FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITRO‹N JUMPER AL-KO .Het AL-KO AMC-chassis voor de Fiat Ducato,...

download FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITRO‹N JUMPER AL-KO .Het AL-KO AMC-chassis voor de Fiat Ducato, Peugeot

of 8

 • date post

  21-Jan-2019
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITRO‹N JUMPER AL-KO .Het AL-KO AMC-chassis voor de Fiat Ducato,...

11 I

FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITRON JUMPER AL-KO AMC-CHASSISTECHNIEK

2 I2

www.al-ko.nl

Gecertificeerd Best getest

AMC-CHASSISTECHNIEK

Kategorie: Heizungen1. PLATZ

Kategorie: Fahrwerkstechnik

zertifiziertQualittssicherungs-

Systeem

9001 EN 29001

ISODIN 1) Afhankelijkvanmotorisering,chassisafmetingenenoptioneleuitrusting

2) ESP/ESC-functieszijnvantoepassingvoordeFiatDucatoenkunnenafwijkenvoordePeugeotBoxerenCitronJumper.

Ziedetabeloppagina6vooreenoverzichtvandeESP-inbouwmogelijkhedenvoordeverschillendeAMC-assen,chassisvariantenenwielbasisvarianten.

HOGERNUTTIGLAADVERMOGENHetdoordachteAMClichtgewichtchassismeteenmaxi-maaltoegestaantotaalgewichtdatvarieertvan4500kg(enkeleachteras)tot5000kg(tandem-achteras)maakteennuttiglaadvermogenmogelijktotca.3000kg1).

OPBOUWMATENNAARBEHOEFTEVoorzowelwielbasisalsachteroverbouwbestaateenkeuzeuitdiversevarianten.Incombinatiemetdeaan-gebodenspoorbreedtesvoordeachterasenhetchassismaaktdatvoorvrijwelalleopbouwtypesentransport-behoefteneenmaatwerkoplossingmogelijkwaarbijeenoptimaleaslastisgegarandeerd.

BREEDSPOORCHASSISDetenopzichtevanhetoriginelechassistot310mmgroterespoorbreedtemaakthetvoertuigbeduidendmindergevoeligvoorslingerbewegingen.Ditzorgtnietalleenvoorvoortreffelijkerijeigenschappen,maarverhoogtookhetcomfortendeveiligheid.

ACHTERAS MET IN LENGTERICHTING GEPLAATSTEWIELDRAAGARMENDeperfectophetbasisvoertuigafgestemdeAL-KOAMC-achterasmetonafhankelijkewielophangingentorsiestaafveringstaatgarantvooreenveercomfortophetniveauvaneenpersonenauto.VoornogmeercomfortkanookwordengekozenvoorAL-KOComfortSuspension(ACS),AL-KOLevelController(ALC)enAL-KOsAirPremium-luchtveringmetautomati-scheniveauregeling,handmatigebedieningsfunctiesvoorheffenendalenenAutoLevel-waterpasfunctie(optioneel).

DIEPGELEGENCHASSISDankzijhetinnovatievelaagbouwconceptwaarbijhetchassismet205mmisverlaagdtenopzichtevanhetstandaardchassis,zijndelaaddrempelenchassishoogtelaagenkandetotalevoertuighoogtebeperktblijven.Hetlagerezwaartepuntzorgtbovendienvooreenmerkbaarbeterewegligging,eenhogerebochtenstabiliteiteneengeringere zijwindgevoeligheid.

32 I

Belangrk! Garantiewerkzaamhedenwordenuitgevoerd doorhetdealernetvandefabrikantvanhet basisvoertuig.

Hetafgebeeldevoertuigisvoorzien vanoptioneleuitrusting!

NIEUW

ESP/ESC2)

HetAL-KOAMC-chassisvoordeFiatDucato,PeugeotBoxerenCitronJumperkannuookwordenuitgerustmetESP/ESC.Dezeveiligheidsverhogendeelektronischestabiliteits-regelingisoptioneelbeschikbaarvoorvrijwelalleAMC-varianten,zowelmetenkeleachterasalstandem-achteras.HetESP/ESC-systeemhelptdebestuurderomhetvoertuiginkritiekesituatiesondercontroletehoudenenbiedteenaantalaanvullendefuncties,zoalsLoadAdaptiveControl(aanpassingESP/ESC-werkingaanbelading),Roll-overMitigation(beveiligingtegenoverdekopslaan),Traction+(elektronischetractiecontrole),HillHolder(assistentiebijwegrijdentegeneensteilehelling)enHillDescentControl(afdaalassistentie).

LANGELEVENSDUUROptimalecorrosiebeschermingdankzijvolbadverzinktechassisdelen.

ONDERHOUDSVRIENDELIJKDechassisdelenzijnmetboutengemonteerd,waardoorreparatieseenvoudigzijnuittevoerenenhetwerkplaats-oponthoudbeperktblijft.

4I

Bandenmaat Chassishoogte (mm)

Leeg Beladen

215/70R15C

225/70R15C520 420

225/75R16C 540 440

1)Met144mmverlaagdchassisopaanvraagleverbaar2) Wielbasisvan3000,3166en3320mmalleenbeschikbaari.c.m.Light-versie3) Bijspoorbreedtevan2100mmzijndelangsdragersgeknikt Spoorbreedte2100mmalleenmogelijkvanafwielbasis3643mm4) Afhankelijkvandeopbouwbreedtemoetenverlengdebuitenspiegelsteunenwordengemonteerd5) Overbouwmagmax.60%vandewielbasisA(max.2500mm)bedragen6) Afwijkendechassisafmetingenopaanvraag

Montageoptionelereservewielhoudermogelijkvanafoverbouw(B)van1147mm;

lengtematenhebbenbetrekkingopspoorbreedtevan1860mm.

Technischewijzigingenvoorbehouden.

Wielbasis A

(mm)

min.30002),31662),33202),3450,3643,3800,

3896,4035,4143,4343,max.4700

Overbouw B5)

(mm)

824,924,1024,1147,1247,1344,1447,1547,

1647,1747,1847,1947,max.2500

Chassisbreedte C

(mm)

1152,1295,1535

Spoorbreedte D

(mm)

1717,1860,21003)

TECHNISCHEGEGEVENSSUPERDIEPGELEGEN AMC-CHASSIS MET ENKELE ACHTERAS

STANDAARDCHASSISAFMETINGEN6) CHASSISHOOGTEBIJACHTERAS (ca.)

A B(948) (1390)

(143)220

C Dm

ax. 2

390

1) OK ladderframe

4)

54I

Bandenmaat Chassishoogte (mm)

Leeg Beladen

225/75R16C 560 470

N.B.: Diepgelegen chassis met tandem-achteras alleen goedgekeurd voor integraalopbouw!Andere opbouwvormen in overleg.

Montageoptionelereservewielhoudermogelijkvanafoverbouw(B)van1147mm;

lengtematenhebbenbetrekkingopspoorbreedtevan1860mm.

Technischewijzigingenvoorbehouden.

1)Met144mmverlaagdchassisopaanvraagleverbaar2) Bijspoorbreedtevan2100mmzijndelangsdragersgeknikt Spoorbreedte2100mmalleenmogelijkvanafwielbasis3643mm3)Afhankelijkvandeopbouwbreedtemoetenverlengdebuitenspiegelsteunenwordengemonteerd4)Overbouwmagmax.60%vandewielbasisA(max.2500mm)bedragen5)Afwijkendechassisafmetingenopaanvraag

Wielbasis A

(mm)

min.3450,3643,3800,3896,4035,4143,

4343,4470,max.4700

Overbouw B4)

(mm)

824,924,1024,1147,1247,1344,1447,1547,

1647,1747,1847,1947,max.2500

Chassisbreedte C

(mm)

1152,1295,1535

Spoorbreedte D

(mm)

1717,1860,21002)

SUPERDIEPGELEGEN AMC-CHASSIS MET TANDEM-ACHTERAS

STANDAARDCHASSISAFMETINGEN5) CHASSISHOOGTEBIJACHTERAS (ca.)

(948) (1390)

A B

(143) 220

C Dm

ax. 2390

(800)

1) OK Leiterrahmen

3)

(948) (1390)

A B

(143) 220

C Dm

ax. 2

390

(800)

1) OK ladderframe

3)

6I

1) Max.toegestaantotaalgewichtinachtnemen2) O=Optioneel3) DF=torsiestaafvering/ACS=AL-KOComfortSuspension/ALC=AL-KOLevelController/APX2=AirPremiumX2/APX4=AirPremiumX4* =M1voorspecialetoepassingen** =Voorschriftenm.b.t.snelheidsbegrenzerinachtnemen(ziehieronder)

I Snelheidsbegrenzer

I Volgensrichtlijn92/6/EEGendewijzigingendaaropin

2002/85/EGmoetenallevoertuigenvandeklasseM2,

M3,N2,N3vanaf1-1-2005metmeteensnelheids-

begrenzerzijnuitgerust.

I DatisvoorhetAL-KOAMC-chassisdusvantoe-

passingopallebedrijfswagensmeteenmaximaal

toegestaantotaalgewichtvanmeerdan3500kg

I Mogelke opbouwtypes

I HetAMCdiepgelegenchassismettandem-achterasis

alleengoedgekeurdvoorvoertuigenmeteenintegraal-

opbouw!Andereopbouwvormeninoverleg.

AL-KO AMC-type

Basisvoertuig Fiat Citron Peugeot

Voertuig- klasse

Max. toegest. totaal- gewicht (kg)

Max. toegest. asbelasting vooras (kg)

Max. toegest. asbelasting achteras (kg)

Max. aanhanger- gewicht (kg)

Max. toegest. trein- gewicht (kg)

ESP2) Goedgekeurde varianten AMC-chassis voor ESP3)

Goedgekeurde wielbasisvarianten voor ESP

AMC35L 35L/335 M1*/N1 3500 1850 2000 2000 5500 O DF/ACS/ALC/APX2/APX4 3000-4400mm

AMC37L 35L/335 M1*/N2** 3700 1850 2000 20001) 5500 O DF/ACS/ALC/APX2/APX4 3000-4400mm

AMC38L 35L/335 M1*/N2** 3850 1850 2000 20001) 5500 O DF/ACS/ALC/APX2/APX4 3000-4400mm

AMC35HA 40H/440 M1*/N1 3500 2100 2500 2000 5500 O DF/ACS/ALC/APX2/APX4 3450-4700mm

AMC40H 40H/440 M1*/N2** 4000 2100 2500 2000 6000 O DF/ACS/ALC/APX2/APX4 3450-4700mm

AMC42H 40H/440 M1*/N2** 4250 2100 2500 20001) 6000 O DF/ACS/ALC/APX2/APX4 3450-4700mm

AMC45H 40H/440 M1*/N2** 4500 2100 2500 20001) 6000 O DF/ACS/ALC/APX2/APX4 3450-4700mm

AMC45HS 40H/440 M1*/N2** 4500 2100 1600/1600 20001) 6000 O DF/ACS/APX2/APX4 3450-4700mm

AMC50HS 40H/440 M1*/N2** 5000 2100 1600/1600 20001) 6000 O DF/ACS/APX2/APX4 3450-4700mm

Toegestane totaalgewichten, asbelastingen en aanhangergewichten & beschikbaarheid ESP

I B bestellen van de aandrfkop rekening houden met:

Verplicht meebestellen:

I KabelvoorbereidingABH(stekkerdoosB-stijl) Bijv.Fiatart.nr.081

Indien nodig meebestellen:

I Digitaletachograaf(bijvoertuigklasseN2=>GVW>3500kg) Bijv.Fiatart.nr.650

(niet-geijkt;standaardvanafDucatoMaxi40)

I Verlengdebuitenspiegelsteunenvoorvoertuigbreedte2,20m Bijv.Fiatart.nr.036

(GeenachterafmontagedoorAL-KOmogelijk)

I Verlengdebuitenspiegelsteunenvoorvoertuigbreedte2,35m Bijv.Fiatart.nr.042

(GeenachterafmontagedoorAL-KOmogelijk)

I Kabelboomverlengingachterlichten,los(nietdoorAL-KOmeegeleverd!) Bijv.Fiatart.nr.391

I Origineleachterlichten,losseset(nietdoorAL-KOmeegeleverd!) Bijv.Fiatart.nr.4EA

Voor nadere informatie staan w u graag ter beschikking.

TYPEOVERZICHTFIAT / PEUGEOT / CITRON (X290)

OPMERKINGEN

76I

I Robuusteconstructievoorstabieleenveilige plaatsingvanhetvoertuigI Snelleengemakkelijkebediening: eenhalveomwentelingvandeslingervolstaatomdesteunverticaaltezetten terondersteuningvanhetvoertuig

I GentegreerdinklapmechanismeI HoogwaardigeoppervlaktebeschermingI Max.draagvermogendynamisch500kg,statisch1000kg

I AL-KOtrekhakenzijnexactafgestemdophetAL-KOAMC-chassisenbiedenmaximaleveiligheid

I AL-KOtrekhakenzijnuitsluitendbedoeldvoorAL-KOAMC-chassisofAL-KO-chassisverlenging

I EenvoudigemontageI Hoogwaardigeoppervlaktebescherming

I Optimaalveercomfort I Volautomatischeniveauregeling I Diversefunctiesvoorhandmatig omhoog/omla