Luat Quang Cao

download Luat Quang Cao

of 19

 • date post

  07-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Luật quảng cáo

Transcript of Luat Quang Cao

 • QUC HI--------

  CNG HAX HI CH NGHAVIT NAMc lp - T do - Hnh phc

  ---------------Lut s: 16/2012/QH13 H Ni, ngy 21 thng 6 nm 2012

  LUTQUNG CO

  Cn c Hin php nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam nm 1992 c sa i,b sung mt s iu theo Ngh quyt s 51/2001/QH10;Quc hi ban hnh Lut qung co.Chng I

  NHNG QUYNH CHUNGiu 1. Phm vi iu chnh1. Lut ny quy nh v hot ng qung co; quyn v ngha v ca t chc, c nhntham gia hot ng qung co; qun l nh nc v hot ng qung co.2. Cc thng tin c ng, tuyn truyn chnh tr khng thuc phm vi iu chnh ca Lutny.iu 2. Gii thch t ngTrong Lut ny, cc t ng di y c hiu nh sau:1. Qung co l vic s dng cc phng tin nhm gii thiu n cng chng sn phm,hng ha, dch v c mc ch sinh li; sn phm, dch v khng c mc ch sinh li; tchc, c nhn kinh doanh sn phm, hng ho, dch v c gii thiu, tr tin thi s;chnh sch x hi; thng tin c nhn.2. Dch v c mc ch sinh li l dch v nhm to ra li nhun cho t chc, c nhncung ng dch v; dch v khng c mc ch sinh li l dch v v li ch ca x hikhng nhm to ra li nhun cho t chc, c nhn cung ng dch v.3. Sn phm qung co bao gm ni dung v hnh thc qung co c th hin bnghnh nh, m thanh, ting ni, ch vit, biu tng, mu sc, nh sng v cc hnh thctng t.4. Xc tin qung co l hot ng tm kim, thc y c hi k kt hp ng dch vqung co.5. Ngi qung co l t chc, c nhn c yu cu qung co sn phm, hng ha, dchv ca mnh hoc bn thn t chc, c nhn .6. Ngi kinh doanh dch v qung co l t chc, c nhn thc hin mt, mt s hoc ttc cc cng on ca qu trnh qung co theo hp ng cung ng dch v qung co vingi qung co.7. Ngi pht hnh qung co l t chc, c nhn dng phng tin qung co thuctrch nhim qun l ca mnh gii thiu sn phm qung co n cng chng, bao gm

 • c quan bo ch, nh xut bn, ch trang thng tin in t, ngi t chc chng trnhvn ha, th thao v t chc, c nhn s dng phng tin qung co khc.8. Ngi chuyn ti sn phm qung co l ngi trc tip a cc sn phm qung con cng chng hoc th hin sn phm qung co trn ngi thng qua hnh thc mc,treo, gn, dn, v hoc cc hnh thc tng t.9. Ngi tip nhn qung co l ngi tip nhn thng tin t sn phm qung co thngqua phng tin qung co.10. Thi lng qung co l thi gian pht sng cc sn phm qung co trong mt knh,chng trnh pht thanh, truyn hnh; thi gian qung co trong tng thi gian ca mtchng trnh vn ho, th thao; thi gian qung co trong mt bn ghi m, ghi hnh vcc thit b cng ngh khc.11. Din tch qung co l phn th hin cc sn phm qung co trn mt bo in, bohnh, bo in t, trang thng tin in t, xut bn phm, bng qung co, phng tingiao thng hoc trn cc phng tin qung co tng t.12. Sn phm, hng ha, dch v c bit l sn phm, hng ha, dch v nh hng trctip n sc khe con ngi v mi trng.13. Mn hnh chuyn qung co l phng tin qung co s dng cng ngh in t truyn ti cc sn phm qung co, bao gm mn hnh LED, LCD v cc hnh thc tngt.iu 3. Chnh sch ca Nh nc i vi hot ng qung co1. Bo v quyn v li ch hp php ca t chc, c nhn trong hot ng qung co.2. To iu kin t chc, c nhn pht trin cc loi hnh qung co, nng cao chtlng qung co.3. Khuyn khch t chc, c nhn nghin cu, ng dng khoa hc v cng ngh hin ivo vic thit k, xy dng sn phm qung co, u t c hiu qu vo qung co.4. To iu kin v khuyn khch pht trin ngun nhn lc cho hot ng qung co; utin u t o to, bi dng chuyn mn cho cn b, cng chc thc hin qun l nhnc v hot ng qung co.5. M rng hp tc quc t v hot ng qung co.iu 4. Ni dung qun l nh nc v hot ng qung co1. Ban hnh v t chc thc hin cc vn bn quy phm php lut v hot ng qungco.2. Xy dng v ch o thc hin chin lc, quy hoch, k hoch, chnh sch pht trinhot ng qung co.3. Ph bin, gio dc php lut v hot ng qung co.4. Ch o hot ng nghin cu, ng dng khoa hc, cng ngh trong hot ng qungco.5. Ch o, t chc thc hin cng tc o to, bi dng nhn lc cho hot ng qungco.

 • 6. T chc thc hin cng tc khen thng trong hot ng qung co.7. Thc hin hp tc quc t trong lnh vc qung co.8. Thanh tra, kim tra, gii quyt khiu ni, t co v x l vi phm trong hot ngqung co.iu 5. Trch nhim qun l nh nc v hot ng qung co1. Chnh ph thng nht qun l nh nc v hot ng qung co.2. B Vn ho, Th thao v Du lch chu trch nhim trc Chnh ph thc hin qun lnh nc v hot ng qung co.3. B, c quan ngang b trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhimphi hp vi B Vn ho, Th thao v Du lch thc hin qun l nh nc v hot ngqung co.4. y ban nhn dn cc cp thc hin qun l nh nc v hot ng qung co trongphm vi a phng theo thm quyn.iu 6. Hp ng dch v qung coVic hp tc gia cc ch th trong hot ng qung co phi thng qua hp ng dchv qung co theo quy nh ca php lut.iu 7. Sn phm, hng ha, dch v cm qung co1. Hng ha, dch v cm kinh doanh theo quy nh ca php lut.2. Thuc l.3. Ru c nng cn t 15 tr ln.4. Sn phm sa thay th sa m dng cho tr di 24 thng tui, sn phm dinh dngb sung dng cho tr di 06 thng tui; bnh b v v ngm nhn to.5. Thuc k n; thuc khng k n nhng c c quan nh nc c thm quynkhuyn co hn ch s dng hoc s dng c s gim st ca thy thuc.6. Cc loi sn phm, hng ha c tnh cht kch dc.7. Sng sn v n sng sn, v kh th thao v cc loi sn phm, hng ha c tnh chtkch ng bo lc.8. Cc sn phm, hng ha, dch v cm qung co khc do Chnh ph quy nh khi cpht sinh trn thc t.iu 8. Hnh vi cm trong hot ng qung co1. Qung co nhng sn phm, hng ha, dch v quy nh ti iu 7 ca Lut ny.2. Qung co lm tit l b mt nh nc, phng hi n c lp, ch quyn quc gia, anninh, quc phng.3. Qung co thiu thm m, tri vi truyn thng lch s, vn ha, o c, thun phongm tc Vit Nam.4. Qung co lm nh hng n m quan th, trt t an ton giao thng, an ton x

 • hi.5. Qung co gy nh hng xu n s tn nghim i vi Quc k, Quc huy, Quc ca,ng k, anh hng dn tc, danh nhn vn ha, lnh t, lnh o ng, Nh nc.6. Qung co c tnh cht k th dn tc, phn bit chng tc, xm phm t do tn ngng,tn gio, nh kin v gii, v ngi khuyt tt.7. Qung co xc phm uy tn, danh d, nhn phm ca t chc, c nhn.8. Qung co c s dng hnh nh, li ni, ch vit ca c nhn khi cha c c nhn ng , tr trng hp c php lut cho php.9. Qung co khng ng hoc gy nhm ln v kh nng kinh doanh, kh nng cung cpsn phm, hng ha, dch v ca t chc, c nhn kinh doanh sn phm, hng ha, dchv; v s lng, cht lng, gi, cng dng, kiu dng, bao b, nhn hiu, xut x, chngloi, phng thc phc v, thi hn bo hnh ca sn phm, hng ho, dch v ngk hoc c cng b.10. Qung co bng vic s dng phng php so snh trc tip v gi c, cht lng,hiu qu s dng sn phm, hng ha, dch v ca mnh vi gi c, cht lng, hiu qus dng sn phm, hng ha, dch v cng loi ca t chc, c nhn khc.11. Qung co c s dng cc t ng nht, duy nht, tt nht, s mt hoc t ngc ngha tng t m khng c ti liu hp php chng minh theo quy nh ca B Vnha, Th thao v Du lch.12. Qung co c ni dung cnh tranh khng lnh mnh theo quy nh ca php lut vcnh tranh.13. Qung co vi phm php lut v s hu tr tu.14. Qung co to cho tr em c suy ngh, li ni, hnh ng tri vi o c, thunphong m tc; gy nh hng xu n sc khe, an ton hoc s pht trin bnh thngca tr em.15. p buc c quan, t chc, c nhn thc hin qung co hoc tip nhn qung co tri mun.16. Treo, t, dn, v cc sn phm qung co trn ct in, tr in, ct tn hiu giaothng v cy xanh ni cng cng.iu 9. Hi ng thm nh sn phm qung co1. Hi ng thm nh sn phm qung co l t chc t vn trc thuc B Vn ha, Ththao v Du lch, gip B trng xem xt v a ra kt lun v s ph hp ca sn phmqung co vi quy nh ca php lut trong trng hp t chc, c nhn yu cu thmnh sn phm qung co.2. Thnh phn ca Hi ng thm nh sn phm qung co bao gm i din B Vnha, Th thao v Du lch, i din ca t chc ngh nghip v qung co v cc chuyngia trong lnh vc c lin quan.3. B Vn ha, Th thao v Du lch quy nh chi tit v t chc v hot ng ca Hing thm nh sn phm qung co.

 • iu 10. T chc ngh nghip v qung co1. T chc ngh nghip v qung co c thnh lp v hot ng theo quy nh caphp lut v hi.2. T chc ngh nghip v qung co c nhim v, quyn hn sau y:a) Bo v quyn v li ch hp php ca hi vin;b) Xy dng b quy tc ng x ngh nghip qung co trnh B Vn ha, Th thao v Dulch ph duyt; t chc thc hin b quy tc ng x ngh nghip qung co;c) Tham gia kin xy dng chin lc, k hoch, chnh sch pht trin hot ng qungco; cc vn bn quy phm php lut, tiu chun, quy chun k thut v qung co v quyhoch qung co ngoi tri;d) c i din v gii thiu chuyn gia tham gia Hi ng thm nh sn phm qungco khi c yu cu ca c quan qun l nh nc c thm quyn;) Nghin cu, ng dng khoa hc, cng ngh trong hot ng qung co; t vn, cungcp thng tin, t chc bi dng nghip v qung co v o c ngh nghip;e) Thc y cnh tranh lnh mnh nhm pht trin th trng qung co v nng cao chtlng sn phm qung co;g) Phi hp vi c quan qun l nh nc tuyn truyn, ph bin php lut v qung co,xy dng nim tin ca ngi tiu dng;h) Cc nhim v, quyn hn khc theo quy nh ca php lut.iu 11. X l vi phm trong hot ng qung co1. T chc c hnh vi vi phm quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lutc lin quan th ty theo tnh cht, mc vi phm m b x pht vi phm hnh chnh;nu gy thit hi th phi bi thng theo quy nh ca php lut.2. C nhn c hnh vi vi phm quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lutc lin quan th ty theo tnh cht, mc vi phm m b x l k lut, x pht vi phmhnh chnh hoc b truy cu trch nhim hnh s; nu gy thit hi th phi bi thngtheo quy nh ca php lut.3. C quan qun l nh nc v hot ng qung co phi chu trch nhim v quyt nhx l ca mnh; trng hp quyt nh sai, gy thit hi th phi bi thng theo quy nhca php lut.4. Chnh ph quy nh c th v hnh vi, hnh thc v mc x pht vi phm hnh chnhtrong hot ng qung co.Chng II

  QUYN V NGHAV CAT CHC, C NHN TRONG HOT NGQUNG CO

  iu 12. Quyn v ngha v ca ngi qung co1. Ngi qung co c cc quyn sau:a) Qung co v t chc, c nhn, sn phm, hng ha, dch v ca mnh;

 • b) Quyt nh hnh thc v phng thc qung co;c) c c quan c thm quyn v qung co ca a phng thng tin v quy hochqung co ngoi tri ph duyt;d) Yu cu thm nh sn phm qung co.2. Ngi qung co c cc ngha v sau:a) Cung cp cho ngi kinh doanh dch v qung co hoc ngi pht hnh qung cothng tin cn thit, trung thc, chnh xc v c quan, t chc, c nhn, sn phm, hngha, dch v, cc ti liu lin quan n iu kin qung co v chu trch nhim v ccthng tin ;b) Bo m cht lng sn phm, hng ha, dch v ph hp vi ni dung qung co;c) Chu trch nhim v sn phm qung co ca mnh trong trng hp trc tip thchin qung co trn cc phng tin; lin i chu trch nhim v sn phm qung cotrong trng hp thu ngi khc thc hin;d) Cung cp ti liu lin quan n sn phm qung co khi ngi tip nhn qung cohoc c quan nh nc c thm quyn yu cu.3. Thc hin quyn v ngha v khc theo quy nh ca php lut.iu 13. Quyn v ngha v ca ngi kinh doanh dch v qung co1. Ngi kinh doanh dch v qung co c cc quyn sau:a) Quyt nh hnh thc v phng thc kinh doanh dch v qung co;b) c ngi qung co cung cp thng tin trung thc, chnh xc v t chc, c nhn,sn phm, hn