Forum Inwestora nr 6

of 14 /14
FORUM INWESTORA 1 (6)/2014 Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W TYM NUMERZE FUNDUSZE FORUM TFI - Komentarz szefa Biura Zarządzania Aktywami do wyników. 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Skutki podatkowe przekształcenia w inną spółkę osobową. 5 EUROPA WCHODZI W FAZĘ OŻYWIENIA Rok 2014 ma przynieść dalsze umiarkowane ożywienie w Europie. 11

Embed Size (px)

description

Nowe wydanie magazynu Forum Inwestora zredagowane przez Forum TFI i Kancelarię Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz

Transcript of Forum Inwestora nr 6

Page 1: Forum Inwestora nr 6

FORUM INWESTORA 1

(6)/2

014

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W TYM NUMERZE

FUNDUSZE FORUM TFI -Komentarz szefa Biura Zarządzania Aktywami do wyników.

4

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNASkutki podatkowe przekształcenia w inną spółkę osobową.

5

EUROPA WCHODZI W FAZĘ OŻYWIENIARok 2014 ma przynieść dalsze umiarkowane ożywienie w Europie.

11

Page 2: Forum Inwestora nr 6

Ubiegły rok, choć był pełen trudnych, zmieniających się uwarunkowań rynkowych, przyniósł dobre rezultaty. Mimo zmian w  przepisach podatkowych, większość uczestników funduszy dedykowanych zdecydowała o kontynuacji korzy-stania z tych struktur. Jestem pewien, że FIZ pozostaje dzisiaj jedyną, tak wygodną i  efektywną, platformą inwestycyjną na naszym rynku. Między innymi dzięki współpracy z Kan-celarią Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz, fundusze Forum charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeń-stwa i efektywnością. Obecnie obserwujemy duże zaintere-sowanie tworzeniem nowych funduszy inwestycyjnych za-mkniętych, zwłaszcza w obszarze bezpośrednich inwestycji w nieruchomości. Otwarte podejście banków do finansowa-nia projektów inwestycyjnych realizowanych bezpośrednio przez fundusz pozwala planować ciekawe strategie.

Systematycznie zwiększa się liczba klientów Forum Fami-ly Office i wrasta wartość zarządzanych przez nas aktywów. Okazuje się, że stabilna i  bezpieczna strategia inwestycyj-na znajduje uznanie Inwestorów, przynosząc zadowalające rezultaty. Fundusz Forum Dywidendowy przyniósł nawet 7,94% zwrotu w okresie od 3 czerwca do 31 grudnia 2013 roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się klubowe emisje certyfikatów funduszy wierzytelnościowych, które pozwalają zarobić nawet 8-11%. Kolejna tego typu emisja planowana jest na początek II kwartału. Już dzisiaj Forum Fa-mily Office postrzegane jest jako wyjątkowa oferta inwesty-cyjna i doradcza na polskim rynku. Jestem przekonany, że ta alternatywna dla private bankingu oferta zdobywać będzie coraz większe uznanie zamożnych i najbardziej wymagają-cych klientów, dlatego w naszej codziennej pracy stosujemy najlepsze standardy.

Fundusze Forum spotkały się z  zainteresowaniem ban-ków i domów maklerskich, z którymi rozmawiamy na temat wprowadzenia ich do dystrybucji w  ramach oferty private

wealth. Już w I kwartale br. planujemy pierwsze emisje skie-rowane do klientów wybranych instytucji.

Coraz więcej inwestorów decyduje się na korzystanie z oferty asset management w ramach Forum Family Office. Indywidualne strategie realizowane przez zespół zarządza-jących odpowiadają oczekiwaniom nawet doświadczonych inwestorów. Mam przekonanie, że niezwykle istotnym ele-mentem tej oferty jest otwarty i przyjazny sposób komuni-kacji z naszymi doradcami.

Nasi klienci cenią sobie doradztwo prawne i podatkowe Kan-celarii Oleś & Rodzynkiewicz. Trudny i  konkurencyjny rynek stawia na tym polu coraz większe wyzwania. Sprawia jednak, że coraz większe znaczenie w powodzeniu transakcji, przed-sięwzięć, restrukturyzacji ma dokładna znajomość przepisów prawa i know how wynikające z doświadczeń. Cieszy nas rów-nież, że obok wymagających prywatnych klientów rozwijamy współpracę z uznanymi korporacjami, w tym międzynarodo-wymi. Pokazuje to, że z Krakowa skutecznie i efektywnie można wspomagać duże projekty inwestycyjne umiejscowione, prak-tycznie w dowolnym miejscu na świecie.

Pod koniec lutego przeniesiemy się do nowej siedzi-by. W  odrestaurowanych loftach na krakowskim Zabłociu będziemy spotykać się z  naszymi klientami i  partnerami. Bezpośrednie sąsiedztwo Kancelarii Oleś & Rodzynkiewicz z  pewnością usprawni realizację strategicznych zamierzeń Inwestorów.

Wierzę, że ten rok pozwoli nam poszerzać współpracę z inwestorami i wzmocni wzajemne zaufanie.

Szanowni Państwo

Witold Obszyński Prezes Zarządu Forum TFI S.A.

Jaki będzie rok 2014? Na pewno pełen wyzwań. Dlatego wkroczyliśmy w niego pełni zapału i optymizmu. Cieszy nas przede wszystkim rosnące zaufanie, jakim obdarzają nas klienci. Przyjmujemy je także jako zobowiązanie do jeszcze większego zaangażowania, udoskonalania oferty i podnoszenia sprawności działania.

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 2

Page 3: Forum Inwestora nr 6

Zmieniamy się i  rozwijamy. Z  myślą przede wszystkim o  klientach. Wzbogacamy ofertę, udoskonalamy obsługę, poprawiamy wyniki. Ale nie tylko. Klienci oczekują także komfortowych warunków spotkań z  naszymi bankierami. Dlatego od marca 2014 r. będziemy Państwa zapraszać do nowej siedziby:

Lofty w budynku Starego Młyna „Ziarno” przy ul. Zabłocie 25 w Krakowie.

Nowa siedziba Forum TFI będzie sąsiadować z biurami Kan-celarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz - strategicz-nego partnera spółki. Jest to rozwiązanie bardzo dobre dla najważniejszych klientów Forum TFI, a zwłaszcza korzystają-cych z oferty Forum Family Office.

Przygotowania do uruchomienia nowej siedziby Forum TFI trwały od jesieni ubiegłego roku. Budynek zlokalizowany jest na krakowskim Zabłociu, które od kilku lat przeżywa rozkwit. Powstało tu wiele budynków mieszkalnych o wysokim stan-dardzie oraz biura i  lokale usługowe. W  bliskiej odległości znajduje się nowoczesne centrum biznesowe, Galeria Ka-zimierz, a  także Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Również na Zabłociu zlokalizowane jest Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, które znajduje się w dawnej fabryce.

Zabłocie jest również bardzo dobrze skomunikowane z klu-czowymi dzielnicami Krakowa. Można tu dotrzeć każdym środkiem transportu. a  nawet udać się pieszo, spacerując wzdłuż Bulwarów Wiślanych. W niedalekiej przyszłości miej-sce to może stać się swoistym, krakowskim „downtown”.

Wzrost wartości aktywówW 2013 r. Forum TFI utworzyło 9 nowych funduszy inwe-

stycyjnych. Prawie połowę z nich stanowią te aktywnie zarzą-dzane, dedykowane przede wszystkim dla klientów Forum Family Office. Ubiegły rok zaczynaliśmy z aktywami o wartości prawie 7,5 mld zł. W ten rok weszliśmy zarządzając środkami o wartości ponad 9,5 mld zł. Ten dwumiliardowy wzrost był możliwy przede wszystkim dzięki zaufaniu klientów i wytężo-nej pracy naszych zarządzających.

Plany na 2014 r. Forum TFI ma ambitne. Jak zawsze skupiać się będzie przede wszystkim na udoskonalaniu jakości oferty i długoterminowym budowaniu relacji z klientami, tak aby już dziś rozpoznawać ich przyszłe potrzeby.

Piotr Chudy Dyrektor Biura Marketingu

NOWA SIEDZIBA FORUM TFI

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 3

Page 4: Forum Inwestora nr 6

Zgodnie z  naszymi oczekiwaniami, po krótkim okresie wzrostów cen polskich obligacji rządowych, styczeń okazał się miesiącem powrotu do trendu spadkowego (rentowności 10-letnich obligacji wzrosły o  40pb do 4,76%). Najważniej-szym wydarzeniem ostatnich dni na tym rynku był transfer obligacji z OFE do ZUS, który wyeliminował największych kra-jowych uczestników rynku obligacji, co zmniejszy płynność rynku i  sprawi, że polski rynek długu - podobnie jak złoty - stanie się bardziej wrażliwy na zewnętrzny sentyment do ry-zyka i popyt na dług rynków wschodzących, pomimo faktu iż sytuacja makro Polski odbiega od obrazu typowych rynków wschodzących. W najbliższym czasie oczekujemy zwiększo-nej zmienności na rynku obligacji.

Wynik Forum Obligacyjny FIZ uplasował się w  czołówce rankingu polskich funduszy obligacyjnych (zyskując 0,24%). Większość funduszy w grupie traciła na spadającej wartości obligacji rządowych. W naszym funduszu zamknęliśmy pozy-cje w tej klasie aktywów, aby nie uczestniczyć w negatywnym trendzie.

Relatywnie słaba stopa zwrotu funduszu Forum Dywiden-dowy FIZ (-0,86%) w porównaniu z pozostałymi funduszami przez nas zarządzanymi wynika ze słabego zachowania się spółek dywidendowych w tym okresie – indeks WIGDIV spadł o 2,08% podczas gdy indeks szerokiego rynku WIG odnoto-wał spadek tylko o 0,88%.

Obecnie w funduszu dywidendowym alokujemy środki głównie w polskie spółki o wysokim potencjale dywidendo-wym, natomiast zamknęliśmy w styczniu pozycje w ETFach na rynek niemiecki i amerykański, które notowały słabe wyniki

(indeks DAX spadł o 2,6%, a indeks S&P500 o 3,6%) z uwagi na reakcję na działania FED oraz dekoniunkturę na rynkach wschodzących traktowaną jako czynnik ryzyka.

Spodziewamy się jednak, że przynajmniej pierwsza połowa 2014 r. będzie udana głównie dla giełd rynków rozwiniętych, w związku z czym zakładamy powolny powrót naszych inwe-stycji w spółki wchodzące w skład indeksu DAX oraz S&P500.

W  kontekście ogólnych spadków na giełdach atrakcyjnie wygląda stopa zwrotu, którą w styczniu osiągnął fundusz Fo-rum Akcyjny FIZ (+0,88%) plasując tym samym jego miejsce w czołówce polskich funduszy akcyjnych. Przyjęta strategia, a więc koncentracja na małych i średnich spółkach, jak i ak-tywne zarządzanie zarówno alokacją jak i selekcją przy wyso-kiej zmienności rynku okazała się skuteczna.

Podobnie fundusz Forum Market Neutral FIZ przyniósł mie-sięczną stopę zwrotu na poziomie 0,78% pomimo spadku na rynkach akcji. Rezultat ten bardzo dobrze odzwierciedla stra-tegię tego funduszu, której celem jest osiągnięcie ponad 8% stopy zwrotu poprzez inwestycje w akcje przy zabezpieczaniu ryzyka rynkowego krótką pozycją w kontraktach na indeksy giełdowe bądź poprzez krótką sprzedaż akcji.

Michał Hulbój Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami

Fundusze zarządzane w ramach Forum Family Office

osiągnęły w styczniu w większości dodatnie stopy

zwrotu, pomimo negatywnych trendów tak na rynku

akcji jak i obligacji.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 4

Page 5: Forum Inwestora nr 6

Do tej pory, spółki te były neutralne podatkowo – po-datek płacili jedynie wspólnicy. Komplementariusze byli zobowiązani do uiszczania comiesięcznych zali-czek, natomiast akcjonariusze podlegali opodatko-

waniu dopiero po podjęciu przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Od 1 stycznia 2014 r. opodatkowaniu podlegają zarówno same spółki (poprzez bieżące opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej), jak i  dystrybucja wypracowanych zysków do ich wspólników (tak, jak w przypadku spółek kapi-tałowych).

Powyższe zmiany spowodowały masowe przekształcenia spółek komandytowo-akcyjnych w inne spółki osobowe – głów-nie w spółki komandytowe (które ostatecznie nie zostały objęte CIT) oraz spółki jawne.

Z uwagi na fakt, iż przekształcenie następuje dopiero z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Kra-jowego Rejestru Sądowego, a do sądów wpływała znaczna licz-ba wniosków, nie wszystkie spółki udało się przekształcić przed końcem 2013 r.

W sytuacji gdy przekształcenie zostało zarejestrowane w dniu 1 stycznia 2014 r. lub później, a w spółce występowały niepo-dzielone zyski, wspólnicy spółki podlegają opodatkowaniu PIT lub CIT z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT: „5. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób praw-nych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (…) 8) wartość niepodzielonych zysków w spółce

w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.”

Analogiczną treść zawiera znowelizowany art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT: „1. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (…) jest dochód (przychód) faktycznie uzyska-ny z tego udziału (akcji), w tym także: (…) 8) wartość niepodzie-lonych zysków w  spółce w  przypadku przekształcenia spółki w  spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia”.

Dotychczasowi komplementariusze spółki przekształcanej (S.K.A.) nie podlegają opodatkowaniu z powyższego tytułu, na podstawie art. 7 ustawy nowelizującej.

Udział poszczególnych wspólników w zysku powinien być li-czony zgodnie ze statutem spółki komandytowo-akcyjnej. Jest to korzystne w przypadku spółek, w których fundusz inwesty-cyjny zamknięty posiadał akcje znacznie uprzywilejowane co do dywidendy.

Stawka podatku wynosi 19%, a  jego płatnikiem jest spółka przekształcona (spółka jawna lub spółka komandytowa).

Przykładowo, jeżeli w spółce było 1.000.000 zł niepodzielo-nych zysków, a wspólnik spółki przekształconej (dawny akcjo-nariusz S.K.A.) miał - zgodnie ze statutem S.K.A. – prawo do 5% udziału w zysku spółki, jego przychód wyniesie 50.000 zł, a po-datek – 9.500 zł.

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawy o podatkach dochodowych. Jedną z głównych zmian, jakie wprowadziła, jest opodatkowanie CIT spółek komandytowo-akcyjnych.

SKUTKI PODATKOWE Przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Aleksandra Baliga Prawnik

Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz sp.k.

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 5

Page 6: Forum Inwestora nr 6

FED zaczyna „temperować” rynek

W grudniu 2013 r. amerykański bank centralny (FED) ogło-sił ograniczenie skupu obligacji skarbowych i hipotecznych o  10 mld USD miesięcznie. W ciągu 3 rund programu Qu-antitative Easing oraz operacji „Twist” amerykański bank centralny skupił dotychczas obligacje za łączną kwotę 3,6 bilionów USD. Decyzja podyktowana była poprawiającą się sytuacją na rynku pracy w  USA (stopa bezrobocia blisko „docelowego” poziomu 6,5%). Obecnie wchodzimy w  etap wzrostów wycen na rynkach akcji połączonych z  długoter-minowym trendem wzrostowym rentowności obligacji skar-bowych (tak jak w latach 1950-1981).

Historyczna rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA

Źródło: Nomura

Wysokie wpływy do funduszy akcji

W  ocenie naszych zarządzających, stopniowe „wyga-szanie” programu QE będzie miało pozytywny wpływ na zachowanie się rynków akcji w  2014 r. i  latach kolejnych. Inwestorzy będą bowiem przesuwać swoje aktywa z tanie-

jących obligacji (rosnące rentowności) w kierunku oferujące-go coraz wyższe stopy zwrotu rynku akcji. Rok 2013 był pod względem napływów nowych środków najlepszy dla fun-duszy akcyjnych od czasu szczytów hossy z  lat 2006-2007. Fundusze obligacyjne zanotowały zaś pierwsze odpływy netto od 2004 r. Natomiast, najbardziej stabilni inwestorzy tj. fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe wciąż mają mocno niedoważoną alokację w akcjach.

Udział obligacji i akcji w portfelach stabilnych inwestorów

Źródło: JP Morgan

Wzrosty wycen z uwagi na poprawiające się fundamenty spółek i niską inflację

Ogromna skala luzowania pieniężnego, przeprowadzone-go nie tylko przez amerykański FED, ale również przez inne znaczące banki centralne (Bank of England, Bank of Japan, European Central Bank) nie przełożyła się, jak dotychczas, na znaczący wzrost aktywności gospodarczej na świecie (poza tzw. efektem „majątkowym”, czyli wzrostem poczucia bogactwa z uwagi na wzrost wycen aktywów). Działo się tak dlatego, że przedsiębiorstwa w obawie przed pogorszeniem sytuacji makro nie były zainteresowane zwiększaniem zadłu-

Strategia inwestycyjna na pierwsząpołowę 2014

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 6

Page 7: Forum Inwestora nr 6

żenia pod inwestycje. Podobnie działo się w sektorze kredytów detalicznych. Dopiero miniony rok przyniósł ożywienie na rynku kredytowym, które – jak przewidujemy – wzmocni się w 2014 r. i 2015 r. i wpłynie pozytywnie na globalny wzrost gospodarczy.

Zwiększanie płynności przez banki centralne (potocznie określane dodrukiem pieniądza) jak dotychczas nie szło w pa-rze ze wzrostem szybkości obiegu pieniądza w realnej gospo-darce. Stąd w ostatnich latach nie widać było istotnego wzrostu inflacji bazowej. Jedyny, ale silny, czynnik proinflacyjny płynął ze znaczącego wzrostu cen surowców.

Przewidujemy, że najbliższe lata będą charakteryzowały się stopniowym ożywieniem, któremu towarzyszyć będzie wzrost cen w całej gospodarce. Po około roku wejdziemy w fazę zacie-śniania polityki monetarnej na świecie. Historycznie, takie wa-runki były korzystne dla rynku akcji oraz mniej korzystne dla obligacji skarbowych.

Europa jedną wielką „zieloną wyspą”

W ocenie naszych zarządzających, 2014 r. przyniesie zde-cydowaną poprawę stanu europejskiej gospodarki. Progno-zy dynamiki PKB strefy euro w 2014 r. mówią o wzroście na poziomie 1% (wobec -0.4% w 2013 r.), który szczególnie bę-dzie widoczny w krajach peryferyjnych.

Konsensus prognoz wzrostu PKB w Europie

Źródło: Erste Securities

USA – wciąż potencjał Wzrostu wycen akcji

Rok 2013 amerykański rynek akcji może zaliczyć do udanych. Indeks S&P500 wzrósł w tym okresie o ponad 25%. Gospodar-ka USA powinna skorzystać w 2014 r. na ożywieniu akcji kre-

dytowej oraz powiązanymi z tym większymi inwestycjami firm i zwiększoną konsumpcją (łącznie ponad 2/3 PKB).

Pomimo silnego wzrostu amerykańskich indeksów w 2013 r., tamtejszy rynek akcji wciąż jest wyceniany poniżej historycz-nych szczytów (wskaźnik cena/zysk wynosi 16).

Wskaźnik cena / zysk spółek z amerykańskiego indeksu S&P500

Źródło: Bloomberg

Europa vs. USAAmerykański rynek akcji zachowuje się o wiele lepiej niż rynki

europejskie już od kilku lat. Nie bez znaczenia jest o wiele bardziej „gołębie” w porównaniu z EBC nastawienie FED-u. Natomiast już w 2014 r. prognozujemy, że przyspieszenie tempa wzrostu gospo-darczego w Europie przełoży się na wyższą niż w USA dynamikę wzrostów zysków na akcję w  spółkach giełdowych. W  związku z tym, relatywne dyskonto europejskich rynków akcji względem USA jeszcze bardziej by się pogłębiło. Stąd oczekujemy wzrostów wycen w Europie.

Dodatkowo, podczas gdy FED przyjmuje coraz bardziej „jastrzę-bie” nastawienie, EBC wciąż nie wyklucza wprowadzenia kolejnych programów płynnościowych (LTRO, skup aktywów, obniżka stóp). W związku z  tym, jesteśmy nastawieni pozytywnie do europej-skich rynków, w szczególności rynku niemieckiego (indeks DAX).

Stopy zwrotu akcji europejskich w porównaniu do amerykańskich

Źródło: JP Morgan

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 7

Page 8: Forum Inwestora nr 6

Turcja wciąż ryzykownaWciąż bacznie przyglądamy się rynkowi tureckiemu, jednak

na obecnym etapie jest za wcześnie na podjęcie decyzji inwe-stycyjnych w tym kraju. Kluczową rolę odgrywają trzy główne czynniki:

1) cykl podwyżek stóp procentowych, 2) wciąż wymagająca wycena vs. ryzyko, 3) niestabilna sytuacja polityczna.

Ewentualne podwyżki stóp procentowych przez turecki bank centralny mogą przełożyć się na wzrost kursu liry tureckiej oraz zdławią wysoką inflację. Na pozytywnym rozwoju sytuacji ma-kroekonomicznej w Turcji (podwyżka stóp) powinny więc naj-bardziej skorzystać tureckie banki, które obecnie wyceniane są najniżej od ponad 2 lat i poniżej wartości księgowej.

Krajowa gospodarka nabiera tempa

Polska gospodarka według konsensusu prognoz ekonomi-stów może urosnąć w 2014 r. w tempie ok. 3%, tj. 2 razy wyż-szym niż w roku poprzednim. Siłą napędową mają być inwesty-cje, w szczególności inwestycje publiczne (współfinansowane ze środków UE oraz rosnącego zadłużenia do PKB) oraz odradza-jące się inwestycje prywatne firm. Przyspieszająca gospodarka zachodniej Europy przełoży się na wzrost krajowego eksportu (aczkolwiek nieco hamowany przez umacniającego się złotego).

Konsumpcja wspierana będzie przez niską inflację, niskie sto-

py oraz spadające bezrobocie. Uważamy, że Polska ma szansę być jednym z najszybciej rozwijających się krajów w UE w 2014 r.

Inflacja – minimum w czerwcu 2013

Inflacja osiągnęła minimum w  czerwcu 2013 (na poziomie 0,2%), by urosnąć w lipcu do 1,1% r/r, jednak był to jednorazowy wzrost, głównie na skutek wprowadzenia ustawy śmieciowej oraz chwilowej zwyżki cen żywności.

Okres powakacyjny przyniósł kolejne wyhamowanie wzro-stu cen (odczyt za listopad na poziomie 0,6% r/r), jednak trend rosnący inflacji zostanie najprawdopodobniej utrzymany. Kon-sensus prognoz na rok 2014 mówi o inflacji na poziomie 2%.

Inflacja a cel inflacyjny w Polsce

Źródło: Bloomberg

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 8

Page 9: Forum Inwestora nr 6

Rekordowo niskie stopy do końca 2014

Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła zakończenie cyklu obniżek stóp. Główna stopa NBP utrzymuje się od pewnego czasu na poziomie 2,5%. Zamiast zmian stóp, Rada stosuje obecnie in-strument słownej komunikacji okresu, w którym nie zamierza zmieniać stóp do końca roku (forward guidance).

Rynek stopy procentowej zaczyna powoli wyceniać pod-wyżkę stóp procentowych (co widać w  notowaniach kon-traktów terminowych na przyszłą stopę procentową - FRA). W naszej opinii do podwyżek stóp dojdzie w  II poł. 2014 r., - najprawdopodobniej dopiero w czwartym kwartale.

Historycznie rynki akcji w środowisku niskich stóp procen-towych przynosiły godziwe stopy zwrotu.

Stopa procentowa NBP

Źródło: mBank

Możliwa stymulacja fiskalna 2014-15

Wchodzimy obecnie w nowy cykl wyborczy, co pozwala ocze-kiwać luzowania fiskalnego ze strony rządu. Przestrzeń do ta-kich działań tworzą:

• Zmiana Ustawy o Finansach publicznych polegająca na uchyleniu dotychczasowego, pierwszego progu ostroż-nościowego na poziomie 50% długu do PKB.

• Wydłużenie przez Komisje Europejską o 2 lata terminu ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 3%.

• Zmiany w OFE – transfer obligacji skarbowych z fundu-szy emerytalnych do ZUS - ograniczające poziom długu do PKB.

Sytuacja na krajowym rynku akcji determinowana przez OFE

Sytuację na krajowym rynku akcji w dużym stopniu mogą determinować napływy nowych środków do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Uwzględniając ten czynnik można oczekiwać, iż pierwsza połowa roku będzie zdecydowanie lepsza niż druga. OFE będą starały się pokazać wysokie sto-py zwrotu dla uczestników, jako argument promocyjny. De-cyzje inwestycyjne OFE w drugiej połowie roku będą silnie uzależnione od liczby osób, które zdecydują się pozostać w II filarze podczas tzw. „okienka transferowego”.

Zmniejszony popyt na akcje ze strony OFE (w  związku z mniejszymi transferami środków z ZUS) powinien być zrów-noważony zdecydowanie mniejszą podażą akcji, w  tym ze strony Skarbu Państwa (2,0-3,5 mld zł vs. 16,5 mld zł w 2013 r.). Przewiduje się jednak, że również podaż akcji na rynek w  2014 r. będzie o  wiele niższa niż w  minionym roku (ok. 9 mld zł vs. 20 mld zł, z czego tylko 2,5 mld zł wynosi planowana wartość sprzedaży pakietów akcji spółek, które co prawda były już przedmiotem pierwszej oferty publicznej i są notowane na giełdzie, ale w których Skarb Państwa wciąż posiada znaczne udziały i jest zainteresowany dalszą sprzedażą, tzw. SPO).

Istotny dla zachowania się rynków w  2014 r. będzie - w kontekście planowanych transferów z/do OFE –moment przeprowadzenia ewentualnych transakcji IPO/SPO (zarów-no ze strony Skarbu Państwa, jak i inwestorów prywatnych). W najgorszym scenariuszu – którego nie zakładamy – na ry-nek napłynie podaż akcji z funduszu PIR (Polskie Inwestycje Rozwojowe) oraz dodatkowa podaż z  tytułu dostosowania portfeli OFE do nowego benchmarku (80% WIG). Jedynym ratunkiem pozostanie wtedy zagranica, która – wg szacun-ków – musiałaby kupić akcje za 18 mld zł po to, aby bilans k-s został utrzymany.

Szacowany bilans przepływów środków do/z OFE, w zależności od osób pozostających w II filarze

Źródło: mBank

Popyt na akcje w 2014 r. będzie najprawdopodobniej dużo niższy niż w roku poprzednim, głównie za sprawą mniejszej siły zakupowej OFE

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 9

Page 10: Forum Inwestora nr 6

Rynek wciąż wyprzedanyW  2013 r. więcej spółek – szczególnie średnich i  małych –

uczestniczyło we wzrostach giełdowych. Jednakże wciąż widzi-my potencjał w giełdowych „maluchach”. Rynek na przełomie 2013/2014 wydaje się mocno „wyprzedany”.

Prognozowany wzrost wskaźnika zysku na akcję dla indeksu WIG to aż ok. +30% r/r, podczas gdy dla największych spółek (WIG20) jedynie +5-6% r/r. Uważamy, że to wyceny akcji małych i  średnich przedsiębiorstw skorzystają najbardziej na silnym ożywieniu gospodarczym w 2014 r. i 2015 r.

Jeśli chodzi o branże reprezentowane w indeksie WIG20, więk-szość z nich wchodzi w okres zwiększonych wydatków inwesty-cyjnych. Prognozuje się wzrost wydatków inwestycyjnych (CA-PEX) pośród największych krajowych spółek (wyłączając spółki finansowe) o 20% w 2014 r. przy jednoczesnym spadku przepły-wów z działalności operacyjnej (OCF) o ok. 10%. Spowoduje to spadek wolnych przepływów pieniężnych (FCF) o ok. 2/3.

Najgorzej pod tym względem prezentuje się branża energe-tyczna oraz wydobywcza. Najatrakcyjniej prezentuje się nato-miast branża finansowa (wysokie dywidendy).

W związku z powyższym największy potencjał inwestycyjny widzimy pośród banków oraz PZU, gdzie liczymy na wysokie dywidendy (średni DY=4%).

Podsumowując, relatywnie niższe wyceny na wskaźniku ceny do zysku oraz większy potencjał wzrostowy zysków na akcję w 2014 r. skłaniają nas do przeważania alokacji w fundu-szach akcyjnych w małe i średnie przedsiębiorstwa. Uważamy, że selektywne podejście do inwestycji w małe i średnie spółki będzie korzystniejsze niż zajmowanie pozycji w całym indeksie WIG20, który ze względu na swój skład branżowy pozostaje strukturalnie słaby.

Wskaźnik ROE w poszczególnych sektorach

źródło: Erste Securities

Obligacje – perspektywy na 2014 r.

Pozytywny trend wzrostu cen polskich obligacji w 2012 r. oraz na początku 2013 r., poza wpływem QE w USA, w znacz-nej mierze wynikał z konwergencji do euro (spadek spreadów, tj. różnicy pomiędzy rentownościami obligacji polskich a ryn-ków bazowych) i systematycznej poprawy wskaźników fiskal-nych (dzięki dodatniej dynamice PKB).

Poprawa fiskalna została zahamowana (rośnie deficyt), a na rynku widać odpływ inwestorów zagranicznych (rotacja akty-wów w stronę akcji). Spodziewamy się utrzymania dużej kore-lacji polskich obligacji z rynkami bazowymi (stabilne spread’y).

Oczekujemy wzrostu rentowności polskich obligacji ze względu na ożywienie w gospodarce globalnej, a także w Pol-sce oraz zmianę perspektyw dla polskiej polityki pieniężnej.

Na krajowym rynku długu zdecydowanie preferujemy ob-ligacje emitowane przez podmioty prywatne (obligacje kor-poracyjne), które zazwyczaj oparte są na zmiennej stopie procentowej. Silne bilanse spółek oraz prognozowany wzrost nakładów inwestycyjnych krajowych spółek będą głównymi czynnikami wspierającymi rozwój tego rynku w Polsce.

Rentowności 5-letnich obligacji a inflacja w Polsce

Źródło: mBank

Michał Zasadzki Analityk Akcji

Oczekujemy wzrostu rentowności polskich obligacji ze względu na ożywienie w gospodarce globalnej, a także w Polsce oraz zmianę perspektyw dla polskiej polityki pieniężnej.

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 10

Page 11: Forum Inwestora nr 6

strefa eurowchodzi w fazę ożywienia

W Europie powoli poprawia się nastawienie do sytuacji go-spodarczej. Jeszcze nie tak dawno wielu ekonomistów przewi-dywało częściowy rozpad strefy euro i  wieloletnią stagnację. Tymczasem sytuacja uległa pozytywnej zmianie – w  Europie znów pojawiła się dodatnia dynamika PKB, szczególnie widocz-na w  Niemczech. Ponadto dwa kraje peryferyjne (Hiszpania i Irlandia) zakończyły programy pomocowe (bailout), a Włochy były pierwszym krajem w strefie euro, który wyszedł z procedu-ry nadmiernego deficytu.

Europa wchodzi w fazę ożywienia

W 2013 r., po raz pierwszy od 2009 r., gospodarka strefy euro pozytywnie zaskoczyła analityków. Oprócz krajów ba-zowych, także gospodarki peryferyjne pokazują oznaki oży-wienia. Ożywienie w strefie euro jest jednak opóźnione i za-leżne od Stanów Zjednoczonych, które wyprzedzają Europę w cyklu gospodarczym.

Zgodnie z  oczekiwaniami ekonomistów, rok 2014 ma przynieść dalsze umiarkowane ożywienie w Europie. Media-na prognoz wzrostu PKB obliczona przez analityków Erste Bank wynosi 1%. Spośród największych krajów strefy euro, Niemcy mają być liderem wzrostów osiągając 1,7%-tową dy-namikę PKB, prognozy dla Francji, Hiszpanii i Włoch wynoszą odpowiednio 0,8%, 0,6%, 0,5%.

Czynniki ożywienia w 2014 r.Można wymienić szereg czynników potwierdzających tezę

o kontynuacji ożywienia:

• Silne bilanse spółek – wskaźnik długu netto do kapitałów własnych znajduje się poniżej długoterminowej średniej. Przedsiębiorstwa utrzymują spore zasoby gotówki w bi-lansach. Z punktu widzenia inwestorów oznacza to wy-soki potencjał dywidendowy lub możliwości zwiększania zadłużenia (pod inwestycje), również poprzez emisję ko-rzystnie oprocentowanego długu korporacyjnego.

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 11

Page 12: Forum Inwestora nr 6

Wskaźnik długu netto / kapitałów własnych dla przedsiębiorstw europejskich

Źródło: JP Morgan

Poziom gotówki w bilansach spółek w strefie euro

Źródło: JP Morgan

• Poluzowanie wymagań kredytowych – dotychczas jednym z negatywnych czynników był brak ożywienia jeśli chodzi o kredyty. Obecnie odsetek banków, które nadal zacieśnia-ją politykę kredytową maleje, natomiast ankiety kwartalne prowadzone przez Europejski Bank Centralny pokazują, że banki już dziś potwierdzają ożywienie akcji kredytowej.

• Stopniowe łagodzenie zacieśnienia fiskalnego (procedura ograniczenia deficytu poniżej 3% PKB). Według szacunków ekonomistów banku UBS, negatywny wpływ tzw. „fiscal drag” wyniósł 1,5% PKB w 2012 roku, i ok. 0,7% w 2013.

• Brak równowagi pomiędzy rynkami bazowymi a peryferyj-nymi stopniowo się zmniejsza. Wzrost zaufania inwestorów do rynków peryferyjnych widać np. po malejących spre-adach obligacji, które są obecnie najniższe od trzech lat.

Spready obligacji włoskich i hiszpańskich do niemieckich

Źródło: JP Morgan

Z uwagi na obniżenie kosztów pracy i niestety wciąż niską konsumpcję wewnętrzną kraje peryferyjne mogły zbudo-wać nadwyżki handlowe.

Rachunek obrotów bieżących

Źródło: JP Morgan

Jednostkowe koszty pracy

Źródło: UBS

Problemem pozostaje Francja będąca cały czas w  płytkiej recesji, ale zachowująca wiarygodność kredytową. Ponadto jej zależność w stosunku do innych krajów strefy euro jest zdecy-dowanie mniejsza niż Niemiec, dlatego sytuacja we Francji nie nadaje kierunku strefie. Patrząc na wskaźniki PMI widać zbież-ność oczekiwań w strefie euro, z wyjątkiem Francji.

Zbieżność wskaźników PMI w strefie euro (za wyjątkiem Francji)

Źródło: mBank

–– MSCI Eurozone - Cash holdings/Total Assets –– average

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 12

Page 13: Forum Inwestora nr 6

Polityka banku centralnegoDotychczasowym celem EBC było rozładowanie kryzysu

zadłużenia. Obecnie efekt ten został osiągnięty, co widać na wspomnianych już malejących spreadach. Ryzyko samo-spełniającej się prognozy bankructwa peryferii wydaje się oddalone.

Stabilizacja długu do PKB ciągle nie została osiągnięta (prognozy Komisji Europejskiej mogą okazać się zbyt opty-mistyczne, gdyż dalsze dostosowanie fiskalne prawdopo-dobnie wyhamuje ze względów politycznych w najbliższych kwartałach). Zadłużenie budżetów / PKB

Źródło: UBS

Jeśli chodzi o politykę banku centralnego, Europa znajduje się w zupełnie innym momencie niż USA (zdecydowanie wcześniej w cyklu). Gospodarka strefy euro na razie odbija się od dna (w USA dynamiczne ożywienie trwa o wiele dłużej), stopa bezrobocia próbuje znaleźć szczyt (wg. szacunków EBC 11,8% w 2015). Nie występuje presja inflacyjna, a słaba akcja kredytowa w połączeniu z niską inflacją stwarzają wręcz zagrożenie deflacyjne.

Bezrobocie w strefie euro

Źródło: UBS

W chwili gdy FED rozpoczął ograniczenie programu skupu aktywów, EBC pozostawia sobie możliwość do dalszego roz-luźniania polityki pieniężnej. Zdaniem ekonomistów mBanku oprócz obniżki stóp możliwe jest nawet uruchomienie pro-gramu imitującego angielskie „Funding for Lending”, a więc europejskiej formy programu QE. Silniejsza presja do jego wdrożenia, może pojawić się, gdy ożywienie w USA wywo-

ła dodatkowe zacieśnienie monetarne przez wzrost stawek (Euribor) na rynku. Pomimo stosowanego „forward guidan-ce”, tzn. słownej komunikacji o utrzymywaniu niskich stóp, EBC prognozuje wzrost stawki Euribor do 0,5% w  2015 r. w reakcji na pierwszą podwyżkę stóp procentowych w Sta-nach Zjednoczonych. Ponieważ wiele z kontraktów finanso-wych w Europie opiera się na tej stopie, FED może efektyw-nie podnieść oprocentowanie w strefie euro.

Suma bilansowa Fed i EBC

Źródło: Bloomberg

PodsumowanieAmerykański rynek akcji zachowuje się o wiele lepiej niż rynki

europejskie już od kilku lat, co oznacza, że obrót europejskimi akcjami odbywa się z dyskontem. Nie bez znaczenia jest o wie-le bardziej „gołębie” w porównaniu z EBC nastawienie FED-u. Indeks spółek europejskich DJStoxx 600 pozostaje ok. 20% po-niżej maksimum z 2007, podczas gdy S&P 500 jest już ok. 15% powyżej tego szczytu.

Różnica w  zyskach na akcję spółek amerykańskich i  euro-pejskich również znajduje się na rekordowo wysokim pozio-mie – według szacunków ekonomistów banku UBS w  USA 20% powyżej maksimów z  2007 roku, w  Europie 25% poni-żej. Biorąc pod uwagę tak niską bazę, przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Europie powinno pozwolić na wypracowa-nie większych wzrostów wskaźnika zysku na akcję niż w USA. W  związku z  tym, relatywne dyskonto europejskich rynków akcji względem USA jeszcze bardziej się pogłębi. Dodatkowo, podczas gdy FED przyjmuje coraz bardziej „jastrzębie” nasta-wienie, EBC wciąż nie wyklucza wprowadzenia kolejnych pro-gramów płynnościowych. W związku z powyższym, jesteśmy nastawieni pozytywnie do europejskich rynków, w  szczegól-ności rynku niemieckiego. Jeśli chodzi o sektory, to w związku z opisywanym przesunięciem w cyklu gospodarczym pomię-dzy Europą, a Stanami Zjednoczonymi, warto wybierać spółki cykliczne, eksponowane geograficznie głównie na strefę euro (a nie globalnie), o niskich wskaźnikach wyceny.

Marcin Krzywda Zarządzający Aktywami

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 13

Page 14: Forum Inwestora nr 6

Nowy rok przynosi wiele zmian. Jedną z nich jest podjęcie przez Forum TFI współpracy z bankami i renomowanymi instytucjami finansowymi, na polu certyfikatów inwestycyjnych funduszy.

Obecnie spółka przygotowuje się do podpisania kluczo-wych umów w tym zakresie.

Pozyskiwanie do współpracy kolejnych partnerów bizne-sowych i  systematyczne, selektywne budowanie sieci dys-trybucji funduszy tworzonych i zarządzanych przez Forum TFI jest ważnym czynnikiem w stabilnym rozwoju firmy. Sys-tematyczne zwiększanie wartości zarządzanych aktywów, zgodnie z założeniami Biura Zarządzania Aktywami Forum TFI, pozwoli na osiąganie stabilnych i powtarzalnych wyni-ków inwestycyjnych. Równocześnie większa sieć dystrybucji funduszy Forum TFI pozwoli na umocnienie pozycji towa-rzystwa na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. W tym kontekście ważne jest równoczesne budowanie wśród uczestników rynku kapitałowego wizerunku Forum TFI, jako partnera oferującego unikatowe, innowacyjne, a  zarazem elitarne rozwiązania inwestycyjne.

W procesie doboru potencjalnych partnerów biznesowych Forum TFI przykłada szczególną wagę do współpracy z ban-kami, biurami maklerskimi oferującymi usługi segmentu Premium: Private Banking czy Wealth Management. Właśnie współpraca z dystrybutorami posiadającymi długoletnie do-świadczenie w  oferowaniu wyselekcjonowanych rozwiązań finansowych zapewnia obu stronom komfort i bezpieczeń-stwo rozwoju.

Forum TFI w  swoich planach zamierza współpracować z dystrybutorami, którzy pomagają swoim Klientom w po-dejmowaniu decyzji inwestycyjnych przy lokowaniu pienię-dzy na najważniejszych rynkach finansowych. Równocześnie znaczącym czynnikiem przy doborze partnerów dystrybu-cyjnych jest oferowanie przez te podmioty bezstronnego, niezależnego i  opartego na rzeczywistych potrzebach do-radztwa.

Współpraca z kolejnymi, znaczącymi podmiotami pozwoli na zbudowanie długoletnich relacji biznesowych, wpływając korzystnie na rozwój oferty Towarzystwa oraz na dostęp-ność oferty dla szerszej grupy klientów. O szczegółach bu-dowania sieci sprzedaży będziemy informować wkrótce.

Treści zawarte w Forum Inwestora opracowanym przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stanowią wyraz najlepszej wiedzy ich autorów popartej informacjami z rzetel-nych źródeł. Wszelkie prezentowane opinie i oceny aktualnej sytuacji rynkowej wyrażają stanowisko autora w momencie opracowania artykułu. Forum Towarzystwo Funduszy Inwesty-cyjnych S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższych materiałów i zawartych w nich treściach. Newsletter ma charakter wyłącznie informacyjny i zamieszczone w nim treści nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek usług lub produktów, o których może być mowa w tych informacjach. W szczególności, wszelkie informacje publikowane w newsletterze nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa ani innymi usługami.Dokument niniejszy należy traktować wyłącznie jako materiał marketingowy, nie jest on natomiast ofertą, poradą ani rekomendacją inwestycyjną lub niezależną analizą finansową. Roz-powszechnianie redakcyjnych materiałów bez pisemnej zgody Forum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest zabronione. Drukowanie, kopiowanie i inne sposoby wykorzystania treści zawartych w newsletterze mogą odbywać się wyłącznie do użytku osobistego. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują w newsletterze podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. Newsletter może zawierać nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych. Korzystanie ze znaków towarowych umieszczonych w newsletterze wymaga wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Siedziba:30-243 Krakówul. Księcia Józefa 186

adres siedziby od 1 marca:30-701 KrakówZabłocie 25/20

Tel.: +48 12 429 55 93 lub +48 12 429 90 09Fax.: +48 12 429 55 93 wew. 106www.forumtfi.pl [email protected]

Biuro w Warszawie:00-071 Warszawaul. Krakowskie Przedmieście 45Tel.: +48 22 826 35 99

NASZA OFERTA W NOWYCH MIEJSCACH

Łukasz Pachoń Dyrektor Biura Dystrybucji

1 (6

)/201

4

Opracowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. WWW.FORUMFAMILYOFFICE.PLFORUM INWESTORA 1(6)/2014 14