Změna právní formy společnosti s ručením omezeným Změna...

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Změna právní formy společnosti s ručením omezeným Změna...

 • Mendelova univerzita v Brně

  Provozně ekonomická fakulta

  Brno 2015

  Změna právní formy společnosti s ručením

  omezeným

  Bakalářská práce

  Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala:

  JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Veronika Dančíková

 • Čestné prohlášení

  Prohlašuji, že jsem tuto práci: Změna právní formy společnosti s ručením ome- zeným vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uve- deny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěreč- ných prací.

  Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 Autorského zákona.

  Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmět- ná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše.

  V Brně dne 20.5.2015 _______________________________

 • Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Michaele Poremské, Ph.D., LLM za

  cenné připomínky, poskytnuté informace, odborné vedení a ochotu při vypracová-

  vání této bakalářské práce.

 • Abstrakt

  Dančíková, V. Změna právní formy společnosti s ručením omezeným. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 2015 Bakalářská práce se zabývá procesem změny právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a to z hlediska právního, účetního a daňového. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická se zabývá právní úpravou společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a změny právní formy. V praktické části je simulován průběh změny právní formy. V závěru jsou shrnuté dopady přeměny na společnost.

  Klíčová slova

  Změna právní formy, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, projekt

  změny právní formy, účetní závěrka, ocenění jmění, základní kapitál

  Abstract

  Dančíková, V. Change legal form in limited lability company. Brno: Mendel University in Brno. 2015 Bachelor thesis was delail on process of change legal form in limited liability com- pany and join-stock company. Details was written on law, accounting and tax therms. Theoretical part are rules of leading of limited liability company and join- stock company and rule sof change of legal form. In the practical part is simulated change of legal form. The final part are summarized impact of change of law form.

  Keywords

  Change of legal form, joint-stock company, limited liability company, project

  change in legal form, financial statements, valuation changes, capital

 • Obsah 5

  Obsah

  1 Úvod, cíl a metodika práce 8

  1.1 Úvod .......................................................................................................................................... 8

  1.2 Cíl ............................................................................................................................................... 8

  1.3 Metodika ................................................................................................................................. 9

  2 Literární přehled 10

  2.1 Obchodní korporace ........................................................................................................ 10

  2.2 Společnost s ručením omezeným ............................................................................... 10

  2.2.1 Založení a vznik společnosti .............................................................................. 10

  2.2.2 Vklad do společnosti ............................................................................................. 11

  2.2.3 Základní kapitál ...................................................................................................... 11

  2.2.4 Podíl ............................................................................................................................. 12

  2.2.5 Podíl na zisku ........................................................................................................... 12

  2.2.6 Orgány společnosti ................................................................................................ 13

  2.3 Akciová společnost .......................................................................................................... 14

  2.3.1 Založení a vznik společnosti .............................................................................. 14

  2.3.2 Akcie ............................................................................................................................ 14

  2.3.3 Vklad a podíl ............................................................................................................. 15

  2.3.4 Podíl na zisku ........................................................................................................... 15

  2.3.5 Základní kapitál ...................................................................................................... 15

  2.3.6 Orgány společnosti ................................................................................................ 15

  2.4 Přeměny obchodních společností .............................................................................. 16

  2.5 Změna právní formy společnosti s ručením omezeným ................................... 16

  2.5.1 Projekt změny právní formy .............................................................................. 16

  2.5.2 Ocenění jmění .......................................................................................................... 18

  2.5.3 Účetní a daňové otázky při přeměně .............................................................. 18

  2.5.4 Náležitosti rozhodnutí valné hromady při změně právní formy: ........ 22

 • Obsah 6

  2.5.5 Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným ............... 23

  3 Vlastní práce 24

  3.1 Charakteristika firmy Rigiform, s.r.o. ....................................................................... 24

  3.1.1 Právní poměry ve společnosti ........................................................................... 24

  3.1.2 Účetní a daňové režimy ........................................................................................ 25

  3.1.3 Důvody pro změnu právní formy ..................................................................... 25

  3.2 Změna právní formy ........................................................................................................ 25

  3.2.1 Lhůty a termíny při změně právní formy ..................................................... 25

  3.2.2 Důležité náležitosti společnosti po změně právní formy........................ 27

  3.2.3 Projekt změny právní formy .............................................................................. 28

  3.2.4 Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem ................................................ 31

  3.2.5 Účetní závěrka a ocenění jmění ........................................................................ 32

  3.2.6 Valná hromada a schválení projektu změny právní formy .................... 33

  3.2.7 Poslední kroky přeměny ..................................................................................... 33

  4 Závěr 34

  5 Použitá literatura 36

  Přílohy 38

 • Seznam tabulek 7

  Seznam tabulek

  Tab. 1 Průběh změny právní formy společnosti Rigiform, s.r.o. 27

  Tab. 2 Povinnost auditu 31

  Tab. 3 Ocenění jmění a povinnost navýšit vlastní kapitál 32

  Tab. 4 Rozvaha k 31.12.2013 společnosti Rigiform, s.r.o. (v tisících Kč) 33

 • Úvod, cíl a metodika práce 8

  1 Úvod, cíl a metodika práce

  1.1 Úvod

  V České Republice můžeme podnikat jako osoba fyzická nebo jako osoba právnic- ká. Právnická osoba si musí vybrat z pěti právních forem podnikání – společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komandit- ní společnost a družstvo. Každá právní forma podnikání má svá specifika, a je důle- žité vybrat si takovou formu podnikání, která bude vyhovovat našim potřebám a požadavkům.

  Kritérii pro volbu podnikání jsou nejčastěji finanční možnosti společnosti, po- čet zakladatelů, minimální výše základního kapitálu, ručení za závazky, možnosti řízení a řada dalších.

  Časem však může dojít ke změně našich požadavků a potřeb. Tyto změny mů- žou vyvolat nutnost změnit právní formu podnikání.

  Jednou z nejčastějších změn právní formy je ze společnosti s ručením omeze- ným na akciovou sp