Ovo je nasa vjera

download Ovo je nasa vjera

of 57

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Ovo je nasa vjera

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  1/57

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  2/57

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  3/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  3

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  4/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  4

  OVO JE NAA VJERAejh'Abdullh

  ibn Muhammed ibn 'AbdulWehhb

  Plav, Sandakabn 1432. hidretske

  jul 2011. godine

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  5/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  5

  Izdava:''K e l i m e t u l H a qq''

  Plav, Sandak

  www.kelimetul-haqq.com

  www.kelimetul-haqq.org

  [email protected]

  Autor:

  ejh Abdullh ibn Muhammed ibn AbdulWehhb

  Prijevod, prelom i lektura teksta:

  Eb Ahmed

  Unos tekstaUmmu Ahmed

  Dizajn korice:

  Eb Merjem

  tampa:

  ''K e l i m e t u l H a qq''V A N A N A P O M E N A !

  Svako kopiranje i umnoavanje ove knjige

  ili bilo kojeg njenog dijela

  bez odobrenja izdavaaje veoma

  pohvaljeno i preporuljivo

  http://www.kelimetul-haqq.com/http://www.kelimetul-haqq./http://www.kelimetul-haqq./http://www.kelimetul-haqq.com/
 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  6/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  6

  Rekao je Allhov PoslanikMuhammed, sallallhu 'alejhi we sellem:

  ''Najvrijedniji dihd je rei rije istine pred

  nepravednim vladarem.''1

  ''Prvak ehd je Hamza, a potom ovjek koji doe

  nepravednom vladaru, kae muistinu

  u lice, pa gavladar ubije.''2

  ''Neka nikoga od vas ne sprijei strah od ljudi da kae

  istinu kada je vidi ili bude njen svjedok, jer mu rije

  istine nee pribliiti as smrti, niti mu umanjiti

  nafaku.''3

  1hadth biljee Eb Dw, et-Tirmih i Ibn Me u svojim

  ''Sunenima''o Eb Se'a el-Hurija i Eb Umme el-Bahilija

  2hadthbiljei Hkim o Dbir ibn 'Abullha

  3hadthbiljei imm Ahmed u svome ''Musnedu''o Eb Se'a el-

  Hudrija

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  7/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  7

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  8/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  8

  PREDGOVOR IZDAVAA

  Sva hvala pripada Allhu, Gospodaru svjetova i

  neka su salawt i selm na naeg poslanikaMuhammeda, njegovu porodicu i sve ashbe.

  Knjiga koja je pred vama je prijevod risle4ejha

  Abdullha, sina ejha Muhammeda ibn Abdul-

  Wehhba, Allah im se obojici smilovao. Nije nam

  poznato da ova risla igdje postoji odvojena, tam-

  pana kao zasebno djelo, a kako je ona sastavni dioknjige Ed-Durerus-Senijje, 5 osjetili smo potrebu

  dati joj naslov, pa smo je nazvali onime to najbolje

  opisuje njenu tematiku.

  Tako smo joj dali naslov Ovo je naa vjera, jer

  u njoj ejh, Allh mu se smilovao, objanjava ono u

  to vjeruje svaki pripadnik ehlus-sunneta wel-damata i pobija glasine, lai i potvore vezane za

  njihovo vjerovanje.

  4Tj. pisma ili poslanice.

  51. tom, 222.-241. str.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  9/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  9

  Molimo Uzvienog Allha da prijevod itampanje ove knjiice uini tekim na vagi naih

  dobrih djel na Sudnjem danu.

  Molimo Uzvienog Allha da uini naa djela

  ispravnim, da ih uini samo radi Njegovog Lica

  iskrenim i da ne dozvoli da ni za koga u njima bude

  udjela, mimo Njega Uzvienog.

  Molimo Allha, subhnehu we te'l, da obilato

  nagradi svakog ko svojim trudom, vremenom i

  imetkom doprinese da se ova i sline knjige

  distribuiraju meu ljudima.

  ''KELIMETUL-HAQQ''

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  10/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  10

  ejh 'Abdullh ibn e-ejh Muhammed bin'Abdul-Wehhb je rekao:

  U ime Allha, Milostivog, Samilosnog.

  Hvala pripada Allhu, Gospodaru (svih) svjetovai neka su salawt i selm na naeg Vjerovjesnika,Muhammeda el-Emna, njegovu porodicu, njegove

  ashbe i tabi'ne.A potom:

  Mi, skupina gazwe (vojne ekspedicije)muwehhid, kada nas je Allh poastio a Njemupripada sva hvala ulaskom u Mekku el-Muerrefu,u podne dana subote, 8. dana mjeseca Muharrema

  el-harma 1218. godine nakon hidre, nakon to suglaveine Mekke, njena 'ulema i svi njeni stanovnicitraili garanciju bezbjednosti od emra gazwe,Su'da; nakon to su se prethodno sloili sa voamaHadda i emrom Mekke, da se bore protiv njega iliostanu u haremu, da ga sprijee od Kue (Ka'be), alije Allh kada su trupe muwehhid krenulemarirati ka njima ubacio strah u njihova srca, pasu se oni rasuli u panici, svaki od njih smatrajuipovlaenje svojom najboljom opcijom.

  I emr je tada ponudio garanciju bezbjednostisvakome u el-haram e-erfu, i mi smo uli, a slogannam je bio telbija, sigurni i obrijanih glava i

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  11/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  11

  skraenih kos, ne bojei se nikoga od stvorenja, vesamo od Gospodara Sudnjeg dana. 6

  A kada su trupe ule u harem, u svom velikombroju, sa samopouzdanjem i smirenou, dobrimponaanjem, ule su bez sjeenja stabala, ne jureiivotinje, niti prolivajui ikakvu krv, izuzev krvikurbna ili onih ivotinja koje je Allh uiniodozvoljenim, u skladu sa propisanim nainom.

  I kada smo zavrili svoju 'umru, sakupili smoljude u jutro dana nedjelje, a emr, rahimehullh, je'uenjacima predstavio ono to smo mi traili odljudi i zbog ega smo se borili protiv njih, a to je:ihls (istoa) tewhda za Uzvienog Allha, jedino. I

  on ih je obavijestio da izmeu nas i njih nemarazilaenja u pogledu iega, izuzev u vezi dvijestvari:

  Prva od njih je ihls (istoa) tewhda zaUzvienog Allha, spoznaja vrsta 'ibdeta i spoznajada je du' (dova) jedna od njih, te razjanjenjeznaenja irka zbog kojeg se na Vjerovjesnik,

  sallallhu 'alejhi we sellem, borio protiv ljudi, anjegov poziv se nastavio dugi period poslanstva u taj

  6ejh kao da aludira na jet:da ete, sigurno, u asni hram ui

  sigurni - ako Allh bude htio - neki obrijanih glava, a nekipodrezanih kosa, bez straha. (sra el-Feth, 27. jet) (napomenaprevodica)

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  12/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  12

  tewhd i naputanje irka (pridruivanja partneraAllhu), sve to prije nego to su mu nareena ostalaetiri erkna (temelja) islma.

  A druga stvar je el-emr bil-ma'rfi wen-nehj 'anil-munker (nareivanje dobra i odvraanje od zla), odega kod njih nije ostalo nita, osim imena, a njegovefekat i znaenje su izbrisani.

  Tako su se oni sa nama sloili u pogledu dobroteonoga na emu smo mi, uopteno i u detalje, i emrusu dali bej'u na Knjigu i sunnet; to je od njihprihvaeno i svima je bilo oproteno.

  Stoga on nije stavio ni najblai pritisak ni na jednog od njih i nije prestao da se prema njima

  ophodi sa krajnjom blagou, posebno premauenjacima.

  Tako smo im mi objasnili na tom sastankuprije nego su se oni razdvojili od nas dokaze za onona emu smo, a od njih smo traili nashat,podsjetnik i objanjenje istine.

  I obavijestili smo ih da je emr na tom sastanku jasno izjavio da emo mi prihvatiti sve za ta oniiznesu jasan dokaz iz Knjige sunneta ili predajuselefus-salha, kakvi su hulef'ir-raidn, oni kojenam je nareeno da slijedimo u njegovim rijeima,sallallhu 'alejhi we sellem:

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  13/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  13

  ''Slijedite moj sunnet i sunnet ispravno upuenihhalf nakon mene...'',

  ...ili od etiri mudtehid imm i onih koji suuzeli znanje od njih, do kraja tree generacije, zbognjegovih, sallallhu 'alejhi we sellem, rijei:

  ''Najbolja od vas je ova moja generacija, a onda

  oni koji ih slijede, a onda oni koji ih slijede.''I mi smo ih obavijestili da smo mi sa Istinom,

  gdje god ona ila, da smo sljedbenici jasnog dokaza ida mi ne marimo ako to znai supotstavljanje onomena emu su bili oni prije nas, i oni nisu porekli itaod toga.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  14/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  14

  U VEZI SA TRAENJEM POTREBA ODMRTVIH I U VEZI GRAEVINA

  SAGRAENIH NAD GROBOVIMA7

  Tako smo im mi iznijeli meselu (pitanje)traenja potreba od mrtvih i pitali ih da li je i dalje

  (kod njih) ostala ikakva ubha (nejasnoa) u pogledutoga. Tada je jedan od njih spomenuo jednu ili dvijeubhe i mi smo ih pobili neospornim dokazima izKnjige i sunneta, sve dok oni nisu prihvatili i dokmeu njima nije ostao niko ko je imao neku (ikakvu)sumnju ili nejasnou u pogledu onoga zbog egasmo se mi borili protiv ljudi i da je to jasna istina u

  koju nema nikakve sumnje.I oni su nam dali svoje najjae zakletve, a da to

  od njih nije ni traeno, da su se njihova prsa rairila injihova savjest raistila, da kod njih nije ostalonimalo sumnje da onaj koji kae: O AllhovPoslanie!, ili: O Ibn Abbs!, ili: O AbdulQdir!ili drugo mimo njih od stvorenj, traei time da

  otkloni zlo ili pribavi dobro, od onoga to niko nije u

  7Ovaj i sljededi naslovi ne postoje u originalu na arapskom jeziku,

  ali su ubaeni rai bolje preglenosti prilikom prelistavanja iiitavanja ovog kratkog, ali vrijenog jela, te prilikom vradanja iposjedanja iz istog (napomena prevoioca).

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  15/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  15

  stanju uiniti, osim Uzvienog Allha, kao to jeizlijeenje bolesnog ili pomo protiv neprijatelja, iliuvanje od nevolje ili slino; da je takav murik,poinilac velikog irka, iju je krv hall proliti iimetak uzeti, ak i ako on vjeruje da je vrhovniupravitelj svemirom jedino Uzvieni Allah, ali seokrenuo stvorenjima dovom, traei od njih efat

  (zagovornitvo), i pribliavajui se preko njih u ciljuda ispuni svoju potrebu od Allha, vrlinom njihove