D0213. புறப்பொருள் வெண்பாமாலை - 1 · PDF fileத...

Click here to load reader

 • date post

  01-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of D0213. புறப்பொருள் வெண்பாமாலை - 1 · PDF fileத...

 • D0213.

  ற ெபா ெவ பாமாைல - I

 • ெபா ளட க

  D0213. ற ெபா ெவ பாமாைல - I

  ெபா ளட க D0213 ற ெபா ெவ பாமாைல - 1

  பாட ஆசிாியைர ப றி பாட - 1 பாட அைம 1.0 பாட ைர 1.1 ெபா ெமாழியி இய தமிழி வைக 1.2 இல கண ேதா ற 1.3 சிற - ெதா கா பியாி ற திைண 1.4 ற ெபா ெவ பா மாைல ெபா 1.5 ெதா ைர பாட - 2 பாட அைம 2.0 பாட ைர 2.1 திைண விள க 2.2 ெவ சி திைண ைறக 2.3 ெவ சியி இல கண வைக 2.4 கவ த 2.5 ேபண 2.6 அைடத 2.7 ப த 2.8 வண க 2.9 ெதா ைர பாட - 3 பாட அைம 3.0 பாட ைர 3.1 கர ைத திைண - விள க 3.2 கர ைத திைண ைறக 3.3 ஆநிைர மீ க ெச ல 3.4 ேபா விைள 3.5 இைளஞ சிற 3.6 ேபா நிக சிக 3.7 ம ன ெப ைம ர சிற 3.8 ெதா ைர பாட - 4 பாட அைம 4.0 பாட ைர 4.1 வ சி திைண ைறக 4.2 வ சி ேபா ைதய நிக க 4.3 வ சிம ன சிற க 4.4 வ சி மறவ களி சிற க

 • 4.5 வ சி மறவ ெசய க 4.6 ெவ றி ேதா வி 4.7 ர களி நிைல 4.8 சின ஆறாத வ சி ேவ த 4.9 ெதா ைர பாட - 5 பாட அைம 5.0 பாட ைர 5.1 கா சி திைண 5.2 கா சி மறவ ெசய க 5.3 கா சி ேபா ைதய நிக சிக 5.4 கா சி ேபா நிக சிக - l 5.5 கா சி ேபா நிக சிக -II 5.6 ெதா ைர பாட - 6 பாட அைம 6.0 பாட ைர 6.1 ெநா சி படல 6.2 ெநா சி திைண அத ைறக 6.3 உழிைஞ படல 6.4 ேபா ைனய நிக க 6.5 ேபா நிக க 6.6 மதிைல த நிக க 6.7 அர நிக க 6.8 ெவ றி பி நிக க 6.9 ெதா ைர

  D02131 த மதி : வினா க - I D02131 த மதி : வினா க - II D02132 த மதி : வினா க - I D02132 த மதி : வினா க - II

  5 D02133 த மதி : வினா க - I D02133 த மதி : வினா க - II D02134 த மதி : வினா க - I D02134 த மதி : வினா க - II D02135 த மதி : வினா க - I D02135 த மதி : வினா க - II D02136

 • த மதி : வினா க - I D02136 த மதி : வினா க - II

 • D0213

  ற ெபா ெவ பாமாைல - 1

  D02131 – ற ெபா இல கண – ெபா அறி க D02132 – ெவ சி திைண D02133 – கர ைத திைண D02134 – வ சி திைண D02135 – கா சி திைண D02136 – ெநா சி உழிைஞ

 • பாட ஆ யைர ப

  ெபய : ைனவ . .க காதர க வி த தி : வி வா எ .ஏ தமி பி. தமி , வரலா (மாநில த ைம) ெமாழி ப டய பிஎ . ., பைட க : 1. ெதா கா பிய ெசா லதிகார உைர ேவ ைமக (பிஎ . .ஆ ேவ 2. Cognato Kinship Vocabulary in Tamil and Telugu – A Comparative Analysis (Dip.in.Ling-Theories) 3. ந கீர ஒ ப ற லவர 4. சாி த ப க க 5. ைவ க பி ைள தமி 6. ைவ க அ தாதி 7. ெபால ெபய 8. நய ெதறி த நா 9. லவ ெதாழி 10. ஆ டா அ ளி ெசய க ெபா மர மா ற க 11. சில பி நல பாரா ட 12. ம கல கிழா உலா (அ சி ) பிற : * 75 ேம க ைரக (இல கண, இல கிய றி தைவ)

  * கவிைதக பல; வாெனா பாட க * 20 ேம ப ட க அணி ைரக ஈ பா : இல கண ; ச க இல கிய ; சமய இல கிய ; ஆ ெநறி ப த ஐவ எ ஃபி ; இ வ பிஎ . ப ட ெப ளா . கவாி : ைனவ . .க காதர , ‘மா க ’

  25-அ,ச திய நாராயணா ெத , அ பாரா ேதா ட , ெச பிய ,ெச ைன.600011

 • ெதா.ேப.044/25371258

 • பாட - 1

  D02131 ற ெபா இல கண – ெபா அறி க

  இ த பாட எ ன ெசா கிற ?

  தமிழி அக , ற என வழ இர திைணகைள ப றி ேப கிற . ெதா கா பியாி க க ற ெபா ெவ பாமாைல உ ள ெதாட கைள றி பி கிற .

  தமிழாி ேபா அற ப றி கிற .

  ற ெபா ெவ பாமாைல திைணக , லாசிாிய ப றிய றி க த யவ ைற எ ெசா கிற .

  இ த பாட ைத ப பதா எ ன பய ெபறலா ?

  தமி இல கண வள சிைய ப றி அறி ெகா ளலா . ற ெபா ெவ பாமாைலயி தனி த ைமைய அறி விய பைடயலா . ற ெபா ெவ பாமாைல திைண அைம ைப ெதாி ெகா ளலா .

  திைணக கிைடேய உ ள ெதாட கைள அறி மகிழலா . திைணக ாிய ைறகளி க ைத கமாக ெதளிவாக ‘ெகா ’ எ ப தி விள வைத அறி இ றலா .

 • பாட அைம

  1.0 பாட ைர 1.1 ெபா ெமாழியி இய தமிழி வைக 1.1.1 இய தமி பா ெபா

  1.2 இல கண ேதா ற 1.2.1 இல கண எ பத ெபா 1.2.2 இல கண பா பா வள சி

  த மதி : வினா க – I

  1.3 சிற – ெதா கா பியாி ற திைண 1.3.1 ப னி படல 1.3.2 ற ெபா ெவ பாமாைல – வழி 1.3.3 ேபா உலக இய ைக

  1.4 ற ெபா ெவ பாமாைல ெபா 1.4.1 ெநா சி, உழிைஞ ைற ைவ 1.4.2 ஆசிாியாி வ திற 1.4.3 உைரயாசிாிய 1.5 ெதா ைர

  த மதி : வினா க – II

 • 1.0 பாட ைர

  தமி இல கண தி எ , ெசா , ெபா , யா , அணி என ஐ பிாி க உ ளைத நீ க அறி க . ெபா இல கண அக , ற என இ வைக ப . அக ெபா இல கண ப றி ப ேதா . ற ெபா ளி அைம ைப இல கண ைத விள வ ற ெபா ெவ பா மாைல ஆ . அத அ பைடயிேலேய அ வ ஆ பாட க அைம தி கி றன.

 • 1.1 ெபா ெமா இய த வைக

  ெமாழி தா வள த ைன வள பவைன வள இய ைடய . ெமாழிைய ந ைடய ேனா க அ நாளி வா ெகா தமி ; ெசவி ெகா தமி ; க ஒ தமி எ ற வைகயா வள தன . இதனா , நம தா ெமாழி தமி என ப ட . தமிழாவன இய தமி , இைச தமி , நாடக தமி களா . இவ ேறா இ கால அறிவிய தமி எ ஒ இைண ெகா ள . இ சில ெம ஞான தமி எ ற ஒ றிைன தமிைழ ஐ தாக எ கி றன .

  1.1.1 இய தமி , பா ெபா

  தமிழி ஒ றான இய தமி இல கிய இல கண க அட . இ இல கிய எ ப வைகைம ப ட இல கிய க பலவ ைற றி பி . இ வாேற இல கண எ ப வைகைம ப விள இல கண க அைன ைத ேம றி .

  அ நாைளய இல கிய க ெப பா ைம ைட நா ைட அஃதாவ , காதைல ர ைத ப றியனவாகேவ ேதா றின. எ ப காத வா ; நா எ ப ேபா கள வா . ேவ வைகயி ெசா னா , காத ர இல கிய களி பா ெபா ளாயின எ தா றி க ேவ . பா ெபா எ ப கால தி கால விாி ெகா ேட ேபாவ அ லவா?

 • 1.2 இல கண ேதா ற

  பா ெபா ைள ைமயமாக ெகா எ த இல கிய கைள , ம க ைடய வழ ெமாழிைய ெகா ேட இல