��UDH�ZIM NR.2 Tranzicioni te...

Click here to load reader

 • date post

  29-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ��UDH�ZIM NR.2 Tranzicioni te...

 • 2016

  UDHËZIM NR.2

  Tranzicioni te Standardet ISO

  9001:2015 dhe ISO 14001:2015

  Ky dokument parashtron udhëzimet e EQSC për klientët e saj, për periudhën e tranzicionit të zbatimit e Sistemeve të Menaxhimit sipas standardeve të miratuara në Shtator 2015.

  Rr. Sulejman Pasha, Pallati 70/1, Kati 1, Nr.1 1016 Tiranë

 • Cilësia dhe Mjedisi

  Udhëzim Nr 2 , 8.06.2016 Faqe 1 e 6

  Përmbajtja E përgjithshme ................................................................................................................................................................... 2

  1. Rishikimi dhe Publikimi i standardeve ................................................................................................................... 3

  2. Periudha e tranzicionit .............................................................................................................................................. 3

  2.1 Klientët ekzistues ....................................................................................................................................................... 3

  2.2 Klientët e rinj ............................................................................................................................................................. 3

  3. Rishikimi i Sistemeve të Menaxhimit nga Klientët ................................................................................................. 5

  4. Përfundimi i periudhës së tranzicionit .................................................................................................................... 5

  5. Ndryshimet thelbësore të standardeve .................................................................................................................... 5

 • Cilësia dhe Mjedisi

  Udhëzim Nr 2 , 8.06.2016 Faqe 2 e 6

  1

  Publikimi 15.09.2015

  2

  15.09.2016

  3

  31.12.2017

  4

  14.09.2018

  ISO 9001:2008 & ISO 14001

  nuk ekzistojnë më

  E përgjithshme Rishikimi i ISO 9001, ISO 14001 dhe ISO 45001 (më parë OHSAS 18001) hap mundësi të reja për

  projektimin e sistemit tuaj të menaxhimit: një paraqitje më të qartë të strategjisë së kompanisë,

  trajtimin e rreziqeve dhe mundësive, avancimin e fokusimit te procesi dhe një vështrim intensiv mbi

  performancën dhe efikasitetin, janë vetëm disa prej tyre.

  Nëpërmjet këtij dokumenti ju informojmë rreth mënyrës se si mund të kaloni me sukses periudhën e

  tranzicionit për të qenë në përputhje me kërkesat e rishikuara të ISO 9001:2015 dhe ISO

  14001:2015.

  Diagrami i mëposhtëm është një paraqitje vizuale e periudhës së tranzicionit, me afatet e përcaktuara

  nga EQSC.

  Periudha 3 vjeçare e tranzicionit

  Ky dokument shërben për të informuar klientët, stafin dhe palët e interesuara, mbi procedurën e

  tranzicionit, e detyrueshme për tu zbatuar nga të gjithë klientët e EQSC, në proces certifikimi apo

  klientë të rinj. EQSC e ka organizuar procesin e tranzicionit në 4 etapa, siç janë shpjeguar më poshtë.

  30.06.2018

 • Cilësia dhe Mjedisi

  Udhëzim Nr 2 , 8.06.2016 Faqe 3 e 6

  1. Rishikimi dhe Publikimi i standardeve

  Më 15 shtator 2015 u publikuan dy standardet e rishikuara ISO 9001: 2015 dhe ISO 14001:2015.

  Për këtë arsye të gjithë organizmat/kompanitë e certifikuara sipas standardeve të mëparshme ISO

  9001:2008 dhe ISO 14001:2004, duhet të kalojnë sistemin e tyre ekzistues të menaxhimit të cilësisë

  dhe mjedisit në përputhje me kërkesat e standardeve të 2015, deri më 15 shtator 2018. Kjo periudhë

  tranzicioni tre vjeçare është vendosur nga organizata ISO për këtë arsye respektohet edhe nga EQSC.

  Rishikimi i ISO 9001:2015 ka si qëllim ta përshtatin këtë standard me kushtet vazhdimisht në

  ndryshim të mjedisit ku një biznes operon, i cili sa vjen e më tepër bëhet dinamik dhe kompleks. Për

  këtë arsye ishte i nevojshëm bërja e më e lehtë e përdorimit të tij nga kompani të ndryshme.

  Gjithashtu, përdorimi simultan i disa standardeve (Sistemet e Integruara të Menaxhimit) nëpërmjet

  këtij rishikimi do të bëhet më i thjeshtë, pasi struktura e të gjithë standardeve do të jetë e njëjtë, sipas

  Aneksit SL.

  Në këtë dokument janë paraqitur disa nga ndryshimet thelbësore të standardeve të mësipërme.

  2. Periudha e tranzicionit

  2.1 Klientët ekzistues

  EQSC ka përcaktuar që për klientët ekzistues, periudha nga publikimi i standardit 15.09.2015 deri në

  datën 31.12.2017 është e nevojshme që klientët të vlerësojnë mundësinë për tranzicionin e

  sistemit të tyre.

   Gjatë kësaj periudhe, klientët kanë të drejtë përpara auditimeve mbikëqyrëse dhe të ricertifikimit, të kërkojnë auditimin sipas standardeve të rishikuara versionet e vitit 2015.

   Në rast se klienti kërkon një auditim të veçantë, pasi e ka kaluar auditimin e planifikuar mbikëqyrës apo të ricertifikimit, ju njoftojmë se ky auditim mund të kryhet por do të ketë

  orë auditimi shtesë duke qenë auditim jo i planifikuar.

  2.2 Klientët e rinj

  Klientët e rinj, të cilët hyjnë në Sistemin e certifikimit të EQSC gjatë periudhës nga publikimi i

  standardit 15.09.2015 deri në datën 31.12.2017, kanë mundësi të përzgjedhin nëse duan të

  certifikohen sipas ISO 9001:2008 apo ISO 9001:2015.

  Në rast se përzgjedhin të zbatojnë standardin ISO 9001:2008, atëherë do të zbatojnë kërkesat

  sipas Hapit 3 më poshtë, të Periudhës së tranzicionit.

  Në rast se përzgjedhin direkt të zbatojnë Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë sipas ISO

  9001:2015, klientët e rinj do të ndjekin procedurën e certifikimit të EQSC dhe nuk do të kenë

  kufizime në periudhën e tranzicionit.

 • Cilësia dhe Mjedisi

  Udhëzim Nr 2 , 8.06.2016 Faqe 4 e 6

  Kuptoni sa më mirë standardet e reja dhe ndryshimet krahasuar me versionet

  e mëparshme. Standardet kanë terma e koncepte të reja, ndaj është e rëndësishme studimi i tyre,

  marrja pjesë në trajnimet e organizuara nga EQSC apo kompani të tjera, si dhe të

  studiohen me vëmendje Anekset e standardeve të cilat japin shpjegime të

  rëndësishme.

  Identifikoni pikat më të rëndësishme dhe përdorini ato në zhvillimin e sistemit

  tuaj Në këtë kontekst disa nga ndryshimet më të rëndësishme dhe me vlerë për

  kompaninë, janë rreziku dhe mundësitë si dhe konteksti i organizatës: p.sh. plani i

  biznesit, planifikimi dhe kryerja e vlerësimit të kompetencës dhe/ose njohurive të

  organizatës. Këto janë pika të cilat duhet të adresohen sa më shpejt në mënyrë që

  të lehtësohet procesi i tranzicionit.

  Përcaktuar momentin kur do të ndryshoni sistemin sipas standardeve të

  ndryshuara Duhet të zgjidhni momentin më të përshtatshëm për ju, për të kryer ndryshimin. Ky

  moment duhet të vlerësohet duke pasur në konsideratë këtë udhëzim, por edhe

  kontakte për sqarime me EQSC.

  Realizoni ndryshimet! Zbatimi i kërkesave të rishikuara të standardeve kërkon një kohë të mjaftueshme

  për të dhënë rezultatet e saj. Për këtë arsye është e nevojshme që përpara se të

  aplikoni për certifikim sipas standardeve të reja, të kryeni një Auditim të brendshëm

  nëpërmjet të cilit do të keni një pasqyrë më të qartë të realizimit të ndryshimeve

  dhe nevojës për përshtatje të reja.

  Aplikoni për Certifikim Pasi të siguroheni se procesi i zbatimit të ndryshimeve është i finalizuar, EQSC ju

  mirëpret për aplikimin për certifikim sipas standardeve të ndryshuara. EQSC ka

  filluar procesin e akreditimit për këto standarde dhe në momentin e aplikimit të

  parë, do të mundësojë dhënien e certifikatave sipas standardeve të reja, të

  akredituara.

  Rekomandimet e EQSC për procesin e

  tranzicionit

  Këto janë thjesht Rekomandime! Kini parasysh se vetë kompania juaj është

  përgjegjëse për procesin e tranzicionit dhe përputhjen e Sistemit tuaj me kërkesat

  e standardit

 • Cilësia dhe Mjedisi

  Udhëzim Nr 2 , 8.06.2016 Faqe