het raadsel van Simson (deel 2)

download het raadsel van Simson (deel 2)

of 29

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.367
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Zoetermeer, 25 april 2010

Transcript of het raadsel van Simson (deel 2)

 • 1. het raadselvan Simson(deel II)

2.

 • Richteren-periode
 • periode die voorafgaat aan het koninkrijk van Isral
 • ieder deed wat goed was in eigen ogen

spreekt van de tijd voorafgaand aan het Koninkrijk en Gods heerschappij onzichtbaar is 2 3.

 • terugblik vorige studie
 • Simson is als Nazireer een type van hem die gehoorzaam (>lang haar) was tot de dood (>geen wijn).
 • Simson spreekt van Hem die als Bruidegom tot zijn volk kwam (onbesneden van hart).

3 4. 15Jezus zeide tot hen: Kunnen somsbruiloftsgastentreuren, zolang debruidegom (= de Messias)bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten. Matteus 9 4 5. 8 Na enige tijd keerde hij terug om haar te huwen; en toen hij van de weg afweek om naar dedode leeuwte zien, was er eenbijenzwermin het lichaam van de leeuw en ookhonig .= leven uit de dood! 5 6. 9 Hij haalde die eruit, nam die in zijn hand en ging al etende verder, waarna hij naar zijn vader en moeder ging en ook hun ervan te eten gaf. Maar hij vertelde hun niet, dat hij de honig uit het lichaam van de leeuw had gehaald.6 7. 10 Toen zijn vader naar de vrouw gegaan was, richtte Simson daar eenfeestmaalaan, want zo plachten de jongelingen te doen.St.Vert. bruiloft. Lett. waar men drinkt 7 8. 11 Zodra men hem zag, koos men dertig metgezellen om met hem samen te zijn.8 9. 12 En Simson zeide tot hen: Ik wil u eenraadselopgeven.elders:geheimenis * Psalm 49:5 9 10. 12 Indien gij mij de oplossing geeft binnen de zeven dagen van het feestmaal en het raadt, dan zal ik u dertig onderklederen en dertig bovenklederen geven.10 11. 13 Maar indien gij mij de oplossing niet kunt geven, dan zult gij mij dertig onderklederen en dertig bovenklederen geven. En zij zeiden tot hem: Geef uw raadsel op, dat wij het horen.11 12. 14 Toen zeide hij tot hen:Spijzeginguitvan deeter ,enzoetigheidvan desterke .= zoete spijze ging uit van de sterke eter 12 13. 14 Drie dagen lang konden zij het raadsel niet oplossen,het Goddelijke raadsel houdt verband met drie dagen* * Johannes 2:19; Hosea 6:1-3 13 14. 15 maar op de zevende dag deopenbaringvan het raadsel houdt verband met de zevende dag = de komende sabbatsrust * * Hebreen 4:9 14 15. 15 zeiden zij tot de vrouw van Simson: Haal uw man over om ons de oplossing van het raadsel mee te delen; anders zullen wij u en uw familie met vuur verbranden. Hebt gij ons uitgenodigd om ons arm te maken, of niet?15 16. 16 Toen kwam de vrouw van Simson bij hem wenen en zeide: Gij geeft niets om mij en hebt mij niet lief; gij hebt aan mijn volksgenoten een raadsel opgegeven, maar mij de oplossing niet verteld. Hij echter zeide tot haar: Ik heb die zelfs aan mijn vader en moeder niet verteld; zou ik het u dan wel doen?16 17. 17 Maar zij weende bij hemde zeven dagen , die hun feestmaal duurde St.Vert.: En zij weende voor hem,op den zevenden der dagenin dewelke zij deze bruiloft hadden 17 18. 17 Op de zevende dag vertelde hij het haar, omdat zij bij hem bleef aandringen, waarna zij de oplossing van het raadsel aan haar volksgenoten meedeelde.18 19. 18 Toen zeiden de mannen van de stad op de zevende dag, voordat de zon was ondergegaan, tot hem 19 20. 18 Wat is zoeter dan honig,wat is sterker dan een leeuw ? de oplossing van het raadsel is zlf een raadsel! 20 21. wat is zoeter dan honing? 9 de verordeningen des HEREN zijnwaarheid, altegader rechtvaardig. 10zoeter dan honig , ja dan honigzeem uit de raat. Psalm 19 SV 21 22.

 • wat is sterker dan een leeuw?
 • antwoord:
 • Simson!

22 23.

 • wat is sterker dan een leeuw?
 • antwoord:
 • Simson!
 • David! zette zijn leven in voor de schapen!*

* 1Sam.17:34,35 23 24.

 • wat is sterker dan een leeuw?
 • antwoord:
 • Simson!
 • David! (om de kudde te sparen)
 • Danil! - vroeg in de morgen, de verzegelde steen weggewenteld! *

* Danil 6 24 25. 18 Maar hij zeide tot hen:Hadt gij niet met mijn kalf geploegd, gij hadtmijn raadsel niet geraden .2Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Romeinen 10 25 26. 19 En de Geest des HEREN greep hem aan: hij ging naar Askelon, sloeg daar dertig mannendood , nam hun bovenklederen en gaf die aan hen, die het raadsel hadden opgelost.26 27. 19 Maar zijntoorn was ontbrandlett.zijn neus was verhit = gemotioneerd 27 28. 19 en hij keerde terugnaar het huis van zijn vader .1En het geschieddena sommige dagen , in de dagen van dentarweoogst , dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje Richteren 15 (SV) nhet verslaan van de leeuw (> overwinning op de dood)en enige dagenvrde tarweoogst (>Pinksteren) 28 29. 20 En de vrouw van Simson werd gegeven aan degene, die zijn bruidsjonker geweest was.bruidegom en bruid zijn elkaar kwijt het grote thema van het lied der liederen (Hooglied): Ik zocht mijn zielsbeminde, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. mijn geliefde was weg, verdwenen! 29