Quan Ly Thong Tin Trong Du An

download Quan Ly Thong Tin Trong Du An

of 50

 • date post

  03-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

description

quan li thong tin

Transcript of Quan Ly Thong Tin Trong Du An

 • M 11 - 1

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  QuN L THNG TIN TRONG D N

  S cn thit ca h thng thng tin qun l d n(HTTT QLDA)

  Khi nim v HTTT QLDACc thuc tnh ca thng tinNhu cu thng tin ca cc i tng khc nhau trong

  DAYu cu phn cng v phn mm cho HTTT QLDAV d thc t v ng dng web trong QLDACc chin lc pht trin HTTT QLDA

 • M 11 - 2

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  QUALITY

  Peop

  lewar

  e

  Sep 11

  NegotiationsProcess

  Monit

  oring

  Risk

  Good-enuf

  Secu

  rity

  KuhnRecommitHarmonize

  Reassess

  Dot-bombPriorities

  Ethics

  Networks

  Agile

  Unpr

  edic

  tabi

  lity AlertCha

  meleon

  Infra

  stru

  ctu

  re

  GO!

  TriageCriteriaStakeholders

  ChurnAmbiguity

  GuessingGamesTools

  Non-linear

  Time-frame

  Tools

  O-V

  SLIM

  COCOMOK

  PLAN

  Differences

  Crite

  ria

  Risks

  Users

  Com

  pres

  sion

  Pressur

  e

  StaffScheduleRisk

  $$

  ReviewsAuthority

  DocumentationTesting

  DM

  ACMIEEE

  QLDA NGY NAY!!!

 • Knowledge is of two kinds: We know a subject ourselves, or where can find information about it

  Kin thc c hai loi: Chng ta bit mt ch th, hay chng ta bit chng ta c th tm kim thngtin u v n

  Samuel Johnson, 1709-1784

 • M 11 - 4

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  HTTT QLDA: S Cn Thit

  Thng tin chnh xc v kp thi l ht sc thit yucho vic qun l d n.

  Hu ht cc DA c qu nhiu d liu (data) m khngy thng tin (information) thch hp v d nang u so vi cc mc tiu tin , chi ph, vcht lng.

  nh lut 80-20: thit yu th t m tm thng thnhiu (There will be the vital few and trivial many).

 • M 11 - 5

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  HTTT QLDA: S Cn Thit

  V th, mt h thng thu thp, sp xp v phnphi thng tin l cn thit cho mi DA.

  HTTT QLDA chnh xc v hon chnh phi thit lp to nn tng cho d n vn hnh.

  HTTT QLDA l ni lu tr nhng thng tin cnthit cho vic hoch nh, t chc, hng dn, vkim sot d n hiu qu cng nh cung cp chocc bn lin quan (stakeholders) mt kho thngtin v tnh trng ca d n.

 • M 11 - 6

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  HTTT QLDA: nh Ngha

  Mt HTTT in t qun l chi ph, tin , hoch nh, bo co, d bo v kim sot hu htcc kha cnh ca DA.

  Bao gm nhiu cng c v k nng (c bng tayln t ng) dng thu thp, phn tch, v cungcp cc k hoch v thnh qu ca QLDA.

 • M 11 - 7

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  HTTT Trong H Thng QLDA

  HH ThThngngQLDAQLDA

  VnVn HoHo

  KiKimm SoSott

  ThngThng TinTin

  NhnNhn SS HH TrTr ttTT ChChcc

  HoHochchnhnh

  Ngun: Cleland v Ireland, 2002

  HTTT QLDA

 • M 11 - 8

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  HTTT QLDA: Cc Loi Thng Tin

  Ch dn ca t chc hoc thng tin h tr S tay QLDA, phng php QLDA Cc chnh sch, th tc, ch th v DA

  Thng tin kinh nghim (historical information) Cc tp tin t cc DA khc cng, lun chng, h s thu ca DA trc Ngn sch, tin , cc thc o thc thi k thut ca cc DA trc

  Thng tin v DA hin thi (current project information) Tp tin c t DA hin thi nhng khng cn cn thit cho nhng cng

  vic ang thc hin Vt liu thay th H s nhn vin c Hp ng thanh l

 • M 11 - 9

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Thng Tin: Cc Thuc Tnh

  ng n (accurate)Chnh xc (precise)ng tin cy (reliable)Mc chi tit (level of detail)Cc ha, hnh nh, v minh ha khcTon hc v cc con s

 • M 11 - 10

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Nhu Cu Thng Tin

  Tnh trng v tin trin ca DACc thay i quan trng v chi ph, tin , hay k thutCc thay i v nhu cu ti nguynKh khn trong vic thc hin cc mc tiuca DA

  Lnh o cng ty

  Tnh trng v tin trin ca DACc thay i quan trng v chi ph, tin , hay k thutKh khn trong vic thc hin cc mc tiuca DA

  Ch ut/Khch hng

  Loi Thng Tin CnCc Bn

 • M 11 - 11

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Nhu Cu Thng Tin

  Tnh trng v tin trin ca cc phn tng ng cahCc thay i v thit k hay tiu ch k thut thuctrch nhim ca hYu cu ti nguyn pht sinh thuc trch nhim cah

  Trngphngchcnng

  Tnh trng v tin trin ca DACc thay i quan trng v chi ph, tin , hay kthutCc thay i v nhu cu ti nguynCc yu cu mi hay cc thay i v tiu ch k thutGii quyt vn hay chm tr trong cc quyt nhquan trng

  Gim cDA

  Loi Thng Tin CnCc Bn

 • M 11 - 12

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Nhu Cu Thng Tin

  Tnh trng v tin trin ca DACc thay i v mc tiu DACc yu cu mi cho d nGii qut vn Thay i v phn cng cng vic

  Thnh VinDA

  Loi Thng Tin CnCc Bn

 • M 11 - 13

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Kho Kin Thc Ca DA

  u Vo(Thng tin ca t chc)

  HTTTQLDA (Luu tr kin thc)

  C s d liu

  Ban DA

  Ban DA

 • M 11 - 14

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  HTTT QLDA: Gi Tr

  Nhu cu thng tin QLDA hin ti c p ng nh th no vc y khng?

  Cc ci tin no l cn thit h tr cc DA trong tng lai? Nhng thng tin no t cc DA hon thnh h tr cho vic

  hoch nh v thc thi cc DA khc? u l nhng thc tin tt nht c th rt ra v p dng cho

  cc DA khc? Thng tin DA c chuyn n cc phng chc nng nh th

  no? Nhng li ch t HTTT QLDA ci tin? Chi ph v li ch ca HTTT QLDA?

  Cc cu hi cn t ra:

 • M 11 - 15

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  HTTT QLDA: Phn Cng

  Kh nng cha ca my ch ln cng vi vic lutr d tr trng lp (off-site mirror backup)

  H thng kt ni tc c cao vi tt c ngi sdng

  Lu tr thng tin cc b a phng ha dliu.

 • M 11 - 16

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  HTTT QLDA: Phn MmKh nng:

  H tr mt hoc nhiu DAQun l d liu cho tt c cc giai on ca DA

  Tha mn nhu cu ca nhiu i tng khc nhau: qun l, QLDA, hoch inh v ln tin , k tonDA, kim sot thay i

  Chp nhn vic nhp d liu ca ngi s dngtrn nguyn tc tc thi (real time)

  Thu thp thng k vic truy cp ca ngi s dng

 • M 11 - 17

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  HTTT QLDA: Phn MmBo mt c d liu v bo m vic truy cp ty

  theo mc trch nhim ca ngi s dngXut cc yu cu v phn cng

  mc chi tit khc nhauTheo c cu phn chia cng vic (WBS) thch

  hpC th sn lc d liu mc thp nht d liu sn

  cC th chn tt c nhng d liu trng lp

 • M 11 - 18

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  V D: Trang Web v QLDAA Vehicle to Communicate with Project Managers and Sponsors

  Thut NgCng Ngh

  Phng PhpQLDA

  Cc M HnhQLDA

  S Gim St

  Cng C QLDA Trc Tuyn

  Ngun ThamKho

  Lin Lc Cc Ti LiuLin QuanTp San/ Thng Bo Cc Bi Hc

  C S DLiu DA

  S Pht TrinQLDA

  Ngun: QLDA Cng ng, Bang Virgina, Hoa K

 • M 11 - 19

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Vi D: DA Hm Hi Vn

 • M 11 - 20

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Vi D: DA Hm Hi VnCp Nht Tin : Bng Biu

 • M 11 - 21

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Vi D: DA Hm Hi VnCp Nht Tin : Theo Cc Mt Khc Nhau

 • M 11 - 22

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Vi D: DA Hm Hi VnBiu Th Cp Nht Bng Primavera

 • M 11 - 23

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Vi D: DA Hm Hi VnBiu Tin Thc Hin Tng Thng

 • M 11 - 24

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  CC CNG C PHT TRIN H THNG

  Cc cng c phn tch: T liu ha (documenting) hthng hin hu v nh r nhng yu cu cho h thngmi.Thu thp d liu (data collection)Biu (charting)T in (dictionary)

  Cc cng c thit k: Tr gip vic hnh thnh cc cim ca h thng nhm p ng cc yu cu c vchra trong cc cng tc phn tch.Ch tiu k thut (specification)Cch b tr (layout)

 • M 11 - 25

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  CC CNG C PHT TRIN H THNG

  Cc cng c pht trin h thng: Gip nh phntch trong vic chuyn ti cc thit k vo ccng dng.K thut phn mm (sotfware engineering)To m ngun (code generators)Kim tra (testing)

 • M 11 - 26

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Mc tiu Pht trin cc k nng truyn t:

  Gia cc c nhn Trong nhm Gia cc nhm, Trong t chc, v Vi cc i tc bn ngoi

  K nng Truyn Thng tin

 • M 11 - 27

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  TM QUAN TRNG CA TRUYN THNG Truyn t c xem l mu ca t

  chc; n l mch gn nhng b phnph thuc ca t chc li vi nhau.

 • M 11 - 28

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  Truyn t c hiu qu

  S hiu bit S hi lng / th v nh hng thi Hon thin, pht trin cc quan h Hnh ng

 • M 11 - 29

  VIE/02/010 HCMCs ODA PMUs Module 11_Communication Management Day 2

  M HNH QU TRNH TRUYN T

  Qua trnh ma Qua trnh ma Qua trnh ma Qua trnh ma

  hoahoahoahoa

  Qua trnh giai Qua trnh giai Qua trnh giai Qua trnh giai

  mamamama

  Qua trnh giai Qua trnh giai Qua trnh giai Qua trnh giai

  mamamama

  Qua trnh Qua trnh Qua trnh Qua trnh

  ma hoama hoama hoama hoa

  Phan Phan Phan Phan

  hoihoihoihoi

  Thong Thong Thong Thong