RAILWAY ALP அச வினா தா QUESTIONS WITH ANSWERS.pdf AIM (AMAZING INSTITUTE OF...

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RAILWAY ALP அச வினா தா QUESTIONS WITH ANSWERS.pdf AIM (AMAZING INSTITUTE OF...

 • AIM (AMAZING INSTITUTE OF MANAGEMENT)

  1 | AIM (Amazing Institute of Management):H.O – Anna Nagar – Madurai.9443278550

  RAILWAY ALP அச வினா தா வினா க ம விைடக

  ேத நைடெப ற நா 13.08.2018 (SHIFT -2)

  1. பிரதம நேர திர ேமா யி அைம சரைவயி , மனித வள ேம பா அைம சராக பி ரவாி 2018 இ தவ யா ? பிரகா ஜவேடக

  2. ெகா க ப ள ெவ வைரபட தி அ பைடயி , தடகள ர க இ லாத ஒ கமானவ க இ லாத ஆ க எ தைன ேப ?

  10

  3. கீேழ ெகா க ப ள மா களி ஒ த ேஜா ைய ேத ெச க ைபபி : ஆ ஆ பி : ஆர

  4. ெகா க ப ட இைணயான ேஜா வா ைதகளி இ வி ப ட ெசா ைல ேத ெச ய திைர : ம ட திைர சி :

 • AIM (AMAZING INSTITUTE OF MANAGEMENT)

  2 | AIM (Amazing Institute of Management):H.O – Anna Nagar – Madurai.9443278550

  5. ெகா க ப ள பட தி இ ேக வி றி இ இட தி ஏ றவா , சாியாக ெபா த ய பட திைன விைட ப தியி இ ேத ெத க

  3

  6. ட ‘ஏ’ ஊ கார , பா ‘பி’ ஊ கார . அேத ேவைளயி அேத பாைதைய ெதாட அவ க ஒ வ ெகா வ நகைர ேநா கி பயணி கி றன . வழியி ஒ றி பி ட இட தி அவ க இ வ ச தி மீ தம பயண ைத ெதாட கி றன . பா , ஐ ச தி த பிற , தன இல ைக அைடய ட ேம 13.5 மணிேநர ஆகிற . டாி ஊைர அைடய பா ேம 6 மணிேநர ஆகிற . ட பயணி த ேவக மணி 30 கிேலாமீ ட எ றா , மணி எ தைன கிேலாமீ ட ேவக தி பா பயணி தி பா ? 45

  7. 250 38% இ மதி : 95 8. இத தீ காண : 24 ÷ (20-12÷3×8) = ? -2 9. பி வ வில களி எ ஊ வன வைகைய ேச தைவ அ ல? ேதைர

 • AIM (AMAZING INSTITUTE OF MANAGEMENT)

  3 | AIM (Amazing Institute of Management):H.O – Anna Nagar – Madurai.9443278550

  10. ெகா க ப ள வாிைசயி உ ள ஒ ெவா பத தி இட ப க தி 1, 2, 3... எ எ க ெகா க ப டா , இவ றி உ ள

  றி களி நிைலயி உ ள எ களி மதி _____ ஆக இ 49 11. 5 மீ ட உயர ெகா ட ஒ நைடேமைடயி ேம ப தியி ஒ

  ேகா ர தி ஏ ற ேகாண 30 கிாி ஆ . ேகா ர தி இ நைட ேமைடயான 40√3 மீ ட ர தி அைம க ப டா , ேகா ர எ வள உயர இ ? 45 மீ ட

  12. ஒ பா கியி ஒ ட ப ைகயி அ த பா கி எதி திைசயி நக கிற . இ நி டனி இ த விதிைய விவாி கிற . றாவ இய க விதி

  13. சாியான ைறயி வாிைச ப த A.ச தி மா ற B.இன ெப க தனிம C.இய ைக ேத D.பாிணாம

  14. .1000 ெதாைக 3 வ ட களி , வ ட வ யாக கண கி டா 1331 ஆக உய கிர எ றா ஆ வ த எ வள ? 10%

  15. ந ன தனிம வாிைச அ டவைணயி தனிம க இ த வாிைச ப அைம க ப கி றன: அ எ அதிகாி வாிைச

  16. கீேழ ெகா க ப ள படமான விைட வ தியி ெகா க ப ள நா பட க ஒ றி உ பதி க ப ள . விைட ப தியி பட களி எ த பட தி அ த ேக வி பட உ ள ? Problem figure – ேக வி பட

  Answer figure – பதி பட

  C

 • AIM (AMAZING INSTITUTE OF MANAGEMENT)

  4 | AIM (Amazing Institute of Management):H.O – Anna Nagar – Madurai.9443278550

  17. (-8) [36÷{7-(-2)}] ÷ (-4) {19-(-3)×(-5)} =? 2 18. ஒ கழி நீ ேசகாி ப ள ைத P ம B எ ற வா க 37 ½

  நிமிட க ம 45 நிமிட களி நிர இர வா க திற விட ப டா கழி நீ ேசகாி ப ள 30 நிமிட திேலேய நிர பி விட B வா ைவ எ தைன நிமிட தி பி ன ட ேவ ? 9 நிமிட

  19. 2017 பிரசி தி ெப ற ப ம வி இ திய அரசா எ த இ திய ஜி னா வழ க ப ட ? தீபா க மாக

  20. பி வ ேக விைய க தி ெகா ேக வி பதிலளி பி வ அறி ைககளி எ ேபா மான எ தீ மான ெச க வ பி இ 50 மாணவ களி உய த தரவாிைச நிைலயி இ X தரவாிைச எ ன? அறி ைகக 1. Y தரவாிைச X கீேழ 4 வ இட தி கீழி 30வ இட தி

  உ ள 2. Z தரவாிைச ஆன X ேமேல 2வ இட தி உ ள . அதாவ

  கீழி 32 வ இட தி உ ள 1 அ ல 2 ெகா க ப ட ேக வி கான பதி ேபா மான

  21. ச கைர ம மா கல த கலைவயி ஆர ப விகித 2 : 7, 9 கிேலா கிரா மா கலைவ ஜா ச கைரைய இ அதிகமாக ேச 2 : 5 எ ற விகித தி ச கைர கல த மா கலைவயிைன தயாாி தா . அ ப எ றா ஜா எ வள ச கைர கல தா ? 1.2 கிேலாகிரா

  22. U நகரமான V நகர தி கிழ ப தியிைன ேநா கி 9 கிேலா மீ ட ர தி உ ள . W நகரமான , U நகர தி ெத ப தியிைன ேநா கி 5 கிேலா மீ ட ர தி உ ள . X நகரமான , W நகர தி ேம ப தியிைன ேநா கி 3 கிேலா மீ ட ர தி உ ள . Y நகரமான , X நகர தி வட ப தியிைன ேநா கி 5 கிேலா மீ ட ர தி உ ள .

 • AIM (AMAZING INSTITUTE OF MANAGEMENT)

  5 | AIM (Amazing Institute of Management):H.O – Anna Nagar – Madurai.9443278550

  Z நகரமான , X நகர தி ெத ப தியிைன ேநா கி 7 கிேலா மீ ட ர தி உ ள . இதி எ ெத த நகர க ேந ேகா உ ளன? XZY

  23. சி காமி என வைரய க ப வ : ைட ட வி த களி ஒ இைணவ

  24. பி வ பட வாிைசயி ெபா தாைத ேத ெத க

  d 25. மாணவ க அம ெகா ஒ வாிைசயி , x எ பவாி நிைல

  இைடமி 17 வதாக y எ பவாி நிைல வலமி 14 வதாக உ ளன. ஈவி வ பர பர தம நிைலகைள மா றி ெகா டா , x எ பவாி நிைல இடமி 7 வதாக உ ள . இ வாிைசயி உ ள மாணவ களி எ ணி ைக எ வள ? 20

  26. பி வ வனவ றி எ ஒ கதிாிய க தனிம அ ல? ைட டானிய 27. கீ ள வாத ைத க தி: ெகா க ப ள ஊக க களி எ /எைவ

  உ ளா த ெகா டைவ எ பைத தீ மானி க வாத : க ாி வளாக தி ைக ேபசியிைன பய ப வ க டாயமாக தைட ெச ய ப ள . ஊக க : 1. க ாி வளாக தி ைக ேபசியிைன பய ப மாணவ க க டாயமாக த க ப வா க . 2. க ாி வளாக தி ைக ேபசிைய பய ப த எ த மாணவ க அ மதி இ ைல ஊக 2 ம ேம உ ள த உ ள

  28. பிர ம சபா ம பிர ம சமா ஆகியைவகைள நி வி மத சீ த கைள ெச தா அவர மிக ெபாிய சாதைன, அவ யா ? ராஜா ரா ேமாக ரா

 • AIM (AMAZING INSTITUTE OF MANAGEMENT)

  6 | AIM (Amazing Institute of Management):H.O – Anna Nagar – Madurai.9443278550

  29. ஒ உட திைசேவக அத ஆர ப ேவக தி இர மட எ றா , அத இய க ஆ ர அத ஆர ப இய க ஆ ற n ைற ஆ , n இ மதி 4

  30. அ ராக காி கி ெவ ள எ திைர பட தி சிற த ந ைக கான ேகரளா மாநில வி ைத தன த திைர பட திேலேய ெப ற ந ைகயி ெபய எ ன? ரஜிஷா விஜய

  31. ெகா க ப ள ேக விைய ப பி ன வ வாத களி எ பைத ெச க

  உ க ைடய ைகெய ஒ ஆ ேடாகிரா பாக மா வைர