Instellingsplan Inholland

download Instellingsplan Inholland

of 20

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

test document voor inh.

Transcript of Instellingsplan Inholland

 • maatwerk2010

  Voorwoord 1 1 Inleiding 4 2 Externe analyse: trends en ontwikkelingen 3 Ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs 4 3 Interne analyse: hoe staat Inholland ervoor? 6 Sterke kenmerken van de instelling 6 Aandachtspunten voor de organisatie 8 4 Visie en missie 10 5 Focuspunten Hogeschool Inholland 11 I Continue ontwikkeling 11 II Didactisch reveil 13 III Professionele kwaliteit 15

  6 Leren samenwerken in betekenisvolle teams 18 7 Inholland leercommunity 19

  Instellingsplan 2010 - 2016 Professioneel maatwerk

 • 1

  16 medew

  erkersbijeenkomsten,

  1 lectorenbijeenkomst, 1 studenten-

  bijeenkomst, 1 studentenw

  edstrijd, 1 them

  asessie ruimte voor de profes-

  sional, 2 managem

  entconferenties, w

  iki, 2 stakeholdersbijeenkomsten

  2

  Een hogeschool die authen-tieke leersituaties biedt m

  et een prettige cultuur. D

  an ben je als organisatie zow

  el slagvaardig als aantrekkelijk voor studenten

  wiki

  17 november 2009

  Inst

  ellin

  gsp

  lan

  20

  10

  2

  01

  6

  inst

  ellin

  gsp

  lan

  20

  10

  2

  01

  6

  Inst

  ellin

  gsp

  lan

  20

  10

  2

  01

  6

  01

  Pro

  fess

  ion

  eel m

  aatw

  erk

  1 32

  Voorwoord 1 Voorwoord 1 1 Inleiding 4

  Voor u ligt het instellingsplan van Hogeschool Inholland voor de jaren 2010 tot en met 2016. Dit plan bevat de strategische koers voor de instelling en is gezamenlijk door medewerkers en studenten geformuleerd. Met dit plan geven wij richting aan de verdere ontwikkeling van Inholland en de plaats die zij inneemt in de Randstedelijke omgeving. Wij bouwen met de gekozen strategie voort op de hoofdlijnen van beleid uit ons vorige instellingsplan 2006-2010 Samen-werken aan de kennis van morgen en de Bestuurlijke Agenda van 2008. Natuurlijk spelen ook de ontwikkelingen binnen Europa en Nederland een belangrijke rol in de bepaling van onze focuspunten voor de komende vier jaar.

  Onze medewerkers en studenten hebben in de volle breedte kunnen meedenken en meewerken aan de totstandkoming van de strategische koers. In mei 2009 is een kernteam gevormd van docenten, beleidsmedewerkers, studenten, directeuren en lectoren om het nieuwe instellings-plan vorm te geven. Tijdens een zestiental bijeenkomsten1, georganiseerd door de hele organisatie van Alkmaar tot Dordrecht, hebben medewerkers en studenten gebrain-stormd over de toekomst van Inholland. Daarnaast zijn bijeenkomsten georganiseerd over het instellingsplan voor directeuren, lectoren en het management. Studenten hebben door middel van een wedstrijd zichtbaar gemaakt hoe zij het onderwijs van de toekomst zien.

  Via een wiki zijn alle medewerkers in staat gesteld mee te praten en te denken over het instellingsplan n eraan mee te schrijven. De wiki is eveneens ingezet om op een aantal onderwerpen met specialisten tot een verdiepingsslag te komen.

  Dankzij al deze inspirerende bijdragen is het instellings-plan tot stand gekomen. Dit plan zal de basis vormen voor de volgende fase van Inholland.

  College van bestuur

  In de afgelopen decennia is het hoger onderwijs explosief gegroeid2. Een steeds groter deel van de bevolking heeft de weg naar het hoger onderwijs gevonden en het aantal studenten groeit nog steeds. Zeker het hoger beroepsonder-wijs heeft een belangrijke emancipatoire functie: in toe- nemende mate vinden eerstegeneratiestudenten de weg naar het hbo, studenten die als eerste in hun familie deelnemen aan het hoger onderwijs. Hoewel de groei niet evenredig ver-deeld is over het land, ziet het er niet naar uit dat deze groei de komende jaren zal stagneren. Vooral in de grote steden in de Randstad zal de komende jaren sprake zijn van groei van het aantal studenten. Op de arbeidsmarkt zal de vervang-ingsvraag toenemen wanneer de babyboomgeneratie met pensioen zal gaan en ook zal een herstel van de economie de vraag naar hoger opgeleiden opnieuw doen toenemen. Ook de huidige recessie leidt niet tot verlaagde instroom in het hoger onderwijs. Integendeel, door het (gepercipieerde) gebrek aan perspectief op de arbeidsmarkt neemt het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs alleen maar toe. Boven-dien doet de snelheid van ontwikkelingen in wetenschap en technologie ook werkende mensen er eerder toe besluiten dat het noodzakelijk is voortdurend de eigen kennis en be-kwaamheden op peil te houden.

  Een instelling voor hoger onderwijs staat hiermee voor een tweeledige opgave. Enerzijds gaat het om het opleiden van jonge mensen en hen optimaal toe te rusten voor hun professionele leven. De grote toestroom van studenten heeft bovendien de heterogeniteit van de instroom drastisch ver-groot. Het zal de grote opdracht zijn voor de komende tijd om binnen deze heterogeniteit recht te doen aan de uniciteit van de student en diens talent. Anderzijds gaat het er om wer-kende mensen in hun professionele rol verder te versterken. Professionals3 die zelf aangeven behoefte te hebben aan ver-dere scholing om bij te blijven op het eigen vakgebied of om een andere richting in te slaan. Ook het mobiliseren van talent in de samenleving is een expliciete taak van instellingen voor hoger onderwijs. In beide situaties opleiden van jongeren en van werkende professionals - is er behoefte aan maatwerk van hoge kwaliteit en daar ligt nu precies de opdracht voor de komende jaren voor een instelling als Hogeschool Inholland.

  De samenleving is voortdurend in beweging. Vanwege een symbiotische relatie van de samenleving met het onder-wijs, is de invloed op het onderwijs onmiskenbaar aanwezig.

  Als gevolg van de globalisering zullen steeds meer stu-denten in het hoger onderwijs een deel van de opleiding in het buitenland gaan volgen. Deze studenten zullen hiertoe worden aangemoedigd omdat in een goede voorbereiding op hun beroepsuitoefening de internationale component niet mag ontbreken en vanzelfsprekend zal worden. Er zullen dus in Nederland langzamerhand ook meer buitenlandse studen-ten binnenkomen, waardoor er meer internationale (Engels-talige) onderwijsprogrammas nodig zijn. In samenhang met de globalisering zorgt de economische situatie er tegelijker-tijd voor dat de productie door laaggeschoolde arbeid steeds meer uitbesteed wordt aan landen als India en China, waar-door de vraag naar hoger opgeleiden toeneemt.

  Om internationaal te kunnen concurreren wordt de noodzaak te investeren in een hoogopgeleide bevolking des te dringender. Door de huidige economische recessie willen meer mensen zich omscholen naar ander werk, of alsnog een diploma halen. Leerlingen blijven langer in het onderwijs om de gang naar de arbeidsmarkt uit te stellen. Dit is het meest zichtbaar bij de studenten met een mbo-diploma. Bij de keuze voor de arbeidsmarkt of doorstuderen valt de beslissing vaker uit ten gunste van een opleiding in het hbo.

  Werknemers gaan later met pensioen waardoor zij tot op hogere leeftijd moeten blijven investeren in hun ontwikkeling. Waar er nog sprake is van ontgroening in de grote steden in de Randstad, zien we in de samenleving als geheel de vergrij-zing doorzetten. Dit heeft gevolgen voor het huidige docen-tenkorps; het lerarentekort zal flink toenemen. Het creren van

  Voorwoord 1 Inleiding 2 Externe analyse: trends en ont- wikkelingen

 • 3

  Studie staat niet los van je leven

  medew

  erkersbijeenkomst

  Den H

  aag 24 november 2009

  2

  Een hogeschool die authen-tieke leersituaties biedt m

  et een prettige cultuur. D

  an ben je als organisatie zow

  el slagvaardig als aantrekkelijk voor studenten

  wiki

  17 november 2009

  Inst

  ellin

  gsp

  lan

  20

  10

  2

  01

  6

  inst

  ellin

  gsp

  lan

  20

  10

  2

  01

  6

  Inst

  ellin

  gsp

  lan

  20

  10

  2

  01

  6

  01

  Pro

  fess

  ion

  eel m

  aatw

  erk

  1 32

  Voorwoord 1 Voorwoord 1 1 Inleiding 4

  Voor u ligt het instellingsplan van Hogeschool Inholland voor de jaren 2010 tot en met 2016. Dit plan bevat de strategische koers voor de instelling en is gezamenlijk door medewerkers en studenten geformuleerd. Met dit plan geven wij richting aan de verdere ontwikkeling van Inholland en de plaats die zij inneemt in de Randstedelijke omgeving. Wij bouwen met de gekozen strategie voort op de hoofdlijnen van beleid uit ons vorige instellingsplan 2006-2010 Samen-werken aan de kennis van morgen en de Bestuurlijke Agenda van 2008. Natuurlijk spelen ook de ontwikkelingen binnen Europa en Nederland een belangrijke rol in de bepaling van onze focuspunten voor de komende vier jaar.

  Onze medewerkers en studenten hebben in de volle breedte kunnen meedenken en meewerken aan de totstandkoming van de strategische koers. In mei 2009 is een kernteam gevormd van docenten, beleidsmedewerkers, studenten, directeuren en lectoren om het nieuwe instellings-plan vorm te geven. Tijdens een zestiental bijeenkomsten1, georganiseerd door de hele organisatie van Alkmaar tot Dordrecht, hebben medewerkers en studenten gebrain-stormd over de toekomst van Inholland. Daarnaast zijn bijeenkomsten georganiseerd over het instellingsplan voor directeuren, lectoren en het management. Studenten hebben door middel van een wedstrijd zichtbaar gemaakt hoe zij het onderwijs van de toekomst zien.

  Via een wiki zijn alle medewerkers in staat gesteld mee te praten en te denken over het instellingsplan n eraan mee te schrijven. De wiki is eveneens ingezet om op een aantal onderwerpen met specialisten tot een verdiepingsslag te komen.

  Dankzij al de