ICN DMK( ... XJ700 DMK(กร งเทพ) - ICN(อ นชอน) 02.40 - 10.05 XJ703 ICN(อ...

Click here to load reader

 • date post

  15-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ICN DMK( ... XJ700 DMK(กร งเทพ) - ICN(อ นชอน) 02.40 - 10.05 XJ703 ICN(อ...

 • XJ700 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อนิชอน) 02.40 - 10.05

  XJ703 ICN(อนิชอน) - DMK(กรงุเทพ) 00.20 – 04.20

  **โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (2 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. **

  **พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั**

 • 2

  DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)

  23.30 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

  ประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

  บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหคํ้าแนะนําเพื่อ

  เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง

  DAY 2 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – เมอืงอนิชอน – ซากรุะ JAYU PARK – เมอืงชุนชอน – เกาะนาม ิ

  02.40 นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ AIR

  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700

  ** สําหรับเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี**

  10.05 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

  ** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด

  หมายเวลา **

  หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย

  นําทุกท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิีย่าว

  กวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร

  กลางวนั บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบลุโกก ิ

  JAYU PARK เรยีกอกีชือ่ว่า สวนแห่งอสิระภาพ เป็นสวนสาธารณะอยูท่ีบ่รเิวณภเูขา EUNGBONGSAN สรา้ง

  ขึน้ตัง้แตปี่ 1957 ในชว่งสิน้สดุสงครามเกาหล ีภายในสวนจะมลีานกจิกรรมใหบ้รรดาลงุป้านา้อามาออกกําลังกาย

  บางครัง้ก็จะมีนักเรียน นักศึกษามาทัศนศึกษากัน มีจุดชมวิวทะเลและท่าเรือ ถา้ไปช่วงใบไมผ้ลิซากุระ

  กําลังบาานเต็มทีจ่ะสวยมากการออกดอกซากรุะจะมชีว่งตน้เดอืนถงึกลางเดอืนเมษายน แลว้แต่สภาพอากาศใน

  แตล่ะปี กรณีดอกไมไ้มบ่าน ขอสงวนสทิธิใ์นการนําทา่นไป INCHEON CHINATOWN

 • 3

  เกาะนามิ เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลใีต ้เกาะนาม ิมรีปูรา่งเหมอืนใบไมล้อยน้ํา เป็นเกาะ

  กลางแมน้ํ่าฮนั ซึง่เกดิจากการสรา้งเขือ่นชอ็งพย็อง โดง่ดังจากซรีสีเ์รือ่งเพลงรักในสายลมหนาว (THE WINTER

  LOVE SONATA) ซึง่ใชเ้กาะนามเีป็นสถานทีถ่่ายทํา เกาะนามไิดช้ือ่ตามนายพลนาม ิทีรั่บราชการตัง้แต่อาย ุ17

  ปี บดิาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ ์ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขานําทัพกวาดลา้งจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและ

  ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ัง้หมด และไดรั้บตําแหน่งสงูเมือ่ยังมอีายเุพยีง 26 ปี แต่หลังจากเปลีย่น

  รัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลัง

  ผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั ้ง ไดม้ีการพิสูจน์พบว่าขอ้กล่าวหาทั ้งหมดลว้นเป็นเท็จ เขาจึงไดรั้บคืน

  ยศถาบรรดาศักดิด์ังเดมิ เกาะแหง่นีม้ทีวิทัศน์ทีส่วยงามไปดว้ยตน้เกาลัดและทวิสนเรยีงราย ในชว่งฤดูใบไมร้่วง

  จะมเีทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีใบไมต้่างเปลีย่นเป็นสแีดงสวยงาม และมสีสุานของนายพลนาม ีซึง่ยังคงตัง้อยู ่ณ

  เกาะแหง่นี ้

  คํา่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูทคัคาลบี ้

  ทีพ่กั HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรอืเทยีบเทา่

  https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99 https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1 https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87

 • 4

  DAY 3 อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน - วดัชนิฮงึซา - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์พเิศษ!!! … ชมเทศกาลดอกทวิลปิ -

  เมอืงโซล – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย

  เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

  (SEORAKSAN NATION PARK) หรอื สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีตัง้อยูใ่น อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน

  เขตจังหวัดคังว็อน มพีืน้ทีท่างทศิตะวันตกตดิกับจังหวัดคย็องก ีท