Presentatie workshop voor

download Presentatie workshop voor

of 36

 • date post

  11-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  7
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie workshop voor

 • SENSEOFURGENCY

  Workshop intern transport museumcollectie voor het Communicatiemuseum te Den Haag

 • Opzetworkshop

  13.00uur Kennismaking13.05uur Introductieoverdeaardvandecollectie,materiaalenwaarden13.45uur Pauze14.00uur Uitlegachtstappenmethode14.30uur Opdrachtingroepjes15.30uur Terugkoppeling,vragenenevaluatie

 • Whatisamuseum?

 • Eenvandehoofdtakenvaneenmuseumishetbehoudvandecollectie.Decollectievormthetbestaansrechtendegrondstofvanuwmuseumendaaromwillenwehetzogoedmogelijkbeheren.

  DeCollectie

 • Musea en hun functie waarde

  Musea genereren kennis en context Collectiewaarde Schatkamers van objecten en verhalen

  Educatieve waardeLeeromgeving voor iedereen

  KenniswaardeOnderzoek en experiment

  Musea bieden emotie en inspiratie BelevingswaardeRuimte om te genieten, ervaren en beleven

  Musea verrijken de samenleving Verbindende waardeOntmoetingsplaats, platform en identiteitsversterkend

  Economische waardeEconomische kracht, vestigingsklimaat en trekpleister

 • HetMuseumvoorCommunicatieHetMuseumvoorCommunicatiebeheerthistorischeexpertiseophetgebiedvanpost,postzegelsentelecommunicatie.DecollectieisuniekinNederlandensommigeobjectenzijnzelfsonderscheidendopwereldschaal.De17e eeuwse kistmetbrievenvandeHaagsePostmeesterDeBrienne endeBlauweMauritius,eenvandezeldzaamstepostzegelsterwereld,zijnhiervoorbeeldenvan.De verhalendieaandecollectieontleendkunnenwordenspeleneenbelangrijkerolintoekomstigeeducatieprogrammasenmuseumprogrammering,waarbijaltijdeenlinkwordtgelegdmetdeactualiteit.

 • Beschermjezelfenhetvoorwerp

  Bepaaldevoorwerpenzijnooitbehandeldmet(nusomsverboden)chemischebestrijdingsproducten,zoalsDDT,mottenballenenz.Anderezijnmogelijkbesmetmetschimmels.Hethanterenvanzulkevoorwerpenbrengtgezondheidsrisico'smetzichmee.Zorgervoordatjejezelfvoldoendebeschermt.

  Alsmenskanjeookzelfschadetoebrengen.Zokanjehorlogeaaneenvoorwerpblijvenhakenofdepeninjezakinktsporennalatenopdeprentdiejevastnam. Denkookaanvingerafdrukken. Zorgervoordatjedezerisico'salvastuitsluit.

 • Uitlegachtstappenmethode

  De8-stappenmethodeiseenveeltoegepastemethodiekinachtstappenvoordevoorbereiding,uitvoeringenevaluatievaneentransport.Demethodewerdontwikkelddoor defirmaHelicon(PegasusPackaging).

 • Voorjeeenvoorwerphanteertentransporteert,ishetzeerbelangrijkdatjeeengoedideehebtvanzijnfragiliteit. Indezeeerstestapbepaaljeookofhetvoorwerp instaatisdemanipulatieen/ofverplaatsingteondergaan.Kijkhiervoorgoednaarhetvoorwerpenhoudrekeningmetverschillendeaandachtspunten.

  Aandachtpuntenbijhetvaststellenvandefragiliteitzijn: Constructie Zwaartepunt Onderdelen Materiaal Afwerking (Oude)schade/restauraties

  Stap1Fragiliteitobjectbepalen

 • Tijdens het transport houdt men de fragiele delen van het voorwerp extra in de gaten

 • Stap2Risicoanalyseafteleggentraject

  Voorjeeenvoorwerpverplaatst,moetjeeengoedbeeldhebbenvanderouteendeeventueleobstakelsopdeweg.Detenemenroutekanveelrisico'smetzichmeebrengen.Aliszo'nroutenietobjectgebonden,hetiseenbelangrijkeschadefactor.Vaakblijktuitdezeanalysedathettransportnietkandoorgaanzonderaanpassingenofextrahulpmiddelen.

  Aandachtpuntenbijhetvaststellenvanderisicosvanhetafteleggentrajectzijn: Bereikbaarheidvertrek- eneindpuntInterntransport Externtransport Planning Beschikbarehulpmiddelenopvertrek- eneindpunt

 • Het zwaartepunt van de voorste vaas ligt hoger dan dat van de achterste. De voorste vaas bestaat uit twee onderdelen (los deksel).

 • Ingelijste spiegel: zit de spiegel goed vast in zijn lijst? Kijk ook naar de achterzijde.

 • Objecten worden over een korte afstand onverpakt vervoerd op een kar. Een extra persoon houdt de objecten in het oog

 • Stap3Optimaliseringobjecten/oftraject

  Nadatdefragiliteitvanhetvoorwerpisbepaaldenderisicoanalysevanhetafteleggentrajectisgemaakt,legjehetbestdetweeanalysesnaastelkaar. Welkeknelpuntenkomjetegenenwatkanjeeraandoen?Eenvoorbeeld:jewilmeteenfragielvoorwerphetliefstnietoverdrempelsenkasseienrijden,maareengladparcoursluktwel.

  Naaraanleidingvanstap1en2kangekekenwordenof: hetobjectdoorhetaanbrengenvansteunenminderrisicoloopt hetaanpassenvanderouteofdetransportmiddelentoteenverminderingvanhet

  risicozorgt. Nahetdoorvoerenvanveranderingenmoetenstap1en2opnieuwgemaakt

  worden.

 • Ondersteunen van verzwaard textiel

 • Een voorbeeld van het verpakken van kleine breekbare voorwerpen voor (intern) transport: kunststof krat (hardverpakking) met noppenfolie met foamzijde rond de voorwerpen en proppen en stroken zijdepapier/pakpapier die de lege ruimte vullen zodat de voorwerpen niet te veel kunnen bewegen

 • Losse polychromie op een schilderij werd vastgezet met Japans papier. Het voorwerp kan op transport en moet later verder behandeld worden.

 • Stap4Bepalenbenodigdebeschermingen

  ontwerpverpakkingHettetransporterenvoorwerpenderoutezijnonderzochtenwaarmogelijkgeoptimaliseerd.Nugaanwenawelkebeschermingslagenjemoetaanbrengen.Moetdeverpakkingbeschermingbiedentegenfysieke schadedoorbv.schokkenoftrillingen?Bijeenlangerexterntransportbeschermjejevoorwerpmogelijkooktegen schommelingenindetemperatuurenrelatievevochtigheid. Wiljehetvoorwerpenkelverpakkenvoorhettransportofookvoordeopslaginhetdepot?Danmoetdeverpakkingvaakaanbijkomendeeisenvoldoen.

 • De toestand van het voorwerp wordt goed in de gaten gehouden tijdens het verpakken. Een museummedewerker houdt toezicht op het werk van een kunsttransportfirma.

 • Een voorbeeld van de wijze van verpakken van kleine breekbare voorwerpen voor (intern) transport: kunststof krat (hardverpakking) met zijdepapier/pakpapier als buffer en voor het vastzetten van de voorwerpen

 • Een voorbeeld van de wijze van verpakken van kleine voorwerpen voor (intern) transport: plastic krat in combinatie met een vulkussen die de vorm van het voorwerp aanneemt. Zijdepapier houdt het kussen proper

 • Stap5Verpakkenobject

  Nugaanwehetvoorwerpverpakkenvoortransport.Alserinhuisnietvoldoendekennisen/ofpersoneel/materiaalisomhetverpakkenenhettransporttoteengoedeindetebrengen,schakeljehetbesteen(kunst)transportfirmain.

  Bijhetverpakkenvanobjectenmoetergeletwordenopderisicoanalysevanstap1 hetobjectnietvrijkanbewegen hetduidelijkishoehetobjectuitgepaktengenstalleerdmoetworden hetobjectvoorhetretourtransportweereenvoudigafgebrokeneningepaktkan

  worden

 • Een voorbeeld van de wijze van verpakken van onbreekbare kleine voorwerpen voor (intern) transport: kunststof krat in combinatie met bubbelplastic. Grote hoeveelheden (bruine) plakband zijn af te raden.

 • Een voorbeeld van de wijze van verpakken van kleine voorwerpen voor (intern) transport: kunststof krat en zijdepapier/pakpapier.

 • Nadathetvoorwerpisverpakt,kanheteigenlijketransportgebeuren. Bijeeninterntransportzullendetransportmiddelenwellichtanderszijndanbijeenextern.Welketransport- enhulpmiddelenhebjenodig?Isallesvoorhandenofhuurjeeenautoofeenverhuislift? Hebjezelfdenodigeexpertiseofbesteedjehettransportbeteruit?Hoezoekjeindatgevaleengoede(kunst)transportfirma?

  Bijhettransportmoeteropgeletwordenof: derisicoanalysevanstap2klopt hetverpakteobjectstevigvaststaat hetverpakteobjectindejuistetransportrichtingstaat allepapierencorrectenvolledigingevuldzijn,endusdehuidigestandplaatsbijje

  bekendis.

  Stap6Transport/koerieren

 • Het gebruik van een stapelaar (i.p.v. mankracht) om een zeer zwaar voorwerp naar beneden te brengen verkleint het risico voor het voorwerp

 • Een voorbeeld van de wijze van verpakken van grote voorwerpen voor transport (framekist). De De grondplaat van het voorwerp wordt in de kist geschroefd.

 • Een maskerpak wordt opgehangen in de kist. Met een lint wordt verhinderd dat het pak tijdens het transport gaat bewegen.

 • Een voorbeeld van de wijze van verpakken van kleine voorwerpen voor (intern) transport: kunststof krat en zijdepapier/pakpapier_

  Een voorbeeld van de wijze van verpakken van grote voorwerpen voor transport: speren verpakt in een herbruikbare kist. De speren liggen op rijen gestapeld in uitgesneden schuimbalkjes.

 • Stap7Uitpakkenencontrole

  Nahettransportpakjeeenvoorwerpuit.Zorgdathetopeengoedeplaatskomttestaanenkijknaofhetvoorwerpgeenschadeheeftgeleden.noteerdevorigeendenieuwestandplaatszodatjediedoorkangeventbv decollectieregistratie.

  Bijhetuitpakkenmoeteropgeletwordenof: deverpakkingaandebuitenkantgeensporenvanschadevertoont ergeenlosseonderdelenindeverpakkingliggen hetobjectvisueelwaarneembareschadevertoont erbijzonderhedenoptemerkenzijnuitinformatievandeeventueel

  meegestuurdedataloggers Allegewijzigdeadministratievegegevensverzameldhebtendoorgegeven.

 • Stap8Analyseenoptimaliserenaanpak

  Aandehandvandeuitallestappenverkregeninformatiemoetenconclusiesgetrokkenwordendieweergebruiktkunnenwordenvoorhetvolgendeproject.Gedeeldeervaringzaltotverbeteringleiden.

 • De werktafel is hoog genoeg, afgedekt met bufferend materiaal, werkmateriaal en objecten gescheiden_

 • Opdrachtingroepjes

  Groep1:Monique,Kees,Ricky&KoosGevelbeeld68833

  Groep2:Bert,Anne &HenkBureauOpenDepot15241KLYSTRONYK1001metinventarisnummer42652voordetelefoonkaartenkast

  Groep3:Maurice,Roos&CorinaSchrijflessenaarOpenDepot44518Dagseinlamp48697

  Groep4:Anja,Menno&RuudZENDBUISPHILIPSTA18/100kWmetinventarisnummer19947Bijzondereboekenuitdebiebnaarhetdepot

 • Terugkoppeling,vragenenevaluatie