis efeqtur Sesrulebas da maT re-sursobriv (safinanso-sabiujeto) uzrunvelyofas.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

11

4. instituciuri reformebiTanamedrove da efeqturi Tavdacvis sistemis ganviTarebisTvis aucilebelia ise-Ti RonisZiebebis ganxorcieleba, romelic saqarTvelos Tavdacvis saministros in-stituciur mdgradobas uzrunvelyofs. am mimarTulebiT aRsaniSnavia nato-saqa-rTvelos arsebiTi paketis (SNGP) iniciativebis Sesruleba, rac mniSvnelovnad gaaumjobesebs saqarTvelos Tavdacvis saministros instituciur qmedunariano-bas.

2017-2020 wlebis gansaxorcielebeli RonisZiebebi

• samxedro karieris marTvis sistemis gaumjobeseba - centralizebuli samxe-dro karieris marTvis sistemis danergva iTvaliswinebs piradi Semadgenlobis karieris Tanmimdevruli ganviTarebis mizniT Sesabamisi meTodebisa da pro-cedurebis SemuSavebas. am kuTxiT mniSnelovania centralizebuli daniSvnebi-sa da gadanawilebisTvis axali regulaciebis SemoReba da rekrutirebisa da SenarCunebis gaumjobesebuli programebis danergva.

• samoqalaqo personalis marTvis sistemis ganviTareba - moicavs gamWvir-vale da obieqturi rekrutirebisa da samuSaos Sesrulebis marTvis, agreTve, damsaxurebaze dafuZnebuli profesiuli ganviTarebisa da karieris marTvis RonisZiebebis ganxorcielebas.

• dazvervis sistemis transformaciis gegma - ganaxlebul gegmaSi aisaxeba Sei-araRebuli Zalebis sadazvervo SesaZleblobebis gaumjobesebisTvis saWiro RonisZiebebi (pasuxismgebloba, organizaciuli struqtura, profesiuli gan-viTarebis kursebi, aRWurvilobis modernizacia da infrastruqturuli saW-

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

12

iroebebi). damatebiTi RonisZiebebi moicavs sadazvervo oceulebisa da rek-ognoscirebis aseulebisTvis mniSvnelovani doqtrinis/saxelmZRvaneloebis SemuSaveba-damtkicebas.

• wvrTnebis xarisxis gaumjobeseba - ZiriTadi yuradReba daeTmoba general-uri Stabis ufrosis yovelwliur saorganizacio-meTodur miTiTebebsa da qveiTTa saxelmZRvanelo doqtrinebis SemuSaveba-daxvewas. magaliTad, dage-gmilia qveiTi aTeulis da oceulis, qveiTi aseulisa da batalionis da uSu-alo mxardaWeris saartilerio batalionis saxelmZRvaneloebis SemuSaveba. amasTan erTad, dagegmilia saTanado infrastruqturis mowyoba, amocanis aucilebel davalebaTa nusxis Sesabamisi programebis SemuSaveba-damtkiceba.

• profesiuli samxedro ganaTlebis gaumjobeseba - miznad isaxavs Sei-araRebul ZalebSi iniciativebisa da konkretuli standartebis danergvas, rac xels Seuwyobs serJantebisa da oficrebis profesiuli ganviTarebis pro-gramebis daxvewas da SeiaraRebul ZalebSi liderobis unar-Cvevebis ganvi-Tarebas.

• ssip daviT aRmaSeneblis saxelobis saqarTvelos erovnuli Tavdacvis aka-demia - akademiis farglebSi moxdeba oficris Sualeduri da umaRlesi samxe-dro ganaTlebis saganmanaTleblo programebis Semdgomi daxvewa da maTi Sei-araRebuli Zalebis saWiroebebze morgeba, iseve rogorc samecniero kvleviTi saqmianobisTvis saWiro safuZvlis Cayra.

• saerTo-sajariso momzadebis centri - samxedro specializaciis skolebis Tavmoyra centrSi xels uwyobs samxedro mosamsaxureTa (oficerTa) profesi-uli donis amaRlebas da wvrTnisa da ganaTlebis xarisxobriv gaumjobesebas.

• Tavdacvis instituciuri aRmSeneblobis skola (DIB) - profesiuli ganvi-Tarebisa da unar-Cvevebis amaRlebis mizniT didi yuradReba daeTmoba arsebi-Ti paketis iniciativis - Tavdacvis instituciuri aRmSeneblobis skolis gan-viTarebis perspeqtivebs. aRsaniSnavia, rom aRniSnuli skolis programebiTa da kursebiT isargebleben sxva uwyebebis is TanamSromlebic, romelTa saqmia-noba Tavdacvisa da usafrTxoebis sferos ukavSirdeba.

• logistikuri mxardaWera - dagegmilia logistikis koncefciis, SeiaraRebu-li Zalebis „gaerTianebuli publikacia 4.0 logistika“ da qveiTi uzrunve-lyofis batalionis saxelmZRvanelos gamocema. aseve SNGP-is logistikuri SesaZleblobebis ganviTarebis proeqtis farglebSi moxdeba saqarTvelos „maspinZeli qveynis mxardaWeris SesaZleblobebis“ gaZliereba da miRebis, gan-Tavsebisa da gadaadgilebis saSualebebis gaumjobeseba.

• Tavdacvis saministrosa da SeiaraRebuli Zalebis socialuri da samed-icino momsaxureba - am sferoSi Tavdacvis saministro gaagrZelebs saer-TaSoriso standartebis Sesabamisi socialuri da samedicino momsaxurebis uzrunvelyofas samxedro mosamsaxureebis, samoqalaqo pirebis, daWrili da daSavebuli jariskacebisa da maTi ojaxis wevrebisaTvis.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

13

• informaciuli sistemebi/kiberusafrTxoeba - INFOSYS-is ganaxlebuli geg-ma xels Seuwyobs SeiraRebuli Zalebis Tanamedrove marTvisa da kontrolis sistemis kargad daculi komunikaciebiTa da sainformacio kvanZebiT uzrun-velyofas. amasTan, aRniSnuli gegmis mixedviT ganxorcieldeba prioritetul mimarTulebebze resursebis gadanawileba da krizisisa da omis dros standar-tuli operatiuli procedurebis daxvewa.

• resursebis marTva da angariSgeba - finansebis marTvis, gamWvirvalobisa da angariSvaldebulebis gaumjobesebis mizniT, gagrZeldeba procedurebis ga-naxleba finansTa saministros miTiTebebis mixedviT. „Tavdacvis programebis saxelmZRvanelos gamoqveyneba“ uzrunvelyofs 2018 wlis Tavdacvis biujeti-sa da momdevno sami saprogramo wlis safinanso dagegmvas, iseve rogorc, biu-jetis aRsrulebis procesis monitorings.

5. saerTaSoriso/ormxrivi TanamSromloba

saqarTvelo mtkiced ganagrZobs evro - atlantikur struqturebSi integracias, erTguli rCeba da mniSvnelovani wvlili Seaqvs saerTaSoriso mSvidobisa da usa-frTxoebis ganmtkicebis saqmeSi.

saqarTvelos mWidro TanamSromloba natos wevr saxelmwifoebTan da partnior qveynebTan da am TanamSromlobis farglebSi arsebuli programebi (ANP, PARP, SNGP) xels uwyobs samxedro SesaZleblobebis ganviTarebas, Tavdacvis sistemis mdgra-dobas da aliansis wevr da partnior qveynebTan urTierTavsebadobis amaRlebas. am mimarTulebiT mniSvnelovania saqarTvelos mier nakisri valdebulebebis Ses-ruleba, saerTaSoriso misiebSi, saerTaSoriso da ormxriv swavlebebSi monawileoba:

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

14

• saqarTvelo ganagrZobs natosTan partniorobis arsebuli meqanizmebis efeqtur gamoyenebas. natos wevri saxelmwifoebisa da partniori qveynebis eqspertebTan mWidro TanamSromlobiT grZeldeba nato-saqarTvelos arsebi-Ti paketiT (SNGP) gaTvaliswinebuli 15 iniciativis ganxorcieleba. Tavdacvis ganviTarebis prioritetebze dayrdnobiT ganisazRvra arsebiTi paketis Ti-Toeuli RonisZiebis konkretuli Sedegi da moxda maTi sinqronizacia Tav-dacvis saministros yvela arsebul strategiul dokumentTan da ormxrivi da mravalmxrivi partniorobis formatebTan.

• saqarTvelo erTguli rCeba natos swrafi reagirebis ZalebSi (NRF) monawile-obis miRebis valdebulebis erTi aseulis SemadgenlobiT da gamoxatavs mza-dyofnas, gaagrZelos monawileoba „mtkice mxardaWeris misiaSi“ (RSM) 2018 wlis gazafxulis CaTvliT. saerTaSoriso usafrTxoebis tendenciebisa da Ta-vdacvis sistemaSi mimdinare transformaciis gaTvaliswinebiT, saqarTvelo Tavis partniorebTan erTad ganixilavs „mtkice mxardaWeris misiaSi“ monawil-eobis detalebs, dReisTvis SeTanxmebuli vadebis gasvlis Semdegac.

• saqarTvelosa da amerikis SeerTebul Statebs Soris xelmowerili CarCo do-kumenti „saqarTvelosa da amerikis SeerTebul Statebs Soris Tavdacvisa da usafrTxoebis sferoSi TanamSromlobis gaRrmavebis Sesaxeb“ xels uwyobs saqarTvelos Tavdacvis sistemis kritikuli mimarTulebebis stabilur ganvi-Tarebas. am kuTxiT aRsaniSnavia saqarTvelos Tavdacvis mzadyofnis program-is (GDRP) efeqturi ganxorcieleba.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

15

• saqarTvelos Tavdacvis saministro acnobierebs saqarTvelo-evrokavSirs Soris 2014 wels xelmowerili asocirebis SeTanxmebisa da asocirebis dRis wesrigis farglebSi aRebuli valdebulebebis Sesrulebis mniSvnelobas. Sesa-bamisad, Tavdacvis saministro agrZelebs malisa da centraluri afrikis res-publikaSi evrokavSiris erTiani usafrTxoebisa da Tavdacvis politikis (CSDP) farglebSi warmoebul krizisebis marTvis operaciebSi/misiebSi monawileobas.

• partnior da regionul qveynebTan erTad dagegmili ormxrivi wvrTnebi gaz-rdis saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis mzadyofnisa da sabrZolo Sesa-Zleblobebis dones. saqarTvelo ganagrZobs mravalerovnuli wvrTnebis (NOBLE PARTNER, AGILE SPIRIT, SEA BREEZE, RAPID TRIDENT, VIKING, nato-saqarTvelos swavleba) maspinZlobas, raTa gadadgas damatebiTi nabijebi natosa da part-nior Zalebis standartebTan Tavsebadobis amaRlebis kuTxiT. regionuli Ta-namSromlobisa da urTierTobebis gaRrmavebis mizniT aRsaniSnavia, TurqeTi -saqarTvelo-azerbaijanis sammxrivi samxedro swavleba.

• usafrTxoebis axali realiebis gaTvaliswinebiT, saqarTvelo, rogorc natos „gaZlierebuli SesaZleblobebis partniori“ (Enhanced Opportunity Partner) es-wrafvis ganaviTaros praqtikuli TanamSromlobis sasargeblo formatebi Savi zRvisa da samxreT kavkasiis regionis usafrTxoebisa da stabilurobis uzrun-velyofis sakiTxebTan dakavSirebiT.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020

16

resursebis marTva

SeiaraRebuli Zalebis optimizaciis procesSi gamoikveTa arsebuli resursebis Se-usabamoba SeiarRebuli Zalebis winaSe dasmul amocanebsa da sabrZolo mzadyofnis moTxovnebTan. Sesabamisad optimizaciis Sedegad gamoTavisuflebuli finansuri resursi gadanawilda Zalebis operatiul moTxovnebze, rac iTvaliswinebs Sei-araRebis modernizacia/Sesyidvasa da sabrZolo mzadyofnis komponentebis dakmay-ofilebas.

Tavdacvis biujetis saprognozo maCvenebeli konservatiuli midgomiT ganisaz-Rvra (ix. grafikuli gamosaxuleba N2). kerZod, Tavdacvis biujetis Wers zemoT moTxovnasa da Wers Soris arsebuli sxvaobis saSualo maCvenebeli 2013-2017 wleb-Si, eqstrapolirda „qveynis ZiriTadi monacemebis da mimarTulebebis 2017-2020 wlebis“ dokumentis (gadamuSavebuli variantis) monacemebze. amasTan, biujetis oTxwliani prognozi iTvaliswinebs saqarTvelos 2017 wlis saxelmwifo biujetis kanonis danarTSi („ZiriTadi ekonomikuri da finansuri indikatorebi“) nominalu-ri mTliani Sida produqtis zrdis Tanafardobas Tavdacvis xarjebis saprocento maCvenebelTan.

im SemTxvevaSi Tu Tavdacvis biujeti acdeba (gaizrdeba) konservatiulad progno-zirebuli biujetis maCveneblebs, damatebiTi Tanxebi gamoiyofa SeiaraRebuli Za-lebis modernizaciisTvis arsebuli gegmebis ganxorcielebaze.

Tsm-s dokumentiT gansazRvruli biujetis saprognozo maCveneblebi

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თეთრი წიგნი 2017 - 2020