DE AVERE/SAVU_SANDA_NELIDA_DA.pdf · PDF file Bebu Constantin+Gheorghita 3 -50 OOOlei...

Click here to load reader

 • date post

  17-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  11
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DE AVERE/SAVU_SANDA_NELIDA_DA.pdf · PDF file Bebu Constantin+Gheorghita 3 -50 OOOlei...

 • 2. Ciadiri

  NO T A : Se vor declara inclusiv cele aflate In alte tari.

  Adresa sau zona Categoria* Anul Suprafata Cota- Modul de Titularu12>

  dobandirii pa rte do band ire Caprioru Dambovita

  3 2005 262 mp 1 II Vanzare-

  Savu Tone! cumparare

  Rosu -llfov 2 2011 258 mp 1 II Vanzare- Savu Tonel

  cumparare Pitesti Savu Sanda

  1 2015 44,78 1/2 Act mostenire Nelida/Bebu Gheorghita

  Pitesti Savu Sanda 1 2015 27,59 1/2 Act mostenire Nelida/Bebu

  Gheorghita * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de

  produqie. *2) La "Titular" se mentioneaza, In cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titularul , sotul/sotia, copilul),

  iar In cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor.

  II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~i alte mijloace de transport

  care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

  ·-· Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricatie Modul de dobindire

  '

  ..

  ----~ ------- 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta ~i de cult, colectii de arta ~i

  numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depa~e~te 5.000 de euro

  NO T A : Se vor mentiona toate bunurile aflate In proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei

  la momentul declararii .

  2

 • .. .. Descriere sumari Anul dobindirii Valoarea estimata

  Bijuterii aur,argint 1986-2018 25000 euro

  (mostenire, achizitii proprii)

  III. Bunuri mobile, a caror valoare depa~e~te 3.000 de euro fiecare, ~i bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni

  apartament 3 cam Bucuresti

  casa vacanta Marghia ' ud Ar es

  26.11.2018

  05.11.2018

  IV. Active financiare

  Persoana citre care s-a instriinat

  contract autentificare nr 1651/26.11.2018

  contract autentificare nr.2754/05 .11.2018

  Forma instrAinirii

  vanzare -cumparare

  vanzare -cumparare

  Valoarea

  87. 000 euro

  10.000 euro

  1. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ~i investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

  NO T A : Se vor declara inclusiv cele atlate In banci sau institutii financiare din striiiniitate.

  InstitU:tia care administreazi .

  $i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

  BCR-Iuliu Maniu 2 lei 2003 3 000 LEI

  BCR -Iuliu Maniu 2 euro 2018 36 900 euro

  BRD -Iuliu Maniu 2 euro 2011 2 600 euro

  *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

  3

 • 2. Plasamente, investitii directe ~i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

  NOTA: Se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile In strainatate.

  E mitent titlu/societatea in care persoana este Tipul*

  NumAr de titluri/ Valoarea totalA la zi actionar sau asociat/beneficiar de imprumut cota de participare

  Bebu Constantin+Gheorghita 3 - 50 OOOlei Stonera Grup SRL 2 33% 990 lei

  *Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) ac/iuni sau par/i sociale in societa/i comerciale; (3) fmprumuturi acordate fn nume personal.

  3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa~esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

  NOTA : Se vor declara inclusiv cele aflate In strainatate.

  V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing ~i alte

  asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

  NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate In strainatate.

  Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

  - -

  -------·------ VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din

  partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romane~ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depa~e~te 500 de euro*

  4

 • " # Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual Cine a realizat venitul

  " numele, adresa ,. tzenerator de venit incasat

  1.1. Titular

  ~ 1.2. Sotf sotie ------

  1.3. Copii ---------- *Se excepteaza de la declarare cadourile .ri tralafiile uzuale primite din partea rude/or de gradul I .ri al 11-lea.

  VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare)

  NOTA: s d e vor I . ., ec ara me us1v venitun e provenite d' t ~· ~ t ms ramata e

  " Sursa venitului: Cine a realizat venitul -· numele. adresa

  1. Venituri din salarii

  I. I. Titular

  Savu Sanda Nelida ANMDM-BUCURESTI

  1.2. Sot/sotie

  Savu Tone! STONERA GRUP SRL-

  BUCURESTI

  1.3. Copii

  2. Venituri din activitafi independente

  2.1 . Titular

  (

  2.2. Sot/sotie

  3. Venituri din cedarea fo losinfei bunurilor / 3.1. Titular

  Serviciul prestat/Obiectul eenerator de venit

  salariu

  salariu

  ) /

  3 .2. Sot/sotie ( ----- 4. Venituri din investifii

  4.1 . Titular

  5

  .Venitul anual : incasat

  7585 3 lei

  18914 lei