TRANZICIONI POLITIK DHE ROLI I TIJ NË ... - Doktoratura ne · PDF file TOTALITARIZMI,...

Click here to load reader

 • date post

  18-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  19
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TRANZICIONI POLITIK DHE ROLI I TIJ NË ... - Doktoratura ne · PDF file TOTALITARIZMI,...

 • 1

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  UNIVERSITETI I TIRANËS

  INSTITUTI I STUDIMEVE EVROPIANE

  TRANZICIONI POLITIK DHE ROLI I TIJ NË

  MARRËDHËNIET E SHQIPËRISË ME BASHKIMIN

  EVROPIAN

  Kandidati: Udhëheqës Shkencor:

  MA. Elda ZOTAJ Prof. Asoc. Dr. Eva TAFILI (Hyskaj)

  SHKURT 2014

 • 2

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË

  UNIVERSITETI I TIRANËS

  INSTITUTI I STUDIMEVE EVROPIANE

  Disertacion i paraqitur nga:

  Elda ZOTAJ

  Në kërkim të gradës shkencore:

  DOKTOR

  “Studime Evropiane dhe Integrim Evropian”

  TRANZICIONI POLITIK DHE ROLI I TIJ NË

  MARRËDHËNIET E SHQIPËRISË ME BASHKIMIN

  EVROPIAN

  Specialiteti: Diplomaci dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare

  Udhëheqës Shkencor:

  Prof. Asoc. Dr. Eva Tafili (Hyskaj)

  Mbrohet më, dt. ...../ ......2014

  1. ..................................................... Kryetar

  2. ..................................................... Anëtar (oponent)

  3. ..................................................... Anëtar (oponent)

  4. ..................................................... Anëtar

  5. ..................................................... Anëtar

  TIRANË, Shkurt 2014

 • 3

  Falenderime:

  Ndonëse nuk mund t‟i përmend të gjithë, në radhë të parë dëshiroj të falenderoj

  dhe t‟i shpreh mirënjohjen time të veçantë udhëheqëses shkencore Prof. Asoc. Dr. Eva

  Tafili (Hyskaj), për ndihmën e pakursyer në realizimin e kësaj sipërmarrjeje kaq të

  rëndësishme për mua. Inkurajimet e vazhdueshme, këshillat, orientimet, sugjerimet dhe

  vërejtjet e saj më kanë ndihmuar që të arrija deri këtu. Pa ndihmën e saj të sinqertë dhe

  të vazhdueshme, ky punim nuk do të ishte realizuar në formën që ka sot. I detyrohem

  shumë për përkrahjen dhe përkushtimin e jazhtëzakonshëm që ka treguar ndaj meje.

  Dëshiroj të falenderoj të gjithë ata miq, kolegë e punonjës të institucioneve të

  ndryshme, të cilët nuk më kanë kursyer materialet, mendimet, sugjerimet dhe vërejtjet e

  tyre.

  Një falenderim i veçantë i shkon mikeshës time Dr. Bavjola Shatro, e cila ka bërë

  të mundur redaktimin letrar të këtij punimi.

  Së fundi, dëshiroj t‟iu shpreh mirënjohjen time të thellë prindërve, bashkëshortit

  dhe vajzave të mija të dashura, për mbështetjen, kurajon, për lehtësitë e mëdha që më

  ofruan, si edhe që më krijuan të gjitha mundësitë për ta realizuar këtë projekt.

 • 4

  PASQYRA E LËNDËS

  faqe PARATHËNIE .................................................................................................................. 8

  HYRJE..............................................................................................................................12

  METODOLOGJIA ......................................................................................................... 16

  KREU I PARË................................................................................................................. 17

  TOTALITARIZMI, DEMOKRACIA DHE TRANZICIONI SI PROCES I

  NDËRMJETËM .............................................................................................................. 17

  1.1 Totalitarizmi, përcaktimi si koncept ....................................................................... 17

  1.1.1 Totalitarizmi si regjim........................................................................................... 19

  1.1.2. Karakteristikat dhe tiparet kryesore të regjimeve totalitare; tipi komunist ....... 22

  1.1.3 Pasojat e totalitarizmit ........................................................................................... 34

  1.2 Demokraci, përcaktimi si koncept .......................................................................... 36

  1.2.1 Demokracia si regjim, Demokracia Liberale ........................................................ 39

  1.2.2 Karakteristikat dhe tiparet kryesore të regjimeve demokratike ............................ 41

  1.3 Tranzicioni dhe tranzitologjia, përcaktime teorike ................................................. 46

  1.3.1 Tranzicioni i vendeve të Europës Jugore dhe Amerikës Latine në krahasim me

  tranzicionin e vendeve ish-komuniste; ndryshimet ndërmjet tyre. ................................ 49

  1.3.2 Vala e katërt e demokratizimit, problematikat e hasura ....................................... 53

  1.4 Këndvështrimi elitist ................................................................................................ 56

  1.4.1 Elitat në tranzicion, formimi dhe roli i tyre .......................................................... 60

  KREU I DYTË ................................................................................................................ 63

  SHQIPËRIA NËN DREJTIMIN KOMUNIST 1945 – 1990. ..................................... 63

  2.1 Një vështrim mbi lëvizjen komuniste shqiptare.................................................... 63

  2.2 Disa aspekte politike, ekonomike dhe sociale të Shqipërisë gjatë viteve 1945 –

  1985.......................................................................................................................... 66

  2.2.1 Tendencat politike nën drejtimin e Enver Hoxhës ................................................ 68

  2.2.2 Tendencat ekonomike, sociale dhe kulturore gjatë kësaj periudhe ....................... 79

  2.3 Shqipëria nën drejtimin e Ramiz Alisë (vitet 1985 – 1991) .................................... 89

  2.3.1 Shqipëria në prag të viteve „90, fundi i regjimit komunist ............................... 100

  2.4 Dallime dhe përbashkësi të regjimit komunist shqiptar me Bllokun Lindor ........ 105

  2.5 Trashëgimia komuniste .......................................................................................... 108

 • 5

  KREU I TRETË ............................................................................................................ 112

  ZHVILLIME POLITIKE TË TRANZICIONIT SHQIPTAR ................................. 112

  3.1 Situata politiko – ekonomike në vend dhe zgjedhjet e 22 marsit 1992 ................. 112

  3.2 Kursi i ri politik, proceset e shndërrimit të shtetit, institucioneve dhe shoqërisë;

  vitet 1992 – 1994 ................................................................................................... 115

  3.3 Konfigurimi post-komunist i elitës politike shqiptare; tiparet e saj ....................... 120

  3.4 Shqipëria dhe orientimi drejt Komunitetit Evropian ............................................. 124

  3.5 Klasa politike dhe ngjarjet e viteve 1994 – 1997; raportet me Bashkimin Evropian

  ................................................................................................................................ 126

  3.6 Rikthimi i “komunistëve të moderuar”, stabiliteti i vendit 1998 – 2005 ............... 135

  3.7 Trashëgimia politike dhe drejtuesit e rinj ............................................................. 142

  KREU I KATËRT......................................................................................................... 147

  ZHVILLIMET POLITIKE DHE ROLI I KLASËS POLITIKE NË

  MARRËDHËNIET ME BASHKIMIN EVROPIAN ................................................ 147

  4.1 Bashkimi Evropian dhe mekanizmi i Kushtëzimit Demokratik, ndikimet në Shqipëri

  ................................................................................................................................ 147

  4.2 Vullnet politik apo demokratizim institucional, qasja e Shqipërisë drejt Bashkimit

  Evropian ................................................................................................................. 153

  4.2.1 Pushtet apo institucione, zgjedhje e vështirë për klasën politikë shqiptare! ....... 156

  4.3 Angazhimi i politikanëve shqiptarë drejt BE, realitet apo demagogji .................. 160

  4.4 Shqipëria gjatë viteve 2005 – 2011; vazhdimi i proceseve integruese dhe angazhimi

  politik i Shqipërisë në kuadrin e perceptimeve të Bashkimit Evropian ................ 163

  4.5 Perspektiva e integrimit të Shqipërisë në vazhdim ............................................... 168

  KONKLUZIONE .......................................................................................................... 169

  BIBLIOGRAFIA........................................................................................................... 170

  7. Aneksi A. .................................................................................................................... 179

 • 6

  Lista e Tabelave:

  faqe Tabela 1. Anëtarësimi në Partinë Komuniste Shqiptare. .................................................. 31

  Tabela 2. Tabela 2. Prona Bujqësore në vend përpara Reformës Agrare të vitit 1945. .... 80

  Tabela 3. Rritja v