CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

of 26 /26
CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM CALITATEA STUDIILOR LA CICLUL LICENŢĂ ŞI MASTERAT FACULTATEA INFORMATICĂ ŞI INGINERIE

Embed Size (px)

description

CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM. CALITATEA STUDIILOR LA CICLUL LICENŢĂ ŞI MASTERAT FACULTATEA INFORMATICĂ ŞI INGINERIE. Parametri i evaluativi:. Numărul studenţilor la ciclul licenţă şi masterat 2006-2007; 2007-2008, numarul celor înmatriculaţi şi numărul celor ajunşi la absolvire; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Page 1: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

CALITATEA STUDIILOR LA CICLUL LICENŢĂ ŞI MASTERAT

FACULTATEA INFORMATICĂ ŞI INGINERIE

Page 2: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Parametrii evaluativi:

• Numărul studenţilor la ciclul licenţă şi masterat 2006-2007; 2007-2008, numarul celor înmatriculaţi şi numărul celor ajunşi la absolvire;

• Reuşita absolvenţilor la ciclul licenţă şi masterat în anul 2007 -2008;

• Disciplina profesorilor şi studenţilor prin intermediul monitorizării lecţiilor la ciclul licenţă şi masterat;

• Calitatea tezelor de licenţă şi master în anul 2007-2008;

Page 3: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

• Calitatea planurilor de studii, corespunderea planurilor cu orarul de studii şi suplimentul la diplomă;

• Calitatea programelor analitice la ciclul licenţă;

• Prezentarea portofoliilor electronice la mediatecă, bloguri personale.

Page 4: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

1. Numărul studenţilor la ciclul licenţă şi masterat 2006-2007; 2007-2008 (tabel

comparativ) – numărul celor înmatriculaţi/numărul absolvenţilor.

Nr. Anul de

studii

Numărul de studenţi

înmatriculaţi la ciclul licenţă

Nimărul de studenţi,

ciclul licenţă, absolvenţi

Numărul de masteranzi

înmatriculaţi

Numărul de masteranzi absolvenţi

1. 2006-

2007

65 63 9 8

2. 2007-

2008

66 61 11 7

Page 5: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

2. Reuşita absolvenţilor la ciclul licenţă şi masterat în anul 2007-2008

Nr Anul de

studii

Reuşita absolvenţilor, ciclul licenţă

Reuşita absolvenţilor, ciclul masterat

1. 2007-2008

Specialitatea Reuşita/nr. stud.

Specialitatea

Reuşita/nr. stud.

Calculatoare şi reţele

5-6 - Calculatoare şi reţele

5-6

6-7 5 6-7 1

7-8 15 7-8 2

8-9 9 8-9 2

9-10 1 9-10 2

Page 6: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Nr.

Anul de studii Reuşita absolvenţilor, ciclul licenţă

Reuşita absolvenţilor, ciclul masterat

1. 2007-2008 Specialitatea Reuşita/nr.stud.

Specialitatea Reuşita

Informatică şi Limbi Moderne Aplicate

5-6 - - -

6-7 1

7-8 8

8-9 8

9-10 -

Informatică Aplicată

5-6 -

6-7 -

7-8 2

8-9 4

9-10 -

Design Interior

8-9 1

9-10 2

Design Vestimentar

7-8 2

8-9 3

Page 7: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Calitatea planurilor de studii, corespunderea planurilor cu orarul de studii şi

suplimentul la diplomă.

• În legătură cu necesitatea optimizării procesului de studii, 4 discipline au fost transferate din semestrul II în semestrul I al anului de studii 2008-2009 şi 2 discipline au fost transferate din semestrul I în semetrul II (Sisteme de Telecomunicaţii – specialitatea Calculatoare şi Reţele (anul II); şi Sisteme de Operare – specialitatea Informatică Aplicată (anul II).

• Pentru unele grupe a fost micşorat numărul de ore datorită numărului mic de studenţi: gr. CR-41(engleză) -50%, CR-43(rus) -50%, Design vestimentar -10%, CR-18 f/r – 20% .

Page 8: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Calitatea programelor analitice la ciclul licenţă, transparenţa curriculei pe specialităţi şi specializări, prezenţa suporturilor electronice ale profesorilor la

mediateca ULIM.• Programele analitice au fost elaborate conform

standardelor ULIM, analizate şi aprobate la şedinţele catedrelor.

• Sunt elaborate şi editate curriculele specialităţilor Calculatoare şi Reţele, Tehnologii Informaţionale, Informatică Aplicată, Design Interior şi Design Vestimentar.

• Sunt elaborate în formă electronică materialele didactice la toate disciplinele citite la facultate şi prezentate la mediatecă

Page 9: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Prezenţa materialelor didactice în formă electronică la mediateca ULIM

Nr.

N.P. profesorului Disciplina Programa analitică

Cont. prelegeri

Îndrumar laborator

Îndrumar seminar

1 Dr.hab. V.Perju Digital signal procesing

este este este este

2 Dr.prof.V.Muşinschi

Fizica este este este este

Bazele elect. electron.

este este este este

3 Lect.sup.V.Rîcu Reţele de calculatoare

este este este este

Securitatea informaţională

este este este este

Echipamente centrale şi periferice

este este este este

4 Conf.univ.dr. I.Dubcoveţchi

Circuite integrate este este este este

Proiect.asist.de calc.

este este - -

Page 10: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

5 Conf.univ.dr.L.Palachi Fizica este este este este

6 Conf.univ.dr.V.Dvornic Sisteme de operare în reţea

este este este este

Programerea web este este este este

Sisteme multimedia este este este este

7 Conf.univ.dr.F.Paladi Aplicarea instr.soft este este este -

8 Lect.asist. P. Dogaru Sisteme informat. este este este este

AssemblerProiect.asist.calc.

este este este x

9 Conf.univ.dr.V.Cotelea Baza de date este este este este

SGBD este este este este

Page 11: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

10 Lect.asist.L.Ababei Algorit.şi prog. este este este este

Program C este este este este

Program.C++ este este este este

Baze de date,laboratoare x x este x

11 Lect.asist.I.Matcovschi Program de system este este este x

Intilegenţa artificială este este este este

Limbaje de programare este este este este

12 Lect.asist.G.Serbinov Aplic.instr. este este este este

Tehnol.Inform. este este este -

Ingin.soft şi Ap..

este este este -

Ingin calc. este este este este

Sistem.de calcul. este este este este

Page 12: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

13 Conf.univ.dr. I.Ţîgulea Pictura este este este este

Coloristica este este este este

Sculptura este este este este

14 Conf.univ.dr.P.Bălan Desen şi anatom.plastică

este este x este

Compoziţe spaţial volum.

este este este este

15 Conf.dr.M.Tereşcenco Construirea şi model.vestiment.

este este este este

Istoria costumului este este este este

16. Lect.asist.E.Rusu Istoria şi teoria designului

este este este x

Istoria artelor plastice

este este este x

Istoria stilurilor architect.

este este este x

17. Conf.univ.dr. V.Malcoci

Desen şi anatom. plastică

este - este x

“x”- nu este prevăzut“-” – nu este elaborat

Page 13: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

• Materialele didactice în formă electronică, prezente în cadrul Mediatecii ULIM conţin în marea lor majoritate CV-urile profesorilor, programele analitice ale cursurilor, conţinutul lecţiilor de laborator şi seminar, precum şi bibliografia cursurilor.

• Materialele didactice ale dlui Perju, decanul facultaţii, conţin propriile cursuri de lecţii, lucrări de autor şi manuale.

Page 14: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

• Materialele didactice ale celorlalţi profesori conţin pe lângă componentele obişnuite şi notiţe de curs, precum cele ale dlui Muşinschii, dlui Râcu, dlui Dvornic, dlui Costaş, materiale ale profesorilor tineri, precum dra Ababii.

Page 15: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Structura şi desfăşurarea procesului didactic.Planificarea orelor, realizarea orelor didactice, numărul de ore non-

realizate şi motivarea non-realizărilor;

Anul Ore planificate

Ore realizate

Motivarea orelor nerealizate

2006-2007 22779 21096 comasarea grupelor, micşorarea numărului de studenţi etc.

2007-2008 17024 16393

Page 16: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Motivarea orelor nerealizate în anul de învăţământ 2006-2007

Catedra Ingineria CalculatoarelorNr. d/o

Profesorul Nr. ore nerealizate

Motivul

1 V.Guţu 30 N-au fost realizate consultaţii din cauza concedierii profesorului

2 V.Dolghier 22 N-au fost realizate consultaţii din cauza concedierii profesorului

3 V.Eremeev 16 N-au fost înregistrate consultaţiile petrecute

4 Iu.Dubcoveţchi

8 N-au fost înregistrate consultaţiile petrecute

+60 Conducerea suplimentară a 3 teze de licenţă

5 V.Perju 4 Din motivul reducerii numărului de studenţi la anul 4 s-a micşorat numărul de ore la examene de licenţă.

6 A.Balabanov 3 Micşorarea orelor la practica

1 Micşorarea orelor la examene de licenţă

7 V.Ghieşu, cumul.

477 Nu s-a înregistrat evidenţa orelor petrecute

24 Teze anuale

50 Practica

27 Examene de licenţă

144 Lecţii de sinteză

36 Curs „Inventica”

Total 782

Page 17: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Catedra Tehnologii InformaţionaleNr. Profesor Nr. de ore

nerealizateMotivul

1 Paladi F. 46 Examen de licenta 26 ore, teze de licenta 20 ore (s-a redus numărul de studenţi la anul 4)

2 Pelin N. 36 Coeficientul lingvistic (profesorul n-a trecut testarea la timp)

96 Studenţii n-au prezentat teze de an

35 Teza de licenta 20 ore., Examen de licenta-15 ore (s-a redus numărul de studenţi la anul 4. ).

8 Nu s-a înregistrat evidenţa strictă a orelor îndeplinite

3 Bohanastiuc V.

36 Studenţii n-au prezentat teze de an

46 Teza de licenta 40 ore., Examen de licenta- 6 ore (s-a redus numărul de studenţi la anul 4).

4 Paduraru S. 11 Nu s-a dus evidenţa strictă a orelor îndeplinite

88 Studenţii n-au prezentat teze de an

5 Jucovschi E. 132 Studenţii n-au prezentat teze de an

4 Nu s-a dus evidenţa strictă a orelor îndeplinite

6 Erhan L. 8 Nu s-a dus evidenţa strictă a orelor îndeplinite

12 Studenţii n-au prezentat teze de an

+17 În legătură cu plecarea lec.sup. I.Bejenari cu servicii în altă ţară a fost preluat cursul “Programarea de sistem”

Page 18: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

7 Dvornic V. 15 Examene de licenta (s-a redus numărul de studenţi la anul 4)

+16 Lectii de sinteza (suprarealizarea)

8 Chirca O. 13 Nu s-a dus evidenţa strictă a orelor îndeplinite

20 1 studentă n-a prezentat teza de licenţă

9 Dogaru P. 36 Coeficientul lingvistic (profesorul n-a trecut testarea la timp)

+84 În legătură cu concedierea profesorului V.Dolghier a fost preluat cursul “Sisteme de operare”

10 Chitul A., cumulard

17 Nu s-a dus evidenţa strictă a orelor îndeplinite

11 Ghiesu V., cumulard

73 Nu s-a dus evidenţa strictă a orelor îndeplinite

12 Kulev M.cumulard

+13 Orele pentru examene de licenta iniţial n-au fost introduse în sarcina didactică (suprarealizarea)

13 22 Teze de an

14 Lectii de sinteza

total 655

Page 19: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Catedra DesignNr. d/o

Profesorul Nr. ore nerealizate

Motivul

1 N.Iamscicova

M.Terescenco

34 N-au fost prezentate toate tezele de an la anul III.

2 R.Taburţa 2 Din cauza micşorării numărului de studenţi, a fost micşorat numărul de ore pentru examene

3 Vacansii 182 Orele nu au fost realizate din cauza lichidării studiilor la secţia frecvenţă redusă

4 28 Grupa academică D-41 (an. IV) s-a micşorat cu un student. Prin aceasta nu au fost realizate toate ore la teze de licenţă şi examene de licenţă

Total 246

Page 20: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Calitatea tezelor de licenţă şi master la Facultatea Informatică şi Inginerie

• Nu au fost înregistrate observaţii grave, precum plagiate sau repetarea şi perpetuarea aceloraşi teme ale tezelor de licenţă şi master dintr-un an în altul;

• Au fost înregistrate observaţii asupra calităţii lucrărilor realizte de către studenţi şi masteranzi cu referinţă la următoarele;

• a) tezele nu au fost prezentate în limita timpului stabilit la catedră;

• b) bibliografie incompletă;• c) oformarea necalitativă a lucrării;

Page 21: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

• În anul 2007-2008 au fost prezentate 11 teze de master, dintre care 7 lucrări nu au înregistrat careva observaţii, iar 3 lucrări totuşi au fost semnalate cu observaţii grave.

• Catedra Design în ultimul an de studii se plasează pe locul întâi la capitolul calitatea tezelor de licenţă, unde nu au fost înregistrate careva observaţii, ci, dimpotrivă, modul de prezentare a acestor lucrări merită aprecieri înalte.

Page 22: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

• Calitatea tezelor de licenţă şi master la facultate s-a îmbunătăţit simţitor în comparaţie cu anul de studii 2006-2007, când majoritatea catedrelor au fost atenţionate asupra modului de realizare şi prezentare a lucrărilor la final de an, acestea înregistrând observaţii, începând cu foaia de titlu, lipsa bibliografiei, recenziilor, avizelor din partea conducătorilor ştiinţifici, dar şi necoinciderea temelor tezelor de licenţă cu cele din respectivul ordin.

Page 23: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Corpul profesoral-didactic al facultăţii

Anul Total titulari

Inclusiv dr.hab.prof.

Inclusiv dr.conf.

Inclusive lect.sup.

Tineri doctori care au susţinut teza

2006-2007 15 1 7 1 1

2007-2008 18 1 7 1 -

Page 24: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Raiting-ul profesorilor la facultate

Anul Cel mai bun profesor (primele 3 locuri)

Ce cursuri citeşte la facultate

2006-2007 1.Chirca O.2.Eremeev V. 3. Dogaru P.

1. Limbaj specializat, traducerea asistată la calculator2.Sisteme de telecomunicaţii, management informaţional3. Analiza dispozitivelor numerice, programarea assembler

2007-2008 1.Costaş S.2. Balan P.3. Rusu E.

1. Microprocesoare, proiectarea reţelelor informatice, exploatarea sistemelor de caclul2. Desen şi anatomia plastică, pictura3. Istoria artelor, istoria stilurilor arhitecturale

Page 25: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Cercetarea ştiinţifică la facultate

Anul Numărul total de publicaţii

Inclusiv monografii

Inclusiv manuale

Inclusive publicate peste hotare

2007 4 1 1 3

2008 13 - - 5

Page 26: CONSILIUL EDUCAŢIONAL ULIM

Internaţionalizarea

Anul Numărul total de participanţi la conferinţe internaţionale

Numărul de manifestări internaţionale organizate la facultate

Numărul de bursieri internaţionali la facultate

Stagieri ale cadrelor didactice ULIM în centre academice de peste hotare

2006-2007 13 2 2 2

2007-2008 8 1 3 3