Intern Redovisning Och Intern Handel

download Intern Redovisning Och Intern Handel

of 24

 • date post

  23-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Intern Redovisning Och Intern Handel

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  1/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Frelsning U13, Internredovisning mmIntern redovisning

  Ngot om standardkostnader och internpriserDen n ya ekonom istyrn ing en, DNE

  - Kapitel 15 Intern redovisning- Kapitel 16 Intern redovisning i olika verksamheter

  - Lite ur kapitel 17 Standardkostnader- Lite ur kapitel 18 Internprissttning

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  2/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Extern redovisningstyrs av lagar och kompletterande normer

  Det har ni lst lite om p kursen i externredovisning(frhoppningsvis)

  http://www.bfn.se/start.aspx
 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  3/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  En central frga r:Fr vem redovis ar vi?

  Resultat-enheter

  Affrs-omrden

  Koncernen

  Dotter-bolag Den juridiska

  strukturen

  Den internaorganisations-

  strukturen

  Extern

  redovisn ing

  Intern

  redov isn ing

  Ett fretag har ofta tv eller flera strukturer som

  behver informationsstd:

  Moder-bolag

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  4/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  LegalStruktur(aktiebolag)

  Internoperativstruktur

  (produktomrden)

  Exempel 1: Gtebo rg Energ i

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  5/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Exempel 2:Ett urval av brsbolaget SAAB:s do tterbo lag

  Saab South Africa (Pty) Ltd Utlndskt bolag, Dotter Andel: 100

  Saab Training System BV Utlndskt bolag, Dotter Andel: 100

  Saab Technologies Inc Utlndskt bolag, Dotter Andel: 100

  Saab Microwave Canada Ltd Utlndskt bolag, Dotter

  Saab Technologies Sro Utlndskt bolag, Dotter

  Saab Aerotech BV Utlndskt bolag, Dotter

  SaabTech Electronics AB5560174848 Dotter Andel: 100

  Saab Helikopter AB5560269945 Dotter Andel: 100

  Saab Microwave Systems AB

  5560281627 Dotter Andel: 100Saab Training Systems AB5560302746 Dotter Andel: 100

  Saab Nyge Aero Holding AB5560360207 Dotter Andel: 100

  Svenska Aeroplan AB5560381567 Dotter Andel: 100

  Saab Nyge Aero AB5560435413 Dotter Andel: 100

  Saab Barracuda AB5560457391 Dotter Andel: 100

  Saab Dynamics AB5560559691 Dotter Andel: 100

  Saab Aircraft AB5560627647 Dotter Andel: 100

  Saab Supporter Et t AB5561212597 Dotter Andel: 100

  Saab Aircraft Leasing Holding AB5561243170 Dotter Andel: 100

  Saab Space AB5561342204 Dotter

  Saab Bofors Missile Corporation AB5561475905 Dotter Andel: 100

  Industrigruppen JAS AB5561475921 Dotter Andel: 60

  SAAB Treasury AB5561475939 Dotter Andel: 100

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  6/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Exempel 2:

  The Saab Group is organised in business units

  http://www.saabgroup.com/en/
 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  7/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Intern redovisning..r frivillig och styrs av upplevda behov av

  att f en bttre styrning av olika objekt(jmfr med kalkylobjekt i produktkalkyleringen),

  att kunna flja upp ekonomiskt ansvar(jmfr med budgetprocessen) och,

  att kunna flja interna flden i verksamheten, dvs.den del av kretsloppetfretaget kan pverka.

  ProjektProdukt/tjnstOrderKundRegion

  Utfall

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  8/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Intern redovisningfrn datainsamling till rapportering

  dvs std fr mnga interna beslut hos ekonomiskt ansvariga!

  Exempelvis viatransaktioner frredovisningen!Men ocks frn

  andra kllor!

  I redovisnings- ochandra system,

  berkningar avutfall, resultatrader,produktlnsamhet

  etc.

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  9/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Olika perspektiv p redovisningen- internt kontra externt

  Debet 100krKredit 100kr

  Externredovisning

  Internredovisning

  Normativ- br fl jalagar ochregler

  Subjekt iv- som

  fretagetb estmmer

  Ut

  In

  " Hndel ser som pver kar fr etage t sekon omiska stl ln ing"

  Redovisnings-systemet

  "databas"

  'bo k fring '

  ' redov isn ing 'Fr ett strre fretag rcker det sllan med den externa

  redovisningens transaktioner, utan en komplettering behvs.Utgngspunkten r ofta samma databas, dr intern redovisning r

  integrerad med extern redovisning, dvs. en monoistisk ansats.

  Andra kllor/transaktioner

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  10/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Underhll Reparationer Stopptid i produktionen Tid fr datorstopp m.m.

  Ln Hyra IT/telefoni m.m.

  Ekonomiavdelning Marknadsavdelning Konstruktionsavdelning m.m.

  Produkt A Produkt B m.m.

  Uppdelning efter akt iv i teter

  Uppdelning efterkostnadss lag

  Uppdeln ing efter pro dukter

  Uppdelning efter

  ko stnadss tlle

  KOSTNADER

  Mjliga nskeml p kostnadsredovisningen

  t.ex. enligt BAS-

  kontoplanen

  t.ex. genom att berknasjlvkostnader

  t.ex. genom

  redovisningp objekt

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  11/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  En lngre strng ger ett kat informationsinnehll!Beslutsfattare anvnder ven information frn andra info-system.

  Fretag anvnder flerdimensionell redovisning

  Flerdimensionell redovisning innebr att man beskriver enhndelse ur fler perspektivn bara via kontering p ett konto.

  Vad gller intkten/kostnaden? Via redo v isn ing pkonto Vad sldes? Via redov isning p ob jek t fr produkt Vem r ansvarig? Via redo v isn ing p objekt fr ansvar Till vem sldes varan? Via redo v isning p ob jek t fr kund

  m.m.Transaktioner registreras p olika objekt fr att skapa en databas!

  En s trng med ett konto o ch f lera ob jekt:

  Konto Produkt Ansvar Kund och s vidare

  3010 1320 S007 3001 xxx

  Frsljning Rr 20 cm Sljare Bo Kund Ek xxx

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  12/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Flerdimensionell redovisning- exempel frn en strre verksamhet;

  = 66 positioner i raden med koder innan belopp fylls i

  Belopp

  Varje dimension/objekt behver en kodplan,ex. ansvarsobjektet:

  Niv 1

  Niv 2

  Niv 3

  Niv 4BAS-k

  ontoplanen

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  13/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Resultatmodell byggd p stegkalkyl

  Intkter- Rrliga srkostnader per produkt

  = Tckningsbidrag 1 (TB1)- Fasta srkostnader per produkt= Tckningsbidrag 2 (TB2)- Srkostnader per produktomrde

  = Tckningsbidrag 3 (TB3)- vriga samkostnader= Resultat

  Ett vanligt internt behov ren mer detaljerad resultatuppfljning, forts.

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  14/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Olika verksamheters interna redovisningOlika verksamheter har srdragsom bde gr att mjligheten

  att ta fram information och behovet av information hos

  beslutsfattare r olika!

  Tjnstefretagimmateriella produkter, ej lagringsbara, ofta

  sampro du ktio n med kunden, inte sllan bde personalintensiv a ochperso nalberoend e, oft a pro jektfo rm p uppd rag.

  Exempelvis har ett kon su ltfretag beho v av projektup pfljnin g

  (result at/pro jekt), belggning hos k on su lterna, sn itt im pris , intern

  tidsanvndning.

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  15/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Olika verksamheters interna redovisning

  Handelsfretagkp, och frsljn ing av varor, ib land mellanlagr ing ,

  so rt imentsutm aning ar, log ist ik utm aningar, vrdeked jefund eringar.

  Ett gro ss istfretag har exempelvis beho v av att flja upp varulagers-

  om sttn ingsh astigh et per varugru pp , frsljnin g/m2, prod uk t-

  lnsamhet (bru ttom arginal), kund lnsamhet, hanterings ko stn ader mm

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  16/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Olika verksamheters interna redovisning

  Tillverkande fretagfo ku s p pro duktio n, ofta kom plext med mnga

  ol ika var ianter men gemensamm a produkt ion sp rocesser = frdelnings -utmaningar!, ofta lagerproblematik (RVL, PIA & FVL), sourcingfrgorgra sjlv eller kpa in ?, kalk ylut fo rmnin g vad r mjli g t?

  K lassis ka beho v r p rod uk tlnsamhet, uppfljning av olik a

  avdelningars och/al ternat ivt p rocessers effekt iv i tet ( f inans iel l t oc hickefinansiel l t)

  Vanligt med anvndning av standardkostnader..

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  17/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  StandardkostnadEn standard r ett frberknat vrde fr en viss uppoffring eller

  prestation, vanligtvis fr en produkt eller tjnst, fr en kommande

  period(kapitel 17).

  Ett exempel:

  Timln i kronor satt tillstandardpris underlttar

  uppfljningen!

 • 7/24/2019 Intern Redovisning Och Intern Handel

  18/24

  Johan kessonHandelshgskolan vid Gteborgs Universitet

  Standardkostnad, forts.Som en kokboksom anger

  frutbestmda volymer fr frbrukning.

  50 g