Expresiones Teatrales de Latinoamérica

download Expresiones Teatrales de Latinoamérica

of 21

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Expresiones Teatrales de Latinoamérica

 • 8/18/2019 Expresiones Teatrales de Latinoamérica

  1/21

  _Expresiones teatrales de Latinoamérica_

  ALUMNA: Dayana Tarapa Hancco

  GRADO:4°

  SECCION: “f”

  CURSO: Arte

  COLEGIO: Merce e! Ca"e##o e Car"onera

  ILO$%&'(

 • 8/18/2019 Expresiones Teatrales de Latinoamérica

  2/21

  Expresiones teatrales en Chile

  No f)e prec*!a+ente ,)e en Sant*a-o. #a cap*ta# e C/*#e. on e !e e!arro##aron #o! pr*+ero! e!pect0c)#o! teatra#e!1

  E!t0 act*2* a art3!t*ca !e *n*c*o en Sant*a-o en ' 45. a# pa!o ,)e en Concepc*6n ya /a"3a not*c*a! e repre!entac*one! teatra#e!1

  Se pro )7o )n rece!o en e!t0 act*2* a . ,)e !)r-*6 e n)e2o en ' 8&. con#a *na)-)rac*6n e )n teatro "a!)ra#. pr69*+o! a# Mapoc/o1 E# %4 e D*c*e+"re e '5'(. Ca!*+*ro Marc6 e# ont or en6 con!tr)*r )n teatro en ca##e Merce e!,)*na Mo!,)eto1 La !a#a conta"a con to o e# confort e #a ;poca1 Lo e!tren6 #a Co+pa)e#a e #a Co+pa

 • 8/18/2019 Expresiones Teatrales de Latinoamérica

  3/21

  Espectáculos E# /o+"re 2en* o e n*n-)na parteJ. *r*-* a por Mar*o Soto1

  Lo! e!pect0c)#o! ,)e #a co+paa o !on:

  Ro+an p/otoJ. %&&(1 La! pe!a *##a! e Tony Tra2o#taJ1 La pe,)e

 • 8/18/2019 Expresiones Teatrales de Latinoamérica

  4/21

  Tra! #a Re2o#)c*6n e Mayo. e# repertor*o e!pa e Morat3n y E# S3 e #a! N*a"a e# parte e San Mart3n a )eyrre 6n an)nc*0n o#e #a2*ctor*a1 ero e# ;nfa!*! re"e# e e #a ;poca #o +arca e# e!treno e T pac A+ar). tra-e *a en 2er!o atr*")* a a Morante. con2ert* o ta+"*;n en actor. ap)nta or y *rector. ,)e a"a c)enta e #a re2o#)c*6n *n 3-ena e '5 & en e# A#to er 1

  La Época de Rosas D)rante !) -o"*erno !e #e2antaron e# Teatro e #a *ctor*a. e# e# =)en Or en y e# e La

  e erac*6n !*n e+"ar-o. e##o no *+p#*c6 e# forta#ec*+*ento e )na

  ra+at)r-*a prop*a. ya ,)e !e ##e2a"an a e!cena 2ar*e a e!. e!pect0c)#o! c*rcen!e! y +e#o ra+a!1 ro#*fer6 e# teatro propa-an 3!t*co y #a +e7or e9pre!*6n e e!to! a

 • 8/18/2019 Expresiones Teatrales de Latinoamérica

  5/21

  Se *n*c*6 !*-n*?cat*2a+ente en #a etapa 2*rre*na# con e# co!t)+"r*!+o p#a!+an o )na rea#* a per)ana e for+a !at3r*ca /ac*en o cr3t*ca a# a+"*ente co#on*a#1 L)e-o !*-)*6 en #a ;poca e #a rep "#*ca enfoc0n o!e en !)! efecto! a?an>an o #o! 2a#ore! #oca#e!1 Entre #o! !*-#o! BIB y BB !e per *6 #a e!enc*a e #a c)#t)ra teatra#

  2o#2*en o co+p#*ca o e# n*2e# a#can>a o en e# pa!a o. o"ten*en o #aatenc*6n e# p "#*co e!pa

 • 8/18/2019 Expresiones Teatrales de Latinoamérica

  6/21

  !)!pen er to a !) pro-ra+ac*6n1 L)e-o atac#a)n a"r*6 )n n)e2o e!pac*o e " !,)e a e prop)e!ta! e *n2e!t*-ac*6n en e# for+ato

  ar*et;!: ataF)#t)ra# 1 Act)a#+ente #a e!c)e#a ta+"*;n aco-e prop)e!ta! e +a#a"are!. acro"ac*a. c*rco. t;cn*ca! p!*co!o+0t*ca!. c)entac)ento!. ;c*+a!. !tan )p. an>a. "a*#e1 or otro #a o. e! e e# aa Matc/ e *+pro2*!ac*6n teatra#1 De! e e!e

  aa o *2er!o! ca+peonato!1 En e# aac*6n e# Matc/ e I+pro Intere!co#ar e #a Un*2er!* a Cat6#*ca e# er . en e# %&&5 t)2o !) tercera te+pora a1

  Expresiones teatrales en (oli)ia

  E# teatro en =o#*2*a !e pract*ca"a e! e #a ;poca e #o! *nca!. e!ta act*2* a c)#t)ra# no ##e-6 e9c#)!*2a+ente con #o! e!pa G6+e>. !e reKe7a e# proce!o /*!t6r*co e# teatro y #a teatra#* a e #a! c)#t)ra! ,)ec/)a. ay+ara. Fa##a aya y -)aran31 En e# e!t) *o e Gon>0#e> !e +enc*ona ,)e +)c/a -ente p*en!a ,)e #a act*2* a art3!t*ca co+*en>a con #a ;poca co#on*a#. y #o ,)e !e e+)e!tra e! ,)e no e! a!31 E# a)tor. ,)e !e "a!6 en 2ar*o! e!cr*to!. +enc*ona ,)e /ay )n teatro +)c/o +0! e!arro##a o1 En #o! re-*!tro! /*!t6r*co! e9*!ten referenc*a! ,)e #a! pr*+era! o"ra! e# !*-#o BI . B y B I f)eron: O##antay. Ut,/a a)Far y anFa e# ?n e Ata/)a##pa Pen -;nero e tra-e *a . #a! o! #t*+a! poco conoc* a! y #a!tre! an6n*+a!1 E# *n2e!t*-a or e!cr*"e ,)e anFa e# ?n e Ata/)a##pa f)e e!cr*ta por )n a+a)ta. pero no !e !)po e# no+"re. en e# !*-#o B I y )na cop*a e #a re acc*6n aparec*6 en e# !*-#o B III1 E# cron*!ta per)ano )an e Santa Cr)>. a)tor re!cata o por Gon>0#e>. a2er*-)6 !o"re )na "ata##a entre *n 3-ena! y e!pa

 • 8/18/2019 Expresiones Teatrales de Latinoamérica

  7/21

  an>a!1 E# F)!*##o. )n per!ona7e an *no. e!panta"a a #o! an*+a#e! para ,)e #o! ca+pe!*no! p) *eran ca>ar#o. ;!te part*c*pa"a en *ferente! "a*#e! y no ten3a )no prop*o1 Lo! *nca! e!arro##aron e# arte y #a c*enc*a y !e e9pan *eron en #a re-*one! e# terr*tor*o an *no1

  El grupo Teatro Trono %' aarX !*e+pre ca+*nan o. e7an o /)e##a! ,)e re+e+oran #a /*!tor*a ,)e no! +arca co+o -r)po1 YD6n e nac*+o!ZXen #a ca##e. y crec*+o! con #a co+)n* a . con e# "arr*o. con #a -ente ,)e no! ro ea a

  *ar*o y no! rec)er a ,)*;ne! !o+o! y para ,); e!ta+o!1

  Teatro Trono !on n*o!Xre+ont0n ono! a #)-are! +)c/o +0! a#e7a o!. a# otro #a o e# cont*nente. e+o!tran o n)e!tro arte1 E!o e! Teatro Trono1

  Expresiones teatrales en Ecuador

  So"re e# teatro pre/*!p0n*co !e t*ene #a pr*+era *nfor+ac*6n en #a Cr6n*ca e# Inca Garc*#a>o. en !)! Co+entar*o Rea#e! . *nfor+ac*6n ,)e pro2*ene

  e #o! *n 3-ena! e# ca##e76n *nteran *no1 Garc*#a>o *ce: “E!ta!repre!entac*one! !e #a! rea#*>a"a en )n e!pac*o a"*erto co+o en e# ca+po. )na e9p#ana a o )na p#a>a1 Lo! Inca! ten3an forta#e>a! y !ant)ar*o!. +a! no c*) a e!1 Lo! actore!. por #o -enera#. eran #a! +*!+a! per!ona! ,)e pre2*a+ente /a"3an e7ec)ta o #a! acc*one!1 Se "a!a"an en )na co+po!*c*6n ora# e"* o a ,)e no e9*!t3a #a e!cr*t)ra1 ara Garc*#a>o en e!te teatro /a"3a *ntenc*one! ;p*ca! y re#*-*o!a!. !) car0cter era *nt*+*!ta. e! ec*r *nter2en3an #a e+ot*2* a y #a efect*2* a 1 A#-)na! e e!ta! repre!entac*one! e9*!ten. pero a# /a"er !a#* o e !) conte9to

 • 8/18/2019 Expresiones Teatrales de Latinoamérica

  8/21

  c)#t)ra# e!t0n fra-+enta a!1 S*n e+"ar-o #o! *n 3-ena! #o-raron a aptar #a fec/a e pre!entac*6n e !)! o"ra! a# ca#en ar*o cat6#*co e ta# +o o ,)e no !ea pro/*"* o. en e# +e7or e #o! ca!o!. por #o! e!paaron e# no+"re e !)! !anto! o *o!e! por no+"re! y ?-)ra! e !anto! cat6#*co! y e e!ta +anera po 3an cont*n)ar #*"re+ente con !) creenc*a

  re#*-*o!a !*n te+or e !er ac)!a o! e /ere7e! o e !er +)erto! por #o!con,)*!ta ore!1 Se po r3a ec*r ,)e e# teatro atra2e!6 o! -ran e! +o+ento! en #a /*!tor*a: e# per*o o co#on*a# y e# ec*+on6n*co1 D)rante #a ;poca co#on*a# !e e!arro##aron tre! for+a! teatra#e!: #a re#*-*o!a. #a pop)#ar o e #a p#a>a p "#*ca y #a c)#ta o e!cr*ta1 _ a #a 2e>. !)r-*6 )n teatro *n 3-ena c)ya caracter3!t*ca f)e re!a#tar #a ?-)ra e #o! *nca!1 En e# t*e+po e #a Co#on*a !e a e# teatro re#*-*o!o$+*!*onero. por,)e para #o! e!paac*6n e #o! *n 3-ena! co+o e# `pa!o ,)e !e a en Na2* a y Se+ana Santa1 E# teatro pop)#ar aco+pa

 • 8/18/2019 Expresiones Teatrales de Latinoamérica

  9/21

 • 8/18/2019 Expresiones Teatrales de Latinoamérica

  10/21

  En pr*nc*p*o #o! actore! +0! 762ene! *nterpreta"an #o! pape#e! fe+en*no!. /a!ta #a creac*6n e #a Co+pa D3a>P'8'&$'8 1

  Con #a !e-)n a +*ta e# !*-#o ##e-aron #o! reno2a ore!. co+paar panto+*+a! !o"re #a reco#ecc*6n e a#*+ento!1

  https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_precolombina https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obra_did%C3%A1ctica&action=edit&redlink=1 https://es.wikipedia.org/wiki/Aztecas https://es.wikipedia.org/wiki/Mayas https://es.wikipedia.org/wiki/Incas https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obra_did%C3%A1ctica&action=edit&redlink=1 https://es.wikipedia.org/wiki/Aztecas https://es.wikipedia.org/wiki/Mayas https://es.wikipedia.org/wiki/Incas https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_precolombina

 • 8/18/2019 Expresiones Teatrales de Latinoamérica

  11/21

  _ co+o en to a! #a! c)#t)ra! pr*+*t*2a!. !e o"!er2a )na 2enerac*6n /ac*a #o! fen6+eno! nat)ra#e!. encontr0n o!e pre!ente e# e#e+ento e# +*to : #a e9p#*cac*6n e por ,); #o! an*+a#e! o #a! p#anta! e"en !er a orna a!1

  A##3 !e conoce entonce! c6+o e# teatro c)+p#3a )na f)nc*6n *+portante en

  c)anto a #a *f)!*6n e #a * ent* a e #a tr*")1 En #o! An e! ene>o#ano!. #o! T*+otoc)*ca . M)F) y *rapoya !3 rea#*>a"an teatro prop*a+ente *c/o1

  E!te era )t*#*>a o con )n ?n e )cat*2o y re#*-*o!o. y ##e-6 a tener ta# *+portanc*a entro e !)! !oc*e a e!. ,)e f)eron #o! n*co! en ene>)e#a ,)e ##e-aron a e!arro##ar )na e!tr)ct)ra e +a era para !) rea#*>ac*6n1

  E!te teatro era r*t)a#. tra!+*t* o por tra *c*6n ora# y e!enc*a#+ente *-)a# a #o #ar-o e# t*e+po1

  S) e!tr)ct)ra era *ferente a #a ,)e for+a#+ente e! conoc* a /oy en 3a. y #o! e!pecta ore! eran parte act*2a e# +*!+o1 A e+0!. !e !o#3a *+pro2*!ar !e- n e# r *t+o ,)e #a +*!+a repre!entac*6n *+p)!*era !o"re

  *nt;rprete! yp "#*co1

  E! !o#o en e# !*-#o B III e! c)an o !e p)e en pre!entar en for+a! +0! o +eno! per+anente! en )n

  co#*!eo e Caraca!1 La act*2* a f)e ca!* per+anente en #a! c*) a e! e Caraca! y Maraca*"o. #o! a)tore! +0! repre!entat*2o! f)eron Ca# eron e #a =arca y Lope e e-a1

  Expresiones teatrales en (rasil

  !R"P# A*A$A&.HA

  https://es.wikipedia.org/wiki/Mito https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Timotocuica&action=edit&redlink=1 https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muku&action=edit&redlink=1 https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jirapoya&action=edit&redlink=1 https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela https://es.wikipedia.org/wiki/Mito https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti