DODATAK 1.-Analiticka podloga_2015_Prilozi.pdf

of 219/219
Zagreb, veljača 15 20 . Prilozi Analitička podloga za izradu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske e I z
 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DODATAK 1.-Analiticka podloga_2015_Prilozi.pdf

 • Zagreb, veljaa 1520 .

  Prilozi

  Analitika podloga za izradu

  Strategije regionalnog razvoja

  Republike Hrvatske

  e I z

 • AnalitikapodlogazaizraduStrategijeregionalnograzvojaRepublikeHrvatske

  PRILOZI

  I. GOSPODARSKOSTANJEITRENDOVI,ZAPOLJAVANJEILJUDSKIRESURSI,REGIONALNASTRUKTURAIKONKURENTNOST ....................................... 3

  II. DEMOGRAFSKOSTANJEITRENDOVI ................................................................................. 92

  III. PROMETNAINFRASTRUKTURA........................................................................................ 111

  IV. OBRAZOVANJE ................................................................................................................ 133

  V. KULTURAIUMJETNOST................................................................................................... 148

  VI. SOCIJALNASKRB ............................................................................................................. 157

  VII. ZDRAVSTVO .................................................................................................................... 168

  VIII. STANOVANJE .................................................................................................................. 175

  IX. KVALITETAIVOTA.......................................................................................................... 185

  X. GOSPODARSKAINFRASTRUKTURA .................................................................................. 192

  XI. TURIZAM......................................................................................................................... 196

  XII. OKOLI............................................................................................................................ 202

 • 3

  I. GOSPODARSKOSTANJEITRENDOVI,ZAPOLJAVANJEILJUDSKIRESURSI,REGIONALNASTRUKTURAIKONKURENTNOST

  Popistablica1. Brutodomaiproizvodpostanovniku,RH,NUTS2 iNUTS3 regije,2001.,2008.,2009,2010. i

  2011.2. Brutodomaiproizvodpostanovniku,NUTS2iNUTS3regije,2001.,2008.,2009,2010.i2011.

  (RH=100)3. UdioBDPapoupanijamaiNUTS2regijama(RH=100),2001.,2008.,200.9,2010.i2011.4. Proizvodnost rada (BDP po zaposlenom),NUTS2 iNUTS3 regije, 2001., 2008., 2009, 2010. i

  2011.5. Proizvodnost rada (BDP po zaposlenom),NUTS2 iNUTS3 regije, 2001., 2008., 2009, 2010. i

  2011.(RH=100)6. Indeksi promjene proizvodnosti rada (nominalno) NUTS2 iNUTS3 regije, 2008. (2001=100),

  2011.(2008=100),2011.(2001=100)7. Ostvarene investicijeunovudugotrajnu imovinu,NUTS2,NUTS3 regije iRH (mil.kn),2008.,

  2009.,2010.i2011.8. StrukturaostvarenihinvesticijaunovudugotrajnuimovinupoNUTS2iNUTS3regije(%),2008.,

  2009.,2010.i2011.9. Udio investicijaunovudugotrajnu imovinuuBDPu NUTS2 iNUTS3regija iRH,2008.,2009.,

  2010.i2011.10. Ostvareneinvesticijepozaposlenom,NUTS2iNUTS3regije,RH,2008.,2009.,2010.i2011.11. Ostvarene investicije po zaposlenom,NUTS2 iNUTS3 regije (RH=100), 2008., 2009., 2010. i

  2011.12. RegionalnastrukturaBDVapodjelatnostimaNKDa,NUTS2,NUTS3iRH,2011.godina13. RegionalnastrukturaBDVapodjelatnostimaNKDa,NUTS2,NUTS3iRH,2008.godina14. RegionalnastrukturaBDVapodjelatnostimaNKDa,NUTS2,NUTS3iRH,2001.godina15. IndeksispecijalizacijepremadjelatnostimaNKDa(NKD2007),NUTS2iNUTS3regije,RH,2011.

  godina16. IndeksispecijalizacijepremadjelatnostimaNKDa(NKD2007),NUTS2iNUTS3regije,RH,2008.

  godina17. IndeksispecijalizacijepremadjelatnostimaNKDa(NKD2007),NUTS2iNUTS3regije,RH,2001.

  Godina18. Regionalni indekskonkurentnosti,NUTS3regije,2007.,2010.I2013.,(redoslijedpremarangu

  2013.)19. Izravnastranaulaganja(mil.eura),NUTS2,NUTSregijeiRH,2001.2013.Godina20. Brojpoduzeaudjelatnosti informacijske ikomunikacijsketehnologije,NUTS2,NUTS3regije i

  RH,2008.,2009.,2010.,2011.I2013.21. Poduzeaudjelatnosti informacijske i komunikacijske tehnologije (RH=100) ,NUTS2,NUTS3

  regijeiRH,2008.,2009.,2010.,2011.I2013.22. Broj zaposlenihupoduzeimadjelatnosti informacijske ikomunikacijske tehnologije,NUTS2,

  NUTS3regijeiRH,2008.,2009.,2010.,2011.I2013.23. Zaposleni u poduzeima djelatnosti informacijske i komunikacijske tehnologije (RH=100),

  NUTS2,NUTS3regijeiRH,2008.,2009.,2010.,2011.I2013.24. Prihod poduzea djelatnosti informacijske i komunikacijske tehnologije (mil. kn), NUTS2,

  NUTS3regijeiRH,2008.,2009.,2010.,2011.I2013.25. Prihod poduzea djelatnosti informacijske i komunikacijske tehnologije (RH=100), NUTS2,

  NUTS3regijeiRH,2008.,2009.,2010.,2011.i2013.26. Prosjeninetodohodakpostanovniku,NUTS2,NUTS3iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,2013.27. Brojpoduzeana1000stanovnika,NUTS2,NUTS3iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,2013.

 • 4

  28. Brojpoduzeana1000stanovnika (RH=100),NUTS2,NUTS3 iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,2013.

  29. Brojpoduzeanakm2,NUTS2,NUTS3iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,2013.30. Brojpoduzeanakm2(RH=100),NUTS2,NUTS3iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,2012.,2013.31. Prihodipoduzeapozaposlenom(kn),NUTS2,NUTS3 iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,2012. i

  2013.32. Prihodipoduzeapozaposlenom (RH=100),NUTS2,NUTS3 iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,

  2012.i2013.33. Izvozpoduzeapoupanijama(udiouRH,%),2008.,2009.,2010.,2011.,2012.i2013.34. Koeficijentipokrivenostiuvozaizvozom,NUTS2,NUTS3iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,2012.i

  2013.35. Investicijepopoduzeu(kn)NUTS2,NUTS3iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,2012.i2013.36. Investicijepopoduzeu(RH=100)NUTS2,NUTS3iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,2012.i2013.37. Investicijepozaposlenom(kn)NUTS2,NUTS3iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,2012.i2013.38. Investicijepo zaposlenom (RH=100)NUTS2,NUTS3 iRH,2008.,2009.,2010.,2011.,2012. i

  2013.39. Prosjenenetoplae(kn) isplaenekodpoduzetnikaNUTS2,NUTS3 iRH,2008.,2009.,2010.,

  2011.,2012.i2013.40. Prosjenenetoplae (RH=100) isplaenekodpoduzetnikaNUTS2,NUTS3 iRH,2008.,2009.,

  2010.,2011.,2012.i2013.Inovacijskipotencijalregija41. Zatitaindustrijskogiintelektualnogvlasnitva,NUTS2,NUTS3iRH,2008.2013.godina42. Izdacipoduzetnikazarazvoj,tisuekunaNUTS2,NUTS3iRH,2008.2013.godina43. Izdacipoduzetnikazarazvoj(udiouRH)NUTS2,NUTS3iRH,2008.2013.godina44. Zaposleniuistraivanjuirazvoju(udiouRH)NUTS2,NUTS3iRH,2008.2013.godina45. ZaposleniuistraivanjuirazvojukaopostotakukupnogbrojazaposlenihNUTS2,NUTSregijei

  RH,2008.2013.godina46. Regionalna specijalizacijaudjelatnosti istraivanja i razvoja,NUTS2,NUTS regije iRH,2008.

  2013.Godina48. PoduzearegistriranauICTindustriji,NUTS2iNUTS3regije,RH,2008.2013.49. PoduzearegistriranauICTindustriji,NUTS2iNUTS3regije,(RH=100),2008.2013.50. ZaposleniupoduzeimaregistriranimuICTindustriji,NUTS2iNUTS3regije,2008.2013.51. upanijska/regionalnadistribucijazaposlenihupoduzeimaregistriranimuICT(%odRH),

  NUTS2iNUTS3regije,2008.2013.52. PrihodipoduzearegistriranihuICTdjelatnostima(mil.kn),NUTS2iNUTS3regije,(RH=100),

  2008.2013.53. Prihodipopoduzeu,poduzearegistriranauICTdjelatnostima(mil.kn),NUTS2iNUTS3

  regije,2008.2013.54. Licence,patenti,koncesijepoduzea,NUTS2iNUTS3(%odRH)55. Izravnastranaulaganja(mil.eura),NUTS2,NUTSregijeiRH,2001.2013.godina56. Izravnastranaulaganjauestvodeihdjelatnosti,strukturapoNUTS2,NUTS3regijama,2001.

  2013.(regija=100)57. Izravnastranaulaganjauestvodeihdjelatnosti,%odRH,2001.2013.58. Radnosposobnostanovnitvoudobiod1564godinepremaPopisu2011,NUTS2,NUTS3i

  RepublikaHrvatska59. Radnosposobnostanovnitvoudobiod1524godine,NUTS2,NUTS3iRepublikaHrvatska,

  stanjepremaPopisu2011.60. Radnosposobnostanovnitvoudobiod5564godine,NUTS2,NUTS3iRepublikaHrvatska,

  stanjepremaPopisu2011.

 • 5

  61. Strukturanezaposlenihosobapremaraziniobrazovanja,NUTS2,NUTSregijeiRH,prosjek2008.2013.godina

  62. Nezaposleneosobepremaraziniobrazovanja(godinjiprosjek),NUTS2,NUTSregijeiRH,2008.2013.godina

  63. Zaposleneosobeupravnimosobamapremastupnjustrunogobrazovanja,NUTS2,NUTSregijeiRH,nadan31.oujka2013.

  64. Zaposleneosobeupravnimosobamapremastupnjustrunogobrazovanja,NUTS2,NUTSregijeiRH,nadan31.oujka2008.

  65. Obrazovnastrukturazaposlenihupravnimosobama,NUTS2,NUTSregijeiRH,nadan31.oujka2013.

  66. Obrazovnastrukturazaposlenihupravnimosobama,NUTS2,NUTS3regijeiRH,nadan31.oujka2008.

  67. Udiozaposlenihosobasazavrenimmagisterijemidoktoratomuukupnombrojuzaposlenihosobakodpravnihosoba,NUTS2,NUTSregijeiRH,nadan31.oujka2013.

  68. Udiozaposlenihosobasazavrenimmagisterijemidoktoratomuukupnombrojuzaposlenihosobakodpravnihosoba,NUTS2,NUTSregijeiRH,nadan31.oujka2008.

  69. Udiomladihnezaposlenihosoba(do24godine)uukupnombrojnezaposlenih,NUTS2,NUTS3regijeiRH,nadan31.prosinca

  70. Stopenezaposlenosti,NUTS2,NUTS3regijeiRH,procjenanadan30.oujka71. Stopenezaposlenosti,NUTS2,NUTS3regijeiRH,procjenanadan30.oujka(RH=100),2008.

  2013.72. IndeksrazvijenostiNUTS3regije,2013.godina73. IndeksrazvijenostiNUTS3regije,2013.godina(razdoblje2006.2008.)74. BDPpozaposlenom,umil.,premaparitetukupovnemoi75. Stopeekonomskeaktivnosti(1564),HrvatskaizemljeEU28,2008.2013.76. Stopezaposlenosti(osobeiznad15godina)HrvatskaizemljeEU28,2008.2013.77. Stopenezaposlenostimladihosoba(1524),zemljelaniceEU(EU28),u%,2008.2013.78. Stopezaposlenostistarijihosoba(5564),zemljelaniceEU(EU28),u%,2008.2013.79. Stopeaktivnostistarijihosoba(5564),zemljelaniceEU(EU28),u%,2008.2013.80. Zaposleneosobepremarazinizavrenogobrazovanja*,zemljelaniceEU28,2013.

 • 6

  Tablica1.Brutodomaiproizvodpostanovniku,RH,NUTS2iNUTS3regije,2001.,2008.,2009,2010.i2011.

  2001. 2008. 2009. 2010. 2011.

  KontinentalnaHrvatska 44.185 78.723 75.423 74.657 78.160

  GradZagreb 74.378 138.195 130.758 135.932 137.558

  Zagrebakaupanija 30.851 57.735 57.915 53.449 57.885

  Krapinskozagorskaupanija 34.526 52.519 47.311 44.311 46.835

  Varadinskaupanija 40.406 66.703 62.821 59.016 61.592

  Koprivnikokrievakaupanija 42.825 67.403 67.349 60.038 63.372

  Meimurskaupanija 35.870 63.207 61.665 58.712 62.887

  Bjelovarskobilogorskaupanija 32.751 57.091 55.228 50.299 52.501

  Virovitikopodravskaupanija 33.302 51.459 46.909 44.412 47.080

  Poekoslavonskaupanija 31.506 47.117 45.643 45.221 46.692

  Brodskoposavskaupanija 26.764 43.678 40.854 39.518 43.726

  Osjekobaranjskaupanija 33.336 62.781 61.089 57.343 61.485

  Vukovarskosrijemskaupanija 25.475 46.362 44.040 41.033 46.220

  Karlovakaupanija 38.098 60.612 55.689 54.275 57.310

  Sisakomoslavakaupanija 37.820 59.855 60.866 61.360 61.064

  JadranskaHrvatska 41.472 74.783 71.692 70.503 73.900

  Primorskogoranskaupanija 51.617 92.417 90.257 89.702 94.593

  Likosenjskaupanija 35.546 68.907 66.120 62.752 60.078

  Zadarskaupanija 33.932 65.965 62.582 59.211 61.721

  ibenskokninskaupanija 29.961 59.459 52.978 55.627 58.955

  Splitskodalmatinskaupanija 34.067 61.638 57.913 56.834 60.007

  Istarskaupanija 58.465 95.132 94.161 92.578 96.576

  Dubrovakoneretvanskaupanija 38.864 76.342 73.151 71.122 72.905

  RepublikaHrvatska 43.312 77.420 74.186 73.277 76.755

  Najmanjavrijednost 25.475 43.678 40.854 39.518 43.726

  NajveaVrijednost 74.378 138.195 130.758 135.932 137.558

  Odstupanjeoddravnogprosjeka 28,0 30,0 30,5 33,1 32,0Izvor:DZS,obradaautora

 • 7

  Tablica2.Brutodomaiproizvodpostanovniku,NUTS2iNUTS3regije,2001.,2008.,2009,2010.i2011.(RH=100)

  2001. 2008. 2009. 2010. 2011.

  KontinentalnaHrvatska 102,0 101,7 101,7 101,9 101,8

  GradZagreb 171,7 178,5 176,3 185,5 179,2

  Zagrebakaupanija 71,2 74,6 78,1 72,9 75,4

  Krapinskozagorskaupanija 79,7 67,8 63,8 60,5 61,0

  Varadinskaupanija 93,3 86,2 84,7 80,5 80,2

  Koprivnikokrievakaupanija 98,9 87,1 90,8 81,9 82,6

  Meimurskaupanija 82,8 81,6 83,1 80,1 81,9

  Bjelovarskobilogorskaupanija 75,6 73,7 74,4 68,6 68,4

  Virovitikopodravskaupanija 76,9 66,5 63,2 60,6 61,3

  Poekoslavonskaupanija 72,7 60,9 61,5 61,7 60,8

  Brodskoposavskaupanija 61,8 56,4 55,1 53,9 57,0

  Osjekobaranjskaupanija 77,0 81,1 82,3 78,3 80,1

  Vukovarskosrijemskaupanija 58,8 59,9 59,4 56,0 60,2

  Karlovakaupanija 88,0 78,3 75,1 74,1 74,7

  Sisakomoslavakaupanija 87,3 77,3 82,0 83,7 79,6

  JadranskaHrvatska 95,8 96,6 96,6 96,2 96,3

  Primorskogoranskaupanija 119,2 119,4 121,7 122,4 123,2

  Likosenjskaupanija 82,1 89,0 89,1 85,6 78,3

  Zadarskaupanija 78,3 85,2 84,4 80,8 80,4

  ibenskokninskaupanija 69,2 76,8 71,4 75,9 76,8

  Splitskodalmatinskaupanija 78,7 79,6 78,1 77,6 78,2

  Istarskaupanija 135,0 122,9 126,9 126,3 125,8

  Dubrovakoneretvanskaupanija 89,7 98,6 98,6 97,1 95,0

  RepublikaHrvatska 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  Najmanjavrijednost 58,8 56,4 55,1 53,9 57,0

  NajveaVrijednost 171,7 178,5 176,3 185,5 179,2

  Prosjenoodstupanjeoddravnogprosjeka 25,9 27,1 27,6 29,7 28,2Izvor:DZS,obradaautora

 • 8

  Tablica3.UdioBDPapoupanijamaiNUTS2regijama(RH=100),2001.,2008.,200.9,2010.i2011.

  2001. 2008. 2009. 2010. 2011.

  KontinentalnaHrvatska 69,2% 68,0% 68,0% 68,0% 68,3%

  GradZagreb 30,1% 31,7% 31,5% 33,3% 33,1%

  Zagrebakaupanija 5,0% 5,5% 5,8% 5,4% 5,6%

  Krapinskozagorskaupanija 2,6% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9%

  Varadinskaupanija 3,9% 3,5% 3,4% 3,3% 3,3%

  Koprivnikokrievakaupanija 2,8% 2,4% 2,5% 2,2% 2,2%

  Meimurskaupanija 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,2%

  Bjelovarskobilogorskaupanija 2,3% 2,1% 2,1% 1,9% 1,9%

  Virovitikopodravskaupanija 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2%

  Poekoslavonskaupanija 1,4% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

  Brodskoposavskaupanija 2,5% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1%

  Osjekobaranjskaupanija 5,7% 5,9% 5,9% 5,6% 5,7%

  Vukovarskosrijemskaupanija 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5%

  Karlovakaupanija 2,8% 2,4% 2,2% 2,2% 2,2%

  Sisakomoslavakaupanija 3,6% 3,0% 3,2% 3,2% 3,2%

  JadranskaHrvatska 30,8% 32,0% 32,0% 32,0% 31,7%

  Primorskogoranskaupanija 8,2% 8,2% 8,4% 8,4% 8,5%

  Likosenjskaupanija 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9%

  Zadarskaupanija 2,9% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2%

  ibenskokninskaupanija 1,8% 2,0% 1,8% 1,9% 2,0%

  Splitskodalmatinskaupanija 8,2% 8,7% 8,5% 8,5% 8,3%

  Istarskaupanija 6,3% 5,9% 6,2% 6,1% 6,1%

  Dubrovakoneretvanskaupanija 2,5% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7%

  RepublikaHrvatska 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 • 9

  Tablica4.Proizvodnostrada(BDPpozaposlenom),NUTS2iNUTS3regije,2001.,2008.,2009,2010.i2011.

  2001. 2008. 2009. 2010. 2011.

  KontinentalnaHrvatska 171.981 223.067 217.358 226.859 236.092

  GradZagreb 185.553 258.381 243.684 263.567 273.781

  Zagrebakaupanija 170.947 219.681 223.109 220.803 240.067

  Krapinskozagorskaupanija 156.128 185.112 173.206 172.601 181.793

  Varadinskaupanija 156.918 182.482 178.851 175.699 182.056

  Koprivnikokrievakaupanija 188.948 209.078 217.191 211.196 218.869

  Meimurskaupanija 149.595 185.262 185.921 190.693 196.449

  Bjelovarskobilogorskaupanija 164.892 196.830 197.364 194.054 198.335

  Virovitikopodravskaupanija 164.015 187.542 177.702 177.641 191.733

  Poekoslavonskaupanija 157.024 185.585 186.835 194.853 200.686

  Brodskoposavskaupanija 146.673 183.088 178.167 189.604 199.295

  Osjekobaranjskaupanija 146.907 207.218 207.321 210.127 215.256

  Vukovarskosrijemskaupanija 166.828 196.963 191.505 187.418 195.499

  Karlovakaupanija 174.566 196.542 189.033 194.508 205.777

  Sisakomoslavakaupanija 187.056 217.561 231.945 242.421 247.029

  JadranskaHrvatska 162.041 224.591 220.593 226.808 234.436

  Primorskogoranskaupanija 159.944 238.431 237.213 246.830 261.858

  Likosenjskaupanija 197.370 246.986 234.198 229.689 234.273

  Zadarskaupanija 165.891 239.332 232.723 232.085 235.009

  ibenskokninskaupanija 158.141 217.318 199.829 223.020 232.872

  Splitskodalmatinskaupanija 153.140 202.816 192.956 198.067 200.688

  Istarskaupanija 176.164 228.247 239.367 244.941 256.945

  Dubrovakoneretvanskaupanija 154.715 235.047 229.327 230.112 232.240

  RepublikaHrvatska 168.789 223.551 218.384 226.842 235.564

  Najmanjavrijednost 146.673 182.482 173.206 172.601 181.793

  Najveavrijednost 197.370 258.381 243.684 263.567 273.781Prosjenoodstupanjeoddravnogprosjeka(upanijeigradZagreb) 8,6 11,8 11,9 13,3 13,2

 • 10

  Tablica5.Proizvodnostrada(BDPpozaposlenom),NUTS2iNUTS3regije,2001.,2008.,2009,2010.i2011.(RH=100)

  2001. 2008. 2009. 2010. 2011.

  KontinentalnaHrvatska 101,9 99,8 99,5 100,0 100,2

  GradZagreb 109,9 115,6 111,6 116,2 116,2

  Zagrebakaupanija 101,3 98,3 102,2 97,3 101,9

  Krapinskozagorskaupanija 92,5 82,8 79,3 76,1 77,2

  Varadinskaupanija 93,0 81,6 81,9 77,5 77,3

  Koprivnikokrievakaupanija 111,9 93,5 99,5 93,1 92,9

  Meimurskaupanija 88,6 82,9 85,1 84,1 83,4

  Bjelovarskobilogorskaupanija 97,7 88,0 90,4 85,5 84,2

  Virovitikopodravskaupanija 97,2 83,9 81,4 78,3 81,4

  Poekoslavonskaupanija 93,0 83,0 85,6 85,9 85,2

  Brodskoposavskaupanija 86,9 81,9 81,6 83,6 84,6

  Osjekobaranjskaupanija 87,0 92,7 94,9 92,6 91,4

  Vukovarskosrijemskaupanija 98,8 88,1 87,7 82,6 83,0

  Karlovakaupanija 103,4 87,9 86,6 85,7 87,4

  Sisakomoslavakaupanija 110,8 97,3 106,2 106,9 104,9

  JadranskaHrvatska 96,0 100,5 101,0 100,0 99,5

  Primorskogoranskaupanija 94,8 106,7 108,6 108,8 111,2

  Likosenjskaupanija 116,9 110,5 107,2 101,3 99,5

  Zadarskaupanija 98,3 107,1 106,6 102,3 99,8

  ibenskokninskaupanija 93,7 97,2 91,5 98,3 98,9

  Splitskodalmatinskaupanija 90,7 90,7 88,4 87,3 85,2

  Istarskaupanija 104,4 102,1 109,6 108,0 109,1

  Dubrovakoneretvanskaupanija 91,7 105,1 105,0 101,4 98,6

  RepublikaHrvatska 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  Najmanjavrijednost 86,9 81,6 79,3 76,1 77,2

  Najveavrijednost 116,9 115,6 111,6 116,2 116,2Prosjenoodstupanjeoddravnogprosjeka(upanijeigradZagreb) 8,6 10,5 11,0 11,6 11,5

 • 11

  Tablica6.Indeksipromjeneproizvodnostirada(nominalno)NUTS2iNUTS3regije,2008.(2001=100),2011.(2008=100),2011.(2001=100)

  2011./2001. 2008./2001. 2011./2008.

  KontinentalnaHrvatska 137,3 129,7 105,8

  GradZagreb 147,5 139,2 106,0

  Zagrebakaupanija 140,4 128,5 109,3

  Krapinskozagorskaupanija 116,4 118,6 98,2

  Varadinskaupanija 116,0 116,3 99,8

  Koprivnikokrievakaupanija 115,8 110,7 104,7

  Meimurskaupanija 131,3 123,8 106,0

  Bjelovarskobilogorskaupanija 120,3 119,4 100,8

  Virovitikopodravskaupanija 116,9 114,3 102,2

  Poekoslavonskaupanija 127,8 118,2 108,1

  Brodskoposavskaupanija 135,9 124,8 108,9

  Osjekobaranjskaupanija 146,5 141,1 103,9

  Vukovarskosrijemskaupanija 117,2 118,1 99,3

  Karlovakaupanija 117,9 112,6 104,7

  Sisakomoslavakaupanija 132,1 116,3 113,5

  JadranskaHrvatska 144,7 138,6 104,4

  Primorskogoranskaupanija 163,7 149,1 109,8

  Likosenjskaupanija 118,7 125,1 94,9

  Zadarskaupanija 141,7 144,3 98,2

  ibenskokninskaupanija 147,3 137,4 107,2

  Splitskodalmatinskaupanija 131,0 132,4 99,0

  Istarskaupanija 145,9 129,6 112,6

  Dubrovakoneretvanskaupanija 150,1 151,9 98,8

  RepublikaHrvatska 139,6 132,4 105,4

  Najmanjavrijednost 115,8 110,7 94,9

  Najveavrijednost 163,7 151,9 113,5Prosjenoodstupanjeoddravnogprosjeka 11,2 9,5 4,8

 • 12Tablica7.Ostvarene

  investicijeunovudu

  gotrajnu

  imovinu,NUTS2,NUTS3regijeiRH

  (mil.kn),200

  8.,200

  9.,201

  0.i20

  11.

  2008

  .2009

  .2010

  .2011

  .Inde

  ks

  2011

  ./2008.

  Kontinen

  talnaHrvatska

  46.818.935

  38.581.090

  25.902.723

  27.680.225

  59

  ,1

  GradZagreb

  25

  .296.039

  20.085.077

  13

  .691.606

  13

  .876.433

  54

  ,9

  Zagreb

  akaup

  anija

  3.919.514

  4.916.293

  1.847.636

  1.942.650

  49,6

  Krapinskozagorskaup

  anija

  1.321.857

  995.679

  483.965

  498.214

  37,7

  Varadinskaupanija

  2.157.690

  1.513.623

  905.435

  1.258.782

  58,3

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  994.362

  812.722

  455.308

  577.921

  58,1

  Me

  imurskaupanija

  1.083.780

  712.432

  481.621

  552.763

  51,0

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  774.680

  677.522

  483.217

  483.033

  62,4

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  560.347

  364.986

  355.089

  417.698

  74,5

  Poekoslavon

  skaupanija

  624.682

  362.307

  284.560

  263.933

  42,3

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  1.074.922

  806.615

  512.848

  651.534

  60,6

  Osjekobaranjskaup

  anija

  4.292.833

  3.131.137

  2.424.638

  2.881.583

  67,1

  Vukovarsko

  srijem

  skaupanija

  1.412.040

  1.191.104

  1.324.428

  1.285.200

  91,0

  Karlovakaup

  anija

  1.471.809

  1.209.015

  1.210.988

  1.187.248

  80,7

  Sisakomoslavakaupanija

  1.834.380

  1.802.578

  1.441.384

  1.803.233

  98,3

  JadranskaHrvatska

  24.585.285

  20.982.302

  15.593.581

  13.911.592

  56

  ,6

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  7.100.301

  6.036.813

  3.154.225

  3.218.789

  45,3

  Likosenjskaupanija

  624.086

  735.212

  824.548

  596.107

  95,5

  Zadarskaup

  anija

  1.773.972

  1.924.489

  1.494.258

  1.834.276

  103,4

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  1.400.580

  1.367.716

  928.078

  849.377

  60,6

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  6.433.093

  4.800.282

  4.607.069

  3.576.368

  55,6

  Istarskaup

  anija

  4.538.800

  3.469.269

  3.051.236

  2.630.087

  57,9

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  2.714.453

  2.648.521

  1.534.167

  1.206.588

  44,5

  Repu

  blikaHrvatska

  73.056.155

  61.111.434

  42.102.373

  41.747.610

  57

  ,1

  Najmanjavrijedn

  ost

  560.347

  362.307

  284.560

  263.933

  37,7

 • 13

  NajveaVrijedn

  ost

  25.296.039

  20

  .085.077

  13

  .691.606

  13

  .876.433

  103,4

  ProsjeksaZG

  3.400.201

  2.836.352

  1.976.014

  1.980.563

  64,3

  Prosjekbe

  zZG

  2.305.409

  1.973.916

  1.390.235

  1.385.769

  64,7

  KoeficijentvarijacijesaGrado

  mZagrebo

  m(%

  )157,7

  150,6

  147,0

  146,3

  146,3

  KoeficijentvarijacijebezGrada

  Zagreba

  (%)

  84,0

  84,3

  82,1

  72,8

  72,8

  Napom

  ena:Zbrojinvesticijapoupanijamanijeiden

  tian

  ukupn

  omizno

  suostvarenihinvesticijaudugotrajnuim

  ovinuna

  raziniH

  rvatskezbog

  stavke

  neraspore

  enokojanijenaved

  enauovojta

  blici

  Izvor:DZS,obradaautora

 • 14

  Tablica8.StrukturaostvarenihinvesticijaunovudugotrajnuimovinupoNUTS2iNUTS3regije(%),2008.,2009.,2010.i2011.

  2008. 2009. 2010. 2011.

  KontinentalnaHrvatska 64,1% 63,1% 61,5% 66,3%

  GradZagreb 34,6% 32,9% 32,5% 33,2%

  Zagrebakaupanija 5,4% 8,0% 4,4% 4,7%

  Krapinskozagorskaupanija 1,8% 1,6% 1,1% 1,2%

  Varadinskaupanija 3,0% 2,5% 2,2% 3,0%

  Koprivnikokrievakaupanija 1,4% 1,3% 1,1% 1,4%

  Meimurskaupanija 1,5% 1,2% 1,1% 1,3%

  Bjelovarskobilogorskaupanija 1,1% 1,1% 1,1% 1,2%

  Virovitikopodravskaupanija 0,8% 0,6% 0,8% 1,0%

  Poekoslavonskaupanija 0,9% 0,6% 0,7% 0,6%

  Brodskoposavskaupanija 1,5% 1,3% 1,2% 1,6%

  Osjekobaranjskaupanija 5,9% 5,1% 5,8% 6,9%

  Vukovarskosrijemskaupanija 1,9% 1,9% 3,1% 3,1%

  Karlovakaupanija 2,0% 2,0% 2,9% 2,8%

  Sisakomoslavakaupanija 2,5% 2,9% 3,4% 4,3%

  JadranskaHrvatska 33,7% 34,3% 37,0% 33,3%

  Primorskogoranskaupanija 9,7% 9,9% 7,5% 7,7%

  Likosenjskaupanija 0,9% 1,2% 2,0% 1,4%

  Zadarskaupanija 2,4% 3,1% 3,5% 4,4%

  ibenskokninskaupanija 1,9% 2,2% 2,2% 2,0%

  Splitskodalmatinskaupanija 8,8% 7,9% 10,9% 8,6%

  Istarskaupanija 6,2% 5,7% 7,2% 6,3%

  Dubrovakoneretvanskaupanija 3,7% 4,3% 3,6% 2,9%

  RepublikaHrvatska 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Izvor:DZS,obradaautora

 • 15

  Tablica9.UdioinvesticijaunovudugotrajnuimovinuuBDPuNUTS2iNUTS3regijaiRH,2008.,2009.,2010.i2011.

  2008. 2009. 2010. 2011.Promjenaudjela2011.2008.

  KontinentalnaHrvatska 20,0% 17,3% 11,8% 12,3% 7,7%

  GradZagreb 23,2% 19,4% 12,7% 12,8% 10,5%Zagrebakaupanija 20,8% 25,8% 10,5% 10,6% 10,2%Krapinskozagorskaupanija 18,4% 15,4% 8,0% 8,0% 10,3%

  Varadinskaupanija 17,9% 13,4% 8,5% 11,6% 6,3%Koprivnikokrievakaupanija 12,3% 10,1% 6,4% 7,9% 4,4%Meimurskaupanija 14,5% 9,8% 7,0% 7,7% 6,8%

  Bjelovarskobilogorskaupanija 10,8% 9,8% 7,8% 7,7% 3,1%Virovitikopodravskaupanija 12,3% 8,9% 9,2% 10,5% 1,8%Poekoslavonskaupanija 16,1% 9,7% 7,8% 7,3% 8,8%

  Brodskoposavskaupanija 14,2% 11,4% 7,6% 9,4% 4,8%Osjekobaranjskaupanija 21,3% 16,0% 13,3% 15,4% 5,9%Vukovarskosrijemskaupanija 15,4% 13,7% 16,5% 15,5% 0,2%

  Karlovakaupanija 18,2% 16,4% 17,1% 16,1% 2,1%Sisakomoslavakaupanija 17,6% 17,2% 13,9% 17,2% 0,4%JadranskaHrvatska 22,4% 19,9% 15,1% 13,3% 9,1%

  Primorskogoranskaupanija 25,2% 22,0% 11,6% 11,5% 13,7%Likosenjskaupanija 17,9% 22,3% 26,8% 19,6% 1,7%Zadarskaupanija 15,4% 17,5% 14,3% 17,5% 2,1%

  ibenskokninskaupanija 20,6% 22,6% 14,8% 13,2% 7,4%Splitskodalmatinskaupanija 21,7% 17,2% 16,8% 13,1% 8,6%Istarskaupanija 22,3% 17,1% 15,3% 13,1% 9,2%

  Dubrovakoneretvanskaupanija 28,0% 28,4% 16,9% 13,5% 14,5%RepublikaHrvatska 21,3% 18,6% 13,0% 12,7% 8,6%Najmanjavrijednost 10,8% 8,9% 6,4% 7,3% 14,5%

  NajveaVrijednost 28,0% 28,4% 26,8% 19,6% 2,1%Prosjenoodstupanjeoddravnerazine 24,1% 31,5% 37,6% 28,0%

 • 16

  Tablica10.Ostvareneinvesticijepozaposlenom,NUTS2iNUTS3regije,RH,2008.,2009.,2010.i2011.

  2008. 2009. 2010. 2011.

  Indeks2011./2008.

  KontinentalnaHrvatska 44.694 37.548 26.673 29.123 65,2

  GradZagreb 60.002 47.341 33.487 34.921 58,2

  Zagrebakaupanija 45.616 57.668 23.172 25.355 55,6

  Krapinskozagorskaupanija 33.991 26.724 13.890 14.569 42,9

  Varadinskaupanija 32.636 23.887 14.985 21.157 64,8

  Koprivnikokrievakaupanija 25.670 21.914 13.461 17.283 67,3

  Meimurskaupanija 26.933 18.217 13.266 15.172 56,3

  Bjelovarskobilogorskaupanija 21.246 19.410 15.081 15.268 71,9

  Virovitikopodravskaupanija 23.117 15.806 16.418 20.091 86,9

  Poekoslavonskaupanija 29.794 18.114 15.133 14.578 48,9

  Brodskoposavskaupanija 25.947 20.359 14.341 18.755 72,3

  Osjekobaranjskaupanija 44.164 33.263 27.955 33.108 75,0

  Vukovarskosrijemskaupanija 30.247 26.248 30.917 30.360 100,4

  Karlovakaupanija 35.761 31.070 33.235 33.158 92,7

  Sisakomoslavakaupanija 38.281 39.950 33.596 42.457 110,9

  JadranskaHrvatska 50.316 43.941 34.173 31.257 62,1

  Primorskogoranskaupanija 60.117 52.135 28.580 30.086 50,0

  Likosenjskaupanija 44.208 52.239 61.543 45.826 103,7

  Zadarskaupanija 36.833 40.703 33.179 41.010 111,3

  ibenskokninskaupanija 44.736 45.245 32.939 30.743 68,7

  Splitskodalmatinskaupanija 43.912 33.128 33.245 26.292 59,9

  Istarskaupanija 50.860 41.032 37.554 33.619 66,1

  Dubrovakoneretvanskaupanija 65.910 65.093 38.828 31.371 47,6

  RepublikaHrvatska 47.557 40.605 29.495 29.915 62,9

  Najmanjavrijednost 21.246 15.806 13.266 14.569 42,9

  NajveaVrijednost 65.910 65.093 61.543 45.826 110,9Prosjenoodstupanjeoddravnerazine 31,6% 37,8% 41,2% 32,5% 35,8%

  Izvor:DZS,obradaautora

 • 17

  Tablica11.Ostvareneinvesticijepozaposlenom,NUTS2iNUTS3regije(RH=100),2008.,2009.,2010.i2011.

  2008. 2009. 2010. 2011.

  KontinentalnaHrvatska 94,0 92,5 90,4 97,4

  GradZagreb 126,2 116,6 113,5 116,7

  Zagrebakaupanija 95,9 142,0 78,6 84,8

  Krapinskozagorskaupanija 71,5 65,8 47,1 48,7

  Varadinskaupanija 68,6 58,8 50,8 70,7

  Koprivnikokrievakaupanija 54,0 54,0 45,6 57,8

  Meimurskaupanija 56,6 44,9 45,0 50,7

  Bjelovarskobilogorskaupanija 44,7 47,8 51,1 51,0

  Virovitikopodravskaupanija 48,6 38,9 55,7 67,2

  Poekoslavonskaupanija 62,6 44,6 51,3 48,7

  Brodskoposavskaupanija 54,6 50,1 48,6 62,7

  Osjekobaranjskaupanija 92,9 81,9 94,8 110,7

  Vukovarskosrijemskaupanija 63,6 64,6 104,8 101,5

  Karlovakaupanija 75,2 76,5 112,7 110,8

  Sisakomoslavakaupanija 80,5 98,4 113,9 141,9

  JadranskaHrvatska 105,8 108,2 115,9 104,5

  Primorskogoranskaupanija 126,4 128,4 96,9 100,6

  Likosenjskaupanija 93,0 128,7 208,7 153,2

  Zadarskaupanija 77,5 100,2 112,5 137,1

  ibenskokninskaupanija 94,1 111,4 111,7 102,8

  Splitskodalmatinskaupanija 92,3 81,6 112,7 87,9

  Istarskaupanija 106,9 101,1 127,3 112,4

  Dubrovakoneretvanskaupanija 138,6 160,3 131,6 104,9

  RepublikaHrvatska 100,0 100,0 100,0 100,0

  Najmanjavrijednost 44,7 38,9 45,0 48,7

  NajveaVrijednost 138,6 160,3 208,7 153,2Prosjenoodstupanjeoddravnerazine 26,6 35,7 41,2 32,2

 • 18Tablica12.R

  egionalnastrukturaBD

  Vapo

  djelatnostim

  aNKD

  a,N

  UTS2,N

  UTS3iRH

  ,2011.god

  ina

  A

  B,C,D,E

  odegaC

  FG,H,I

  JK

  LM,N

  OU

  Kontinen

  talnaHrvatska

  5,7%

  21,5%

  17,1%

  5,2%

  18,5%5,7%

  8,4%

  9,0%

  7,5%

  18,5%

  100,0%

  GradZagreb

  0,2%

  14,2%

  10,5%

  3,4%

  21,7%

  9,3%

  13,8%

  6,7%

  11,7%

  19,0%

  100,0%

  Zagreb

  akaup

  anija

  5,8%

  30,3%

  21,6%

  7,6%

  26,7%

  1,9%

  1,3%

  11,4%

  3,5%

  11,5%

  100,0%

  Krapinskozagorskaup

  anija

  5,0%

  36,2%

  31,4%

  7,4%

  14,5%

  1,4%

  2,8%

  11,5%

  2,9%

  18,3%

  100,0%

  Varadinskaupanija

  5,7%

  35,4%

  31,3%

  5,2%

  14,4%

  2,7%

  4,4%

  9,2%

  4,3%

  18,7%

  100,0%

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  15,2%

  36,0%

  23,9%

  4,4%

  12,5%

  1,0%

  5,1%

  9,2%

  3,2%

  13,4%

  100,0%

  Me

  imurskaupanija

  8,8%

  39,6%

  36,4%

  5,1%

  13,4%

  2,4%

  4,1%

  10,5%

  4,2%

  11,8%

  100,0%

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  20,2%

  22,6%

  19,6%

  4,6%

  11,1%

  1,8%

  5,9%

  11,7%

  3,9%

  18,2%

  100,0%

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  22,3%

  21,6%

  17,7%

  7,2%

  10,9%

  1,2%

  4,4%

  12,2%

  2,5%

  17,7%

  100,0%

  Poekoslavon

  skaupanija

  16,1%

  21,7%

  17,4%

  5,1%

  12,5%

  4,2%

  1,9%

  14,2%

  1,9%

  22,3%

  100,0%

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  11,4%

  26,3%

  21,4%

  7,2%

  11,0%

  2,0%

  3,2%

  14,6%

  4,2%

  20,1%

  100,0%

  Osjeko

  baranjskaup

  anija

  13,6%

  18,8%

  15,0%

  7,4%

  16,4%

  4,1%

  4,0%

  10,5%

  4,5%

  20,7%

  100,0%

  Vukovarsko

  srijemskaupanija

  17,6%

  15,5%

  11,8%

  9,0%

  14,1%

  1,6%

  1,9%

  13,9%

  2,7%

  23,7%

  100,0%

  Karlovakaup

  anija

  6,1%

  26,5%

  23,5%

  7,0%

  13,6%

  2,3%

  4,1%

  10,7%

  3,6%

  26,1%

  100,0%

  Sisakomoslavakaupanija

  6,7%

  39,2%

  35,5%

  8,1%

  10,5%

  1,5%

  2,2%

  10,6%

  2,8%

  18,5%

  100,0%

  Jadran

  skaHrvatska

  2,7%

  18,9%

  15,2%

  8,1%

  23,5%2,9%

  4,6%

  14,9%

  6,4%

  17,9%

  100,0%

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  1,1%

  29,5%

  26,9%

  6,9%

  21,5%

  2,9%

  3,6%

  13,0%

  6,2%

  15,4%

  100,0%

  Likosenjskaupanija

  12,9%

  8,8%

  4,0%

  15,3%

  17,0%

  1,6%

  2,2%

  17,3%

  2,4%

  22,6%

  100,0%

  Zadarskaup

  anija

  7,5%

  8,5%

  5,4%

  8,0%

  19,4%

  2,1%

  5,6%

  21,0%

  6,8%

  21,1%

  100,0%

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  2,1%

  17,0%

  13,2%

  7,7%

  19,7%

  1,9%

  5,0%

  20,6%

  5,1%

  21,0%

  100,0%

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  2,0%

  11,7%

  8,7%

  8,5%

  23,0%

  4,0%

  6,1%

  15,8%

  7,4%

  21,4%

  100,0%

  Istarskaup

  anija

  1,9%

  27,4%

  21,2%

  7,5%

  25,9%

  2,8%

  4,0%

  11,4%

  5,8%

  13,3%

  100,0%

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  3,5%

  5,2%

  2,2%

  10,0%

  35,6%

  2,7%

  4,2%

  13,6%

  7,4%

  17,9%

  100,0%

  Repu

  blikaHrvatska

  4,7%

  20,7%

  16,5%

  6,1%

  20,1%4,8%

  7,2%

  10,9%

  7,2%

  18,3%

  100,0%

  Najmanjavrijedn

  ost

  0,2%

  5,2%

  2,2%

  3,4%

  10,5%

  1,0%

  1,3%

  6,7%

  1,9%

  11,5%

  100,0%

  Najveavrijedn

  ost

  22,3%

  39,6%

  36,4%

  15,3%

  35,6%

  9,3%

  13,8%

  21,0%

  11,7%

  26,1%

  100,0%

 • 19

  Tablica13.R

  egionalnastrukturaBD

  Vapo

  djelatnostim

  aNKD

  a,N

  UTS2,N

  UTS3iRH

  ,2008.god

  ina

  A

  B,C,D,E

  odega

  CF

  G,H,I

  JK

  LM,N

  OU

  Kontinen

  talnaHrvatska

  6,1%

  20

  ,5%

  17,3%

  7,7%

  19

  ,4%

  5,5%

  7,5%

  8,5%

  7,9%

  16

  ,9%

  100,0%

  GradZagreb

  0,2%

  16

  ,3%

  13,9%

  6,0%

  21

  ,9%

  8,3%

  11

  ,9%

  5,2%

  12

  ,2%

  18,0%

  100,0%

  Zagreb

  akaup

  anija

  4,7%

  24

  ,8%

  19,7%

  11,1%

  28,3%

  2,5%

  1,8%

  10

  ,7%

  5,3%

  10

  ,7%

  100,0%

  Krapinskozagorskaup

  anija

  6,5%

  29

  ,9%

  27,0%

  9,7%

  16

  ,5%

  3,0%

  3,2%

  11

  ,9%

  3,2%

  16

  ,2%

  100,0%

  Varadinskaupanija

  8,7%

  27

  ,8%

  24,5%

  8,6%

  18

  ,0%

  2,7%

  4,8%

  9,0%

  4,6%

  15

  ,9%

  100,0%

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  16,2%

  33,2%

  25,6%

  6,0%

  13

  ,2%

  2,2%

  4,9%

  10

  ,0%

  2,9%

  11

  ,4%

  100,0%

  Me

  imurskaupanija

  9,9%

  33

  ,8%

  29,4%

  8,4%

  14

  ,0%

  3,2%

  4,7%

  10

  ,1%

  4,6%

  11

  ,4%

  100,0%

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  20,9%

  19,0%

  15,7%

  5,8%

  14

  ,6%

  3,5%

  5,4%

  12

  ,4%

  3,3%

  15

  ,2%

  100,0%

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  21,7%

  22,6%

  19,1%

  6,1%

  12

  ,9%

  2,5%

  4,0%

  12

  ,6%

  2,9%

  14

  ,7%

  100,0%

  Poekoslavon

  skaupanija

  17,0%

  19,5%

  16,0%

  7,2%

  13

  ,5%

  3,2%

  2,2%

  13

  ,8%

  2,3%

  21

  ,3%

  100,0%

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  12,4%

  20,1%

  16,7%

  9,9%

  15

  ,2%

  3,4%

  3,6%

  13

  ,7%

  4,4%

  17

  ,2%

  100,0%

  Osjekobaranjskaup

  anija

  12,2%

  16,5%

  13,6%

  13,0%

  16,1%

  3,8%

  4,7%

  10

  ,9%

  4,8%

  18

  ,2%

  100,0%

  Vukovarsko

  srijem

  skaupanija

  17,6%

  15,7%

  11,5%

  9,4%

  17

  ,0%

  2,8%

  2,3%

  12

  ,6%

  3,0%

  19

  ,7%

  100,0%

  Karlovakaup

  anija

  6,7%

  23

  ,6%

  19,9%

  7,7%

  15

  ,6%

  3,7%

  4,4%

  11

  ,9%

  3,9%

  22

  ,5%

  100,0%

  Sisakomoslavakaupanija

  8,0%

  34

  ,3%

  30,1%

  7,7%

  11

  ,3%

  2,6%

  2,8%

  12

  ,3%

  3,8%

  17

  ,4%

  100,0%

  Jadran

  skaHrvatska

  2,7%

  16

  ,3%

  12,6%

  10,2%

  26,7%

  4,0%

  4,6%

  12

  ,9%

  6,8%

  15

  ,8%

  100,0%

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  1,4%

  18

  ,1%

  16,0%

  10,0%

  27,6%

  4,1%

  4,3%

  11

  ,9%

  8,0%

  14

  ,6%

  100,0%

  Likosenjskaupanija

  10,1%

  13,8%

  4,7%

  16

  ,8%

  17,5%

  2,9%

  2,4%

  14

  ,8%

  2,4%

  19

  ,3%

  100,0%

  Zadarskaup

  anija

  4,9%

  10

  ,1%

  6,4%

  11

  ,7%

  23,0%

  3,1%

  5,0%

  17

  ,6%

  7,3%

  17

  ,3%

  100,0%

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  3,2%

  15

  ,7%

  11,8%

  7,8%

  21

  ,6%

  4,0%

  4,5%

  17

  ,8%

  5,1%

  20

  ,3%

  100,0%

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  2,1%

  15

  ,2%

  10,9%

  9,2%

  25

  ,0%

  5,2%

  5,3%

  13

  ,2%

  7,1%

  17

  ,8%

  100,0%

  Istarskaup

  anija

  2,4%

  24

  ,0%

  19,8%

  8,5%

  29

  ,5%

  3,2%

  4,3%

  10

  ,1%

  6,0%

  11

  ,9%

  100,0%

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  3,7%

  6,9%

  2,8%

  14

  ,8%

  34,4%

  3,6%

  4,1%

  10

  ,9%

  6,5%

  15

  ,0%

  100,0%

  Repu

  blikaHrvatska

  5,0%

  19

  ,2%

  15,8%

  8,5%

  21

  ,7%

  5,0%

  6,6%

  9,9%

  7,6%

  16

  ,6%

  100,0%

  Najmanjavrijedn

  ost

  0,2%

  6,9%

  2,8%

  5,8%

  11

  ,3%

  2,2%

  1,8%

  5,2%

  2,3%

  10

  ,7%

  Najveavrijedn

  ost

  21,7%

  34,3%

  30,1%

  16,8%

  34,4%

  8,3%

  11

  ,9%

  17,8%

  12,2%

  22,5%

 • 20Tablica14.R

  egionalnastrukturaBD

  Vapo

  djelatnostim

  aNKD

  a,N

  UTS2,N

  UTS3iRH

  ,2001.god

  ina

  A

  B,C,D,E

  od

  egaC

  FG,H,I

  JK

  LM,N

  OU

  Kontinen

  talnaHrvatska

  7,5%

  24

  ,8%

  21,5%

  5,4%

  19

  ,4%

  5,3%

  5,3%

  8,9%

  4,4%

  18

  ,9%

  100,0%

  GradZagreb

  0,1%

  26

  ,9%

  23,9%

  3,9%

  23

  ,0%

  7,6%

  5,8%

  5,7%

  5,1%

  21

  ,8%

  100,0%

  Zagreb

  akaup

  anija

  10,6%

  22,5%

  19,6%

  4,8%

  27

  ,8%

  1,1%

  4,1%

  13

  ,4%

  5,1%

  10

  ,5%

  100,0%

  Krapinskozagorskaup

  anija

  9,3%

  23

  ,8%

  21,2%

  5,2%

  21

  ,3%

  3,5%

  5,1%

  10

  ,9%

  3,1%

  17

  ,8%

  100,0%

  Varadinskaupanija

  8,9%

  32

  ,3%

  28,4%

  5,3%

  15

  ,5%

  3,5%

  4,4%

  8,9%

  3,3%

  17

  ,9%

  100,0%

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  15,9%

  35,6%

  28,1%

  3,7%

  15

  ,0%

  2,3%

  4,2%

  8,4%

  2,7%

  12

  ,1%

  100,0%

  Me

  imurskaupanija

  12,2%

  30,2%

  25,7%

  6,4%

  12

  ,1%

  4,1%

  5,1%

  11

  ,6%

  4,2%

  14

  ,1%

  100,0%

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  21,5%

  17,9%

  15,4%

  5,9%

  11

  ,0%

  5,5%

  5,3%

  11

  ,4%

  3,1%

  18

  ,4%

  100,0%

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  21,9%

  20,3%

  16,3%

  3,4%

  17

  ,1%

  3,4%

  5,4%

  10

  ,8%

  2,5%

  15

  ,1%

  100,0%

  Poekoslavon

  skaupanija

  17,0%

  14,2%

  11,8%

  5,0%

  16

  ,7%

  3,7%

  5,5%

  11

  ,7%

  2,7%

  23

  ,5%

  100,0%

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  14,1%

  18,9%

  16,2%

  5,6%

  14

  ,0%

  4,1%

  5,7%

  13

  ,5%

  4,5%

  19

  ,6%

  100,0%

  Osjekobaranjskaup

  anija

  15,0%

  16,9%

  13,9%

  5,7%

  16

  ,1%

  4,7%

  4,9%

  11

  ,7%

  5,1%

  20

  ,0%

  100,0%

  Vukovarsko

  srijem

  skaupanija

  20,5%

  9,5%

  7,3%

  8,6%

  14

  ,3%

  4,1%

  5,4%

  14

  ,4%

  4,2%

  19

  ,1%

  100,0%

  Karlovakaup

  anija

  6,9%

  19

  ,1%

  15,5%

  20,5%

  13,1%

  4,3%

  4,2%

  10

  ,7%

  3,6%

  17

  ,5%

  100,0%

  Sisakomoslavakaupanija

  8,5%

  34

  ,1%

  30,4%

  5,7%

  12

  ,9%

  3,5%

  5,1%

  10

  ,8%

  3,2%

  16

  ,3%

  100,0%

  Jadran

  skaHrvatska

  4,1%

  19

  ,4%

  14,5%

  6,0%

  25

  ,3%

  5,1%

  5,0%

  10

  ,7%

  5,2%

  19

  ,2%

  100,0%

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  1,8%

  23

  ,8%

  20,5%

  5,9%

  28

  ,4%

  4,8%

  4,2%

  8,5%

  5,1%

  17

  ,4%

  100,0%

  Likosenjskaupanija

  14,3%

  12,2%

  3,1%

  10

  ,9%

  13,9%

  4,3%

  6,4%

  14

  ,3%

  3,1%

  20

  ,7%

  100,0%

  Zadarskaup

  anija

  7,3%

  10

  ,0%

  5,6%

  7,1%

  19

  ,9%

  5,0%

  6,8%

  16

  ,6%

  6,5%

  20

  ,8%

  100,0%

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  5,9%

  9,9%

  5,7%

  5,6%

  20

  ,0%

  5,8%

  7,0%

  16

  ,8%

  5,4%

  23

  ,7%

  100,0%

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  3,1%

  19

  ,5%

  14,9%

  5,2%

  22

  ,4%

  6,0%

  5,2%

  11

  ,6%

  5,8%

  21

  ,2%

  100,0%

  Istarskaup

  anija

  4,0%

  24

  ,9%

  18,4%

  6,4%

  29

  ,6%

  4,1%

  4,0%

  7,7%

  4,5%

  15

  ,0%

  100,0%

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  6,3%

  10

  ,7%

  4,7%

  4,9%

  28

  ,2%

  5,4%

  5,9%

  9,9%

  5,2%

  23

  ,4%

  100,0%

  Repu

  blikaHrvatska

  6,5%

  23

  ,1%

  19,3%

  5,6%

  21

  ,2%

  5,3%

  5,2%

  9,5%

  4,7%

  19

  ,0%

  100,0%

  Najmanjavrijedn

  ost

  0,1%

  9,5%

  3,1%

  3,4%

  11

  ,0%

  1,1%

  4,0%

  5,7%

  2,5%

  10

  ,5%

  100,0%

  Najveavrijedn

  ost

  21,9%

  35,6%

  30,4%

  20,5%

  29,6%

  7,6%

  7,0%

  16

  ,8%

  6,5%

  23

  ,7%

  100,0%

 • 21

  Tablica15.Ind

  eksispe

  cijalizacijepremadjelatno

  stim

  aNKD

  a(N

  KD2007),N

  UTS2iN

  UTS3regije,R

  H,2011.god

  ina

  A

  B,C,D,E

  odegaC

  FG,H,I

  JK

  LM,N

  OU

  Kontinen

  talnaHrvatska

  1,2

  1,0

  1,0

  0,8

  0,9

  1,2

  1,2

  0,8

  1,0

  1,0

  GradZagreb

  0,1

  0,7

  0,6

  0,6

  1,1

  1,9

  1,9

  0,6

  1,6

  1,0

  Zagreb

  akaup

  anija

  1,2

  1,5

  1,3

  1,2

  1,3

  0,4

  0,2

  1,0

  0,5

  0,6

  Krapinskozagorskaup

  anija

  1,1

  1,7

  1,9

  1,2

  0,7

  0,3

  0,4

  1,1

  0,4

  1,0

  Varadinskaupanija

  1,2

  1,7

  1,9

  0,9

  0,7

  0,6

  0,6

  0,8

  0,6

  1,0

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  3,2

  1,7

  1,4

  0,7

  0,6

  0,2

  0,7

  0,8

  0,5

  0,7

  Me

  imurskaupanija

  1,9

  1,9

  2,2

  0,8

  0,7

  0,5

  0,6

  1,0

  0,6

  0,6

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  4,3

  1,1

  1,2

  0,8

  0,6

  0,4

  0,8

  1,1

  0,5

  1,0

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  4,7

  1,0

  1,1

  1,2

  0,5

  0,2

  0,6

  1,1

  0,3

  1,0

  Poekoslavon

  skaupanija

  3,4

  1,0

  1,1

  0,8

  0,6

  0,9

  0,3

  1,3

  0,3

  1,2

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  2,4

  1,3

  1,3

  1,2

  0,5

  0,4

  0,4

  1,3

  0,6

  1,1

  Osjeko

  baranjskaup

  anija

  2,9

  0,9

  0,9

  1,2

  0,8

  0,8

  0,6

  1,0

  0,6

  1,1

  Vukovarsko

  srijemskaupanija

  3,7

  0,7

  0,7

  1,5

  0,7

  0,3

  0,3

  1,3

  0,4

  1,3

  Karlovakaup

  anija

  1,3

  1,3

  1,4

  1,1

  0,7

  0,5

  0,6

  1,0

  0,5

  1,4

  Sisakomoslavakaupanija

  1,4

  1,9

  2,1

  1,3

  0,5

  0,3

  0,3

  1,0

  0,4

  1,0

  Jadran

  skaHrvatska

  0,6

  0,9

  0,9

  1,3

  1,2

  0,6

  0,6

  1,4

  0,9

  1,0

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  0,2

  1,4

  1,6

  1,1

  1,1

  0,6

  0,5

  1,2

  0,9

  0,8

  Likosenjskaupanija

  2,7

  0,4

  0,2

  2,5

  0,8

  0,3

  0,3

  1,6

  0,3

  1,2

  Zadarskaup

  anija

  1,6

  0,4

  0,3

  1,3

  1,0

  0,4

  0,8

  1,9

  1,0

  1,2

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  0,4

  0,8

  0,8

  1,3

  1,0

  0,4

  0,7

  1,9

  0,7

  1,1

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  0,4

  0,6

  0,5

  1,4

  1,1

  0,8

  0,9

  1,5

  1,0

  1,2

  Istarskaup

  anija

  0,4

  1,3

  1,3

  1,2

  1,3

  0,6

  0,6

  1,0

  0,8

  0,7

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  0,7

  0,3

  0,1

  1,6

  1,8

  0,6

  0,6

  1,2

  1,0

  1,0

  Repu

  blikaHrvatska

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  Najman

  javrijedn

  ost

  0,1

  0,3

  0,1

  0,6

  0,5

  0,2

  0,2

  0,6

  0,3

  0,6

  Najveavrijedno

  st

  4,7

  1,9

  2,2

  2,5

  1,8

  1,9

  1,9

  1,9

  1,6

  1,4

 • 22Tablica16.Ind

  eksispe

  cijalizacijepremadjelatno

  stim

  aNKD

  a(N

  KD2007),N

  UTS2iN

  UTS3regije,R

  H,2008.god

  ina

  A

  B,C,D,E

  odegaC

  FG,H,I

  JK

  LM,N

  OU

  Kontinen

  talnaHrvatska

  1,2

  1,1

  1,1

  0,9

  0,9

  1,1

  1,1

  0,9

  1,0

  1,0

  GradZagreb

  0,0

  0,8

  0,9

  0,7

  1,0

  1,6

  1,8

  0,5

  1,6

  1,1

  Zagreb

  akaup

  anija

  0,9

  1,3

  1,2

  1,3

  1,3

  0,5

  0,3

  1,1

  0,7

  0,6

  Krapinskozagorskaup

  anija

  1,3

  1,6

  1,7

  1,1

  0,8

  0,6

  0,5

  1,2

  0,4

  1,0

  Varadinskaupanija

  1,7

  1,4

  1,6

  1,0

  0,8

  0,5

  0,7

  0,9

  0,6

  1,0

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  3,2

  1,7

  1,6

  0,7

  0,6

  0,4

  0,7

  1,0

  0,4

  0,7

  Me

  imurskaupanija

  2,0

  1,8

  1,9

  1,0

  0,6

  0,6

  0,7

  1,0

  0,6

  0,7

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  4,2

  1,0

  1,0

  0,7

  0,7

  0,7

  0,8

  1,3

  0,4

  0,9

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  4,3

  1,2

  1,2

  0,7

  0,6

  0,5

  0,6

  1,3

  0,4

  0,9

  Poekoslavon

  skaupanija

  3,4

  1,0

  1,0

  0,8

  0,6

  0,6

  0,3

  1,4

  0,3

  1,3

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  2,5

  1,0

  1,1

  1,2

  0,7

  0,7

  0,6

  1,4

  0,6

  1,0

  Osjeko

  baranjskaup

  anija

  2,4

  0,9

  0,9

  1,5

  0,7

  0,8

  0,7

  1,1

  0,6

  1,1

  Vukovarsko

  srijemskaupanija

  3,5

  0,8

  0,7

  1,1

  0,8

  0,6

  0,3

  1,3

  0,4

  1,2

  Karlovakaup

  anija

  1,3

  1,2

  1,3

  0,9

  0,7

  0,7

  0,7

  1,2

  0,5

  1,4

  Sisakomoslavakaupanija

  1,6

  1,8

  1,9

  0,9

  0,5

  0,5

  0,4

  1,2

  0,5

  1,0

  Jadran

  skaHrvatska

  0,5

  0,8

  0,8

  1,2

  1,2

  0,8

  0,7

  1,3

  0,9

  1,0

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  0,3

  0,9

  1,0

  1,2

  1,3

  0,8

  0,7

  1,2

  1,1

  0,9

  Likosenjskaupanija

  2,0

  0,7

  0,3

  2,0

  0,8

  0,6

  0,4

  1,5

  0,3

  1,2

  Zadarskaup

  anija

  1,0

  0,5

  0,4

  1,4

  1,1

  0,6

  0,8

  1,8

  1,0

  1,0

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  0,6

  0,8

  0,7

  0,9

  1,0

  0,8

  0,7

  1,8

  0,7

  1,2

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  0,4

  0,8

  0,7

  1,1

  1,2

  1,0

  0,8

  1,3

  0,9

  1,1

  Istarskaup

  anija

  0,5

  1,3

  1,3

  1,0

  1,4

  0,6

  0,7

  1,0

  0,8

  0,7

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  0,7

  0,4

  0,2

  1,7

  1,6

  0,7

  0,6

  1,1

  0,9

  0,9

  Repu

  blikaHrvatska

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  Najman

  javrijedn

  ost

  0,0

  0,4

  0,2

  0,7

  0,5

  0,4

  0,3

  0,5

  0,3

  0,6

  Najveavrijedno

  st

  4,3

  1,8

  1,9

  2,0

  1,6

  1,6

  1,8

  1,8

  1,6

  1,4

 • 23

  Tablica17.Ind

  eksispe

  cijalizacijepremadjelatno

  stim

  aNKD

  a(N

  KD2007),N

  UTS2iN

  UTS3regije,R

  H,2001.god

  ina

  A

  B,C,D,E

  odegaC

  FG,H,I

  JK

  LM,N

  OU

  Kontinen

  talnaHrvatska

  1,2

  1,1

  1,1

  1,0

  0,9

  1,0

  1,0

  0,9

  0,9

  1,0

  GradZagreb

  0,0

  1,2

  1,2

  0,7

  1,1

  1,4

  1,1

  0,6

  1,1

  1,1

  Zagreb

  akaup

  anija

  1,6

  1,0

  1,0

  0,9

  1,3

  0,2

  0,8

  1,4

  1,1

  0,6

  Krapinskozagorskaup

  anija

  1,4

  1,0

  1,1

  0,9

  1,0

  0,7

  1,0

  1,2

  0,7

  0,9

  Varadinskaupanija

  1,4

  1,4

  1,5

  0,9

  0,7

  0,7

  0,8

  0,9

  0,7

  0,9

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  2,4

  1,5

  1,5

  0,7

  0,7

  0,4

  0,8

  0,9

  0,6

  0,6

  Me

  imurskaupanija

  1,9

  1,3

  1,3

  1,1

  0,6

  0,8

  1,0

  1,2

  0,9

  0,7

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  3,3

  0,8

  0,8

  1,1

  0,5

  1,0

  1,0

  1,2

  0,7

  1,0

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  3,4

  0,9

  0,8

  0,6

  0,8

  0,7

  1,0

  1,1

  0,5

  0,8

  Poekoslavon

  skaupanija

  2,6

  0,6

  0,6

  0,9

  0,8

  0,7

  1,1

  1,2

  0,6

  1,2

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  2,2

  0,8

  0,8

  1,0

  0,7

  0,8

  1,1

  1,4

  1,0

  1,0

  Osjekobaranjskaup

  anija

  2,3

  0,7

  0,7

  1,0

  0,8

  0,9

  0,9

  1,2

  1,1

  1,0

  Vukovarsko

  srijem

  skaupanija

  3,2

  0,4

  0,4

  1,5

  0,7

  0,8

  1,0

  1,5

  0,9

  1,0

  Karlovakaup

  anija

  1,1

  0,8

  0,8

  3,7

  0,6

  0,8

  0,8

  1,1

  0,8

  0,9

  Sisakomoslavakaupanija

  1,3

  1,5

  1,6

  1,0

  0,6

  0,7

  1,0

  1,1

  0,7

  0,9

  Jadran

  skaHrvatska

  0,6

  0,8

  0,7

  1,1

  1,2

  1,0

  1,0

  1,1

  1,1

  1,0

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  0,3

  1,0

  1,1

  1,1

  1,3

  0,9

  0,8

  0,9

  1,1

  0,9

  Likosenjskaupanija

  2,2

  0,5

  0,2

  2,0

  0,7

  0,8

  1,2

  1,5

  0,7

  1,1

  Zadarskaup

  anija

  1,1

  0,4

  0,3

  1,3

  0,9

  1,0

  1,3

  1,8

  1,4

  1,1

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  0,9

  0,4

  0,3

  1,0

  0,9

  1,1

  1,3

  1,8

  1,2

  1,2

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  0,5

  0,8

  0,8

  0,9

  1,1

  1,1

  1,0

  1,2

  1,2

  1,1

  Istarskaup

  anija

  0,6

  1,1

  1,0

  1,1

  1,4

  0,8

  0,8

  0,8

  1,0

  0,8

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  1,0

  0,5

  0,2

  0,9

  1,3

  1,0

  1,1

  1,0

  1,1

  1,2

  Repu

  blikaHrvatska

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  Najman

  javrijedno

  st

  0,0

  0,4

  0,2

  0,6

  0,5

  0,2

  0,8

  0,6

  0,5

  0,6

  Najveavrijedno

  st

  3,4

  1,5

  1,6

  3,7

  1,4

  1,4

  1,3

  1,8

  1,4

  1,2

 • 24Tablica18

  .Zapo

  slen

  iupravnim

  osobamaprem

  adjelatno

  stim

  aNKD

  a(N

  KD200

  7),N

  UTS2iN

  UTS3,Rep

  ublikaHrvatska,200

  9.god

  ina

  A

  BC

  D

  EF

  G

  H

  IJ

  KL

  M

  N

  OS

  Uku

  pno

  Kontinen

  talnaHrvatska

  19.662

  6.773

  177.699

  10.952

  12.653

  75.842

  140.886

  41.829

  15.944

  26.393

  28.518

  3.800

  40.386

  20.303

  222.134

  843.774

  GradZagreb

  910

  3.09

  747

  .305

  3.64

  34.06

  730

  .921

  74

  .812

  19

  .218

  8.44

  221

  .289

  19

  .293

  2.88

  328

  .030

  14

  .903

  10

  0.12

  537

  8.93

  8

  Zagreb

  akaup

  anija

  1.28

  11.86

  013

  .947

  692

  1.44

  28.38

  414

  .620

  3.62

  4916

  646

  748

  135

  2.33

  1731

  12.510

  63

  .867

  Krapinskozagorskaup

  anija

  287

  195

  9.12

  8577

  226

  2.76

  83.36

  51.08

  8620

  191

  454

  54

  585

  109

  7.60

  327

  .250

  Varadinskaupanija

  883

  247

  19.219

  567

  939

  4.41

  66.79

  02.32

  5702

  549

  1.06

  691

  1.45

  0645

  10.977

  50

  .866

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  974

  476

  10.010

  707

  186

  2.04

  23.03

  31.34

  6395

  164

  764

  16

  660

  326

  5.87

  326

  .972

  Me

  imurskaupanija

  491

  012

  .426

  323

  386

  3.98

  14.06

  3915

  802

  361

  655

  49

  917

  398

  5.44

  331

  .210

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  1.35

  293

  7.70

  3468

  415

  2.03

  32.88

  41.52

  5335

  266

  632

  24

  537

  377

  7.06

  925

  .713

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  1.48

  9104

  4.57

  0246

  324

  848

  2.24

  8676

  202

  99

  379

  56

  389

  43

  4.39

  316

  .066

  Poekoslavon

  skaupanija

  1.09

  816

  4.36

  1207

  269

  1.19

  71.84

  0740

  147

  162

  196

  27

  213

  34

  5.02

  515

  .532

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  1.02

  6122

  8.18

  8409

  560

  3.57

  83.37

  11.28

  0181

  334

  666

  16

  784

  352

  8.15

  529

  .022

  Osjeko

  baranjskaup

  anija

  4.49

  3266

  15.973

  1.38

  51.58

  87.88

  312

  .024

  3.56

  51.60

  31.47

  81.97

  4178

  2.45

  71.18

  022

  .188

  78

  .235

  Vukovarsko

  srijemskaupanija

  3.35

  874

  5.46

  6425

  679

  3.51

  54.51

  31.78

  0435

  273

  421

  64

  655

  305

  11.193

  33

  .156

  Karlovakaup

  anija

  955

  16

  8.28

  1555

  631

  1.86

  63.60

  01.70

  7685

  308

  629

  83

  750

  395

  10.410

  30

  .871

  Sisakomoslavakaupanija

  1.06

  5207

  11.122

  748

  941

  2.41

  03.72

  32.04

  0479

  273

  641

  124

  628

  505

  11.170

  36

  .076

  Jadran

  skaHrvatska

  5.926

  1.846

  60.880

  5.941

  8.800

  31.811

  62.971

  23.998

  25.142

  5.980

  9.459

  2.043

  13.149

  12.098

  103.112

  373.156

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  1.34

  5285

  16.012

  1.58

  22.21

  77.12

  315

  .518

  8.59

  36.25

  71.79

  22.45

  3492

  3.89

  43.24

  423

  .303

  94

  .110

  Likosenjskaupanija

  925

  25

  959

  361

  332

  666

  1.08

  7497

  747

  80

  166

  21

  149

  115

  4.28

  210

  .412

  Zadarskaup

  anija

  1.11

  3407

  3.76

  8492

  1.05

  32.63

  46.15

  91.70

  91.53

  9484

  955

  137

  908

  1.58

  511

  .993

  34

  .936

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  145

  65

  4.37

  2558

  695

  1.19

  23.50

  11.56

  51.08

  0219

  628

  105

  501

  339

  8.58

  423

  .549

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  1.21

  5429

  19.880

  1.70

  51.89

  511

  .352

  21

  .758

  6.21

  35.56

  51.58

  42.66

  8582

  4.13

  93.78

  430

  .839

  11

  3.60

  8

  Istarskaup

  anija

  639

  252

  13.945

  842

  1.66

  05.36

  610

  .315

  2.25

  25.70

  91.27

  51.80

  8528

  2.50

  21.96

  714

  .977

  64

  .037

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  544

  383

  1.94

  4401

  948

  3.47

  84.63

  33.16

  94.24

  5546

  781

  178

  1.05

  61.06

  49.13

  432

  .504

  Repu

  blikaHrvatska

  25.588

  8.619

  238.579

  16.893

  21.453

  107.653

  203.857

  65.827

  41.086

  32.373

  37.977

  5.843

  53.535

  32.401

  325.246

  1.216.930

  Izvor:obradaautora,D

  ZS

 • 25

  Tablica19

  .Strukturazaposlenihupravnimosobamaprem

  adjelatno

  stim

  aNKD

  a(N

  KD200

  7),N

  UTS2=10

  0iN

  UTS3=10

  0,Rep

  ublikaHrvatska,200

  9.god

  ina

  A

  BC

  D

  EF

  G

  H

  IJ

  KL

  M

  N

  OS

  Ukupn

  o

  Kontinen

  talnaHrvatska

  2,3%

  0,8%

  21

  ,1%

  1,3%

  1,5%

  9,0%

  16

  ,7%

  5,0%

  1,9%

  3,1%

  3,4%

  0,5%

  4,8%

  2,4%

  26

  ,3%

  100,0%

  GradZagreb

  0,2%

  0,8%

  12

  ,5%

  1,0%

  1,1%

  8,2%

  19

  ,7%

  5,1%

  2,2%

  5,6%

  5,1%

  0,8%

  7,4%

  3,9%

  26

  ,4%

  100,0%

  Zagreb

  akaup

  anija

  2,0%

  2,9%

  21

  ,8%

  1,1%

  2,3%

  13

  ,1%

  22,9%

  5,7%

  1,4%

  1,0%

  1,2%

  0,2%

  3,6%

  1,1%

  19

  ,6%

  100,0%

  Krapinskozagorskaup

  anija

  1,1%

  0,7%

  33

  ,5%

  2,1%

  0,8%

  10

  ,2%

  12,3%

  4,0%

  2,3%

  0,7%

  1,7%

  0,2%

  2,1%

  0,4%

  27

  ,9%

  100,0%

  Varadinskaupanija

  1,7%

  0,5%

  37

  ,8%

  1,1%

  1,8%

  8,7%

  13

  ,3%

  4,6%

  1,4%

  1,1%

  2,1%

  0,2%

  2,9%

  1,3%

  21

  ,6%

  100,0%

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  3,6%

  1,8%

  37

  ,1%

  2,6%

  0,7%

  7,6%

  11

  ,2%

  5,0%

  1,5%

  0,6%

  2,8%

  0,1%

  2,4%

  1,2%

  21

  ,8%

  100,0%

  Me

  imurskaupanija

  1,6%

  0,0%

  39

  ,8%

  1,0%

  1,2%

  12

  ,8%

  13,0%

  2,9%

  2,6%

  1,2%

  2,1%

  0,2%

  2,9%

  1,3%

  17

  ,4%

  100,0%

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  5,3%

  0,4%

  30

  ,0%

  1,8%

  1,6%

  7,9%

  11

  ,2%

  5,9%

  1,3%

  1,0%

  2,5%

  0,1%

  2,1%

  1,5%

  27

  ,5%

  100,0%

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  9,3%

  0,6%

  28

  ,4%

  1,5%

  2,0%

  5,3%

  14

  ,0%

  4,2%

  1,3%

  0,6%

  2,4%

  0,3%

  2,4%

  0,3%

  27

  ,3%

  100,0%

  Poekoslavon

  skaupanija

  7,1%

  0,1%

  28

  ,1%

  1,3%

  1,7%

  7,7%

  11

  ,8%

  4,8%

  0,9%

  1,0%

  1,3%

  0,2%

  1,4%

  0,2%

  32

  ,4%

  100,0%

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  3,5%

  0,4%

  28

  ,2%

  1,4%

  1,9%

  12

  ,3%

  11,6%

  4,4%

  0,6%

  1,2%

  2,3%

  0,1%

  2,7%

  1,2%

  28

  ,1%

  100,0%

  Osjekobaranjskaup

  anija

  5,7%

  0,3%

  20

  ,4%

  1,8%

  2,0%

  10

  ,1%

  15,4%

  4,6%

  2,0%

  1,9%

  2,5%

  0,2%

  3,1%

  1,5%

  28

  ,4%

  100,0%

  Vukovarsko

  srijem

  skaupanija

  10,1%

  0,2%

  16

  ,5%

  1,3%

  2,0%

  10

  ,6%

  13,6%

  5,4%

  1,3%

  0,8%

  1,3%

  0,2%

  2,0%

  0,9%

  33

  ,8%

  100,0%

  Karlovakaup

  anija

  3,1%

  0,1%

  26

  ,8%

  1,8%

  2,0%

  6,0%

  11

  ,7%

  5,5%

  2,2%

  1,0%

  2,0%

  0,3%

  2,4%

  1,3%

  33

  ,7%

  100,0%

  Sisakomoslavakaupanija

  3,0%

  0,6%

  30

  ,8%

  2,1%

  2,6%

  6,7%

  10

  ,3%

  5,7%

  1,3%

  0,8%

  1,8%

  0,3%

  1,7%

  1,4%

  31

  ,0%

  100,0%

  Jadran

  skaHrvatska

  1,6%

  0,5%

  16

  ,3%

  1,6%

  2,4%

  8,5%

  16

  ,9%

  6,4%

  6,7%

  1,6%

  2,5%

  0,5%

  3,5%

  3,2%

  27

  ,6%

  100,0%

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  1,4%

  0,3%

  17

  ,0%

  1,7%

  2,4%

  7,6%

  16

  ,5%

  9,1%

  6,6%

  1,9%

  2,6%

  0,5%

  4,1%

  3,4%

  24

  ,8%

  100,0%

  Likosenjskaupanija

  8,9%

  0,2%

  9,2%

  3,5%

  3,2%

  6,4%

  10

  ,4%

  4,8%

  7,2%

  0,8%

  1,6%

  0,2%

  1,4%

  1,1%

  41

  ,1%

  100,0%

  Zadarskaup

  anija

  3,2%

  1,2%

  10

  ,8%

  1,4%

  3,0%

  7,5%

  17

  ,6%

  4,9%

  4,4%

  1,4%

  2,7%

  0,4%

  2,6%

  4,5%

  34

  ,3%

  100,0%

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  0,6%

  0,3%

  18

  ,6%

  2,4%

  3,0%

  5,1%

  14

  ,9%

  6,6%

  4,6%

  0,9%

  2,7%

  0,4%

  2,1%

  1,4%

  36

  ,5%

  100,0%

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  1,1%

  0,4%

  17

  ,5%

  1,5%

  1,7%

  10

  ,0%

  19,2%

  5,5%

  4,9%

  1,4%

  2,3%

  0,5%

  3,6%

  3,3%

  27

  ,1%

  100,0%

  Istarskaup

  anija

  1,0%

  0,4%

  21

  ,8%

  1,3%

  2,6%

  8,4%

  16

  ,1%

  3,5%

  8,9%

  2,0%

  2,8%

  0,8%

  3,9%

  3,1%

  23

  ,4%

  100,0%

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  1,7%

  1,2%

  6,0%

  1,2%

  2,9%

  10

  ,7%

  14,3%

  9,7%

  13

  ,1%

  1,7%

  2,4%

  0,5%

  3,2%

  3,3%

  28

  ,1%

  100,0%

  Repu

  blikaHrvatska

  2,1%

  0,7%

  19

  ,6%

  1,4%

  1,8%

  8,8%

  16

  ,8%

  5,4%

  3,4%

  2,7%

  3,1%

  0,5%

  4,4%

  2,7%

  26

  ,7%

  100,0%

  Izvor:obradaautora,D

  ZS

 • 26Tablica20.Ind

  eksispe

  cijalizacijeNUTS2iN

  UTS3regija(strukturazaposlenihprem

  aNKD

  u)N

  KDu2007,200

  9.god

  ina

  A

  BC

  D

  EF

  G

  H

  IJ

  KL

  M

  N

  OS

  Kontinen

  talnaHrvatska

  1,11

  1,13

  1,07

  0,94

  0,85

  1,02

  1,00

  0,92

  0,56

  1,18

  1,08

  0,94

  1,09

  0,90

  0,99

  GradZagreb

  0,11

  1,15

  0,64

  0,69

  0,61

  0,92

  1,18

  0,94

  0,66

  2,11

  1,63

  1,58

  1,68

  1,48

  0,99

  Zagreb

  akaup

  anija

  0,95

  4,11

  1,11

  0,78

  1,28

  1,48

  1,37

  1,05

  0,42

  0,38

  0,38

  0,44

  0,83

  0,43

  0,73

  Krapinskozagorskaup

  anija

  0,50

  1,01

  1,71

  1,53

  0,47

  1,15

  0,74

  0,74

  0,67

  0,26

  0,53

  0,41

  0,49

  0,15

  1,04

  Varadinskaupanija

  0,83

  0,69

  1,93

  0,80

  1,05

  0,98

  0,80

  0,85

  0,41

  0,41

  0,67

  0,37

  0,65

  0,48

  0,81

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  1,72

  2,49

  1,89

  1,89

  0,39

  0,86

  0,67

  0,92

  0,43

  0,23

  0,91

  0,12

  0,56

  0,45

  0,81

  Me

  imurskaupanija

  0,75

  0,00

  2,03

  0,75

  0,70

  1,44

  0,78

  0,54

  0,76

  0,43

  0,67

  0,33

  0,67

  0,48

  0,65

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  2,50

  0,51

  1,53

  1,31

  0,92

  0,89

  0,67

  1,10

  0,39

  0,39

  0,79

  0,19

  0,47

  0,55

  1,03

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  4,41

  0,91

  1,45

  1,10

  1,14

  0,60

  0,84

  0,78

  0,37

  0,23

  0,76

  0,73

  0,55

  0,10

  1,02

  Poekoslavon

  skaupanija

  3,36

  0,15

  1,43

  0,96

  0,98

  0,87

  0,71

  0,88

  0,28

  0,39

  0,40

  0,36

  0,31

  0,08

  1,21

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  1,68

  0,59

  1,44

  1,02

  1,09

  1,39

  0,69

  0,82

  0,18

  0,43

  0,74

  0,11

  0,61

  0,46

  1,05

  Osjekobaranjskaup

  anija

  2,73

  0,48

  1,04

  1,28

  1,15

  1,14

  0,92

  0,84

  0,61

  0,71

  0,81

  0,47

  0,71

  0,57

  1,06

  Vukovarsko

  srijem

  skaupanija

  4,82

  0,32

  0,84

  0,92

  1,16

  1,20

  0,81

  0,99

  0,39

  0,31

  0,41

  0,40

  0,45

  0,35

  1,26

  Karlovakaup

  anija

  1,47

  0,07

  1,37

  1,30

  1,16

  0,68

  0,70

  1,02

  0,66

  0,38

  0,65

  0,56

  0,55

  0,48

  1,26

  Sisakomoslavakaupanija

  1,40

  0,81

  1,57

  1,49

  1,48

  0,76

  0,62

  1,05

  0,39

  0,28

  0,57

  0,72

  0,40

  0,53

  1,16

  Jadran

  skaHrvatska

  0,76

  0,70

  0,83

  1,15

  1,34

  0,96

  1,01

  1,19

  2,00

  0,60

  0,81

  1,14

  0,80

  1,22

  1,03

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  0,68

  0,43

  0,87

  1,21

  1,34

  0,86

  0,98

  1,69

  1,97

  0,72

  0,84

  1,09

  0,94

  1,29

  0,93

  Likosenjskaupanija

  4,23

  0,34

  0,47

  2,50

  1,81

  0,72

  0,62

  0,88

  2,12

  0,29

  0,51

  0,42

  0,33

  0,41

  1,54

  Zadarskaup

  anija

  1,52

  1,64

  0,55

  1,01

  1,71

  0,85

  1,05

  0,90

  1,30

  0,52

  0,88

  0,82

  0,59

  1,70

  1,28

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  0,29

  0,39

  0,95

  1,71

  1,67

  0,57

  0,89

  1,23

  1,36

  0,35

  0,85

  0,93

  0,48

  0,54

  1,36

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  0,51

  0,53

  0,89

  1,08

  0,95

  1,13

  1,14

  1,01

  1,45

  0,52

  0,75

  1,07

  0,83

  1,25

  1,02

  Istarskaup

  anija

  0,47

  0,56

  1,11

  0,95

  1,47

  0,95

  0,96

  0,65

  2,64

  0,75

  0,90

  1,72

  0,89

  1,15

  0,88

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  0,80

  1,66

  0,31

  0,89

  1,65

  1,21

  0,85

  1,80

  3,87

  0,63

  0,77

  1,14

  0,74

  1,23

  1,05

  Repu

  blikaHrvatska

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  Najman

  javrijedno

  st

  0,11

  0,00

  0,31

  0,69

  0,39

  0,57

  0,62

  0,54

  0,18

  0,23

  0,38

  0,11

  0,31

  0,08

  0,65

  Najveavrijedno

  st

  4,82

  4,11

  2,03

  2,50

  1,81

  1,48

  1,37

  1,80

  3,87

  2,11

  1,63

  1,72

  1,68

  1,70

  1,54

  Izvor:obradaautora,D

  ZS

 • 27

  Tablica21

  .Zaposleniupravnim

  osobama,premadjelatno

  stim

  aNKD

  a(N

  KD200

  7),N

  UTS2iN

  UTS3,Rep

  ublikaHrvatska,201

  1.god

  ina

  A

  BC

  D

  EF

  G

  H

  IJ

  KL

  M

  N

  OS

  Ukupn

  o

  Kontinen

  talnaHrvatska

  18.491

  4.883

  160.368

  10.870

  13.062

  58.989

  129.170

  39.605

  16.214

  26.552

  27.670

  3.720

  39.431

  21.165

  225.845

  796.035

  GradZagreb

  972

  1.62

  741

  .212

  3.63

  34.00

  124

  .126

  69

  .207

  18

  .710

  8.92

  521

  .218

  19

  .608

  2.81

  527

  .667

  14

  .939

  10

  0.77

  035

  9.43

  0

  Zagreb

  akaup

  anija

  1.14

  41.84

  512

  .730

  751

  1.37

  55.63

  614

  .099

  3.64

  5936

  764

  642

  126

  1.91

  9525

  12.898

  59

  .035

  Krapinskozagorskaup

  anija

  261

  162

  8.78

  6559

  347

  2.10

  53.01

  81.03

  8533

  192

  404

  76

  611

  124

  7.91

  926

  .135

  Varadinskaupanija

  791

  187

  19.208

  615

  747

  3.65

  05.96

  62.10

  2618

  640

  912

  85

  1.33

  0703

  11.278

  48

  .832

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  934

  346

  8.82

  6582

  280

  1.46

  32.87

  71.18

  1437

  168

  696

  19

  678

  306

  5.94

  524

  .738

  Me

  imurskaupanija

  406

  112

  .497

  335

  426

  3.10

  53.56

  5855

  879

  373

  593

  94

  935

  561

  5.47

  930

  .104

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  1.30

  168

  6.91

  1451

  467

  1.50

  22.52

  01.02

  2337

  256

  606

  22

  621

  374

  7.10

  323

  .561

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  1.22

  563

  3.65

  5260

  245

  645

  2.02

  7638

  168

  72

  352

  6349

  47

  4.78

  014

  .532

  Poekoslavon

  skaupanija

  1.00

  869

  4.01

  0211

  269

  506

  1.76

  7631

  145

  199

  171

  31

  217

  34

  5.00

  814

  .276

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  951

  57

  6.64

  9394

  733

  3.09

  82.81

  41.20

  4205

  302

  556

  14

  701

  427

  8.48

  426

  .589

  Osjeko

  baranjskaup

  anija

  4.28

  5226

  13.560

  1.38

  91.64

  66.43

  410

  .687

  3.43

  61.68

  51.53

  41.60

  0170

  2.23

  91.79

  722

  .199

  72

  .887

  Vukovarsko

  srijemskaupanija

  3.26

  250

  5.05

  4422

  936

  2.44

  24.06

  11.62

  3408

  261

  409

  62

  662

  322

  11.895

  31

  .869

  Karlovakaup

  anija

  950

  13

  6.99

  3544

  622

  1.85

  23.17

  21.66

  3501

  300

  580

  77

  631

  384

  10.658

  28

  .940

  Sisakomoslavakaupanija

  1.00

  1169

  10.277

  724

  968

  2.42

  53.39

  01.85

  7437

  273

  541

  123

  871

  622

  11.429

  35

  .107

  Jadran

  skaHrvatska

  5.701

  1.390

  54.214

  5.830

  8.817

  25.269

  57.415

  22.706

  24.063

  6.519

  8.879

  2.269

  12.882

  12.632

  105.686

  354.272

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  1.32

  9287

  14.567

  1.56

  02.22

  25.65

  013

  .894

  7.98

  75.62

  91.79

  72.13

  7490

  3.59

  83.23

  023

  .713

  88

  .090

  Likosenjskaupanija

  823

  53

  908

  350

  341

  586

  954

  452

  755

  74

  148

  7130

  158

  4.21

  29.95

  1

  Zadarskaup

  anija

  1.05

  6335

  3.60

  4489

  1.04

  81.96

  05.74

  71.69

  01.51

  3447

  940

  163

  958

  1.52

  912

  .518

  33

  .997

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  189

  73

  3.32

  0548

  705

  1.06

  93.34

  51.43

  61.07

  0239

  587

  190

  448

  399

  8.41

  722

  .035

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  1.26

  1301

  17.379

  1.67

  51.95

  89.21

  020

  .021

  5.92

  95.37

  62.04

  82.68

  6630

  4.20

  44.10

  932

  .005

  10

  8.79

  2

  Istarskaup

  anija

  574

  246

  12.641

  832

  1.58

  04.35

  78.97

  32.22

  25.69

  31.35

  61.68

  5632

  2.39

  42.05

  415

  .312

  60

  .551

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  469

  95

  1.79

  5376

  963

  2.43

  74.48

  12.99

  04.02

  7558

  696

  157

  1.15

  01.15

  39.50

  930

  .856

  Repu

  blikaHrvatska

  24.192

  6.273

  214.582

  16.700

  21.879

  84.258

  186.585

  62.311

  40.277

  33.071

  36.549

  5.989

  52.313

  33.797

  331.531

  1.150.307

  Izvor:obradaautora,D

  ZS

 • 28Tablica22

  .Strukturazaposlenihupravnimosobamaprem

  adjelatno

  stim

  aNKD

  a(N

  KD200

  7),N

  UTS2=10

  0iN

  UTS3=10

  0,Rep

  ublikaHrvatska,201

  1.god

  ina

  A

  BC

  D

  EF

  G

  H

  IJ

  KL

  M

  N

  OS

  Kontinen

  talnaHrvatska

  2,3%

  0,6%

  20

  ,1%

  1,4%

  1,6%

  7,4%

  16

  ,2%

  5,0%

  2,0%

  3,3%

  3,5%

  0,5%

  5,0%

  2,7%

  28

  ,4%

  100%

  GradZagreb

  0,3%

  0,5%

  11,5%

  1,0%

  1,1%

  6,7%

  19,3%

  5,2%

  2,5%

  5,9%

  5,5%

  0,8%

  7,7%

  4,2%

  28,0%

  100%

  Zagreb

  akaup

  anija

  1,9%

  3,1%

  21,6%

  1,3%

  2,3%

  9,5%

  23,9%

  6,2%

  1,6%

  1,3%

  1,1%

  0,2%

  3,3%

  0,9%

  21,8%

  100%

  Krapinskozagorskaup

  anija

  1,0%

  0,6%

  33,6%

  2,1%

  1,3%

  8,1%

  11,5%

  4,0%

  2,0%

  0,7%

  1,5%

  0,3%

  2,3%

  0,5%

  30,3%

  100%

  Varadinskaupanija

  1,6%

  0,4%

  39,3%

  1,3%

  1,5%

  7,5%

  12,2%

  4,3%

  1,3%

  1,3%

  1,9%

  0,2%

  2,7%

  1,4%

  23,1%

  100%

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  3,8%

  1,4%

  35,7%

  2,4%

  1,1%

  5,9%

  11,6%

  4,8%

  1,8%

  0,7%

  2,8%

  0,1%

  2,7%

  1,2%

  24,0%

  100%

  Me

  imurskaupanija

  1,3%

  0,0%

  41,5%

  1,1%

  1,4%

  10,3%

  11,8%

  2,8%

  2,9%

  1,2%

  2,0%

  0,3%

  3,1%

  1,9%

  18,2%

  100%

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  5,5%

  0,3%

  29,3%

  1,9%

  2,0%

  6,4%

  10,7%

  4,3%

  1,4%

  1,1%

  2,6%

  0,1%

  2,6%

  1,6%

  30,1%

  100%

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  8,4%

  0,4%

  25,2%

  1,8%

  1,7%

  4,4%

  13,9%

  4,4%

  1,2%

  0,5%

  2,4%

  0,0%

  2,4%

  0,3%

  32,9%

  100%

  Poekoslavon

  skaupanija

  7,1%

  0,5%

  28,1%

  1,5%

  1,9%

  3,5%

  12,4%

  4,4%

  1,0%

  1,4%

  1,2%

  0,2%

  1,5%

  0,2%

  35,1%

  100%

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  3,6%

  0,2%

  25,0%

  1,5%

  2,8%

  11,7%

  10,6%

  4,5%

  0,8%

  1,1%

  2,1%

  0,1%

  2,6%

  1,6%

  31,9%

  100%

  Osjeko

  baranjskaup

  anija

  5,9%

  0,3%

  18,6%

  1,9%

  2,3%

  8,8%

  14,7%

  4,7%

  2,3%

  2,1%

  2,2%

  0,2%

  3,1%

  2,5%

  30,5%

  100%

  Vukovarsko

  srijemskaupanija

  10,2%

  0,2%

  15,9%

  1,3%

  2,9%

  7,7%

  12,7%

  5,1%

  1,3%

  0,8%

  1,3%

  0,2%

  2,1%

  1,0%

  37,3%

  100%

  Karlovakaup

  anija

  3,3%

  0,0%

  24,2%

  1,9%

  2,1%

  6,4%

  11,0%

  5,7%

  1,7%

  1,0%

  2,0%

  0,3%

  2,2%

  1,3%

  36,8%

  100%

  Sisakomoslavakaupanija

  2,9%

  0,5%

  29,3%

  2,1%

  2,8%

  6,9%

  9,7%

  5,3%

  1,2%

  0,8%

  1,5%

  0,4%

  2,5%

  1,8%

  32,6%

  100%

  Jadran

  skaHrvatska

  1,6%

  0,4%

  15

  ,3%

  1,6%

  2,5%

  7,1%

  16

  ,2%

  6,4%

  6,8%

  1,8%

  2,5%

  0,6%

  3,6%

  3,6%

  29

  ,8%

  100%

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  1,5%

  0,3%

  16,5%

  1,8%

  2,5%

  6,4%

  15,8%

  9,1%

  6,4%

  2,0%

  2,4%

  0,6%

  4,1%

  3,7%

  26,9%

  100%

  Likosenjskaupanija

  8,3%

  0,5%

  9,1%

  3,5%

  3,4%

  5,9%

  9,6%

  4,5%

  7,6%

  0,7%

  1,5%

  0,1%

  1,3%

  1,6%

  42,3%

  100%

  Zadarskaup

  anija

  3,1%

  1,0%

  10,6%

  1,4%

  3,1%

  5,8%

  16,9%

  5,0%

  4,5%

  1,3%

  2,8%

  0,5%

  2,8%

  4,5%

  36,8%

  100%

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  0,9%

  0,3%

  15,1%

  2,5%

  3,2%

  4,9%

  15,2%

  6,5%

  4,9%

  1,1%

  2,7%

  0,9%

  2,0%

  1,8%

  38,2%

  100%

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  1,2%

  0,3%

  16,0%

  1,5%

  1,8%

  8,5%

  18,4%

  5,4%

  4,9%

  1,9%

  2,5%

  0,6%

  3,9%

  3,8%

  29,4%

  100%

  Istarskaup

  anija

  0,9%

  0,4%

  20,9%

  1,4%

  2,6%

  7,2%

  14,8%

  3,7%

  9,4%

  2,2%

  2,8%

  1,0%

  4,0%

  3,4%

  25,3%

  100%

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  1,5%

  0,3%

  5,8%

  1,2%

  3,1%

  7,9%

  14,5%

  9,7%

  13,1%

  1,8%

  2,3%

  0,5%

  3,7%

  3,7%

  30,8%

  100%

  Repu

  blikaHrvatska

  2,1%

  0,5%

  18

  ,7%

  1,5%

  1,9%

  7,3%

  16

  ,2%

  5,4%

  3,5%

  2,9%

  3,2%

  0,5%

  4,5%

  2,9%

  28

  ,8%

  100%

  Izvor:obradaautora,D

  ZS

 • 29

  Tablica23.Ind

  eksispe

  cijalizacijeNUTS2iN

  UTS3regija(strukturazaposlenihprem

  aNKD

  u)N

  KDu2007,NUTS2iN

  UTS3regije,2011.

  A

  BC

  D

  EF

  G

  H

  IJ

  KL

  M

  N

  OS

  Kontinen

  talnaHrvatska

  1,10

  1,12

  1,08

  0,94

  0,86

  1,01

  1,00

  0,92

  0,58

  1,16

  1,09

  0,90

  1,09

  0,90

  0,98

  GradZagreb

  0,13

  0,83

  0,61

  0,70

  0,59

  0,92

  1,19

  0,96

  0,71

  2,05

  1,72

  1,50

  1,69

  1,41

  0,97

  Zagreb

  akaup

  anija

  0,92

  5,73

  1,16

  0,88

  1,22

  1,30

  1,47

  1,14

  0,45

  0,45

  0,34

  0,41

  0,71

  0,30

  0,76

  Krapinskozagorskaup

  anija

  0,47

  1,14

  1,80

  1,47

  0,70

  1,10

  0,71

  0,73

  0,58

  0,26

  0,49

  0,56

  0,51

  0,16

  1,05

  Varadinskaupanija

  0,77

  0,70

  2,11

  0,87

  0,80

  1,02

  0,75

  0,79

  0,36

  0,46

  0,59

  0,33

  0,60

  0,49

  0,80

  Koprivnikokrievakaup

  anija

  1,80

  2,56

  1,91

  1,62

  0,60

  0,81

  0,72

  0,88

  0,50

  0,24

  0,89

  0,15

  0,60

  0,42

  0,83

  Me

  imurskaupanija

  0,64

  0,01

  2,23

  0,77

  0,74

  1,41

  0,73

  0,52

  0,83

  0,43

  0,62

  0,60

  0,68

  0,63

  0,63

  Bjelovarskobilogorskaup

  anija

  2,63

  0,53

  1,57

  1,32

  1,04

  0,87

  0,66

  0,80

  0,41

  0,38

  0,81

  0,18

  0,58

  0,54

  1,05

  Virovitiko

  pod

  ravskaup

  anija

  4,01

  0,79

  1,35

  1,23

  0,89

  0,61

  0,86

  0,81

  0,33

  0,17

  0,76

  0,08

  0,53

  0,11

  1,14

  Poekoslavon

  skaupanija

  3,36

  0,89

  1,51

  1,02

  0,99

  0,48

  0,76

  0,82

  0,29

  0,48

  0,38

  0,42

  0,33

  0,08

  1,22

  Brod

  skopo

  savskaup

  anija

  1,70

  0,39

  1,34

  1,02

  1,45

  1,59

  0,65

  0,84

  0,22

  0,40

  0,66

  0,10

  0,58

  0,55

  1,11

  Osjekobaranjskaup

  anija

  2,80

  0,57

  1,00

  1,31

  1,19

  1,21

  0,90

  0,87

  0,66

  0,73

  0,69

  0,45

  0,68

  0,84

  1,06

  Vukovarsko

  srijem

  skaupanija

  4,87

  0,29

  0,85

  0,91

  1,54

  1,05

  0,79

  0,94

  0,37

  0,28

  0,40

  0,37

  0,46

  0,34

  1,30

  Karlovakaup

  anija

  1,56

  0,08

  1,30

  1,29

  1,13

  0,87

  0,68

  1,06

  0,49

  0,36

  0,63

  0,51

  0,48

  0,45

  1,28

  Sisakomoslavakaupanija

  1,36

  0,88

  1,57

  1,42

  1,45

  0,94

  0,60

  0,98

  0,36

  0,27

  0,49

  0,67

  0,55

  0,60

  1,13

  Jadran

  skaHrvatska

  0,77

  0,72

  0,82

  1,13

  1,31

  0,97

  1,00

  1,18

  1,94

  0,64

  0,79

  1,23

  0,80

  1,21

  1,04

  Prim

  orskogoranskaup

  anija

  0,72

  0,60

  0,89

  1,22

  1,33

  0,88

  0,97

  1,67

  1,82

  0,71

  0,76

  1,07

  0,90

  1,25

  0,93

  Likosenjskaupanija

  3,93

  0,98

  0,49

  2,42

  1,80

  0,80

  0,59

  0,84

  2,17

  0,26

  0,47

  0,14

  0,29

  0,54

  1,47

  Zadarskaup

  anija

  1,48

  1,81

  0,57

  0,99

  1,62

  0,79

  1,04

  0,92

  1,27

  0,46

  0,87

  0,92

  0,62

  1,53

  1,28

  ibe

  nsko

  kninskaup

  anija

  0,41

  0,61

  0,81

  1,71

  1,68

  0,66

  0,94

  1,20

  1,39

  0,38

  0,84

  1,66

  0,45

  0,62

  1,33

  Splitskodalm

  atinskaupanija

  0,55

  0,51

  0,86

  1,06

  0,95

  1,16

  1,13

  1,01

  1,41

  0,65

  0,78

  1,11

  0,85

  1,29

  1,02

  Istarskaup

  anija

  0,45

  0,74

  1,12

  0,95

  1,37

  0,98

  0,91

  0,68

  2,69

  0,78

  0,88

  2,00

  0,87

  1,15

  0,88

  Dub

  rovakone

  retvanskaupanija

  0,72

  0,56

  0,31

  0,84

  1,64

  1,08

  0,90

  1,79

  3,73

  0,63

  0,71

  0,98

  0,82

  1,27

  1,07

  Repu

  blikaHrvatska

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  1

  Najman

  javrijedno

  st

  0,13

  0,01

  0,31

  0,70

  0,59

  0,48

  0,59

  0,52

  0,22

  0,17

  0,34

  0,08

  0,29

  0,08

  0,63

  Najveavrijedno

  st

  4,87

  5,73

  2,23

  2,42

  1,80

  1,59

  1,47

  1,79

  3,73

  2,05

  1,72

  2,00

  1,69

  1,53

  1,47

  Izv