+2 வேதியியல் பத்து மதிப்பெண் வினா · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of +2 வேதியியல் பத்து மதிப்பெண் வினா · PDF...

 • 1

  மிக�� ெம�வாக� க�ேபா��கான ைகேய�

  ப�� மதி�ெப�வ�னா�கள��ெதா���

  ப�� மதி�ெப ப�திய � (வ னா எ 64 �த� 7௦ வைர) நா��

  வ னா�க �� வ ைடயள#�க ேவ %&.

  வ னா எ 7௦ - �� க)டாய& வ ைட அள#�க ேவ %&.

  ம+த�,ள வ னா�கள#� ஏேத.& /�0 வ னா�க �� வ ைட

  அள#�க ேவ %&.

  மாணவ2கள#� க3ற� சிரம�ைத க6�தி� ெகா % எள#ைமயாக

  இ6��& 64,65, 66, 67 வ னா�கள#� ��கிய வ னா�கைள ம)%&

  ேத2: ெச;�வ ைட �றி�த ெபா��ேத2வ � வ ைட��றி�<

  மதி�ெப கள#� ப?கீ%& எதி2பா2�< அ=�பைடய �வ ைட��றி�<

  மதி�ெப க & ெகா%�க�ப)%,ளன.

  மாணவ2க, இைதந�� தயா2 ெச;தாேல ேபா�& /�0

  வ னா�கள#� �B மதி�ெப ��ப�& க)டாய வ னா�கள#�

  �ைற>த� இர % மதி�ெப .& ெப30 நC?க & சாதி��

  வ டலா&. ெவ3றி ெபற வாD���க,.

  ேக�வ� எ�:64(a):கீ'�க�ட ஒ�ப� ேக�வ�கள�* ஒ� ேக�வ�

  க�+�பாக இ����.

  1. பாலி? �ைறய � அயன# ஆர�ைத� கண�கி%& �ைறைய

  வ ள��.

  2. அயன#யா��& ஆ3றைல�பாதி��& காரண க, யாைவ

  3. ெதா�தி, வFைசய � அயன#யா��& ஆ3றலி� மா0பா)ைட

  எB�. அத3கான காரண?கைள� த6க.

  4. எல�)ரா� நா)ட�ைத பாதி��& காரண க, யாைவ ?

  5. பாலி? �ைறய � எல�)ரா� கவ2த�ைம எHவா0

  கண�கிட�ப%கிற� ? அத� �ைறபா% யா� ?

  6. எல�)ரா� கவ2 திற� காI& ��லி�க� அளவ C)%

  �ைறைய வ ள��.

  7. எல�)ரா�கவ2த�ைம ெகா % அI�க �கிைடேய உ,ள

  ப ைண�ைப எHவா0 கா பா; ?

  8. �ைன: சக�ப ைண�ப � சதவ Cத அயன#�த�ைமைய வ ள��.

  9. எல�)ரா� கவ2 திறன#� பய�கைள எB�.

  1.பாலி0 1ைறய�* அயன� ஆர�ைத� கண�கி�� 1ைறைய

  வ�ள��.

  1.அ=�பைட:அI�க6�க �� இைட�ப)ட ெதாைலவ �

  அ=�பைடய � அயன# ஆர�ைத� பாலி? கண�கி)டா2. (1/2m)

  2.அயன#�ப=க�தி� ேந2, எதி2 அயன#க, ம>த வாP�கள#�

  எல�)ரா� எ ண �ைகPட� சமமாக உ,ளன. (1/2 m)

  2.எ%��கா)%: NaF ப=க&

  Na� = 2,8 : F = 2,8Ne– வைக அைம�< (அ) (1/2m) 3. ��C�� + ��A � = ��C� − A � … . �1� (1m) வ ள�க&:

  • ��C�� − ேந2மி� அயன# ஆர& • ��A � − எதி2மி� அயன# ஆர& • ��C� − A � − அI�க6�க �கிைட�ப)ட ெதாைல: (1 m)

  4.ம>த வாP எல�)ரா� அைம�ப �,

  ��C�� ∝ 1Z∗�C�� … . �2� ��A � ∝ 1Z∗�A � … . �3��1 m�

  ��C����A � = Z ∗�A �Z∗�C�� … … �4��1 m�

  • Z∗�C�� − ேந2மி� அயன#ய � நிகர மி�Sைம. • Z∗�A � −எதி2மி� அயன#ய � நிகர மி�Sைம.

  Z∗�C�� , Z∗�A �, ��C� − A �மதி�த கவ2Tசி

  வ ைசPட� ப ைண>தி6��&, எல�)ராைன நC�க �ைற>த

  ஆ3றேல ேபா�மான�.

  2.உ)க6 மி�Sைம அதிக& என#� - எல�)ரா� அதிக கவ2Tசி

  வ ைசPட� ப ைண>தி6��&, எல�)ராைன நC�க அதிக ஆ3ற�

  ேதைவ.

  அயன#யா��& ஆ3ற� ∝ நிகரஉ)க6 மி�Sைம �1 m� 3.மைற�த� வ ைள::

  1.ெவள#�U)% எல�)ரா� ம+� அI�க6 ெசV��& ஈ2�<

  வ ைசைய உ,U)% எல�)ரா� மைற�கிற�.

  2.அதனா� அயன#யா��& ஆ3ற� மா0ப%கிற�.

  அயன#யா��& ஆ3ற� ∝ 1 மைற�த� வ ைள:

  �1 m� 4.ஆ2ப )டா� உ6வ&:

  s எல�)ரா� p, d, f எல�)ரா�கைள வ ட அI�க6வ 3� மிக

  அ6கி� இ6�பதா� அயன#யா��& ஆ3ற�,

  s > p > � > f �1 m� 5.எல�)ரா� அைம�

 • 2

  1.வFைசய �(ெதாடF�) மா3ற&:

  1. தன#மவFைச அ)டவைணய �,ெதாடF� இடமி6>� வலமாக

  ெச�V& ேபா�, U%த� எல�)ரா�க, அேத ஆ3ற�

  ம)ட�தி3�T ெச�வதா� உ)க6வ � ஈ2�< வ ைச அதிகமாகிற�.

  2.எனேவ எல�)ராைன நC��வ� க=ன&.

  3.அதனா� ெதாடF� அயன#யா��& ஆ3ற� சீராக அதிகF�கிற�.

  காரண?க,: 1.அI�க6 மி�Sைம அதிகமாத�. 2.அIவ �

  உ6வ& �ைறத�.

  2.ெதா�திய � மா3ற&:

  1.தன#மவFைச அ)டவைணய �, ெதா�திய � ேமலி6>� கீழாகT

  ெச�V& ேபா�, U%த� எல�)ரா�க, ரா� நா>ட�ைத பாதி��� காரண�க� யாைவ ?

  1.அIவ � உ6வ&:

  1.அIவ � உ6வ& �ைறவாக உ,ளேபா� எல�)ரா� நா)ட

  மதி�< அதிக&.

  2.அIவ � உ6வ& அதிகமா�& ேபா� நிகர அI�க6 மி�Sைம

  �ைறP&.

  3.எனேவ, ஓ2 எல�)ராைன ேச2�க சா�திய& �ைற:. (அ�ல�)

  எல�)ரா� நா)ட& ∝ 1 அIவ � உ6வ&

  �1 m� 2.நிகர உ)க6 மி�Sைம:

  1.நிகர உ)க6 மி�Sைம அதிகமானா� எல�)ராைன அதிக

  கவ2Tசி வ ைசPட� ஈ2�கிற�.

  2.அதனா� எல�)ரா� நா)ட& அதிகF�கிற�.(அ�ல�)

  எல�)ரா� நா)ட& ∝ நிகரஉ)க6 மி�Sைம �1 m� 3.மைற�த� வ ைள::

  1.ெவள#�U)% எல�)ரா� ம+� அI�க6 ெசV��& ஈ2�<

  வ ைசைய உ,U)% எல�)ரா� மைற�கிற�.

  எல�)ரா� நா)ட& ∝ 1 மைற�த� வ ைள:

  �1 m� 4.எல�)ரா� அைம�ரா� கவBத�ைம எCவா=

  கண�கிட�ப�கிற� ? அத� �ைறபா� யா� ?

  1.அ=�பைட: ப ைண�< ஆ3றV��&, ப ைண�ப V,ள

  அI�கள#� எல�)ரா� கவ2திற.���,ள ெதாட2< (1 m)

  2./ல�U0 AB – ைய� க6த, அதிV,ள ப ைண�<

  A – A – � ப ைண�< ப ள: ஆ3ற� = E� � B – B– � ப ைண�< ப ள: ஆ3ற� = E A – B– � ப ைண�< ப ள: ஆ3ற� = E�

  !" # > $!" " × !# # �1 &� ∆= !" # − $!" " × !# # �1 &�

  ∆= �(" #�) �1 &� 0.208√∆= (" #

  X�, X − A,B – � எல�)ரா� கவ2திற� மதி�ரா� கவB திற� காD� 1*லி�க� அளவ E>�

  1ைறைய வ�ள��.

  1.அ=�பைட: அIவ � அயன#யா��& ஆ3ற�, எல�)ரா�

  நா)ட&.

  2.இத� ப= எல�)ரா� கவ2திற� எ�ப� எல�)ரா� நா)ட&,

  அயன#யா��& ஆ3ற� ஆகியவ3றி� சராசF மதி�< ஆ�&.

  எல�)ரா� கவ2திற�

  = எல�)ரா� நா)ட& + அயன#யா��& ஆ3ற�2 … … . �1� �1 12 m� 3.எல�)ரா� நா)ட&, அயன#யா��& ஆ3ற� இவ3றி� மதி�ைப

  எல�)ரா� ேவா�) அலகி� அளவ )டா2.

  4.இ�பாலி?