He thong-thong-tin-quan-ly 2

Click here to load reader

 • date post

  21-Jan-2018
 • Category

  Design

 • view

  133
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of He thong-thong-tin-quan-ly 2

 1. 1. --~ DAp AN DE THI HQC PHA.N H~ THONG THONG TIN QUAN LY Cau 1 (3 di~m) Nha rnroc va ------ - _----------- Khach hang I.... DOANH NGHI~P ON canh tranh I .... ~IH~ thong quan Iy h ON co lien .... quan Dei tuong quan Iy '-- .t-- ON se canh tranh i .... Nha cung cap I .... ---- -- -- ----- ---- ---, , VS cac d~u m6i trong sa d6: , ~__~~~_~ _ - Nha mnrc va cAp tren: M9t t6 chirc trong mot qudc gia phai chiu sir quan 1;'cua Nha mroc. M9i thong tin mang tinh dinh huang cua Nha mroc va c~p tren d6i voi rn9t t6 chirc nhtr Iu~t thue, luat moi tnrong, quy ch~ bao ho., la nhirng thong tin rna b~t ky mot t6 chirc nao cling phai hru tnr va sir dung thuong xuyen, - Khach hang: Trong nen kinh t~ thi tnrong thi thong tin vS khach hang Ia t6i quan trong. T6 chirc thu thap, hru trfr va khai thac thong tin vS khach hang nhu th~ nao Ia rn9t trong nhung nhi~rn vlIan cua m9t doanh nghi~p (DN). - Doanh nghi~p c~nh tranh: Bi~t vS d6i thu c.$i4&UQ~~. Ten tac nhan DAP_TIQL_CDCQ02 ,-_._-------- ----------, i 0/5 diem i ,--- - - - ---- -- ---------, TiSn trinh xu ly Luong dfr lieu Kho dtr lieu Tic nhan 1 diem
 2. 4. Hang xuat ,~-" " ~. 1,5 di ---- - ------ ! ~ Phieu xuat Phieu nhap " " Ouan Iy Khach hang 'I kho hang J .. Nha cung cap IT phan hoi IT phan hoi cc" khach hang r.. . ~.. ..,,,,,~il'! ~,~ , ~ Phieu thu tien Hang nhap SO'dB DFD mire ngfr canh Quan ly kho hang Soxuat Nha cung cap Khach hang Hang; nhap] h'''' "P leu iIT phan hoi nha CC IT hang 1'' 1 xuat l IThimg Phieu tra tien Hang] xuatl Sonhap Nha cung cap IT ph an hoi khach hang Khach hang SO'dB DFD mire 0 Quan ly kho hang DAP_TIQL_CDCQ02