PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

of 25 /25
1 0 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA 2013/2014 ANUL ŞCOLAR 2013 / 2014 COORDONATOR DE PROIECT RODICA – NINA SECELEAN

Embed Size (px)

description

EDUCAŢIE MODERNĂ

Transcript of PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

Page 1: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

ANUL ŞCOLAR 2013 / 2014

COORDONATOR DE PROIECTRODICA – NINA SECELEAN

Page 2: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

PARTENERIAT CU INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE

AL JUDEŢULUI COVASNA

PARTENERI EDUCATIVI:INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE COVASNAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE / COVASNA

DURATA DERULĂRII PROIECTULUI:OCTOMBRIE.2013– IUNIE.2014 (cu posibilitate de prelungire)

Page 3: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

GRUP ŢINTĂ:COPIII GRUPEI „DUMBRAVA MUNUNATĂ” (SECŢIA ROMÂNĂ)COPIII GRUPEI „MOTANUL ÎNCĂLŢAT” (SECŢIA MAGHIARĂ)

BENEFICIARI: DIRECŢI:

copiii preşcolari din cele două grupe INDIRECŢI:

familiile copiilor din cele două grupecomunitatea din care fac parte copiiiŞcoala Gimnazială „Ady Endre”alte şcoli şi licee din municipiu

INIŢIATOR DE PROIECT:RODICA – NINA SECELEAN

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:RODICA – NINA SECELEAN CSOMOS TÜNDE – MÁRIA

Şcoala este pe de o parte o instituţie care oferă un serviciu social, care este direct influenţată de ceea ce se întâmplă în mediul social, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, norme, valori recunoscute şi acceptate social; pe de altă parte are o logică internă de dezvoltare, reproduce propriile norme şi valori, are propriul sistem de organizare.

Privită dintr-o altă perspectivă, şcoala, este o instituţie care funcţionează într-o comunitate alcătuită din mai mulţi factori de educaţie: familie, autorităţi, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici etc. care au la

Page 4: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

rândul lor o ofertă educaţională explicită şi/sau implicită. Organizaţiile şcolare sunt astfel, supuse presiunii multiplilor factori: a grupurilor ideologice care activează la nivel local, a sistemelor politice, a condiţiilor economice şi a diverselor tendinţe manifestate în societate. Astfel, asupra şcolilor sunt manifestate influenţe de ordin: economic, politic, culturale şi ideologice. Şcolile depind de mediul în care funcţionează în ceea ce priveşte: obţinerea resurselor materiale, resursele umane, resursele financiare, resursele informaţionale etc.

Şcoala – ca mediu sigur pentru învăţare/predare cu efecte pozitive asupra rezultatelor – nu este o sarcină care să aparţină exclusiv cadrelor didactice şi personalului ce-şi desfăşoară activitatea în şcoală. Pentru ca acest climat sigur să existe în şcoală este necesară depunerea unor eforturi susţinute de către elevi şi părinţi împreună cu cadrele didactice, dar şi de către partenerii din mediul extern cum ar fi poliţia de proximitate, serviciile de asistenţă socială şi medicală, precum şi toţi ceilalţi parteneri pe care şcoala şi comunitatea i-a identificat ca putând contribui la asigurarea acestui climat de siguranţă şcolară. Toţi trebuie să contribuie la susţinerea elevilor şi familiilor lor, să răspundă la chemarea şcolii, atunci când aceasta are nevoie de asistenţă din partea lor.

Personalul şcolii este responsabil pentru siguranţa şi integritatea fizică a clădirii, pentru asigurarea unor condiţii bune de lucru şi învăţare/predare pentru elevi şi profesori, pentru încheierea unor acorduri bune cu poliţia de proximitate şi alţi parteneri identificaţi în mediul extern. Mai mult, profesorilor le revine răspunderea pentru propria lor expertiză în predare, în crearea unui climat pedagogic optim în clasă şi pentru modul în care răspund şi se adaptează pentru a contracara comportamentele necorespunzătoare ori violente ale elevilor. La rândul lor, elevii răspund de modul în care-şi valorifică orele pe care le petrec în şcoală pentru a beneficia pe deplin de oferta educaţională a şcolii, de comportamentul pe care-l adoptă în timpul orelor şi în pauze, dar şi pe drumul spre şi dinspre şcoală. Elevii se reprezintă pe ei însăşi prin adoptarea unui comportament corect şi non-violent, în concordanţă cu normele sociale şi comportamentale general recunoscute, în relaţiile pe care le stabilesc cu profesorii şi colegii lor, precum şi cu cei care vizitează ocazional şcoala. În sfârşit, părinţii trebuie să-şi asume pe deplin responsabilităţile ce le revin în privinţa copilului lor, să se asigure că acesta frecventează şcoala şi să nu-i încurajeze tendinţele de absenteism, să-i stimuleze şi încurajeze comportamentele pozitive, non-violente faţă de ceilalţi colegi, faţă de profesori şi chiar faţă de ei, ca părinţi, să-i urmărească devenirea şi să-i asigure comfortul psihic şi emoţional necesar. De asemenea, părinţii trebuie să fie implicaţi şi un adevărat partener al şcolii, aceasta ajutându-i să-şi înţeleagă mai bine copilul, frământările lui, dar şi demersurile pe care şcoala le întreprinde pentru ca oferta educaţională să corespundă nu numai curricular ci şi comportamental şi social, ei – părinţii – fiind cei care continuă procesul în orele de după şcoală, în vacanţei, în toate acele momente de timp liber în familie.

În comunitate, Poliţia reprezintă o instituţie de referinţă pentru locuitorii săi. Rolurile Poliţiei în domeniul educaţional pot fi împărţite în două mari

categorii:- preventive;- de intervenţie în situaţii speciale.

Parteneriatul dintre şcoală şi poliţie are la bază îndeplinirea obiectivelor comune.

Page 5: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

În comunităţi, întâlnim practici ale parteneriatului diferite de la o şcoală la alta. În esenţă, domeniile în care întâlnim parteneriatul şcoală – poliţie sunt următoarele:

- Asigurarea integrităţii personale a elevilor/copiilor, cadrelor didactice, a locuitorilor comunităţii în general;

- Prevenirea delincvenţei juvenile şi a criminalităţii;- Violenţa în familie, stradală, în cadrul şcolii;- Prevenirea consumului, a traficului de droguri;- Educaţia rutieră;- Prevenirea prostituţie/proxenetism, pedofiliei;- Prevenirea cerşetoriei;- Prevenirea exploatării prin muncă a copiilor;- Promovarea respectului faţă de lege;- Promovarea drepturilor omului şi ale copilului;- Promovarea unui comportamnet civilizat în societate;- Promovarea imaginii pozitive ale Poliţiei în comunitate şi

creşterea încrederii în instituţie;- Culegerea de informaţii şi date de interes în cazuri speciale;- Menţinerea ordinii şi liniştii publice în unităţile de

învăţământ, în afara acestora (perimetrul şcolii, traseul de la şcoală – acasă al elevilor), în comunitate;

- Realizarea / proiectarea unor programe/proiecte de parteneriat;

- Stabilirea identităţii persoanelor şi educarea copiilor pentru utilizarea actelor care atestă identitatea;

- Recrutarea viitoarelor cadre ale instituţiei.Şcoala prin reprezentanţii săi, cadre didactice, elevi, personal administrativ

trebuie să identifice problemele de comportament ale elevilor, să colaboreze cu poliţia în cazul copiilor infractori sau potenţial infractori. Desigur, nu numai şcoala şi poliţia trebuie să se implice în aceste situaţii, se impune o colaborare cu reprezentanţii serviciilor sociale, cu asistenţii sociali, cu familia elevilor.

Este de menţionat faptul că pregătirea elevilor trebuie să îmbrace forme diferite, în funcţie de nivelul de vârstă, de înţelegere al acestora, de potenţialele riscuri ale grupelor de vârstă. Formele de parteneriat sunt multiple şi implică nu numai şcoala şi poliţia, ci şi alţi actori comunitari cu rol educaţional: părinţii, organizaţiile neguvernamentale, autorităţile etc.

Page 6: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

SCOPUL PROIECTULUI:Însuşirea unei bune înţelegeri a comportamentului corect în şcoală/grădiniţă şi în afara ei şi conştientizarea aşteptărilor corpului didactic şi ale colegilor lor cu privire la comportamentul şi conduitele acceptabile pe drumul spre şcoală, în timpul orelor şi la plecarea de la şcoală, inclusiv în pauze şi în timpul activităţilor extracurriculare desfăşurate de şcoală, inclusiv respectul pentru

Page 7: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

profesori / părinţi / colegi; respect faţă de proprietatea publică şi privată; respect faţă de mediu; respect faţă de propria persoană manifestat prin demonstrarea celorlalte forme de respect menţionate anterior etc.Formarea de comportamente corecte în utilizarea internetului care să-i protejeze de eventualele pericole şi să limiteze riscul ca aceştia să devină fie victime. Prin această iniţiativă şcoala/grădiniţa îşi propune formarea deprinderilor corecte pentru copii în utilizarea mijloacelor digitale şi a internetului, învăţarea copiilor să menţină un echilibru corespunzător între timpul petrecut online şi timpul petrecut fără a recurge la ”indispensabilul” computer pentru a evita situaţiile neplăcute (hărţuială online şi alte capcane lansate de persoane certate cu legea prin intermediul internetului).Cunoaşterea şi aplicarea de către preşcolari a principalelor reguli decirculaţie rutieră;

OBIECTIVE:1. Să aibă un comportament stradal adecvat:

să nu fugă pe stradă,să nu se împingă,să nu înjure,să nu tulbure liniştea prin urlete şi zgomote,să nu deranjeze liniştea publică prin jocuri zgomotoase,să acorde atenţie anturajului ( felului în care îşi aleg prietenii), locului şi orelor de joacă.

2. Să aibă un comportament familial adecvat:să-şi asculte părinţii, tutorele sau reprezentantul legal,să asculte şi să respecte educatoarea, personalul grădiniţei,să-şi respecte vecinii, alte persoane mai în vârstă, persoanele cu dizabilităţi,să nu facă discriminări între etnii şi apartenenţă religioasă.

3. Să acorde o mare atenţie relaţiilor ocazionale sau de anturaj:să nu răspundă cu lux de amănunte unor întrebări legate de ce au la domiciliu,să nu primească atenţii de la persoane necunoscute,să nu accepte a fi conduşi în locuri dosnice, întunecoase ,să nu intre în relaţii de asociere în săvârşirea unor fapte antisociale,să nu poarte bunuri de valoare şi telefoane mobile la vedere.

4. Să manifeste grijă faţă de bunurile din jur ( flori, bănci, mobilierul scolii, jucării ) ;

5. Să nu copieze manifestările negative de comportament;6. Să atragă atenţia colegilor care au manifestări negative de

comportament.

Page 8: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

DESCRIEREA PROIECTULUI:Proiectul educaţional pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune

în drepturi relaţia Poliţie, Şcoală, Comunitate, de a aduce în atenţia copiilor şi părinţilor aspecte legate de educaţia cetăţenească. Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului în societate.

Puncte tari: copiii vor cunoaşte instituţia poliţiei;copiii vor dori să meargă mai des la sediul poliţiei şi să participe la acţiunile acesteia;vor cunoaşte normele de comportare specifice într-o astfel de instituţie;părinţii vor petrece mai mult timp alături de copii;va spori încrederea familiei în grădiniţă;va spori eficienţa activităţilor desfăşurate în grădiniţă.

Puncte slabe:posibil ca unii părinţi să nu trateze cu acelaşi interes acest proiect;posibil ca unii părinţi să se manifeste în mod nedorit.

MIJLOACE DE REALIZARE:vizite la Poliţie cu diferite ocazii;expuneri;dezbateri;expoziţii cu lucrări ale copiilor;serbări prilejuite de diferite evenimente sau zile cu semnificaţie deosebită pentru copii;

METODE ŞI PROCEDEE:conversaţiaexplicaţiaexerciţiulînvăţarea reciprocăcălătoria misterioasăpălăriile gânditoaremetoda lotusexplozia stelarăbalonul zburătorpovestireajocul

ETAPELE PROIECTULUI:1. stabilirea unei schiţe de proiect de către educatoarele iniţiatoare;2. aducerea la cunoştină părinţilor copiilor despre parteneriat;3. înştiinţarea conducerii unităţii de învăţământ despre iniţierea unui

parteneriat;4. consultarea reprezentaţilor Poliţiei în vederea stabilirii calendarului de

activităţi;5. avizarea protocolului de parteneriat de conducerea celor două

instituţii implicate;6. desfăşurarea calendarului de activităţi stabilit pentru proiect.

Page 9: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

RESURSE:UMANE:copiii celor două grupe, părinţi, bunici, reprezentanţii

Inspectoratului Judeţean de Poliţie, comunitatea, educatoarele celor două grupe

DE TIMP:octombrie.2013 – iunie.2014MATERIALE:cărţi, enciclopedii, imagini, planşe, jetoane, foi de desen,

acuarele, creioane colorate, plastilină, calculator PC, DVD-uri, CD-uri, aparat foto, materiale publicitare de la Poliţie.

FINANCIARE:contribuţii părinteşti, sponsori.

REZULTATE AŞTEPTATE: Acţiunile şi activităţile derulate în cadrul proiectului vor determina:

Implicarea copiilor în activităţi desfăşurate într-o instituţie publică cu activitate specifică în protecţie;Familiarizarea copiilor cu atmosfera specifică unei unităţi operative de protecţie a vieţii şi societăţii;Cultivarearespectului pentru instituţia Poliţiei, a politiştilor şi însemnelor specifice.

EVALUAREA PROIECTULUI :jocuri; activităţi aplicative;scenete, dramatizarea unor poveşti şi prezentarea lor în faţa copiilor de clasa I sau a colegilor de la grădiniţă;colecţii, expoziţii, album foto, înregistrare video.

MONITORIZARE:Programul va fi monitorizat de către partenerii acestei acţiuni (înregistrări

video şi fotografii).MEDIATIZARE :

distribuire de pliante şi broşurinote informative la posturile locale de radio şi ziarele localeafişaj la grădiniţă

DISEMINARE:expuneri în cadrul comisiei metodice şi în consiliul de administraţie;popularizarea rezultatelor în sesiuni de comunicări, simpozioane.

IMPACTUL PROIECTULUI: Realizarea unei legături mai strânse între reprezentanţi ai Inspectoratului

Judeţean de Poliţie şi unitatea de învăţământ;

FOLLOW-UP: Continuarea activităţilor comune peste durata stabilită de protocol, eventual

în următorul an şcolar.

Page 10: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

FINALIZAREA PROIECTULUI:Finalizarea proiectului se va realiza printr-o întâlnire cu factorii implicaţi în

proiect şi o expoziţie cu lucrările executate de către copii pe parcursul proiectului.

ACTIVITATEA NR. 1Titlul activităţii: „ŞCOALA PĂRINŢILOR”Tipul activităţii: CAFENEAUA PUBLICĂData/perioada de desfăşurare: OCTOMBRIE 2013 – IUNIE 2014Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.GheorgheMetode/mijloace de realizare:

- discuţii, convorbiri, analiza de nevoi;- prezentare Power Point, diverse imagini

Modalităţi de evaluare: posterulDescrierea pe scurt a activităţii:

La începutul anului şcolar părinţii vor fi informaţi în privinţa viziunii şi obiectivelor urmărite de grădiniţă, iar la sfârşitul anului şcolar părinţii vor avea un nivel sporit de conştientizare al rolului pe care-l joacă, asupra faptului că grădiniţa nu este ”aici” pentru preluarea rolului lor, ci că rolurile şcolii/grădiniţei şi ale părinţilor sunt complementare în abordarea copilului pe parcursul tuturor etapelor sale evolutive.Rezultatele aşteptate:

O mai bună comunicare cu părinţii în toate etapele şcolare ale copilului; creşterea implicării şi susţinerii pe care aceştia o acordă şcolii/grădiniţei; informarea părinţilor în privinţa diverselor forme de abuz ce pot apărea în familii, a măsurilor care pot duce la evitarea apariţiei lor; consilierea părinţilor în scopul identificării problemelor apărute la copii din cauza unor circumstanţe familiale dificile (inclusiv în cazurile în care există informaţii/indicii despre existenţa violenţei în familie); conştientizarea importanţei comunicării cu propriul copil, dar şi cu şcoala/grădiniţa în privinţa problemelor acestuia; abordarea problemelor adolescenţei şi pregătirea părinţilor pentru acest moment din viaţa copiiilor lor; discutarea problemelor preşcolarităţii şi realizarea unei viziuni şi abordări comune, pe rolurile specifice ce le revin, între părinţi şi educatoare în această etapă; consilierea părinţilor copiilor care au probleme de adaptare la această vârstă;

Page 11: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

însuşirea strategiilor de soluţionare a conflictelor dintre părinţi şi copii; însuşirea tacticilor de comunicare părinte-copil şi cultivarea abilităţilor emoţionale şi sociale ale copilului; sporirea gradului de comfort emoţional al copilului în relaţiile cu familia şi şcoala; reducerea actelor de violenţă în familie şi la şcoală/grădiniţă.Resurse umane:

educatoare, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei de Proximitate, psihologi.Lista de subiecte posibile:

1. Înţelegerea anilor preşcolaritării. Cum discut cu copilul meu despre alcool, droguri şi fumat.

2. Să-i învăţăm împreună, educatoare şi părinţi, să devină independenţi şi responsabili în loc să avem conflicte cu ei, ca părinţi ori dascăli. Puneţi-vă următoarele întrebări: ”Sunt un părinte care încearcă să-şi domine copilul prin control exagerat?”, ”Ascult, înţeleg într-adevăr ce îmi spune copilul meu?” şi ”Îi permit să aibă opinii şi gusturi diferite de ale mele?” etc.

3. Idei pentru a deveni un părinte mai bun şi pentru a fi mai uşoară ”ajustarea” la anii de preşcolar ai copilului.

4. Recunoaşterea semnalelor timpurii ale comportamentelor/situaţiilor/circumstanţelor care pot indica unele comportamente ”problemă” etc.

5. Activităţi/proiecte practice prin care puteţi interacţiona cu copilul dumneavoastră şi să vă implicaţi şi în viaţa lui şcolară.

ACTIVITATEA NR. 2Titlul activităţii: „REGULAMENTUL ŞCOLAR ŞI REGULAMENTUL PERSONALIZAT AL GRĂDINIŢEI/CLASEI”Tipul activităţii: Discuţii libere alternate cu exemple, concursuri, jocuri de rolData/perioada de desfăşurare: OCTOMBRIE 2013; FEBRUARIE 2014Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.GheorgheMetode/mijloace de realizare:- discuţii, convorbiri, analiza de nevoi;- prezentare Power Point, diverse imaginiModalităţi de evaluare: analiza SWOTT, jocuri - concursDescrierea pe scurt a activităţii:

Descentralizarea în educaţie permite redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii decizionale şi a răspunderii publice, precum şi participarea factorilor non-administrativi, ai reprezentanţilor societăţii civile la procesul de luare a deciziilor, precum şi transferul competenţelor decizionale. Confrom legislaţiei în vigoare, fiecare unitate şcolară trebuie să dispună de un regulament de ordine interioară; regulamentul poate fi transformat dintr-un simplu document într-un instrument activ, prin care să se asigure participarea voluntară, liber-consimţită şi activă a părinţilor şi copiilor la respectarea prevederilor regulamentului de ordine interioară, contribuind la perfecţionarea normelor de conduită comportamentelor şi a celor referitoare la ţinută, astfel încât procesul educaţional să se desfăşoare într-o atmosferă de comfort pentru participanţi.Rezultate aşteptate:

Copiii trebuie să dispună de o bună înţelegere şi să conştientizeze care sunt aşteptările corpului didactic şi ale colegilor lor cu privire la comportamentul şi conduitele acceptabile pe drumul spre şcoală/grădiniţă, în timpul orelor şi la plecarea de la şcoală/grădiniţă, inclusiv în pauze şi în timpul activităţilor extracurriculare desfăşurate de şcoală/grădiniţă. Ideea esenţială pe care trebuie să

Page 12: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

se concentreze toate demersurile, în acest context, este cea legată de noţiunea de ”respect”: respect pentru profesori / părinţi / colegi; respect faţă de proprietatea publică şi privată; respect faţă de mediu; respect faţă de propria persoană manifestat prin demonstrarea celorlalte forme de respect menţionate anterior.Resurse umane:

educatoare, părinţi, reprezentanţi ai I.J.P. Covasna, psihologi.Conţinut:

Regulile şi reglementările din regulamentul de ordine internă al şcolii/grădiniţei sunt prezentate copiilor la începutul fiecărui an şcolar, respectiv după vacanţa mare. Recapitularea/reconsolidarea informaţiilor conţinute în regulament este realizată şi la începutul fiecărui semestru.

Formatul pentru predarea/informarea legată de regulamentul de ordine interioară al şcolii/grădiniţei este standardizat, astfel încât toate educatoarele folosesc acelaşi format pentru această activitate şi pentru discutarea regulamentului la nivelul grupei. Astfel, se evită neînţelegerile despre ce şi cum se comunică, fiind lăsat suficient spaţiu pentru ”discuţii de negociere” la nivelul fiecărei grupe cu privire la propriile idei ale copiilor din respectiva grupă, prin care aceştia pot stabili modul în care doresc ca, în grupa lor, ei să respecte şi să contribuie la respectarea prevederilor din regulament. Regulile la nivelul grupei ar trebui să fie clare, limpezi, neinterpretabile, pe scurt formulate (nu mai mult de una, maximum două propoziţii care să transmită mesajul-cheie) şi adaptate la vârsta copiilor. Astfel, nu mai va exista loc de ”interpretări”, scuze şi excepţii în cazul în care există abateri de la aceste reguli.

Învăţarea/încadrarea regulilor din regulamentul de ordine interioară şi ale celor convenite la nivelul fiecărei grupe urmează să fie consolidată activ, zilnic, prin interacţiunile care au loc între copii şi personalul didactic şi nedidactic al grădiniţei.ACTIVITATEA NR. 3Titlul activităţii: „ÎNVĂŢĂM ŞI ÎNCURAJĂM COMPORTAMENTE POZITIVE”Tipul activităţii: Discuţii libere alternate cu exemple, concursuri, jocuri de rolData/perioada de desfăşurare: OCTOMBRIE 2013 - IUNIE2014Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.GheorgheMetode/mijloace de realizare:

- discuţii, convorbiri, analiza de nevoi;- prezentare Power Point, diverse imagini- jocuri cu rol- jocuri - exerciţiu

Modalităţi de evaluare: analiza SWOTT, jocuri - concursDescrierea pe scurt a activităţii:Managementul clasei/grupei se referă la toate acţiunile întreprinse de o educatoare pentru a organiza copiii, spaţiul, timpul şi materialele astfel încât conţinutul predării şi învăţarea acestuia de către copii să poată avea loc în condiţii optime. Deoarece problemele în învăţare şi cele comportamentele sunt rezultatul interacţiunii zilnice în şcoală/grădiniţă dintre indivizi şi a influenţei exercitate de mediu, trebuie ca educatoare să se concentreze pe două categorii de elemente specifice: necesităţile de grup şi individuale precum şi pe identificarea adaptărilor şi/sau suportului în mediul în care se desfăşoară procesul educaţional pentru a răspunde necesităţilor de grup şi individuale identificate.Rezultate aşteptate:

Există o legătura directă între comportamentul care există în clasă şi rezultatele obţinute în procesul de instruire. Scopul este realizarea unor adaptări şi ajustări conform caracteristicilor particulare ale grupei care să stimuleze comportamentul pozitiv în timpul orelor şi să faciliteze asimilarea eficientă a

Page 13: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

curriculumului şi eficientizarea procesului de instruire. Rezultatul va fi recunoaşterea şi de către copii a corelaţiei directe între curriculum şi comportament, precum şi identificarea cu cooperarea lor directă şi interesată a trei tipuri principale de adaptare a curriculumului la necesităţile grupei prin care să corespundă gradului de dificultate, să stimuleze interesul acestora pentru fiecare domeniu de cunoaştere, precum şi să contribuie la creşterea nivelului de conştientizare al ecopiilor în privinţa responsabilităţii care le revine cu privire la managementul clasei/grupei, inclusiv cultivarea şi perfecţionarea competenţelor sociale ale copiilor.Resurse umane:educatoare, părinţi, reprezentanţi ai I.J.P. Covasna, psihologi.Conţinut:

Conţinutul este definit prin rezultatele educaţionale şi comportamentale obţinute de copiii grupei respective. Pornind de la recunoaşterea faptului că deseori comportamentele nedorite sunt expresia unui deficit de competenţe, implicit rezultă că predarea este cea mai bună intervenţie, având în vedere că variabilele educaţionale şi instrucţionale sunt cele mai directe mijloace de influenţare a comportamentului copilului. Implicit, adaptarea/ajustarea acestora la nivelul grupei şi individualizat are ca efect o îmbunătăţire a comportamentului general şi asigură oportunităţi sporite de învăţare.

Astfel, copiii se vor implica în mod corespunzător în activităţile din timpul activităţilor, vor şti care sunt aşteptările educatoarelor şi vor avea, în general, rezultate bune, minimalizându-se pierderile de timp, confuziile, întreruperile din timpul orei. Climatul general al grupei va fi cel de concentrare pe activitatea desfăşurată, într-o atmosferă destinsă şi plăcută.ACTIVITATEA NR. 4Titlul activităţii: „ATITUDINI ŞI ACŢIUNI PENTRU COMBATEREA HĂRŢUIRII ŞI INTIMIDĂRII”Tipul activităţii: Discuţii libere alternate cu exemple, concursuri, jocuri de rolData/perioada de desfăşurare: OCTOMBRIE 2013 - IUNIE 2014Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.GheorgheMetode/mijloace de realizare:

- discuţii, convorbiri, analiza de nevoi;- prezentare Power Point, diverse imagini- jocuri cu rol- jocuri - exerciţiu

Modalităţi de evaluare:jocuri cu rol, concurs „AŞA DA, AŞA NU!”Descrierea pe scurt a activităţii:

Pentru consolidarea comportamentelor pozitive în interiorul şcolii/grădiniţei, dincolo de stabilirea unei viziuni la nivelul şcolii/grădiniţei şi al clasei şi stabilirea unei relaţii de cooperare în managementul grupei între educatoare şi elevi, trebuie să se acorde atenţie cultivării susţinute a atitudinilor, acţiunilor şi comportamentelor pozitive care reduc şi împiedică apariţia incidentelor violente în interiorul şcolii.Rezultate aşteptate:

Prevenirea hărţuirii/intimidării prin crearea suportului pentru comportamente pozitive repezintă un răspuns în trei paşi la comportamentele nedorite, inclusiv semnalizarea unor acţiuni recomandabile pentru evitarea incidentelor, cum ar fi ”stop”, respectiv încetează, opreşte la sursă/întrerupe/nu contribui şi nu alimenta discuţiile ori atitudinile care pot avea impact negativ asupra colegilor/mediului din şcoală, ”ia distanță”, respectiv îndepărtează-te de situaţiile şi

Page 14: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

circumstanţele care se pot constitui în surse de perturbare şi ”vorbeşte/discută”, respectiv nu ezita să semnalizezi propriile temeri şi preocupări, evită să devii victimă prin adoptarea unui comportament corespunzător, prin respectarea regulilor şi susţinerea eforturilor colegilor şi şcolii care oferă suport pentru crearea de comportamente pozitive. Evident, terminologia trebuie adaptată în conformitate cu vârsta copiilor. Pentru aceasta, în crearea suportului pentru comportament pozitiv în interiorul grădiniţei, copiii din grupele mari vor fi invitaţi să-şi ofere sugestiile alături de educatoare asupra semnalelor vizuale (afişe, postere) ce urmează să fie folosite şi a modului în care se implemetează programul. Scopul este reducerea incidentelor de hărţuire/intimidare/bârfă la nivelul grădiniţei şi al grupei, menţinerea unui climat de respect, responsabilitate şi disciplină. Semnalele de cultivare a comportamentelor pozitive vor fi scurte, uşor de memorat şi uşor de reprodus.

Copiii vor fi încurajaţi să identifice în primul rând în educatoare, alături de părinţi, parteneri dispuşi să-i asculte şi să caute împreună cu ei soluţii pentru cazurile de hărţuială/intimidare înainte ca acestea să se agraveze şi să ducă la escaladări nedorite ale situaţiilor ce se pot ivi în timpul anului şcolar. Principalul rezultat este cel al îmbogăţirii bagajului de competenţe sociale ale copiilor, alături de creşterea nivelului general de cunoştinţe ca urmare a mediului optim de desfăşurare a procesului de instruire. În acest fel, copiii vor învăţa să-şi gestioneze singuri relaţiile cu colegii lor, răspunsurile la stimulii transmişi de ceilalţi şi manifestările în interacţiunile din timpul orelor şi din pauze, pe drumul spre şi dinspre grădiniţă.Resurse umane: educatoare, reprezentanţi ai I.J.P. Covasna, psihologi.Conţinut:

Recapitularea principalelor reguli ce trebuie respectate în timpul activităţilor: nu dăm din mâini şi din picioare, o singură persoană vorbeşte şi ceilalţi, toţi, ascultă, valorificăm tot ce învăţăm în timpul activităţilor, urmată de recapitularea regulilor ce trebuie respectate pe timpul pauzei, de exemplu discuţii în termeni amicali cu ceilalţi colegi, în sala de grupă nu se aleargă, uşile grupelor vor fi păstrate deschise în atunci când un copil este afară pe hol sau la baie, nu vom gesticula şi nu vom simula acţiuni agresive. Vor fi prezentate, imediat, non-exemplele: gesticulare exagerată, alergatul în sala de grupă, aruncatul obiectelor, lovirea, îmbrâncirea, limitarea spaţiului de mişcare al unui coleg, bârfa, ameninţările adresate unui/unor colegi etc., subliniind că toate sunt comportamente nedorite şi care pot atrage după sine diverse sancţiuni. Se iniţiază un dialog prin care se solicită opinia copiilor despre care pot fi motivele pentru care apar astfel de comportamente/manifestări nedorite şi ce cred ei că ar trebui să fie întreprins pentru a limita ori chiar pentru a elimina aceste comportamente. Apoi, se trece la predarea competenţelor sociale, punându-se accent pe competenţele sociale legate de responsabilitatea individuală şi colectivă, respectiv a copiilor pentru sine şi pentru ceilalţi, împreună cu cea a profesorilor şi indicaţi la cine pot apela, confidenţial, în cazul în care se simt victima hărţuirii/intimidării etc.ACTIVITATEA NR. 5Titlul activităţii: „INTERNETUL, PRIETEN SAU DUŞMAN?”Tipul activităţii: Discuţii libere alternate cu exempleData/perioada de desfăşurare: OCTOMBRIE 2013 – IUNIE 2014 (în cadrul orelor de consiliereLocul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.GheorgheMetode/mijloace de realizare:

- discuţii, convorbiri, analiza de nevoi;

Page 15: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

- prezentare Power Point, diverse imagini- jocuri cu rol- jocuri - exerciţiuModalităţi de evaluare: metoda interactivă DiamantulDescrierea pe scurt a activităţii:

Activitatea urmăreşte informarea copiilor şi părinţilor despre modalităţile de utilizare a computerelor şi internetului care sunt la dispoziţia copiilor în cadrul grădiniţei. Convenirea cu părinţii asupra modului de utilizare şi a numărului de ore petrecut de copii în faţa computerului. Instruirea copiilor în diversele tipuri de marcare a intenţiei mesajelor scrise cu emoticonuri, avataruri, abrevieri, imagini, etc. Translatarea şi adaptarea politicilor şi practicilor de climat optim şcolar la mediul online. Încurajarea comportamentelor pozitive online şi evidenţierea resurselor de descurajare a manifestării comportamentelor negative şi în mediul online. Astfel, copiii vor fi informaţi despre ce înseamnă siguranţă şi securitate online, promovarea învăţării şi perfecţionării cunoştinţelor pe o platformă multidisciplinară, internaţională, vor beneficia de conturarea obiceiurilor şi aptitudinilor pentru a şti să cerceteze şi să-şi continue învăţarea independent, inclusiv pe tot parcursul vieţii, va fi echipat pentru provocările digitale ale secolului 21.Rezultate aşteptate:

Noile tehnologii digitale au transformat comunicarea şi utilizarea internetului în cele mai frecvente instrumente, inclusiv pentru predare/învăţare şi colectarea de informaţii. Copiii încă de la vârste fragede dispun de telefoane mobile, computere şi de corolarul lor indispensabil internetul, iar cele mai recente aplicaţii permit accesarea acestuia chiar de pe telefoanele mobile. În acest context, utilizarea interentului este atât o oportunitate, cât şi un risc, iar unul dintre riscuri este cel de a fi victima hărţuielii online. De aceea, educatoarele şi părinţii trebuie să coopereze pentru ca încă din grădiniţă copiilor să li se formeze comportamente corecte în utilizarea internetului care să-i protejeze de eventualele pericole şi să limiteze riscul ca aceştia să devină victime ale unor hărţuieli online. Prin această activitate de educare grădiniţa îşi propune formarea deprinderilor corecte pentru copii în utilizarea mijloacelor digitale şi a internetului, educarea copiilor în arta de a menţine un echilibru corespunzător între timpul petrecut online şi timpul petrecut fără a recurge la ”indispensabilul” computer, dar şi cum să beneficieze de oportunităţile de socializarea online, evitând situaţiile neplăcute (hărţuială online şi alte capcane lansate de persoane certate cu legea prin intermediul internetului).Resurse umane: copii, părinţi, educatoare, reprezentanţi ai I.J.P. Covasna, psihologi, specialişti ITConţinut:

Subiectul abordat fiind cel al securităţii şi siguranţei online, copiii vor fi informaţi despre modul în care trebuie să procedeze cu mesajele, conturile protejate prin parolă şi, în general, despre ce trebuie să facă atunci când se află pe internet, ”în reţea”. În acest context vor fi informaţi despre beneficiile pe care le are un cont parolat, precum şi care sunt provocările legate de siguranţa adreselor, ale mesajelor instant, ale downloadurilor gratuite; ce sunt viruşii, scrisorile în lanţ electronic, phishingul, precum şi să analizeze care sunt motivele pentru crearea unei parole dificil de intuit şi vor exersa crearea de parole conform regulilor de securitate recomandate, toate adaptate nivelului de vârstă al copiilor. Vor fi puşi, de asemenea, în situaţia de a analiza modalităţile prin care pot comunica ceea ce au învăţat şi familiilor lor. Copiii vor fi ajutaţi, îndrumaţi să analizeze modalităţile pozitive de utilizare a internetului şi vor fi încurajaţi să-şi dezvolte gândirea creativă despre cum să discute despre internet şi cunoştinţele acumulate cu ajutorul computerelor şi internetului şi în familie. În plus,

Page 16: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

vor învăţa care este etica internetului şi responsabilitatea pe care trebuie să o exercite în utilizarea acestui instrument. De asemenea, vor examina comportamentele inadecvate, de hărţuire prin raportarea la cele din situaţiile faţă în faţă şi vor încerca să transpună modalităţile de consolidare a comportamentelor pozitive învăţate şi pentru situaţia online. Mai ales, vor învăţa că atunci când frecventează siturile preferate pot întâlni şi mesaje care să-i facă să se simtă necăjiţi, furioşi, trişti ori temători. Vor explora căile prin care să poată să facă faţă unei situaţii de hărţuire online, regulile elementare de prevenire, precum şi măsurile pe care le pot lua prin apelul la un adult de încredere. Vor fi încurajaţi să exploreze scenarii în care o relaţie de prietenie aparentă poate să se transforme într-una de hărţuire online şi la telefon.

De asemenea, vor învăţa despre sfera privată şi despre cum pot dezvolta relaţii amicable online, dar fără a oferi detalii personale, private unei persoane pe care o cunosc numai prin intermediul internetului şi vor învăţa cum să-şi protejeze identitatea online, fiind informaţi şi că există persoane care adoptă mai multe astfel de identităţi. Se încurajează astfel formarea propriei gândiri critici, care să-i abiliteze să se protejeze pe ei înşişi şi pe cei din jurul lor, învăţând despre metodele pe care cei cu intenţii criminale le folosesc pentru furtul identităţii online şi pot să-şi dezvolte propriile idei pentru o listă de acţiuni preventive în acest sens.

Organizarea activităţii:Etapa I:Copiii vor fi informaţi despre modul în care se va utiliza computerul şi

internetul în cadrul şcolii şi se va realiza şi informarea părinţilor în privinţa activităţilor de educaţie digitală la care participă copiii în cadrul grădiniţei. Se va realiza un inventar al resurselor din grădiniţă şi online care sunt la dispoziţia copiilor, precum şi încurajarea copiilor să „scrie” un „ghid rapid” despre aceste resurse şi ce înseamnă hărţuirea online, inclusiv cum să procedeze şi unde trebuie să se adreseze dacă au nevoie de ajutor. Aceste resurse vor fi făcute publice şi puse la dispoziţia tuturor copiilor din grădiniţă.

Etapa a II-a:Formularea împreună cu copiii a unui sistem de raportare. Copiii vor fi

solicitaţi ca, după ce au revăzut regulamentul şcolar şi regulamentul personalizat al grupei să analizeze dacă aceste două documente prevăd şi unde anume şi hărţuirea online. Ei vor fi stimulaţi să găsească formula de raportare a incidentelor, protejându-şi în acelaşi timp identitatea. Copiii şi părinţii vor fi îndrumaţi să întocmească propria listă de ”aşa da” şi ”aşa nu” în folosirea telefoanelor mobile (în timpul liber, în afara şcolii, deoarce în şcoală nu este permisă utilizarea lor), a altor mijloace de fotografiere şi transmitere de informaţii pentru a contribui la evitarea manifestărilor de hărţuire online.

Împreună cu copiii va fi realizat propriul cod de etichetă şi etică online, care va fi publicat pe pagina de Facebook a grupei/grădiniţei, iar o variantă prescurtată la locurile de afişaj din grădiniţă. Părinţii vor fi parteneri direct implicaţi în acest demers discutând şi ascultând ce are de spus copilul în privinţa a ceea ce învăţat.

Etapa a III-a:Concursuri „Aşa da, aşa nu!” pe baza cărora se va realiza „Diamantul

internetului” şi lansarea de chestionare anonime pentru părinţi şi fraţi mai mari ai copiilor din grupă despre protejarea identităţii online, despre importanţa securităţii şi siguranţei online, experienţe de hărţuire online.

ACTIVITATEA NR. 6Titlul activităţii:„FUMATUL, BĂUTURA ȘI DROGURILE NU NE SUNT PRIETENI !”Tipul activităţii: Discuţii libere alternate cu exemple

Page 17: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

Data/perioada de desfăşurare: OCTOMBRIE 2013 – IUNIE 2014 (în cadrul orelor de consiliere)Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.GheorgheMetode/mijloace de realizare:

- discuţii, convorbiri, analiza de nevoi;- prezentare Power Point, diverse imagini

- jocuri cu rol- jocuri - exerciţiuModalităţi de evaluare: metoda interactivă LotusDescrierea pe scurt a activităţii:

La începutul anului şcolar grădiniţa la stabili definiţiile, liniile directoare, politicile şi viziunile pe care aceasta le va aplica prin programe, proiecte, dar şi prin politica zilnică, prin acţiunile, măsurile şi instrumentele utilizate zilnic în activitatea de predare/învăţare, în cadrul curriculum-ului şi în cadrul activităţilor extra-curriculare pentru prevenirea şi combaterea consumului şi traficului de substanţe (droguri), alcool şi contra fumatului.

Deşi este vorba despre copii de vârstă preşcolară, iar problemele despre alcool, fumat şi droguri sunt inexistente, faptul că în viaţa de zi cu zi copiii au acces la informaţii referitoare la acestea ne obligă să le transmitem informaţii corecte şi pertinente despre efectele nocive ale aestor substanţe. Astfel, grădiniţa/şcoala va stipula că, în accepţiunea ei, substanţele interzise includ următoarele: alcool, droguri, fie că acestea sunt ilegale, ori sub forma unor medicamente ce pot fi prescrise pe reţete, plantele etno-botanice, tutunul etc., respectiv toate acele substanţe care pot prejudicia sănătatea fizică şi mentală şi împieta asupra comportamentului.

Grădinţa/şcoala va sublinia că va contribui la bunăstarea copiilor/elevilor din acest punct de vedere prin includerea de cunoştinţe şi informaţii şi instruirea în competenţe care să le asigure copiilor/elevilor o bună platformă pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi conform cu aşteptările sociale. Pentru aceasta, grădiniţa/şcoala va evidenţia că stabilirea şi menţinerea unui climat şcolar optim care să încurajeze performanţa şcolară este condiţionată de existenţa unor parteneriate stabile, consistente şi constante cu parteneri din mediul intern şi extern.Rezultate aşteptate:

Promovarea unei informări pe scară largă a copiilor/elevilor pentru a contribui la sănătatea lor fizică şi mentală prin combaterea tendinţelor care-i îndeamnă să ”încerce” dacă nu chiar să devină consumatori (cronici) de alcool, droguri ori fumători. Cele trei componente ale acţiunilor dedicate acestui scop sunt strategiile de descurajare prin care se urmăreşte reducerea dorinţei şi intenţiei de a obţine şi consuma alcool, droguri şi ţigări, strategii şi instrumente de identificare şi combatere a posibilelor canale de desfacere a drogurilor, alcoolului şi ţigărilor în şcoală şi în zona adiacentă a acesteia, implicit de cooperare cu actorii interesaţi din mediul extern pentru destructurarea oricăror tentative în acest sens, cu precădere în domeniul drogurilor şi alcoolului, precum şi strategii pentru reducerea tendinţelor către astfel de manifestări, pentru combaterea efectelor asupra sănătăţii şi a consecinţelor sociale ale abuzului de droguri, alcool şi ale fumatului.

Conţinut:Informaţiile despre substanţele interzise, precum şi cunoştinţele despre

acestea şi efectele consumului lor sunt importante în luarea unei decizii informate, precum şi în formare şi cultivarea valorilor şi atitudinilor care susţin combaterea traficului şi consumului de substanţe interzise. Informarea oferită copiilor/elevilor ca parte integrală a „învăţării” în cel mai larg înţeles al acestei noţiuni este bazată pe comunicare deschisă şi respect faţă de sentimentele şi atitudinile copiilor/elevilor. Conţinutul ce urmează să fie valorificat de educatoare/profesori pentru această activitate se va baza pe următoarele linii directoare: selectarea

Page 18: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

informaţiilor ce vor fi incluse în curriculum-ul formal şi informal pe baza a ceea ce copiii/elevii ştiu deja despre substanţele interzise şi ce mai trebuie să ştie, adaptat la nivelul de înţelegere al copiilor/elevilor cărora li se adresează. Se va urmări valorificarea, pe cât posibil, a valorilor, atitudinilor şi percepţiilor copiilor/elevilor, a competenţelor pe care aceştia le deţin şi al acelora pe care încă mai trebuie să le perfecţioneze. Abordarea se va asigura că există mixul şi echilibrul necesar între cunoştinţe, valori, atitudini şi competenţe, precum şi platforma de perfecţionare şi dezvoltare a acestora. Se vor oferi informaţii despre substanţele interzise care dăunează cel mai mult la nivel individual şi/sau la nivelul întregii societăţi, punându-se accentul mai ales pe acele substanţe în cazul cărora şansele/probabilitatea ca elevii să se întâlnească la un moment dat este mai mare.

Organizare:Etapa I:Cadrele didactice vor analiza situaţia printr-un demers simplu care va răspunde

întrebărilor următoare:Există riscul traficului/consumului de substanţe interzise în şcoală şi zona adiacentă acesteia?Care este nivelul de informare al elevilor şi părinţilor despre riscul pe care-l repezintă substanţele interzise, analizându-se şi dacă există suficiente surse de informare despre structurile şi serviciile care le stau la dispoziţie dacă au întrebări, ori doresc să solicite ajutor?Care sunt grupurile de vârstă cele mai expuse riscurilor?Care sunt valorile, atitudinile, credinţele şi percepţiile elevilor şi, mai ales, în privinţa traficului/consumului de substanţe interzise?

Vor fi selectate componentele cheie ale programului/proiectului/activităţilor dedicate prevenirii şi combaterii consumului de substanţe interzise pornind de la cunoştinţele şi informaţiile pe care copiii/elevii le deţin, precum şi prin apelarea la informaţii din mediul extern, respective anchete la nivel local/naţional care indică principalele tendinţe cu privire la abuzul de subtanţe interzise, informări primite din partea poliţiei, agenţiilor anti-drog, asistenţilor sociali, consilierilor anti-drog, membrii ai corpului medical, psihologi, precum şi informaţii culese chiar de la elevi.

Concomitent, copiii/elevii vor fi încurajaţi să reflecteze asupra celor învăţate în grădiniţă/şcoală, asupra situaţiei lor sociale şi, în general, asupra propriei lor vieţi şi responsabilităţii proprii ce le revine, acordându-le suportul necesar pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive şi resposabile faţă de sănătatea lor, faţă de eliminarea obiceiurilor proaste (fumat, alcool, droguri), precum şi cultivarea unei atitudini responsabile în cazurile de utilizare socială a alcoolului.

Etapa a II-a:Identificarea şi valorificarea propriei culturi şi a mediului copiilor/elevilor,

fiindcă, în privinţa traficului/consumlui de substanţe interzise copiii/elevii vor învăţa mult mai bine şi eficient pe baza culturii din mediul corespunzător vârstei lor. Vor fi create prilejuri frecvente în care fumatul, consumul de alcool/substanţe interzise să pară tot mai puţin atractivă, ajutându-i pe copii/elevi să înţeleagă de ce fumatul şi alcoolul capătă o imagine pozitivă prin publicitate, prin media şi sprijinirea lor în a înţelege de ce, uneori, este încurajată această imagine şi cine anume contribuie la crearea ei. Învăţaţi-i cum să recunoască aceste tentative şi să le diminueze efectele. Direcţionarea copiilor/elevilor în identificarea propriilor mijloace de măsurare a succesului şi progreselor pe care le-au înregistrat în propriile lor demersuri de clarificare a atitudinii, comportamentelor şi reacţiilor faţă de stimuli externi care încurajează fumatul şi consumul de alcool.

Etapa a III-a:Identificarea împreună cu elevii/copiii a modalităţilor în care poate să apară o

imagine pozitivă a fumatului şi alcoolului, uneori chiar şi a consumului de substanţe

Page 19: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014

interzise. Vor fi folosite analogii şi extrapolări.Copiii/elevii pot fi orientaţi să analizeze cum mijloacele de informare în masă,

cărţile şi televiziunea încurajează, uneori, mascat consumul de tutun şi alcool, oferind o imagine socială pozitivă legată de oameni de succes, bogăţie, subliniind plăcerea ce poate fi obţinută din utilizarea lor. Copiii vor fi ajutaţi să înlocuiască acele cuvinte cu altele, mai puţin flatante, cu imagini şi reacţii negative în propriul lor mediu, deoarce ei nu au puterea de a schimba aceste referinţe şi imagini, mai ales pe cele din mijloacele de informare în masă, din filme şi cărţi. Deci, vor trebui să înveţe să se protejeze de aceste mesaje pe ei însăşi, pe prietenii şi famiile lor.

Copiilor/elevilor li se vor explica principiile publicităţii, interesele care stau în spatele acesteia, a marilor companii producătoare de ţigări şi băuturi alcoolice, iar în ceea ce priveşte promovarea (mascată) în filme şi cărţi a substanţelor interzise, făceţi-le cunoştinţa cu noţiunea de ”dealer”. Acesta nu are întotdeauna un rol activ în desfacerea substanţelor interzise, ci poate fi orice persoană dependentă de substanţe interzise şi care – fiindcă are nevoie de substanţe interzise pentru a se simţi bine ori normală – încearcă să-i atragă şi pe alţii, pentru a nu mai fi privită cu reticenţă, ca o ciudăţenie. Este persoana care insistă să-i convingă şi pe alţii şi îşi promovează această acţiune prin afirmaţii, glume şi alte metode similare. Ajutaţi-i să înţeleagă cum ”funcţionează” astfel de persoane, să le recunoască şi să pună sub semnul întrebării ideile pe care astfel de persoane le transmit. Prin intermediul metodei Lotus copiii/elevii vot fi ajutaţi să construiască un sistem de valori prin care să evite să cadă victime şi să-i poată sprijini şi pe colegii şi ceilalţi membrii din mediul său social să evite capcanele de acest gen.

Page 20: PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SF.GHEORGHE/COVASNA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SF.GHEORGHE/COVASNA

2013/2014