Ikon Sejarah

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ikon Sejarah

 • 7/25/2019 Ikon Sejarah

  1/11

  Maktab Sultan IsmailFaktor dan Kesan Imperialisme di Asia

  Tenggara

  Disampaikan oleh :

  -Hai! I!bal

  -Farid Kassim

  -Ahmad Aiman

  -Ari" Ir#an

 • 7/25/2019 Ikon Sejarah

  2/11

  Imperialisme dasar sesebuah negarauntuk meluaskan pengaruhn$a denganmen%a%ah negara lain atas tu%uan

  tertentu&ortugal'Sepan$ol'(elanda'(ritain'&eran)is'dan Amerika S$arikat telah

  men%alankan imperialisme di AsiaTenggara*

  Pengenalan

 • 7/25/2019 Ikon Sejarah

  3/11

  FAKT+,

  Keka$aan (ahanmentah

  Sistempengangkutan dan

  perhubungan

  &ersainganKuasa-kuasa

  (arat

  ,eolusiperindustrian

  (eban orang putih

  FAKTOR FAKTORIMPERIALISME BARAT DI

  ASIA TENGARA

 • 7/25/2019 Ikon Sejarah

  4/11

  ,eolusi &erindustrian

  Kuasa (arat memerlukan bekalan bahan

  mentah se)ara berterusan serta ka.asanpasaran baru*/egara-negara Asia Tenggaramen%adi sasran kerana ka$a dengan bahanmentah

  NEGARA BAHAN MENTAH

  Tanah Mela$u (i%ih Timah

  Indonesia (i%ih Timah 0 petroleum

  Thailand (i%ih Timah 0 ka$u %ati

  (urma Ka$u %ati

  Filipina Kelapa 0 tebu

 • 7/25/2019 Ikon Sejarah

  5/11

  K1KA2AA/ (AHA/ M1/TAH Asia Tenggara memang ka$a dengan bahan

  mentah 0 mempun$ai tanah $ang subur* (arat perlukan bahan mentah untuk penuhi

  tuntutan ,eolusi &erindustrian terutama bi%ihtimah 0 getah*

  &1,SAI/3A/ K4ASA (A,AT Semakin luas tanah %a%ahan' semakin tinggi

  san%ungan $ang diterima*

  Keluasan tanah %a%ahan melambangkankekuatan dan keka$aan

 • 7/25/2019 Ikon Sejarah

  6/11

  SIST1M &1/3A/3K4TA/ DA/&1,H4(4/3A/

  5 &enggunaan kapal .ap membolehkan ban$akmuatan diba.a 0 memper)epatkan per%alananantara barat dan timur

  5 &embukaan Terusan Sue 6789; telah

  memendekkan %arak antara Timur dan (arat

  5 &en)iptaan telegra# memba.a perubahanterhadap perhubungan antara (arat 0 Timur*

 • 7/25/2019 Ikon Sejarah

  7/11

  (1(A/ +,A/3 &4TIH

  (ritish 0 (elanda- (eban orang &utih

  &eran)is- Tugas men$ebarkan Tamadun

  Mubaligh Kristian berpendapat mereka

  bertanggung%a.ab men$ebarkan agamaKristian

  kepada penduduk di tanah

 • 7/25/2019 Ikon Sejarah

  8/11

  K1SA/ K1SA/

  IM&1,IA=ISM1T1,HADA& ASIAT1/33A,A

  K1SA/ &+=ITIK

  K1SA/ S+SIA=K1SA/1K+/+MI

 • 7/25/2019 Ikon Sejarah

  9/11

  KESAN POLITIK

  a; &emerintah tempatan terpaksa menerimapenasihat dan pentadbiran (arat*

  b; >u%ud persaingan kuasa-kuasa (arat di

  (enua Asia); Kepulauan Mela$u telah dipe)ah perintah

  akibat kedatangan kuasa (aratKUASA MENGUASAI

  I/331,IS TA/AH M1=A24

  (1=A/DA I/D+/1SIA

  &1,A/?IS I/D+?HI/A

  AM1,IKA S2A,IKAT FI=I&I/A

 • 7/25/2019 Ikon Sejarah

  10/11

  KESAN EKONOMI

  Aktiiti ekonomi peribumi distrukturkansupa$a dapat memberi man#aat kepadaekonomi negara pen%a%ah*

  ?+/T+H/2A

  Ditanah mela$u'aktiiti tanam getah danperlombongan b!h tmahdikomersialkan supa$a dapat dibekalkan

  bagi memenuhi keperluan industri di(ritain*

 • 7/25/2019 Ikon Sejarah

  11/11

  KESAN SOSIAL

  Di Tanah Mela$u'sistem pendidikan inggerisdiperkenalkan untuk memberi asas danmelatih golongan pentadbir rendahan bagikeperluan (ritish saha%a*

  Kepin)angan dan "et#a"$emp%rnaansistem pen##"an .u%ud*

  (uruh asing diimport dan ini memba.aperubahan kepada demogra@ dan komposisietnik*

  Tiada dasar bagi mengharmonikan hubunganantara kaum oleh pen%a%ah*