Download - Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

Transcript
 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  1/34

  Leksion 4: Ekonomiksi i mireqenies

  Analiza e Politikave Publike

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  2/34

  Ekonomiksi i mireqenies Eshte pika e nisjes per cdo analize politikash publike.

  Menyre shume e dobishme per te oranizuar mendimet tuajalidhur me e!ektet e politikave publike" ne terma per#timeshapo kostosh.

  Perku#zimi

  Eshte disiplina qe i perjijet pyetjes: Cpamje duhet te keteekonomia nese do te sigurohej mireqenia pershoqerine ne teresi?

  Perqasja:

  Paraqitja e pre!erencave

  $erkesa individuale dhe teprica e konsumatorit $erkesa ne tre

  $osto dhe cmime

  %!erta ne tre dhe ekuilibri

  &e mirat publike dhe eksternalitetet

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  3/34

  Paraqitja e pre!erencave Analizimi i pre!erencave individuale nuk eshte i

  thjeshte" sepse nuk mund te matim direkt kenaqesinee secilit na konsumi i dickaje.

  Per kete arsye" ekonomistet kane ndertuar konceptine 'dobishmerise.

  Dobishmeria eshte nje !unksion matematikor qesherben per te paraqitur konceptin e pre!erences P qele(ohet: )*+ P ),+ )do te thote me pelqen me shume *

  sesa ,+.

  -unksioni i dobishmerise eshte i tille qe: nese )*+ P ),+atehere )*+ /),+. &re jane mundesite: )*+ / ),+")*+ 0 ),+ dhe )*+ 1 ),+. 2asti i !undit eshteshume 3 rendesishem sepse perku#zon indiferencen

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  4/34

  Pre!erencat: !unksioni idobishmerise

  A ekzistojne !unksione dobishmerie qe mund te paraqesinpre!erenca te shumellojshme Po" nese plotesohen kushtete meposhtme.

  Pre!erencat jane te plota: individi duhet te zjedhe patjeter

  nje mes tre mundesive 'me pelqen me shume *5" 'mepelqen me shume ,5 ose 'jam indi!erent56

  Pre!erencat jane tranzitive: nese )*+ P ),+ dhe ),+ P )7+atehere )*+ P )7+

  Pre!erencat jane te panopshme: 'me shume5 eshte

  jithmone me mire se 'me pak5. $jo quhet ndryshe dhe'monotoni5: nje shporte )4" 4+ eshte me mire se nje )8" 8+

  Permbushja e pre!erencave ka dobishmeri mar(hinalezvoeluese: sa me shume te kem na nje mall aq me pake vleresoj nje njesi shtese te atij malli.

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  5/34

  Pre!erencat: !unksioni idobishmerise9isa me mire "disa me keq Pika qe jane me

  mire

  )kane me shume

  na secili mall sesa A+

  Pika qe jane me keq

  )kane me pak na secili

  mall se A+

  9isa me mire

  disa me keq

  Piken A mund ta krahasojme lehte me

  pikat qe ndodhen ne kuadrantin 'memire5 dhe 'me keq5. Po si ta

  krahasojme A me " ; dhe 9

  &hemi se meqenese ka nje bashkesipikash qe jane qartazi me mire se A

  dhe nje bashkesi pikash qe janeqartazi me keq se A" midis ketyre dy

  bashkesive duhet te kete nje ku#ndares. Pikat qe ndodhen ne kete

  ku# ndares paraqesin dobishmeri tenjejte per individin: $urba e

  3ndi!erences

  A

  9

  ;

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  6/34

  Pre!erencat: norma e zevendesimit

  do pike e ku#rit ndares paraqet balancimin midisnjerit mall dhe tjetrit. Emri teknik i ketij balancimieshte norma mar(hinale e zevendesimit )M2 do te thote'ndryshim5. =a ana intuitive" M2< na thote se sa

  lule do individi ne kembim te nje arme" duke qeneindi!erent mes dy shportave te konsumit.

  Pyetja mbetet: si do zjedhim mes pikes A dhepikave ;" dhe 9

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  7/34

  Pre!erencat: kurba e indi!erencesLule

  2enditja e pre!erencave:

  )A+ P );+: monotoni

  )+ P )A+: monotoni

  )9+ P )A+: varet na M2&?>q1 >)q+? >q kostoja mar(hinale ose kostojae nje njesie me teper" cilado qo!te sasia e prodhuar.

  =ese kostoja mar(hinale eshte nen koston mesatare"

  atehere kostoja mesatare vjen duke u ulur6 nesekostoja mar(hinale eshte siper kostos mesatare"kostoja mesatare vjen duke u rritur. )shiko #uren+

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  21/34

  $ostoja" cmimi" ekuilibri!are ndodh me kostot e prodhimit-irma ka disa kosto #kse" te cilat 3 shperndan ne njesite e prodhuara"

  prandaj kostoja mesatare vjen duke u ulur. Me rritjen e sasise se prodhuar"ne nje moment te caktuar kostoja mesatare rritet sepse kostot mar(hinale#llojne te rriten" per arsye se perdorimi i disa !aktoreve behet jo e#cent.Per kete arsye" ka nje sasi te caktuar prodhimi ku kostoja mesatare arrinminimumin e vet dhe bashkohet me kurben e kostos mar(hinale )A1M+.

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  22/34

  %!erta

  $urba e o!ertes: eshte radhitja esasive te prodhuara na #rmasipas cmimit te treut. Ajoparaqitet na pjesa e kurbesM qe ndodhet mbi A )cmimbaraz me kosto mar(hinale+.

  $urba e o!ertes ka drejtim rrites:sa me 3 larte cmimi aq me emadhe sasia e o!ruar ne trena #rma.

  Oferta totale e treut nukeshte je tjeter vecse shuma e

  sasive te o!ruara na cdo#rme me nje cmim te caktuartreu.

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  23/34

  Percaktimi i cmimit teekuilibrit

  !are ndodh na kombinimi 3 sjelljes se konsumatoreve dheprodhuesve

  $jo shihet ne #uren ne !aqen tjeter. $emi tre cmime: Pl)loO?ulet+" Ph )hih?larte+ dhe P eq )ekuiliber+

  Pl: =e kete cmim" sasia e kerkuar eshte me e madhe se

  sasia e o!ruar" cmimi rritet" me shume #rma hyjne ne tre"kerkesa ulet )me cmim me te larte+.

  Ph: #rmat prodhojne me shume se cKkerkohet nakonsumatoret" #rmat prodhojne stoqe" me kalimin e kohesato ulin cmimin per te shitur stoqet" kerkesa rritet.

  $eto dy levizje na cojne ne piken e ekuilibrit te tregut. =epiken e ekuilibrit" sasia optimale e prodhuar na #rmateshte e barabarte me sasine optimale per konsum naindividet. Ajo qe prodhohet eshte baraz me ate qe shitet.

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  24/34

  Percaktimi i cmimit teekuilibrit

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  25/34

  &e mirat publike dhe eksternalitetet

  &e mirat publike: zero kosto mar(hinale dheperjashtim na konsumi i veshtire.

  &e jithe ata qe per#tojne na nje e mirepublike konsumojne te njejten sasi te saj"

  pavaresisht se c!are vlere i japin konsumitte produktit.

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  26/34

  Ekuilibri i Lindahl

  Erik Lindahl" ekonomist suedez )8+Meqenese nuk mund te ndryshojme sasine e

  konsumuar" mbetet vetem te ndryshojme cmimin"qe ne kete rast eshte shuma e taksave qe pauan

  secili.jetja e ekuilibrit te Lindahl ka dy pjese.

  E para" jejme piken e prerjes se kerkeses totaleme o!erten totale te mallit )tani kerkesa totaleeshte shuma vertikale e kerkesave individuale"Pi)+" ku nuk ndryshon+.

  E dyta: percaktimi i shumes se taksave qe dopauaje secili. $jo eshte pjesa me e veshtire.

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  27/34

  Ekuilibri 3 Lindahl

  =je menyre eshte te perdorim in!ormacionin qe navjen na kurbat e kerkeses se individeve per mallin

  publik" qe shprehin 'deshiren per te pauar5 tesecilit per nje sasi te caktuar te mallit te o!ruar

  )konstante per te dy+ )shiko #uren ne !aqen tjeter+.

  Problemi: eshte e veshtire te percaktohet deshira perte pauar. donjeri do deklaroje nje vlere me te uletsesa deshira e vertete per te pauar" sepse do te

  pauaje me pak taksa. 2ezultati eshte nje nenCprodhim 3 mallit publik.

  Menyra e dyte: ndarja e kostos mes individeve permes

  vendosjes se nje sistemi te mbledhjes se taksaveduke perdorur autoritetin detyrues te shtetit .

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  28/34

  '9rejtesia5 e nje sistemi taksash

  $a dy parime kryesore qe perdoren per tevleresuar drejtesine dhe barazine etaksave:

  ;arazia vertikale: personat me a!tesi me te

  madhe per te pauar kontribuojne per njepjese me te madhe ne #nancimin e temirave publike6

  ;arazia horizontale: personat me te njejtata!tesi per te pauar dhe ne te njejtatkushte kotribuojne njelloj ne #nancimin emallrave publike

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  29/34

  9rejtesia e taksave

  ;arazia vertikale: sistem taksimi proresiv;arazia horizontale: sistem taksimi qe i

  trajton te jitha burimet e pasurise njelloj

  3ndikatore te 'drejtesise5 se taksave:

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  30/34

  9e!ormimet: taksat dhesubvencionet

  $ater lloj de!ormimesh te treut na nderhyrja eqeverise.

  . &aksat mbi shitjen. &aksa rrit cmimin e treut temallit. 3ne#cenca Paretiane rrjedh na !akti qe nemunese te takses konsumatoret do te ishin te

  atshem te blenin me nje cmim me te larte se kostomar(hinale. &aksa rrit koston ne menyre arti#ciale.9e!ormimi ne kete rast shkakton zvoelim teteprices se konsumatorit.

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  31/34

  9e!ormimet: taksat dhesubvencionet

  F.

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  32/34

  9e!ormimet: taksat dhesubvencionet ra#ke

  P tj dh htj

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  33/34

  Pyetje dhe ceshtje perdiskutimZgjidhni me shkrim ushtrimet e meposhtme.. 3majinoni nje konsumator qe ka te ardhura totale prej GJJJ dhe dy

  mallra per te blere" pica dhe haviar. mimi i nje pice eshte G8 ndersacmimi i haviarit eshte GI )JJ r+.

  a+ nese konsumatori yne e shpenzon jithe bu(hetin e vet per te blere

  pica" sa te tilla mund te bleje Po nese i shpenzon te jitha parate per

  haviar -ormoni ekuacionin e vijes se bu(hetit qe bashkon dy pikat qejetet me lart. &reoni ne kete ra#k bashkesine e shportave te

  konsumit qe mund te perballoje konsumatori me bu(hetin e vet.

  b+ Qizatoni tani kurbat e indi!erences qe paraqesin pre!erenca 'normale5

  te konsumatorit" dmth monotone" tranzitive dhe me dobishmeri

  mar(hinale renese.

 • 7/23/2019 Leksion 4 - Ekonomiksi i Mireqenies

  34/34

  Pyetje dhe ceshtje perdiskutim8. Perdorni keto tre kombinime cmimCsasi per te vizatuar nje kurbe kerkese per

  konsumatorin. Qini re qe per te bere kete" te ardhurat totale dhe cmimin ehaviarit e mbajme te pandryshuar. 7hvendosini keto tre pika ne nje ra#k teri" ku ne aksin horizontal eshte sasia e picave dhe ne ate vertikal cmimi ipicave. ;ashkojini pikat me nje vije ose me dy )nese nuk jane ne vije tedrejte+. A eshte kurba e kerkeses qe sapo vizatuat me drejtim zbrites

  4.