VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN...

of 23 /23
VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö Savonia-ammattikorkeakoulu Matkailu-ja ravitsemisala Kuopio 12/2017 HYVINVOINTIA ELINTARVIKKEISTA HANKE

Embed Size (px)

Transcript of VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN...

Page 1: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE

T E K I J Ä : Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

Savonia-ammattikorkeakoulu

Matkailu-ja ravitsemisala

K u o p i o 1 2 / 2 0 1 7

H Y V I N V O I N T I A E L I N T A R V I K K E I S T A H A N K E

Page 2: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

2 (23)

Lisätietoja: [email protected]

SISÄLLYS

1 JOHDANTO TUOTEKEHITYKSEEN ............................................................................................... 3

2 KULUTTAJATUTKIMUS .............................................................................................................. 8

3 TUOTEIDEOINTI ....................................................................................................................... 12

4 RESEPTIIKKAKEHITYS/-TESTAUS ............................................................................................... 13

5 MARKKINOINTI ........................................................................................................................ 17

6 RAHOITUSKANAVIA .................................................................................................................. 21

7 LINKKIVINKIT .......................................................................................................................... 22

Page 3: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

3 (23)

Lisätietoja: [email protected]

1 JOHDANTO TUOTEKEHITYKSEEN

Jokaisen yrityksen tulee ymmärtää, mitkä ovat tuotekehityksen kulmakivet ja miksi tuotekehitys

on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Kaikissa yrityksissä varmasti pohditaan, miten kuluttajien

nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja haluihin voi ja kannattaa vastata. On selvää, että

elintarvikealan toimijat kohtaavat tuotekehityksessä mitä moninaisempia haasteita ja onkin

tärkeää, että ne tiedetään ja niihin osataan reagoida jo ennakkoon tai viimeistään

tuotekehityksen aikana. Asiantuntijayhteistyötä ei voi korostaa liikaa, sillä yritysten resurssien

ei ole tarkoituskaan taipua kaikkeen. Tässä raportissa haluamme herättää elintarvikealan

yritykset pohtimaan tuotekehitystä osana oman yrityksen toimintaa.

Miten kuluttajien nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja

haluihin voi ja kannattaa vastata?

Miten luodaan uusi tarve tai mielenkiinnon kohde tuotemarkkinoille ja mistä lähtee hyvä

elintarviketuotteiden tuotekehitys? Yrityksen on pidettävä koko ajan itseään ajan tasalla

maailmalta tulevien trendien näkökulmasta sekä osattava tulkita ja soveltaa kotimaisia

kuluttajatutkimuksia ja tilastotietoja. On myös todella tärkeää pitää tuntosarvet ylhäällä

liikkuessa ihmisten ilmoilla ja haisteltava mikä tällä hetkellä on ”in” ja eritoten mikä voisi olla se

seuraava juttu, jolla on kuluttajille merkitystä. Miten henkilöstön luovuus ja ideat saadaan

yrityksen käyttöön? Kuka siitä teidän yrityksessänne vastaa? Kuinka usein tuotekehitystä

tehdään?

Miten henkilöstön luovuus ja ideat saadaan yrityksen käyttöön?

Tuotekehitys prosessina

Tuotekehitysprosessin tulisi olla osa yrityksen strategiaa ja suunnitelmallista toimintaa,

tavoitteellista sekä sisältää suunnitellut resurssit. Yritykset ovat pakotettuja tekemään

tuotekehitystä sekä uusien tuotteiden että (omien) olemassa olevien tuotteiden parantamiseksi

kuluttajien halujen ja tarpeiden mukaisesti. Tämän hetken hittituote ei ole järkevä

Page 4: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

4 (23)

Lisätietoja: [email protected]

tuotekehitysaihe, vaan trendejä tulee seurata globaalisti ja tuotekehitystä tulisi tehdä

nimenomaan tulevaisuussuuntautuneesti.

Tuotekehitysprosessin tulisi olla osa yrityksen strategiaa.

Seuraavassa kuviossa on kuvattu, kuinka moni asia tuotekehitysprosessiin vaikuttaa ja kuinka

laaja-alainen prosessi kokonaisuutena on. Tuotekehityksen on aina tarkoitus vastata

asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin ja haluihin, eikä asiakkaiden roolia yrityksen

toimintaympäristössä voi liiaksi korostaa. Siten asiakas on tärkeä pitää mielessä jokaisessa

tuotekehityksen vaiheessa.

On tärkeä huomata, että tuotekehitysprosessin lähtökohtana tulisi aina olla yrityksen strategia,

toiminta-ajatus ja tavoitteet. Oleellinen kysymys onkin, miten nämä saadaan jalkautettua

luontevaksi osaksi tuotantoa?

Page 5: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

5 (23)

Lisätietoja: [email protected]

Elintarvikealan toimijan on oleellista pohtia, tarvitaanko tuotekehitykselle erillisiä fasiliteetteja

tai missä tiloissa tuotekehitys tapahtuu. Onko se mahdollista tuotannon ohella? Minkälainen

toimintamalli yrityksessänne on koskien tuotekehitystä? Lentelevätkö ideat silloin tällöin vai

onko ideointi ja tuotekehitys suunniteltu osa yrityksen toimintaa? Onko uuden tuotteen

tuotantoon siirtäminen kustannustehokasta? Mitä siinä pitäisi ottaa huomioon? Kuinka

pakkausvalinnat ja pakkausten tilaaminen toimivat? Kuka vastaa visuaalisesta ulkoasusta? Entä

kuinka hyvin tuotteen käytettävyys ja kuluttajanäkökulma otetaan huomioon?

Minkälainen on yrityksenne tuotekehityksen toimintamalli?

Tuotekehitysstrategiaan on syytä kirjata tavoitteet. Kuinka monta uutta tuotetta yrityksessänne

kehitetään vuosittain? Kuinka monta tuotetta uudistetaan tai muokataan (tuoteparannuksen

kautta) vuosittain? Kuinka monta työntekijää osallistuu uusien tuotteiden tuotekehitykseen?

Kuinka paljon yrityksen tuotekehitykseen halutaan investoida resursseja? Miten uudet

tuoteideat yrityksessänne syntyvät? Pohtikaa myös, kuinka tuotekehitys on toteutettu teidän

yrityksessänne. Tuotekehitys on jatkuva prosessi, joka vaatii onnistuakseen erityisosaamista

sen eri vaiheissa. Ovatko yrityksessänne toimivat sekä vastuulliset tiimit tai henkilöt tietoisia

siitä, mitä kukin tekee? Viestintä ja kommunikoinnin tavat yrityksen sisällä nousevat

merkittävään rooliin, jotta tuotekehityksestä vastaava henkilö voi avata ideansa esimerkiksi

markkinoinnista vastaavalle henkilölle. Tuotekehityksen tavoite on vastata markkina- ja

asiakaskysyntään, kasvattaa myyntiä sekä säilyttää yrityksen kilpailukyky tuotemarkkinoilla.

Pystyykö yrityksenne kilpailemaan alati muuttuvilla tuotemarkkinoilla? Minkälainen teidän

tilanne on tällä hetkellä nähden kilpailijoihin tai tuoteryhmän muihin tuotteisiin? Uuden tuotteen

tulee olla kilpailukykyinen, houkutteleva sekä kuluttajien tarpeisiin vastaava, jotta kuluttaja

haluaa sen. Tämän lisäksi kuluttajan tulee myös löytää tuote muiden tuotteiden joukosta.

Pakkausten visuaalisuus ja helppous ovat merkittävässä roolissa.

Tuotekehityksen tavoite on vastata markkina- ja asiakaskysyntään, kasvattaa

myyntiä sekä säilyttää yrityksen kilpailukyky tuotemarkkinoilla.

Page 6: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

6 (23)

Lisätietoja: [email protected]

Tuotekehitys on monivaiheinen prosessi. Aluksi vaaditaan paljon selvitystyötä ja

hahmottelutyyppisiä toimenpiteitä. Jotta kokonaisprosessi olisi onnistunut ja taloudellisesti

kannattava, tuotekehitysprosessin alkupäässä olisi hyvä huomioida seuraavat seikat:

Onko tuotteelle olemassa markkinoita (kysyntä)?

Ovatko markkinat jo valmiita?

Onko markkinoilla jo vastaavia tuotteita, jotka täyttävät kysynnän? Kuinka paljon?

Myykö tuote?

Kenelle tuote on suunnattu, mihin kuluttajan tarpeeseen se vastaa?

Onko tuote kannattava?

Mitkä olisivat parhaat ja tehokkaimmat jakelukanavat?

Mikä on tuotteen uutuusarvo?

Ennättääkö tuote ajoissa markkinoille vrt. tuotteiden lyhentyneet elinkaaret?

Onko tuotteen valmistukseen sopivia raaka-aineita saatavilla

Onko tuotteen valmistukseen sopivia laitteita, teknologiaa ja osaamista?

Soveltuuko tuote massavalmistukseen?

Täyttääkö tuote elintarvikelainsäädännön vaatimukset?

Hinnan muodostuminen; Paljonko kuluttaja olisi halukas maksamaan tuotteesta?

Mitkä ovat tuotekehityksen kulut?

Kokonaiskulut lanseerauksesta, markkinoinnista ja jakelusta?

Täysin uuden, innovatiivisen tuotteen markkinoille saattaminen voi olla usean vuoden prosessi

kokonaisuutena. Tuotemarkkinoiden kiristynyt kilpailu vaatii tehokasta taustatyötä ja näin ollen

on hyvä seurata erilaisia tutkimustietoja sekä kuluttajien käyttäytymistä ja sen muutosta.

Huomioi tuotteen elinkaaren lyheneminen tuotekehitysprosessin kannattavuudessa. Ota

digitalisaation hyödyt käyttöön ja löydä kuluttajat osaksi tuotekehitystä! Näin tuotteen arvo voi

syntyä jo ennen markkinoille breikkausta. Kuluttajilta ja markkinoiden tilanteesta on nykyään

helppo saada tietoa, kannattaa siis hyödyntää erilaiset kuluttajatutkimuksia tekevät yritykset ja

heidän viimeisimmät raportit. On oleellista sisäistää tuotekehityksen osaksi kuluttajien

nopeastikin muuttuva ostohalukkuus ja arvot sen taustalla. Kuluttajat arvostavat yritysten

avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kuluttajia osallistava tuotekehitys tulee ottaa osaksi

elintarvikealan toimintaa. Uusi sukupolvi arvostaa yhteistyötä ja sen tuloksia, onkin

ajankohtaista kysyä milloin elintarvikeala reagoi tähän tekemällä tuotekehitystä yli toimialojen?

Page 7: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

7 (23)

Lisätietoja: [email protected]

On tärkeää erottaa, milloin voidaan puhua tuotekehityksestä ja miten tuotekehitys määritellään.

Tuotekehitys vaihtelee eri yrityksissä merkittävästikin ja onkin olennaista huomata, että kaikkia

tuotekehityksen osa-alueita ei voi soveltaa kaikissa tapauksissa. Merkitystä on esimerkiksi sillä,

onko kyseessä aivan uuden innovatiivisen tuotteen tuotekehitys vai jo olemassa olevien

tuotteiden parantaminen tai uudistaminen. Kaikissa tapauksissa kuluttajamarkkinoiden

huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Ota digitalisaation hyödyt käyttöön ja löydä kuluttajat osaksi tuotekehitystä!

Alla on esitelty yksi tuotekehitysprosessin malli, jota voi hyödyntää yrityksen

tuotekehitysstrategian suunnittelussa (osa toiminnoista menee limittäin ja tilanteesta riippuen

eri vaiheet ja niiden järjestys voi vaihdella):

Innovatiivinen tuoteideointi

Kilpailija- ja markkina-analyysit

Reseptiikkatestaukset ja asiantuntija-arvioinnit

Tuotteiden säilyvyystestaukset

Aistinvarainen arviointi sovitulla kohderyhmällä

Tuotteiden ravintosisällöt ja pakkausmerkinnät

Pakkaussuunnittelu (huomioi pakkauksen käytettävyys, lisäksi se voi sisältää

markkinoinnillisesti kuluttajaa sitouttavaa materiaalia esim. kilpailut, reseptiikkaa

jne.)

Valmiin ja pakatun tuotteen arviointi ja testaaminen: kuluttajat ja asiantuntijat

Tuotteen testaus yrityksen tuotantoprosessissa

o Tuotteen hinnoittelu /laskelmia; lajinvaihdot huomioiden

Tuotteen markkinointisuunnitelman/lanseeraussuunnitelman laadinta

o tuotteen nimi

o anna mainonnassa esimerkkejä kuinka tuotetta voi käyttää, luo mielikuvat

kuluttajille jo valmiiksi, tällöin kuluttaja ostaa tuotteenne todennäköisemmin.

Page 8: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

8 (23)

Lisätietoja: [email protected]

Yhteistyö osana tuotekehitystä

Tuotekehitys vaatii paljon erilaisia resursseja liiketoiminnan eri osa-alueilta. Hallitseeko

yrityksesi tuotekehitysprosessin kaikki vaiheet tasapainoisesti? Missä tuotekehityksen vaiheissa

yrityksesi kenties kaipaa tukea? Onko tuotekehitys hallittu osa yrityksen liiketoimintaa,

tehdäänkö tuotekehitystä systemaattisesti ja strategiaa toteuttaen?

Missä tuotekehityksen vaiheissa yrityksesi kenties kaipaa tukea?

Osa tuotekehitystä on varmistaa myös, että yrityksellänne on verkostot kunnossa. Jokaiselle

prosessin osa-alueelle löytyy asiantuntijoita, eikä kaikkea tarvitse tehdä tai hallita itse. Joskus

elintarvikealan tuottajat näkevät asiantuntijatyön osana yrityksen toimintaa vain

kustannuksena. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että tuotekehitysprosessi on kallista ja jos se

menee pieleen tai jää kesken resurssien tai osaamisen puutteiden vuoksi, tulee se paljon

kalliimmaksi kuin järkevästi harkittu ja suunnitelmallisesti toteutettu ostopalvelu. Käytä

verkostojasi ja hae nopeasti palautetta sekä selvitä kuluttajien ja kohderyhmän mielipiteitä

prosessin eri vaiheissa. Olettehan huomioineet, että innovatiivisten tuotteiden saaminen

markkinakelpoisiksi vaatii taustalle ison tiimin! Alueen asiantuntijat monipuolisella osaamisella

kannattaa hyödyntää prosessissa.

Tärkeää on käydä keskustelua myös vähittäisliikkeiden ja tukkujen (Horeca-sektorin) kanssa.

Minkälaisia tarpeita siellä on? Tehdäänkö tuotekehitys esimerkiksi vähittäiskaupan pyynnön ja

Page 9: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

9 (23)

Lisätietoja: [email protected]

aikataulun mukaisesti? Nämä toimijat voivat ohjata jo yrityksenne tuotekehitystä ja näin

toimimalla myös vähittäiskauppa saadaan mukaan ja todennäköisyys saada tuotteet kaupan

hyllylle kasvavat varmasti.

2 KULUTTAJATUTKIMUS

On tärkeää huomioida, että kuluttajatutkimus on osa tuotekehitysprosessia. Tieto kuluttajien

suhtautumisesta yritykseen ja yrityksen tuotteisiin on elintärkeä tieto murroksessa olevassa

elintarvikebisneksessä. Kuluttajien ostokäyttäytyminen ja kuluttajasegmentit vaihtelevat

nopeasti hektisillä ja voimakkaasti kilpailluilla tuotemarkkinoilla. Valikoimat kasvavat ja

vaikuttaminen kuluttajan ostopäätöksiin muuttuu entistä haasteellisemmaksi. Kuluttajien

tarpeet yksilöityvät ja kasvavat, kun taas yrityksiltä vaaditaan nopeaa reagointia ja tarpeisiin

vastaamista. Säilyttääkseen kilpailukykynsä yritykset tarvitsevat paljon erilaista kuluttajatietoa

liiketoimintansa tueksi.

Valikoimat kasvavat ja vaikuttaminen kuluttajan ostopäätöksiin

muuttuu entistä haasteellisemmaksi.

Kuluttajatutkimuksista saadaan arvokasta tietoa esimerkiksi tuotteiden hyväksyttävyydestä,

valintatekijöistä tai käytettävyydestä nimenomaan kuluttajien näkökulmasta. Oikein

kohdennetuilla kuluttajatutkimuksilla voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä yrityksen

tuotekehityksen tueksi. Tutkimusten avulla voidaan saada täysin uutta tietoa tai sellaista tietoa

tuotteesta, jota ei ole aikaisemmin osattu hyödyntää. Saatu tieto voi myös vahvistaa yrityksen

tietoa tuotteistaan. Yritys voi käyttää tutkimusten tuloksia muun muassa omassa

kehittämistyössään, tiedon lisäämisessä henkilöstölle ja johdolle sekä yrityksen

markkinoinnissa. Tiedetäänkö teidän yrityksessä, ketkä ostavat tuotteitanne? Miksi kuluttajat

valitsevat juuri teidän tuotteenne? Onko teillä tästä dataa? Seuraatteko sitä dataa? Missä

markkinanne ovat, entä missä ne voisivat olla?

Oikein kohdennetuilla kuluttajatutkimuksilla voidaan saavuttaa myös

kustannussäästöjä yrityksen tuotekehityksen tueksi.

Page 10: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

10 (23)

Lisätietoja: [email protected]

Kuluttajat osana tuotekehitystä

Moni pohtii miksi ja missä vaiheessa kuluttajat kannattaa viimeistään ottaa mukaan

tuotekehitykseen. Kuluttajaa voi osallistaa jo tuotekehitysprosessin alkuvaiheesta asti alkaen

tuoteideoinnista. Kuluttajille voi tehdä erilaisia kyselyitä, joilla saadaan selville mitä he kokevat

kaupan hyllyiltä puuttuvan. Joskus se voi olla myös olemassa olevien tuotteiden parantamiseen

liittyviä seikkoja, jotka nekin kannattaa ottaa huomioon. On myös mahdollista tehdä

tuoteideointia yrityksen sisällä. On kuitenkin syytä tarkastella tuoteideointia ja tuotteita

esimerkiksi asiantuntijaraatia hyödyntämällä sekä hyödyntämällä esimerkiksi aistinvaraista

arviointia tai muita kuluttajaraatien muotoja. Asiantuntijaraatia kannattaa hyödyntää prosessin

alkupäässä, missä tuote hakee makumaailmoineen muun muassa muotoa ja laatutekijöitä.

Tällöin asiantuntijat voivat laatia tuotteista laatusanastoa sekä ohjeistaa mihin asioihin

kannattaa keskittyä tai mitä tulisi vielä kehittää. Kuluttajaraatia hyödynnetään yleensä siinä

vaiheessa, kun aletaan miettiä tuotteistamista ja tuotteen kaupallistamista. Kuluttajaraadilla

testataan yleensä tuotteen miellyttävyyttä ja hyväksyttävyyttä sekä ostospäätökseen

vaikuttavia tekijöitä. Kuluttajien näkemykset ja mielipiteet ovat todella tärkeä osa tuotekehitystä

ja sitä ei tulisi unohtaa missään prosessin vaiheessa.

Kuluttajaraatia hyödynnetään yleensä siinä vaiheessa, kun aletaan

miettiä tuotteistamista ja tuotteen kaupallistamista.

Löytyy monia perusteita sille, miksi kuluttajat kannattaa ottaa osaksi yrityksen tuotekehitystä.

Tuotekehityksen alkuvaiheessa kuluttajien ideoita ja tarpeita kannattaa kuunnella ja ottaa

Page 11: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

11 (23)

Lisätietoja: [email protected]

heidät myös konkreettisesti mukaan työstämään yrityksen tuotteita. Kuluttajat voidaan ottaa

tuoteideoinnin keräys- ja valintavaiheeseen. Kuluttajia osallistetaan ideointiin esimerkiksi

innovaatiotyökaluja hyödyntäen. Reseptiikkatestausvaiheessa voi kuluttajia pyytää esimerkiksi

kotikeittiöissä suunnittelemaan uutta reseptiikkaa yrityksen käyttöön, jotta uusia tuotteita

saadaan markkinoille kuluttajien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kuluttajia voi pyytää myös

ideoiden arviointiin ja jatkojalostamaan ideoita. Kuluttajia kannattaa hyödyntää myös tuotteen

testauksen ja lanseerauksen loppuvaiheessa. Kuluttajilta voi esimerkiksi tiedustella tuotteen

kuvausta ja mielikuvia; millaisia ajatuksia tuote heissä synnyttää ja sieltä hyödyntää

markkinointiin. Myös pakkausten toimivuuteen ja tuotteen käyttöön liittyvään helppouteen on

tärkeää saada kuluttajanäkökulmaa. Mitä enemmän yrityksenne osallistaa kohderyhmäänsä

osana tuotekehitystä, sen parempi ja sitä myötä on myös todennäköisempää, että tuote

lunastaa asiakkaat puolelleen ja tulee pärjäämään markkinoilla.

Kuluttajat voivat osallistua tuotekehitykseen monin tavoin. Tässä muutamia esimerkkejä,

kuinka hyödyntää kuluttajia osana yrityksen tuoteideointia:

Kuluttajatutkimukset ja -testaus, kyselyt, haastattelut, havainnointi, epäsuorat

kyselytekniikat, laboratoriotestit jne.

Perinteiset (kuluttaja)palautekanavat, palaute nettisivujen kautta, suora

kuluttajapalaute, tuote-esittelyistä tuleva palaute.

Aktiivinen tuoteideoiden etsiminen kuluttajilta (kuluttajapalvelun kautta,

mobiilikyselyillä, blogeista, somen kautta jne.)

Erilaiset tutkimusryhmät kodeissa ja yhteisöissä, vertaisryhmät.

Omien verkostojen kautta kyselemällä.

Testaamalla kuluttajilta tuotteen hyväksyttävyyttä ja kuluttajien ostohalukkuutta jo

tuotekehitysvaiheessa voidaan tuoda myös merkittäviä kustannussäästöjä yritykselle. On hyvä

huomata, että toisena vaihtoehtona on laittaa tuote markkinoille ja huomata, että tuote ei

välttämättä lähdekään vetämään. Sen taustalla voi olla hyvinkin pieniä tekijöitä, jotka voidaan

selvittää jo hyvissä ajoin osana tuotekehitystä. Tässä merkittävään rooliin nousevat oikea-

aikaisesti toteutetut ja tavoiteasetantaa tukevat kuluttajatutkimuksen menetelmät.

Page 12: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

12 (23)

Lisätietoja: [email protected]

Tällä hetkellä merkittäviä kuluttajan käyttäytymiseen ja ostohalukkuuteen liittyviä tekijöitä

(trendejä) ovat muun muassa:

Kotimaisuus

Lähiruoka

Tarinallistaminen (läpinäkyvyys ja sen hyödyntäminen)

Kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen mukainen toiminta

Kuluttajien vaihteluhalu ja kokeilukulttuuri

Arjen helppous ja luxus

Perinteikkyys

Kasvispainotteinen ruokavalio, terveellisyys/hyvinvointi

3 TUOTEIDEOINTI

Mistä ideat syntyvät? Mistä tietää onko idea hyvä? Ei kannata tyytyä siihen tunteeseen, että

ideat ovat jo kaikki käytetty eikä mitään uutta enää synny. On olemassa paljon erilaisia

menetelmiä, millä henkilöstö saadaan ideoimaan. Joskus voi olla järkevää ulkoistaa ideointivaihe

talon ulkopuolelle tai toteuttaa se yhteistyössä. Ideoita voi syntyä myös seuraamalla

kuluttajatutkimuksia, käymällä kansainvälisillä messuilla tai vaihtoehtoisesti vähittäiskaupoissa

tai ravintoloissa. Ideat jalostuvat usein myös seuraamalla uutiskirjeitä, alan ammattilehtiä,

kilpailijoiden lanseerauksia ja ylipäänsä alan kehitystä (benchmarking). Toisinaan ideat ja

ajatukset tulevat toiveina Horeca -sektorilta, vähittäiskaupalta tai tukuilta. Verkostoituminen eri

yritysten, jopa yli toimialojen, voi mahdollistaa uudenlaisten ajattelumallien ja ideoiden

syntymisen.

On olemassa paljon erilaisia menetelmiä, millä henkilöstö saadaan ideoimaan.

Mistä ideoita syntyy:

Asiakkaiden ja kuluttajien palautteet

Erilaiset selvitystyöt ja markkina-analyysit (markkinoilla olemassa olevat tuotteet)

Page 13: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

13 (23)

Lisätietoja: [email protected]

Kilpailijoiden tuotteet

Uudet raaka-aineet

Tuotetietous

Trenditutkimukset

Viranomaissuositusten sanoma

Messut, tapahtumat, matkat

Omat ideoinnit ja innovaatiot

Henkilöstön ideat ja osaaminen

Kansainväliset kulutustottumukset ja niiden tieto

Tuoteideoinnin vaiheet

Mille markkinoille tuote on menossa? Vai useammille? Kuinka se kenties vaikuttaa tuotteen

ideointiin tai reseptiikkatestaukseen tai viimeistään pakkaus- ja lanseerausvaiheeseen. Paljonko

kuluttaja on valmis tuotteesta maksamaan? Entä vähittäiskauppa tai horeca (hotelli, ravintola,

catering) -sektori? Nämä tiedot ovat tärkeitä jo heti alussa, jotta pystyt hinnoittelemaan

tuotteesi huomioiden kannattavuuden. Pystytkö tuottamaan uuden tuotteen kyseisen

tuotekategorian hinnoittelun mukaisesti tai mitkä ovat ne ekstrajutut, joilla tuotat niin paljon

lisäarvoa kuluttajalle, että hän päätyy ostamaan juuri sinun tuotteesi.

Paljonko kuluttaja on valmis tuotteesta maksamaan?

Aina kannattaa miettiä, onko tuote yrityksenne näköinen? Sopiiko se järkevästi tuotantoon?

Aiheuttaako uusi tuote lisäinvestointeja tai henkilöstöresurssin muutoksia? Entä soveltuuko

nykyinen pakkauslaitteisto uuteen tuotteeseen? Joskus investointi kannattaa, mutta olethan

huomioinut sen osana menoja ja tuotteen hinnoittelua sekä raaka-ainevalintoja. Myöskin arvio

tuotteen elinkaaresta ja sitä kautta investointien kannattavuudesta on tärkeää.

Minkälaisia markkinointiponnisteluja tulette tekemään? Onko tuote tai sen käyttötarkoitus täysin

uusi? Jos näin on, vaatii se merkittävästi enemmän markkinointiponnisteluja ja tiedon jakamista

kuluttajille esimerkiksi siitä, kuinka tuotetta tulisi käyttää. On hyvä pitää mielessä, että kuluttajat

hakevat pääosin helppoja ratkaisuja. Eli mitä enemmän avaat tuotetta tai sen käyttötarkoitusta

siten, että se kohdistuu yksilön arkeen, sen paremmin kuluttaja löytää tuotteenne. Tuotteen

Page 14: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

14 (23)

Lisätietoja: [email protected]

jakelukanavat vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisia markkinointitoimenpiteitä on aiheen

tehdä.

Mitä enemmän avaat tuotetta tai sen käyttötarkoitusta siten, että se kohdistuu

yksilön arkeen, sen paremmin kuluttaja löytää tuotteenne.

4 RESEPTIIKKAKEHITYS/-TESTAUS

Onko kyseessä täysin uusi tuote vai tuotevariantti? Mihin kuluttajan tarpeeseen tuote vastaa?

Mitä tuotteessa pitää olla? Mitä tuotteessa ei tulisi olla? Tässä kohtaa on tärkeää tehdä selkeitä

suuntaviivoja. Ideointivaihe on sitä varten, että kaikki aivan älyttömältäkin kuulostavat ideat

voidaan ottaa käsittelyyn. Reseptiikkakehitysvaiheessa on tärkeä tehdä selkeitä suuntaviivoja

siitä, mihin lähdetään pyrkimään. Tavoitteet on tässä vaiheessa tärkeä tehdä niin selkeäksi kuin

mahdollista. Testausvaiheessa voi toki tulla yllätyksiä, eikä jokin toimikaan suunnitellusti, mutta

on hyvä olla suuntaviivat mihin ollaan pyrkimässä ja tehdä jo reunaehtoja asioille. Testausvaihe

voi muuten venyä ajallisesti liian pitkäksi. Testausvaihe on yleensä pitkäjänteistä ja

suunnitelmallista toisintoa pienillä koe-erillä. On tärkeää, että kaikki kokeiluvaiheen toiminnot

dokumentoidaan ja hyödynnetään myöhemmässä kehitysvaiheessa.

Mihin kuluttajan tarpeeseen tuote vastaa?

On hyvä miettiä viimeistään reseptiikkaa suunniteltaessa, mihin tuotannonprosessin vaiheeseen

tuote olisi tulossa. Onko tuotannonohjaus, varaston hallinta ja logistiikka mietitty järkevästi?

Tuleeko laiteinvestointeja? Millainen pakkauslaitteisto vaaditaan? Mikä on tavoitevolyymi ja

vastaako laitteisto siihen? Mitkä ovat automaatiovaatimukset? Nämä voivat asettaa jo tiettyjä

rajoitteita. Myöskin se, että tuote on yrityksen näköinen ja imagon mukainen on merkittävää.

Jos ulkopuolinen toimija tekee reseptiikkakehitystä, on syytä käydä yhdessä selkeästi läpi ja

välittää mahdollisimman laajat tiedot siitä, minkälainen yritys on kyseessä ja minkälaista on

arvojenne mukainen toiminta. Onko merkitystä esimerkiksi mahdollisten lisäaineiden käytöllä

tai raaka-aineiden kotimaisuudella? Löytyykö yrityksestänne osaaminen tuotteen

valmistamiseen? Ovatko raaka-aineet helposti saatavilla? Onko mahdollisesti kausivaihteluita,

Page 15: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

15 (23)

Lisätietoja: [email protected]

jotka tulee ottaa huomioon? Reseptiikkatestauksessa kaikkein tärkeintä on johdonmukainen

toiminta tarkkaan kirjattuna.

Reseptiikkatestauksen välissä kannattaa muistaa palata kuluttajatutkimuksen teemoihin. On

tärkeää hankkia kuluttajilta tietoa esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin kautta, jotta tiedetään

ollaanko menossa oikeaan suuntaan. On tärkeää pitää kiinni omasta näkemyksestään, mutta

samalla on tärkeää selvittää mihin tarpeisiin tuotteella halutaan vastata ja mihin

tuotekategoriaan tuotetta suunnitellaan? Mikä kärki edellä tuotetta halutaan markkinoida?

Aistinvaraisella arvioinnilla voidaan saada selvää siitä, mikä on tuotteen hyväksyttävyys ja

miellyttävyys kuluttajien näkökulmasta. Tuotekehitys aloitetaan yleensä pienessä

mittakaavassa, mikä on myös kulujen kannalta järkevää. On kuitenkin tärkeää huomioida, että

tuotteen reseptiikka voi muuttua merkittävästikin tuotantoon siirrettäessä. Erilaisen analytiikan

käyttö tuotekehityksessä on tärkeä työväline antamaan tietoa esimerkiksi tuotteen todellisista

ravintosisältömäärityksistä.

Mikä kärki edellä tuotetta halutaan markkinoida?

Lainsäädäntö

Lainsäädännön huomioiminen on osa tuotekehitystä. Muistathan siis pitää lainsäädännön

mielessä niin tuotekehityksessä kuin tuotteiden markkinoinnissa. Lainsäädännön mukaan

tuotteen pitää olla turvallinen ja sisältää lainsäädännössä vaaditut tuotemerkinnät. On myös

hyvä pohtia, tuleeko uuden tuotteen mukana sellaisia raaka-aineita, että se vaikuttaa linjaston

käytettävyyteen tai turvallisuuteen? Vastuullisuuden merkitys myös raaka-aineiden ja

pakkausratkaisujen valinnassa on nousussa kuluttajien arvostuksessa ja vaikuttaa merkittävästi

kuluttajien ostopäätökseen. Pakkausten tulee myös sopia elintarvikekäyttöön ja tulee noudattaa

EY:n asetuksessa 1935/2004 asetettuja säädöksiä. Tulee myös huomioida tarkemmat

materiaalikohtaiset säännökset, esimerkiksi erilaisten muovien osalta. Myös vastuullisuuden

merkityksen kasvaessa, pakkauksen kierrätettävyys ja muut kestävän kehityksen mukaiset

tekijät nousevat keskiöön. Tässä kohtaa voidaan tehdä myös valintoja, kuinka tuotteesta ja

siihen liittyvistä valinnoista viestitään; mitkä asiat ovat yrityksen imagon näkökulmasta

merkittäviä, mitkä asiat ovat tärkeitä kohderyhmälle?

Page 16: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

16 (23)

Lisätietoja: [email protected]

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran verkkosivuilta löytyy laajasti tietoa elintarvikkeiden

valmistuksesta aina tuotteiden markkinointiin sekä paljon käytännönläheisiä oppaita ja linkkejä.

Eviralle voi osoittaa myös suoraan kysymyksiä.

Vastuullisuuden merkitys myös raaka-aineiden ja pakkausratkaisujen

valinnassa on nousussa kuluttajien arvostuksessa ja

vaikuttaa merkittävästi kuluttajien ostopäätökseen.

Lisätietoa elintarvikelainsäädäntöön:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. 2014. Ravitsemus- ja terveysväiteopas elintarvikevalvojille

ja elintarvikealan toimijoille. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/julkaisut/elintarvikkeet/oppaat/ravitsemus--ja-

terveysvaiteopas-elintarvikevalvojille-ja-elintarvikealan-toimijoille

Elintarviketurvallisuuskeskus Evira. 2017. Yleiset pakkausmerkinnät. Elintarvikkeet. Valmistus

ja myynti. Elintarvikkeista annettavat tiedot. Pakkausmerkinnät.

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikkeista-annettavat-

tiedot/pakkausmerkinnat/

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. 2015. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja

elintarvikealan toimijoille ”Pakkausmerkintäopas”. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/julkaisut/elintarvikkeet/oppaat/elintarviketieto-opas-

elintarvikevalvojille-ja-elintarvikealan-toimijoille/

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. 2017. Elintarvikevalvontatietojen Oiva-

julkistamisjärjestelmä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-

ohjeet/elintarvikkeet/elintarvikehuoneistot/elintarvikevalvontatietojen-oiva-

julkaisujarjestelma.pdf

EkoCentria. Elintarvikkeiden hankintaopas.

http://www.ekocentria.fi/resources/public//Aineistot/lahiruoka_hankintaopas2017ebook.pdf

Page 17: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

17 (23)

Lisätietoja: [email protected]

5 MARKKINOINTI

Markkinointi on muuttunut 2000-luvulla kovaa vauhtia. Enää pelkällä ”vanhanajan”

markkinointisuunnitelmalla, jossa käydään läpi esimerkiksi SWOT:it, lehtimainonta ja

radiomainonta, ei pääse alkua pidemmälle. Toki ne ovat osa markkinointia edelleen, mutta

muutos netin ja teknologioiden käytössä on ollut niin suuri, että sosiaalisen median

ymmärtäminen ja käyttö markkinoinnissa on suorastaan välttämätöntä. Se vaatii usein ulkoisia

resursseja PK-yrityksiltä tai yrityksen tulee kyetä palkkaamaan henkilö, joka vastaa joko osana

työnkuvaa tai hänen koko työnkuvansa koostuu uudenlaisten markkinointikanavien

löytämisestä ja käyttämisestä. Tässä muutamia vinkkejä sosiaalisen median eli somen

haltuunottoon liittyen.

Sosiaalisen median ymmärtäminen ja käyttö markkinoinnissa

on suorastaan välttämätöntä.

Markkinointinäkökulmia

Human to human -näkökulman ottaminen vakavasti

o Kaikessa markkinoinnissa tulisi huomioida yksilö eli ihminen, jolle

mainostetaan ja myydään.

o Näkökulmat B2B ja B2C ovat varmasti kaikille tuttuja, mutta nyt näkökulman

tulee laajentua, sillä somekanavien myötä yksilötason merkitys korostuu.

Markkinoinnin muutos 24/7 reagointi, tavoitettavuus

Somessa viestitään, tiedotetaan, markkinoidaan ja myydään

Sosiaalisen median myötä yrityksillä on sekä mahdollisuus että velvoite reagoida ja vastata

kuluttajien kysymyksiin ja toiveisiin. Yritys ja tuote voi saada sosiaalisen median avulla

luontaisesti joko todella positiivista tai todella negatiivista julkisuutta, riippuen miten esimerkiksi

jälkimarkkinointi ja asiakastyytyväisyys hoidetaan. Kuluttajat esimerkiksi jakavat heti tiedon

toisilleen, jos kauniissa pakkauksessa ostettu tuote ei vastaakaan odotuksia.

Page 18: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

18 (23)

Lisätietoja: [email protected]

Sosiaalisen median myötä yrityksillä on sekä mahdollisuus että

velvoite reagoida ja vastata kuluttajien kysymyksiin ja toiveisiin.

Jokaisen yrityksen ja tuotteen kohdalla on tärkeää määritellä kohderyhmä tai se, millaisia

kuluttajia tuotteella tavoitellaan? ”Kohderyhmäämme ovat kaikki kuluttajat” ei ole oikea

vastaus. Tärkeitä asiasanoja tässäkin yhteydessä ovat muun muassa imago, brändi,

kaupallistaminen ja jakelukanavat. Miten tuote vastaa kohderyhmän haluihin ja tarpeisiin, entä

miten juuri he löytävät tuotteen?

Jokaisen yrityksen joka hyppää some-maailmaan, tulisi tehdä sosiaalisen median strategia,

jossa pohditaan vähintään seuraavia asioita:

Kenelle? Ketä haluat tavoittaa?

Miksi? Mikä on sinun yrityksesi sanoma?

Milloin? Mikä on esimerkiksi se aika päivästä tai viikosta, jolloin juuri sinun yrityksesi tai

tuotteesi kohderyhmä on paikalla?

Mitä? Mitä aiot viestiä? Onko se yrityksesi imagon näköistä?

Miten? Mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet, joilla aiot sometoiminnan toteuttaa ja

kuka sen toteuttaa?

Jokaisen yrityksen joka hyppää some-maailmaan, tulisi tehdä

sosiaalisen median strategia.

Sosiaalisessa mediassa voi myös kokeilla ja seurata, miten mikäkin toimii. Perinteisestä

markkinoinnista poiketen sosiaalisessa mediassa voi reagoida nopeastikin yleisön käytökseen ja

nähdä välittömästi kuinka mikäkin julkaisu kohdeyleisön tavoittaa. Sosiaalisen median pelisilmä

ja nopea reagointikyky onkin tärkeää, jotta yritykselle löytyy juuri ne oikeat tavat toimia

somessa: kannattaa lisätä sitä mikä toimii ja vähentää tai jättää kokonaan pois se, mikä ei toimi

halutulla tavalla. Sosiaalisen median kampanjat ja yrityksen esilletulot voivat herättää tunteita

laidasta laitaan ja kannattaakin olla kärryillä siitä, mikä on juuri omalle kohderyhmälle

merkityksellistä.

Page 19: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

19 (23)

Lisätietoja: [email protected]

Mitä eri sosiaalisen median kanavia (elintarvikealan) yritysten tulisi tietää:

Facebook

Twitter

Youtube, Vimeo

Instagram, Pinterest, Flickr

Whatsapp, Facebook M, Snapchat

Lisäksi Google analytics (sähköinen markkinointi; datan seuranta, etc.)

On oleellista huomata muutos myös verkossa tapahtuneessa vuorovaikutuksessa.

Yksisuuntaisesta Web 1.0-verkosta on siirrytty kaksisuuntaiseen, vuorovaikutteisiin Web 2.0-

verkkoon.

Kuluttajien osallistaminen markkinointiin

Verkossa mainonta ja markkinointi eivät ole siis enää yksisuuntaista viestintää, sillä viestin tai

mainoksen katsoja ja tekijä voivat helposti keskustella keskenään (Campbell, Pitt, Parent &

Berthon 2011). Nykyajan trendejä markkinoinnissa ovatkin kuluttajien osallistaminen sekä

kuluttajien ja yrityksen välinen dialogi ja kanssakäyminen. Kyseisenlaiseen markkinointiin

kuuluu yleensä osaksi yhteistoiminta-ajattelumalli, jossa kuluttaja osallistuu, arvioi, muokkaa,

innovoi ja tekee markkinointia tai tuotteita yhdessä yrityksen kanssa. Tällaisella toiminnalla

asiakas tuottaa lisäarvoa sekä itselleen että yritykselle. (Salmenkivi & Nyman 2008, 221 – 222.)

Nykyajan trendejä markkinoinnissa ovatkin kuluttajien osallistaminen sekä

kuluttajien ja yrityksen välinen dialogi ja kanssakäyminen.

Puskaradion voima on tunnetusti maksettua mainontaa suurempi, minkä vuoksi onkin tärkeää

saada kuluttajat osallistumaan tuotteiden markkinointiin heille mielekkäällä tavalla. Salmenkivi

ja Nyman (2008, 240) muistuttavat, että mielenkiintoiset palkinnot tai muut kannustimet ovat

markkinointiviestintään osallistamisessa välttämättömiä.

Page 20: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

20 (23)

Lisätietoja: [email protected]

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Yhteisöpalvelujen käyttö kasvaa suomalaisten keskuudessa yhä edelleen, mutta vielä

voimakkaammin kasvaa älypuhelinten käyttö

Mobiili muuttaa kommunikointia jatkuvasti:

pikaviestipalvelut, Facebook, Instagram jne. koko ajan mukana

viestimme entistä aktiivisemmin kaikesta ympärillämme tapahtuvasta

Muutoksen suunta on selkeä – sosiaalisesta mediasta ja sen palveluista tulee

hiljalleen valtavirtaa

erilaiset verkkoviestinnän kanavat tärkeänä osana yritysten

markkinointiviestintää

uuden viestinnällisen toimintatavan haltuunotto läpi organisaation

Lähde: Tilastokeskus 11/2015

Sometrendeinä vallalla ovat edelleen:

monikanavaisuus

Facebook, uutena toimintona tullut Pages manager -toiminto, jolla voi hallinnoida

yhden sovelluksen avulla yrityksen näkyvyyttä, esim. vastata Facebook- ja Instagram-

kommentteihin, hallinnoida ajanvarauspyyntöjä, tarkastella sivun arvosteluja ja

paikkamerkintöjä. (Sovelluksen lataamalla pääset hyödyntämään ja helpottamaan

toimintaasi.)

ostettu mainonta ja sen monipuolinen hyödyntäminen eri somekanavissa

videoiden merkitys osana markkinointia on noussut valtavasti

Uuden tuotteen lanseerauksen jälkeen on tärkeää tietää tuotteen menestyksestä markkinoilla

eli muistathan seurannan ja jälkimarkkinoinnin. Kuluttajatietoa voidaan kerätä myös

vähittäiskaupassa esimerkiksi aidossa kuluttajan valintatilanteessa hyödyntäen ääneenajattelu-

menetelmää (VAP WAVO-menetelmä). Tällaiset kuluttajien reaktioita mittaavat menetelmät

voivat tuoda merkittävää lisäarvoa yrityksen toiminnan kehittämiseen ja sitä kautta myös

yrityksen liikevaihtoon. Tuotteen ja markkinoinnin jatkokehittely tulisikin tapahtua kuluttajien

antaman palautteen pohjalta.

Page 21: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

21 (23)

Lisätietoja: [email protected]

6 RAHOITUSKANAVIA

Tekes Innovaatioseteli

2018 innovaatioseteli voidaan myöntää yritykselle, jonka Rating Alfa on vähintään A.

Jatkossa ei myöskään edellytetä, että yritys olisi toiminut vähintään yhden tilikauden ajan.

Innovaatiosetelin myöntäminen edellyttää jatkossakin, että yrityksellä on jokin uusi tuote

tai palvelu, johon asiantuntijapalvelun hankinta kohdistuu, ja että sitä on tarkoitus myydä

heti tai tulevaisuudessa myös kansainvälisille markkinoille.

Haku on auki 8.1.2018 .

Innovaatiosetelin kokeilua jatketaan ainakin vuoden 2019 loppuun saakka.

(Lähde: Tekes Tiedote 05.12.2017)

Lisätietoa: https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

Team Finland Explorer

”Team Finland Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille sekä

Midcap-yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia

markkinoita ulkomailta. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo

vientimarkkinoilla. Rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla

yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen

asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Tekesin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10000

euroa, ja se kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on

siis 10000–20000 euroa.”

Lähde ja lisätietoa: https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/tf-explorer/

Rakennerahasto

”Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden

kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti

maamme heikommin työllistyvillä alueilla.” ”Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea

Page 22: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

22 (23)

Lisätietoja: [email protected]

työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan

sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista,

työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden

toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.”

Lähde ja lisätietoa: https://www.rakennerahastot.fi/

Alueellinen tieto rakennerahastoihin liittyen: https://www.pohjois-

savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-tapahtumat/tapahtuma/mahdollisuuksia-avautuu-tasta-

pohjois-savon-rakennerahastoinfo.html

Eurostars

Eurostars on eurooppalainen pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystyötä

rahoittava ohjelma. Eurostars-projekteissa vetovastuu on pk-yrityksillä, jotka luovat uutta

liiketoimintaa projektien tuloksista.

Lähde ja lisätietoa: https://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/eu-

ohjelmat/eurooppa/eurostars/

7 LINKKIVINKIT

Kuluttajan kauppareissu https://www.jcdecaux.fi/Articles/Tag?q=Kuluttajan%20kauppareissu

Concept to Consumer https://www.youtube.com/watch?v=q4wRyU-OyE0

Customer Oriented Innovation https://www.youtube.com/watch?v=hwRzGifEWQQ

Product development in the food industry https://www.youtube.com/watch?v=zgOh_qgOQ_M

From Concept to Consumer: Food Product Development http://www.ift.org/Knowledge-

Center/Learn-About-Food-Science/K12-Outreach/Video-and-Media/From-Concept-to-

Consumer.aspx

Consumer-Led Product Development Strategies for traditional food (material for learning)

http://www.tradeitelearning.com/Training/Unit%206/story.html

Page 23: VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN … · 2017-12-28 · VINKKEJÄ TUOTEKEHITYSPROSESSIN HALLINTAAN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOILLE TEKIJÄ: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

23 (23)

Lisätietoja: [email protected]

Linkkivinkkejä sometrendeihin 2017

http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2016/11/10/7-social-media-marketing-trends-

that-will-dominate-2017/#48bf6c3473a2

https://www.brandwatch.com/blog/social-media-trends-2017/

http://www.forbes.com/sites/tomward/2016/11/22/5-social-media-trends-that-will-change-

the-game-in-2017/#1de669bc1d99

http://www.socialmediatoday.com/social-networks/24-predictions-social-media-and-social-

media-marketing-2017

https://hbr.org/2016/12/the-most-and-least-empathetic-companies-2016

https://www.emarketer.com/Report/10-Key-Digital-Trends-2017-Our-Predictions-What-

Willand-WontHappen-Next-Year/2001927

Facebook vs. Snapchat

http://www.socialmediatoday.com/social-business/snapchat-continues-refine-focus-ahead-ipo

http://www.socialmediatoday.com/social-business/what-will-ipo-mean-snapchat

http://www.socialmediatoday.com/social-networks/facebooks-messenger-day-how-it-works-

and-what-it-means-platform

Asiakaspalvelu ja shoppailu

http://blog.business.instagram.com/post/152598788716/shopping-coming-to-instagram

https://messengerblog.com/bots/introducing-messenger-platform-1-3/