Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

31
Gevonden worden in Google Uw doelgroep weet u te vinden Gerrit Hopster | www.dedigitaleregio.nl

description

Deze presentatie heb ik gegeven op Show me the Tools en gaat in op de basis van zoekmachine optimalisatie en webteksten. Goede presentatie voor de beginner.

Transcript of Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Page 1: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Gevonden worden in GoogleUw doe lg roep wee t u te v inden

Gerr i t Hops te r | www.ded ig i ta le reg io .n l

Page 2: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Gerrit Hopster

Page 3: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Onderwerpen

B a s i s v a n z o e k m a c h i n e o p t i m a l i s a t i e

We l ke r e g e l s z i j n e r v o o r w e b t e k s t e n

S t u k j e s c h r i j v e n v o o r e e n b l o g

E x t r a t i p s !

Wat gaan w i j doen

Page 4: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

ZoekresultatenBetaa lde en n ie t be taa lde resu l ta ten

Page 5: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Waarom Google?

9 8 % z o e k t v i a I n t e r n e t n a a r i n f o r m a t i e

9 5 % v a n d e N e d e r l a n d e r s z o e k t m e t G o o g l e

8 5 % v a n d e z o e ke r s d e n k t : t o p p o s i t i e = t o p b e d r i j f

8 7 % v e r g e l i j k t p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v i a G o o g l e

5 9 % g e b r u i k t b i j B 2 B a a n ko p e n G o o g l e a l s s e l e c t i e m i d d e l

Wat doe t Neder land…

Page 6: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Optimalisatie principeDe u i tgangspos i t i e voo r een v indbare b log

Relevantie Techniek Populariteit

Deze 3 factoren vormen de basis voor uw positie in Google

Page 7: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Relevantie

A a n w e z i g h e i d v a n z o e k w o o r d e n

I n t e r n e l i n k s n a a r m e e r i n f o r m a t i e

Ve r w i j z e n a n d e r e n n a a r u w w e b s i t e ?

Hoe re levan t i s uw b log…

Page 8: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Op de paginaWelke onderde len z i j n be langr i j k…

Page 9: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Meer informatieUw webs i te word t re levan te r met i n te rne l i nks

Page 10: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Externe linksL inks van re levan te webs i tes…

Page 11: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Externe linksL inks van re levan te webs i tes…

Page 12: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Maar ookSoc ia l med ia i s be langr i j k…

Page 13: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

OptimalisatieprincipeDe u i tgangspos i t i e voo r een v indbare b log

Relevantie Techniek Populariteit

Deze 3 factoren vormen de basis voor uw positie in Google

Page 14: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Webteksten

G e b r u i k s v r i e n d e l i j k

Z o e k m a c h i n e v r i e n d e l i j k

De pe i l e r s onder een goede teks t voo r he t web

Page 15: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

De lezer

S c a n b a r e t e k s t e n

S n e l d e j u i s t e i n f o r m a t i e

Ko r t e z i n n e n

O v e r z i c h t

Wat v ind t de l e ze r fi jn…

Page 16: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Gebruiksvriendelijk

Ko r t e z i n n n e n

L i j s t j e s

A c t i e v e t e k s t

M e e r i n f o r m a t i e

A l i n e a ’ s e n ko p j e s

Wat ve rhoog t de gebru iksv r iende l i j khe id

Page 17: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Wie heeft er een voorbeeld

D i s c u s s i e w a t v a l t o p ?

Wa t i s g o e d ?

Wa t k a n b e t e r ?

Wa t v i n d t u l a s t i g ?

Mag uw webs i te a l s voo rbee ld d ienen?

Page 18: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Leesbaarheid en vindbaarheid

D e t i t e l v a n d e p a g i n a

Ko p j e s e n t u s s e n ko p j e s

Tr e f w o o r d i n U R L

Z o e k w o o r d d i c h t h e i d

L i j s t j e s

Ko r t e z i n n e n

L i n k j e s i n t e k s t

Essen t iee l i n webteks ten

Page 19: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Leesbaarheid en vindbaarheidDe t i te l i s 60 % van uw v indbaarhe id

Page 20: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Leesbaarheid en vindbaarheidKop jes en tussenkop jes

Page 21: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Leesbaarheid en vindbaarheidTre fwoord in URL

Page 22: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Leesbaarheid en vindbaarheidZoekwoordd ich the id

Ideaal is tussen 2% en 5 %

Page 23: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Leesbaarheid en vindbaarheidL i j s t j e s geb ru iken

Page 24: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Leesbaarheid en vindbaarheid

L ink jes geb ru iken in de teks t

Page 25: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Oefening

T i t e l

Te k s t

Z o e k w o o r d d i c h t h e i d

Ko r t e z i n n e n

Ko p j e s

Welkom sch r i j ven voor uw b log (20 m in )

Page 26: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Vragen?

?

Page 27: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Do not

P a s s i e v e z i n n e n i n l i j d e n d e v o r m

L a n g e z i n n e n s c h r i j v e n

G r o t e b l o k k e n t e k s t s c h r i j v e n

G e e n t u s s e n k o p j e s g e b r u i k e n

S c h r i j v e n i n J a r g o n ( t e n z i j )

K l i k h i e r g e b r u i k e n

K o p p e n a l s I n f o r m a t i e / O v e r i g / D i v e r s e n

N i e t d o e n w a t j e b e l o o f t

Nie t doen t i j dens he t s ch r i j ven voo r uw b log

Page 28: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Do!

S c h r i j f b e k n o p t

1 O n d e r w e r p p e r a l i n e a

Tu s s e n k o p j e s g e b r u i k e n

L i n k e n n a a r m e e r i n f o r m a t i e

A c t i e f s c h r i j v e n

C o n s e q u e n t e s p r e e k s t i j l

C a l l t o a c t i o n n e e m c o n t a c t o p / b e l n u / s c h r i j f u i n

Voora l doen t i j dens he t sch r i j ven voo r uw b log

Page 29: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Meer informatie

www. l i nkbu i ld ing too l .n l

www.websch r i j ven . s ta r tpag ina .n l

www.o la fmo lenaar. com

www.ded ig i ta le reg io .n l

Wat he lp t u om goed v indbaar te z i j n…

Page 30: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

Olaf en GerritOnze con tac tgegevens

Olaf Molenaar

Mob: 06 129 643 29www.olafmolenaar.com

Twitter.com/olaf1965nl.linkedin.com/in/olaf1965

Gerrit Hopster

Mob: 06 249 143 45www.dedigitaleregio.nl

Twitter.com/gerrithopsternl.linkedin.com/in/gerrithopster

Page 31: Zoekmachine optimalisatie + Webteksten MKB

HARTELIJK DANK!

VRAGEN?